Dato for udgivelse
31 Mar 2014 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 08:36
SKM-nummer
SKM2014.223.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5722830
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Varmepumper, hermetisk lukkede
Resumé

Skatterådet bekræfter, at varmepumper med lodde- eller skruesamlinger med et årligt udslip af industrille drivhusgasser under 0,5 pct. af påfyldningen (hermetisk lukkede) er fritaget for HFC-afgift.

Reference(r)

HFC-afgiftslovens bilag 1, nr. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.12.5.


Spørgsmål

  1. Er der afgiftsfrihed for HFC-afgift for splitanlæg (varmepumper), hvis der anvendes lodde- eller skruesamlinger (flare)?

Svar

  1. Ja, se dog begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger sælger split-anlæg til fx kølevirksomheder, som efterfølende monterer anlæggene i fx sommerhuse og i helårshuse som supplement til elvarme.

Et splitanlæg består af en udendørs del med varmepumpe og en indendørs del med blæser og køleenhed. Luft til luft-varmepumpen tager varme fra udeluften og bruger den til at varme indblæsningsluften op.

Efter at det i juni 2009 er blevet et lovkrav, at autoriserede firmaer skal montere splitvarmepumperne, udgik de forfyldte indedele og de tilhørende rør med lynkoblinger fra det danske marked.

Sikkerheden mod utætte installationer er væsentlig højere for denne type splitanlæg end for de splitanlæg med lynkoblinger, der beskrives i SKM2002.570.TSS.

Fakta om splitanlæggene.

Varmepumper med splitanlæg består af én indedel til én udedel, hvor udedelen er forfyldt med op til 2,5 kg forfyldt kølemiddel.

Hvis den årlige lækage er under 0,5 pct. af påfyldningen, dokumenteres dette fra producenten af anlægget. Normalt vil producenten angive en specifik model eller en specifik serie i dokumentet.

Importøren af splitanlæg skal være i besiddelse af et gyldigt dokument fra producenten, for at anlægget kan sælges uden afgift.

Ved installation af splitanlæg evakueres og tæthedsprøves kobberrørene (sammenkoblingen mellem indedel og udedel) og indedelen, inden der åbnes for kølemidlet fra den forfyldte udedel.

Der sker ved korrekt montering ingen genpåfyldning eller efterpåfyldning.

Anlæggene må alene monteres af faguddannet personale.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I beskrivelsen af afgiftsfriheden for splitanlæg i SKM2002.570.TSS, er beskrevet en speciel kobling for præfyldte rør (lynkobling).

I dag anvendes der stort set ikke lynkoblinger i forbindelse med præfyldte anlæg, idet erfaringen har vist, at samlingerne ofte bliver utætte.

Det er spørgers opfattelse, at der ikke skal ske opkrævning af HFC-afgift ved salg til installationsforretninger af varmepumper med lodde- eller skruesamlinger, hvor udedelen er påfyldt HFC-gas.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan det bekræftes, at der er afgiftsfrihed for HFC-afgift for splitanlæg (varmepumper), hvis der anvendes lodde- eller skruesamlinger (flare)?

Lovgrundlag

Lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

"§ 3a.

Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, skal betale en afgift til statskassen:

1) Hydrofluorcarboner (HFC'er)

(...)."

BILAG 1

"Varer, hvor der ikke kan opnås godtgørelse ved anvendelsen af afgiftspligtige

stoffer efter § 3 a:

(...)

10) Varmepumper, dog ikke varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system

(...)"

Forarbejder

Afgiftsfritagelsen for hermetisk lukkede varmepumper blev indsat ved et ændringsforslag til L 49 2000/2001. Af bemærkningerne hertil fremgår bl.a.:

"Ved lovforslaget er der lagt afgift på varmepumper og affugtere, som indeholder industrielle drivhusgasser. Skatteministeriet er blevet gjort opmærksom på, at for bestemte energibesparende varmepumper og affugtere er de industrielle drivhusgasser i et lukket hermetisk system med et udslip af industrielle drivhusgasser på 2-4 pct. over 20 år. For samme pumper og affugtere findes der i dag ikke alternativer, hvor alternativerne ikke kræver et større forbrug af elektricitet, og det forventes først, at alternativerne vil være tilgængelige om 6-8 år.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at producenten eller importøren kan garantere, at lækagen fra anlæggene er mindre end 0,5 pct. af påfyldningen årligt. Dette skal ske ved en fabrikanterklæring."

Besvarelse af spørgsmål 44, bilag 28 - L 49 2000/2001

"(...)

Ved påfyldningen af kølemiddel i forskellige kølesystemer inklusive varmepumper regnes med et spild på ca. 5 %, mens det skønnes at være ca. 2 % for husholdnings køleskabe og -frysere.

(...)."

Praksis

I SKM2002.570.TSS er præciseret, hvornår et anlæg anses for at være hermetisk lukket:

"Afgiftsfritagelse for varmepumper, hvor stofferne anvendes i et hermetisk lukket system, har været betinget af, at den årlige lækagerate var mindre end 0,5%. Dette niveau blev fastsat ud fra de anlæg, der dengang eksisterede på markedet. I dag findes der anlæg med så små mængder drivmiddel, at det i visse tilfælde ikke er muligt at måle en lækagerate på mindre 0,5%.

Hvis anlægget har så lille en fyldning, at 0,5% årligt vil blive under 5 gram, accepteres herefter en årlig lækagerate på op til 5 gram. 

(...)

  • (...). Dog accepteres de såkaldte split-anlæg, der anvendes i forbindelse med airconditionsanlæg og varmepumper. Et split-anlæg består af en "inde-del" og en "ude-del", begge dele leveres fra fabrikken med påfyldt væske. De to dele forbindes ved hjælp af en speciel kobling, der ved samling åbner forseglingen i koblingen og samtidig forbinder de to systemer. Forgrenede anlæg, hvor der installeres lange rør igennem lokalerne accepteres ikke, uanset at samlingerne er foretaget ved lodning/svejsning."

Begrundelse

Der skal som udgangspunkt svares afgift af industrielle drivhusgasser til brug i varmepumper. Varmepumper, hvor de industrielle drivhusgasser anvendes i et hermetisk lukket system, er fritaget for afgift. Der er tale om en undtagelse til hovedreglen, hvorfor fritagelsen skal fortolkes indskrænkende, jf. afgiftslovens bilag 1, nr. 10.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1288 af 20. december 2000 om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, at et anlæg anses for at være hermetisk lukket, når udslippet er mindre end 0,5 pct. pr. år. For anlæg, hvor fyldningen er under 1 kg, accepteres efter SKM2002.570.TSS en årlig lækage på op til 5 g.

I henhold til SKM2002.570.TSS accepteres præfyldte splitanlæg, hvor de to præfyldte dele forbindes ved hjælp af en speciel kobling, der ved samling åbner forseglingen i koblingen og samtidig forbinder de to systemer (snapkoblinger/lynkoblinger). Samlinger foretaget ved lodning eller svejsning accepteres efter samme meddelelse ikke, når der installeres lange rør.

Det er SKATs vurdering, at præfyldte splitanlæg, hvor alene udedelen er påfyldt, er omfattet af afgiftsfritagelsen for hermetisk lukkede varmepumper, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Ingen efterpåfyldning eller genpåfyldning i forbindelse med samlingen og monteringen, når samlingen og montering sker efter leverandørens retningslinjer. Det har formodningen imod sig i forhold til tætheden af et anlæg, hvis der skal ske efterpåfyldning eller genpåfyldning, jf. besvarelsen af spørgsmål 44, bilag 28 - L 49 2000/2001.
  • Der foreligger en fabrikanterklæring, som dokumenterer, at udslippet er mindre end 0,5 pct. pr. år eller under 5 g pr. år, hvis fyldningen er mindre end 1 kg.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, accepteres lodde- og skruesamlinger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja, se dog begrundelse". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.