Dato for udgivelse
04 Apr 2014 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 08:50
SKM-nummer
SKM2014.238.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5648420
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Tilsagnsordninger, filial
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller § 4a, for de individuelle depoter efter eksternaliseringen, ved beregningen af afkast og depotværdier, kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Den danske filial - LIV DK - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. LIV opgør pensionsforpligtelserne i LIV DK i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At LIV i relation til pensionsforpligtelserne i LIV DK, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kan ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.

Hjemmel

Pensionsafkastbeskatningsloven §§ 4-4a

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven §§ 4-4a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.G.2.3.2.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.G.2.3.3.1.


Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve? 
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan det så bekræftes, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier skal anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013 (overdragelsesdagen) med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen? 
 3. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, og spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan det så bekræftes, at der ved beregningen af PAL-skat for efterfølgende ændringer i depotværdien som følge af supplerende præmier, der indbetales af A til de enkelte pensionsordninger i LIV DK, også skal benyttes Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013?

Svar 

 1. Ja 
 2. Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1. 
 3. Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

1. Bindende svar af 23. oktober 2012 (SKM2012.645.SR)

A/S A (herefter "A") og de to pensionskasser, Den gamle Pensionskasse og Den nye pensionskasse i Danmark (herefter "de to pensionskasser" eller "pensionskasserne") modtog den 23. oktober 2012 et bindende svar (SKM2012.645.SR) relateret til de planlagte overførsler af samtlige pensionstilsagn i de to pensionskasser (herefter "eksternalisering") til LIV DK, filial af LIV, Frankrig. Når der i det følgende refereres til "LIV", henvises der til LIV, Frankrig, inklusive den danske filial. Når der refereres til "LIV DK", henvises der alene til den danske filial.

LIV DK blev defineret og omtalt som "LIV" i den oprindelige anmodning om et bindende svar, senest af 3. oktober 2012 (herefter den "oprindelige anmodning").

Finanstilsynet gav den 15. marts 2013 tilladelse til overførsel af pensionstilsagnene fra begge pensionskasser, og overførslerne blev gennemført den 20. marts 2013.

Spørgsmålene 6, 6 a og 6 b i det bindende svar af 23. oktober 2012 vedrørte opgørelsen af PAL-grundlaget efter eksternaliseringen.

Spørgsmål 6 var sålydende:

"Spm. 6. Kan det bekræftes, at LIV ved opgørelsen af PALgrundlaget for de enkelte depoter efter eksternaliseringen som afkast efter PAL § 4a, stk. 1, nr. 1-4, skal anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. overdragelsesdagen med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen?"

Skatterådet svarede hertil: "Ja, se dog begrundelsen".

Spørgsmål 6 a var sålydende:

"Spm. 6 a. Kan det bekræftes, at der ikke skal ske tillæg af bruttotilskrivning til dækning af PALskat, da depoterne er beregnet ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for PALskat, mens tilskrivningen til depoterne vil ske efter den ikke-justerede rentediskonteringskurve, hvorfor tilskrivningerne fuldt ud vil tage højde for PALskat?"

Skatterådet svarede hertil: "Ja".

Spørgsmål 6 b var sålydende:

"Spm. 6 b. Kan det bekræftes, at eventuelle ændringer i depotværdien på grund af ændringer i den underliggende levetidsforudsætning benyttet til at beregne depotværdierne sammenholdt med forudsætningen på tegningstidspunktet ikke skal medregnes i PALgrundlaget for det pågældende år, når den årlige tilskrivning i form af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for den faktiske indeksering tilskrives til det således forhøjede depot?"

Skatterådet svarede hertil: "Ja, se dog begrundelsen".

2. Baggrunden for den fornyede anmodning

Denne nye anmodning er blevet aktuel, da det ved den nærmere tilrettelæggelse af administrationen af pensionstilsagnene er blevet klart, at LIV DK ikke kun skal overholde og opfylde de specifikke danske krav.

LIV opgør således på vegne af LIV DK forpligtelserne i overensstemmelse med de forventede internationale Solvens II-principper og skal samtidig hermed også sikre overholdelsen af de franske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles, herefter "de franske GAAP-regler").

Det anvendte regnskabsgrundlag

LIV DK skal som filial i Danmark opfylde de danske myndighedskrav. Samtidig skal LIV som hovedkontor også i relation til LIV DK sikre, at LIVs franske regnskabsstandarder overholdes.

Forsikringsaftalerne, som er overført fra pensionskasserne, er imidlertid særlige derved, at der er tilknyttet en indekseringsgaranti, der skal følge udviklingen i det danske forbrugerprisindeks.

Dette forhold er blevet drøftet med LIVs eksterne revisorer, idet de franske GAAP-regler ikke direkte tager højde for en sådan indekseringsgaranti. På denne baggrund vil udgangspunktet for LIVs opgørelse af forsikringshensættelserne være de internationale Solvens II-principper for derved at sikre, at de af LIV til enhver tid opgjorte forpligtelser afspejler indekseringsgarantien.

Som nævnt skal de franske GAAP-regler imidlertid tillige overholdes til enhver tid.

De franske GAAP-regler fastsætter, at forpligtelserne, som opgjort af LIV DK i slutningen af hver måned, ikke må være mindre end nutidsværdien af pensionerne opgjort uden fremtidig indeksering og tilbagediskonteret på grundlag af 60 % af den 10-årige franske obligationsrente på tegningstidspunktet (1,75 % den 20. marts 2013).

LIV vil derfor på denne baggrund opgøre forpligtelserne som det største beløb af:

 1. forpligtelserne opgjort efter Solvens II-principperne, dvs. summen af:
  - de forventede fremtidige forpligtelser ("FF" ) (dvs. pensionsforpligtelserne) plus den fremtidige indeksering og ved anvendelse af Finanstilsynets diskonteringssatser på opgørelsestidspunktet;
  - risikomarginen relateret til levetidsrisiko;
  - nutidsværdien af den PAL-skat, der skal beregnes;
  og
 2. forpligtelserne defineret i de franske GAAP-regler.

- 0 -

To forhold blev oplyst som en del af grundlaget for den oprindelige anmodning:

 1. Depoterne skulle beregnes ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve korrigeret for PAL-skat, og en bruttoficering, for så vidt angår PAL-skatten, skulle derfor ikke foretages. 
 2. Beregningen skulle ske ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve på tegningstidspunktet og være fast i resten af det enkelte depots levetid. 

Under sagsbehandlingen af den oprindelige anmodning stillede SKAT ved email af 18. juni 2012 en række spørgsmål, som blev besvaret ved email af 9. august 2012. Som svar på SKATs spørgsmål 9 blev det fra A, pensionskasserne og LIV oplyst, at pensionsporteføljen ville blive værdiansat i LIV's årsregnskab på grundlag af Finanstilsynets rentediskonteringskurve for livsforsikringsselskaber på tegningstidspunktet.

Det er imidlertid efter yderligere undersøgelser blevet klart, at forpligtelserne vil skulle opgøres én gang om måneden på grundlag af den af Finanstilsynet senest offentliggjorte rentediskonteringskurve for at være i overensstemmelse med Solvens II-principperne. Det vil altså ikke være muligt at benytte kurven fastsat på tegningstidspunktet som oprindeligt beskrevet.

Der kan endvidere være tidspunkter, hvor forpligtelserne opgjort efter Solvens II-principperne er mindre end forpligtelserne opgjort i henhold til de franske GAAP-regler. Som beskrevet ovenfor, skal LIV i sådanne tilfælde opgøre forpligtelserne efter de franske GAAP-regler, og også af denne grund vil opgørelsen ikke være i overensstemmelse med det oplyste i forbindelse med den oprindelige anmodning.

Som følge af disse ændrede, underliggende faktorer anmodes der derfor nu om et fornyet bindende svar vedrørende den fremtidige opgørelse af PAL-skat.

Hovedproblemstillingen vedrører de diskonteringsfaktorer, der skal anvendes i forbindelse med opgørelserne.

Som tidligere kan det lægges til grund ved besvarelsen, at opgørelserne i øvrigt foretages i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningslovens (herefter "PAL") regler, herunder de specifikke opgørelsesregler i PAL § 4 eller 4 a, overgangsfradraget (82-saldoen) i PAL § 10 mv.

Det nye spørgsmål 1 forudsætter, at PAL-skatten opgøres på grundlag af Solvens II-principperne, som LIV følger (med det forbehold, at LIV til enhver tid også skal overholde de franske GAAP-regler).

Det nye spørgsmål 2 er identisk med spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012, dog med den forskel, at opgørelsesmetoden for PAL-skattegrundlaget ikke, som tidligere forudsat af spørgerne, svarer til Solvens II-opgørelsen af de individuelle depoter (eller forpligtelser), men derimod foretages som en særskilt PAL-beregning. Spørgsmålet bortfalder, hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Det nye spørgsmål 3 omfatter den situation, at spørgsmål 2 besvares bekræftende (dvs. besvarelsen af spørgsmål 6 indeholdt i det bindende svar af 23. oktober 2012 opretholdes), således at den særskilte PAL-beregning skal udføres. I så fald ønskes det afklaret, om det er Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013, der skal anvendes på eventuelle supplerende præmiebetalinger fra A, eller om det er rentediskonteringskurven pr. den dag, hvor den supplerende præmie indbetales. Spørgsmålet bortfalder derfor, hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende.

- 0 -

LIV DK kan håndtere begge de metoder, der er præsenteret i de nye spørgsmål 1 og 2. Anmodningen om et fornyet bindende svar skal imidlertid sikre, at LIV DK fremover kan opgøre og betale PAL-skat på et grundlag, der er accepteret af SKAT.

Spørgerne foretrækker den første metode, som er beskrevet i spørgsmål 1, da denne metode følger LIVs regnskabspraksis og indebærer, at der ikke er et behov for at udføre særskilte depotberegninger alene af hensyn til PAL-skatten (bortset fra tilfælde, hvor LIV vil skulle opgøre forpligtelserne efter de franske GAAP-regler fremfor efter Solvens II-principperne, da opgørelsen efter GAAP-reglerne - som nærmere beskrevet nedenfor vedrørende spørgsmål 1 - ikke udgør et egnet grundlag for de individuelle depotberegninger).

For det tilfælde, at SKAT imidlertid måtte besvare spørgsmål 1 benægtende, vil det blive relevant at besvare både spørgsmål 2 og spørgsmål 3. I relation til denne situation bemærkes, at såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, men spørgsmål 3 besvares benægtende, vil beregningen af PAL-skatten blive teknisk kompliceret i tilfælde af yderligere præmieindbetalinger, da den yderligere præmie i så fald vil blive betalt - og den relative PAL-skat opgjort - ved anvendelse af andre diskonteringssatser end den sats, der i konsekvens af et bekræftende svar på spørgsmål 2 anvendes i relation til den oprindelige præmie betalt på tegningstidspunktet.

- 0 -

I overdragelsesaftalerne mellem pensionskasserne og LIV DK af 4. januar 2013 med tillæg af 13. marts 2013 blev den forventede nutidsværdi af PAL-skat ved præmieberegningen opgjort på grundlag af Solvens II-principperne.

Genforsikringsaftalen af 14. marts 2013 mellem LIV og D Genforsikring, der blandt andet regulerer de fremtidige PAL-skattebetalinger inden for genforsikringen, giver imidlertid mulighed for at tilpasse de løbende, fremtidige opgørelser af PAL-grundlaget til det bindende svar, som der med denne skrivelse anmodes om.

Det bemærkes, at det alene er den individuelle PAL-opgørelse, jf. PAL § 1, stk. 1, nr. 1, der spørges til.

3. Baggrunden for eksternaliseringen

Formålet med eksternaliseringen var at overdrage administrationen og ansvaret for pensionsordningerne for D´s nuværende og tidligere medarbejdere til en professionel udbyder og samtidig bringe D´s forpligtelser og risici til ophør (dog med undtagelse af de risici, der følger af pligten for D til i visse tilfælde at indbetale supplerende præmier, jf. spørgsmål 3).

Pensionsordningerne er såkaldte tilsagnsordninger, hvorefter medlemmerne (ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen) har ret til en pension beregnet som en procentdel (på grundlag af deres anciennitet i pensionskassen) af deres slutløn på fratrædelses- eller pensioneringstidspunktet.

Samtlige pensionstilsagn blev - som oplyst i den oprindelige anmodning - "fastfrosset" forud for eksternaliseringen, således at overførslen af pensionsordningerne fra pensionskasserne til LIV DK alene omfattede medlemmernes optjente pensionsrettigheder i pensionskasserne (senest) på dette tidspunkt.

For så vidt angår alle nuværende medarbejdere i D, optjenes deres fremtidige pensionsrettigheder med virkning fra den 1. juli 2012 i en traditionel, bidragsbaseret pensionsordning (i X Pension).

Eksternaliseringen blev gennemført i overensstemmelse med kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, der bl.a. kræver, at pensionskassernes generalforsamlinger vedtager forslag om eksternalisering. Et sådant forslag var betinget af en samtidig vedtagelse af forslag om relevante ændringer i pensionskassernes vedtægter og pensionsregulativer. Begge pensionskasser behandlede og godkendte forslagene på generalforsamlinger henholdsvis den 28. og 30. november 2012.

Selve overførslen til LIV DK skete den 20. marts 2013.

I forlængelse af eksternaliseringen er pensionskasserne nu ved at blive likvideret.

Den valgte løsning med eksternalisering til en ekstern pensionsudbyder er en del af et globalt projekt i A-koncernen. 

4. Eksternaliseringen af de "frosne" pensionstilsagn til LIV DK

LIV DK har ved overførslen indgået individuelle pensionsaftaler og udstedt individuelle policer til de pensionsberettigede. Pensionsaftalerne afspejler, at de pensionsberettigede har ret til løbende pensionsudbetalinger i overensstemmelse med pensionskassernes regulativer, som de forelå på tidspunktet for overførslen.

For de pensionsberettigede er der tale om et tilsagn om en bestemt "fastfrosset" ydelse med indeksregulering, dvs. en "fastfrossen" tilsagnsordning, samt for nogle en adgang til at modtage engangsudbetaling af en kapitalforsikring, der er overført fra de supplerende engangsydelser i pensionskasserne.

Den enkelte pensionsberettigedes ret til udbetaling af pension har - i lighed med de ordninger, der eksisterede i pensionskasserne - således ingen sammenhæng med eventuelle investeringsafkast, ligesom der ikke er nogen ret til bonus eller overskud.

Beregningen af præmien til LIV DK

Pensionskasserne har som led i eksternaliseringen betalt en engangspræmie til LIV til dækning af de overdragne pensionsforpligtelser, herunder forventet PAL-skat, indeksering, dækning af forsikringsrisici, administrationsgebyrer og øvrige omkostninger.

For at opgøre den samlede præmie har LIV for hvert medlem beregnet en individuel præmie, der er opgjort aktuarmæssigt på grundlag af det enkelte medlems optjente pensionsrettigheder.

I denne opgørelse indgår de forventede, fremtidige udbetalinger opgjort efter de forsikringstekniske principper som beskrevet i den oprindelige anmodning. Disse forventede, fremtidige udbetalinger er - som det også er beskrevet i den oprindelige anmodning - tilbagediskonteret til værdien ved eksternaliseringen den 20. marts 2013.

I den oprindelige anmodning var det imidlertid oplyst, at de forventede, fremtidige udbetalinger ville blive tilbagediskonteret ved hjælp af Finanstilsynets rentediskonteringskurve den 20. marts 2013 fratrukket PAL-skattesatsen for at opgøre FF.

I den efterfølgende eksternaliseringsproces viste denne metode sig imidlertid at være mindre teknisk velegnet primært som følge af virkningen af overgangsfradraget (82-saldoen), som betød, at den diskonteringssats, som skulle anvendes, ville variere fra medlem til medlem og over tid.

Opgørelsen af FF, inklusive nutidsværdien af PAL-skatteforpligtelserne, blev derfor ved præmieberegningen foretaget ved hjælp af en anden og mere velegnet matematisk metode, men størrelsen af FF var den samme som ved en opgørelse efter metoden beskrevet i den oprindelige anmodning.

Som anført i punkt 2 oven for, er den forventede, fremtidige værdi af PAL-skatteforpligtelserne, der er tilbagediskonteret og indgår i præmien, opgjort i overensstemmelse med den metode, som ligger til grund for spørgsmål 1 i denne anmodning, jf. herom nedenfor.

Ved opgørelsen af den nutidsværdi af PAL-skatteforpligtelserne, som er medregnet i præmien, er det dog Finanstilsynets rentediskonteringskurve på tegningstidspunktet den 20. marts 2013, der er anvendt, idet fremtidige rentediskonteringskurver naturligvis ikke har været kendt på dette tidspunkt.

Om opgørelsen af præmien bemærkes endelig, at de til enhver tid beregnede forpligtelser indeholder en risikomargin, der reflekterer LIVs risici med hensyn til levetid, inflation og finansielle markedsrisici samt administrationshonorarer og filialomkostninger, som også anført i den oprindelige anmodning og forudsat i det efterfølgende bindende svar af 23. oktober 2012.

Den samlede præmie pr. 20. marts 2013, som udgjorde xx kr., og som var beregnet i overensstemmelse med det oven for anførte, var større end pensionskassernes samlede aktiver. Dette var forventet, som også oplyst i den oprindelige anmodning og i det bindende svar af 23. oktober 2013. A indskød derfor yderligere midler (xx kr.) i pensionskasserne før overførslen til LIV DK.

Den samlede præmie pr. 20. marts 2013 var foreløbig og opgjort på grundlag af de tal og værdier, der var kendte i februar 2013. På grund af dataunøjagtigheder og markedsbevægelser viste den foreløbigt beregnede præmie sig at være for høj, og et præmiebeløb blev derfor tilbagebetalt til pensionskasserne i april 2013.

Efter eksternaliseringen var der ikke yderligere pensionsforpligtelser i de to pensionskasser, der nu er ved at blive opløst i henhold til bestemmelserne i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Denne anmodning om et fornyet bindende svar omfatter alene de "frosne" pensionsordninger, der den 20. marts 2013 blev overdraget til LIV DK. Det samme gjorde sig gældende i den oprindelige anmodning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad Spørgsmål 1 om at anvende en løbende diskonteringsfaktor og løbende regulering af depotet efter Solvens II-principperne anvendt af LIV

Som oplyst oven for, er metoden til beregning af præmien til LIV ændret i forhold til det i den oprindelige anmodning anførte, men størrelsen af præmien, inklusive størrelsen af FF, forbliver den samme, og ændringen har ikke nogen skattemæssig betydning.

Den for nærværende anmodning relevante ændring består i, at den fremadrettede beregning af FF og dermed af tilskrivningerne til depoternes værdi bliver en anden end forudsat i den oprindelige anmodning, idet der ved beregningen af den årlige tilskrivning (positiv eller negativ) til depoterne benyttes månedsvise Solvens II-beregninger, der foretages på grundlag af den af Finanstilsynet senest offentliggjorte rentediskonteringskurve.

I denne anmodning spørges der således til den ændrede metode ved opgørelsen af den årlige tilskrivning (positiv eller negativ) på depotet, det vil sige anvendelsen af det forsikringstekniske grundlag opgjort på grundlag af Finanstilsynets løbende, opdaterede rentediskonteringskurver, idet det kan lægges til grund, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-grundlaget i øvrigt opgør depotværdierne efter PAL § 4 eller § 4 a, hvorefter der f.eks. skal ske tillæg af løbende udbetalinger og betalt PAL-skat, ligesom det opgjorte PAL-grundlag skal reduceres som følge af overgangsfradraget (82-friholdelsen).

Baggrunden for ændringen er - som det også er beskrevet i punkt 2 -, at LIV efter Solvens II-principperne månedligt foretager beregninger af FF på grundlag af den senest offentliggjorte rentediskonteringskurve og de senest offentliggjorte inflationsdata. Baseret på disse data beregner LIV DK således løbende FF og dermed tilskrivningen til depoterne.

Summen af depoterne vil til enhver tid svare til FF, og da FF, som beskrevet i afsnit 4 oven for, også efter den nye opgørelsesmetode indeholder nutidsværdien af de fremtidige PAL-skatteforpligtelser, som det også var tilfældet i den oprindelige anmodning, vil der ikke skulle ske en løbende yderligere regulering eller "bruttoficering" for PAL-skat.

Som følge af den ændrede opgørelsesmetode kan de berørte depoter stige eller falde på grund af ændringer af Finanstilsynets rentediskonteringskurve og ændringer i inflationsforventningerne. Dette er ikke tilfældet i den metode, der er beskrevet i spørgsmål 2, og som svarer til den metode, der er omfattet af spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012. Efter den metode skulle der således i forbindelse med opgørelsen af PAL-skatten alene tages højde for tilskrivningen til depoterne ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve fastsat på tegningstidspunktet samt forskellene mellem den forventede og den faktiske indeksering.

Den nye metode indebærer, at den årlige tilskrivning eller det årlige fradrag i PAL-grundlaget fremadrettet kan afvige fra grundlaget i medfør af den metode, som Skatterådet tog stilling til i spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012.

Det samlede PAL-grundlag over tid, dvs. fra ordningens oprettelse til udbetaling af den sidste ydelse, vil imidlertid - alt andet lige - ikke bliver påvirket af den ændrede periodisering sammenlignet med grundlaget efter den metode, der er forudsat i det bindende svar på spørgsmål 6 af 23. oktober 2012.

En ændring i det samlede PAL-grundlag (i opadgående eller nedadgående retning) kan dog forekomme på grund af samspillet mellem tidspunktet for opgørelse af PAL-skat og andre pensionsfaktorer, som f. eks. anvendelsen af 82-friholdelsen, ændring i hensættelser som følge af ændrede levetidsforudsætninger, afvigelser i indekseringsforudsætningerne eller indtræden af andre forsikringsbegivenheder samt ændringer i rentediskonteringskurven. De involverede parter kan hverken forudse eller kontrollere sådanne ændringer.

Tilskrivninger til depotet som følge af ændrede levetidstabeller eller ændret faktisk levetid i forhold til de benyttede levetidstabeller indgår efter spørgernes opfattelse ikke i PAL-grundlaget for det år, hvor tilskrivningen sker, idet der er tale om "forsikringsrisici", men tilskrivningerne vil indgå i primo og ultimoværdier i fremtidige indkomstår. Dette svarer til det oplyste i den oprindelige anmodning og det afgivne bindende svar.

Som omtalt i den oprindelige anmodning indeholder de overdragne pensionstilsagn en forudsætning om indeksering, som på tidspunktet for overdragelsen forventes at følge "forward inflation" i Euro-zonen (med et tillæg på 10 bps for at afspejle den nederste tærskel for indeksering på 0 %). Indekseringen sker i et spænd mellem 0 % og 7 %. Forudsætningen om indeksering er indregnet i opgørelsen af FF (og dermed ved LIV's fastsættelse af den præmie, der blev betalt af pensionskasserne til LIV DK i forbindelse med eksternaliseringen). Forudsætningen er derfor også indeholdt i depotværdierne ved depoternes oprettelse, som danner grundlaget for den senere tilskrivning og dermed PAL-skattegrundlaget. Dette faktum er uændret.

I modsætning til det oplyste i den oprindelige anmodning er forskellene mellem den faktiske indeksering i løbet af året og forudsætningen om indeksering imidlertid indregnet i den løbende tilskrivning, da disse forskelle er inkluderet i de underliggende data, som bliver opdateret hver måned og benyttet i den månedlige opgørelse af depoterne.

Den årlige tilskrivning skal derfor efter spørgernes opfattelse ikke justeres særskilt med henblik på at indregne forskellen mellem den faktiske årlige inflation og den indeksering (inflation), der var forventet på tidspunktet for eksternaliseringen (forudsat at spørgsmål 1 besvares bekræftende), da disse ændringer som nævnt i givet fald allerede er indregnet i tilskrivningen.

Nutidsværdien af eventuelle ændringer i den forventede, fremtidige inflation, vil tillige blive indregnet ved den månedlige opgørelse af FF, hvilket i givet fald vil resultere i en stigning eller et fald i FF.

Sådanne årlige nettoændringer i FF som følge af ændringer i den forventede inflation medregnes således også ved opgørelsen af tilskrivningerne og dermed i PAL-grundlaget.

Begge ovenstående elementer er ændringer i forhold til den tekniske metode, der blev godkendt i det bindende svar af 23. oktober 2012, men er ikke ændringer af princippet om at medregne disse bevægelser i PAL-grundlaget. Ændringer i den faktiske og forventede fremtidige indeksering sammenlignet med de samme forventninger ved depoternes oprettelse vil dermed ligeledes være underlagt PAL-skat ved benyttelse af metoden i spørgsmål 1.

For en ordens skyld bemærkes, at hvis LIV DK's samlede opgørelse efter Solvens II-principperne af forsikringshensættelserne i relation til pensionsporteføljen (inklusive FF med forventet fremtidig inflation, PAL-skat og risikomargin) på noget tidspunkt bliver mindre end hensættelserne (inklusive nutidsværdien af ydelserne, eksklusive PAL-skat, eksklusive indeksering og eksklusive en særskilt risikomargin) som opgjort efter de franske GAAP-regler, er LIV - på vegne af LIV DK - forpligtet til at regulere sine hensættelser til (mindst) det beløb, der er opgjort efter de franske GAAP-regler.

På nuværende tidspunkt kræver hensættelserne ikke nogen korrektion for at overholde kravene, der følger af de franske GAAP-regler, da de samlede relevante forsikringshensættelser overstiger kravet i henhold til de franske GAAP-regler. Dette kan dog ændre sig i fremtiden og udgør derfor en mulig ændring af de faktorer, der tidligere er blevet fremlagt. Opgørelsen efter de franske GAAP-regler er imidlertid, som det fremgår umiddelbart oven for og i punkt 2, baseret på andre faktorer end PAL-skatteberegningen, som sker på grundlag af Solvens II-principperne. Særligt bemærkes, at opgørelsen efter de franske GAAP-regler indeholder en risikomargin.

På grund af forskellen i de indregnede faktorer, og da den implicitte risikomargin indeholdt i GAAP-opgørelsen i henhold til det bindende svar af 23. oktober 2012 ikke skal indgå ved opgørelsen af PAL-skattegrundlaget, bør eventuelle justeringer efter de franske GAAP-regler - efter spørgernes opfattelse - ikke medregnes ved opgørelsen af PAL-grundlaget.

Forpligtelsen opgjort efter Solvens II-principperne bør således efter spørgernes opfattelse altid anvendes ved opgørelsen af PAL-skattegrundlaget.

Der påbegyndes først betalinger fra genforsikringsselskabet til dækning af de løbende udbetalinger, når der fra de enkelte depoter påbegyndes udbetaling. Dog vil der, som det også fremgår af den oprindelige anmodning, komme årlige betalinger fra genforsikringsselskabet til LIV DK til dækning af PAL-skatten opgjort ved brug af den ovennævnte metode.

Pensionsudbetalinger til de pensionsberettigede foretages af LIV DK som selvstændigt forpligtet. I henhold til genforsikringsaftalen modtager LIV DK beløb svarende til pensionsudbetalingerne.

Ad spørgsmål 2 om anvendelse af Finanstilsynets rentediskonteringskurve den 20. marts 2013

Hvis ovenstående opgørelsesmetode som beskrevet i spørgsmål 1 (baseret på Solvens II-principperne) ikke kan accepteres, anmoder spørgerne om, at det oprindelige PAL-grundlag (som blev godkendt ved det bindende svar af 23. oktober 2012) på ny godkendes, jf. spørgsmål 2, idet svaret herved vil blive givet på grundlag af de nye oplysninger om, at der er sket en ændring i de forudsætninger om de underliggende værdiansættelser af pensionsporteføljen i LIV´s årsregnskab, som blev oplyst i tilknytning til den oprindelige anmodning.

Anvendelsen af metoden i spørgsmål 2 vil betyde, at den årlige tilskrivning (positiv eller negativ) anvendt til forsikringsmæssige formål og opgjort efter Solvens II-principper ikke følges så tæt, og det vil kræve en særlig beregning af PAL-skat, der er adskilt fra de løbende forsikringstekniske beregninger.

I forbindelse med den oprindelige anmodning var det forudsat, at den årlige tilskrivning til depoterne, skulle opgøres ved at anvende Finanstilsynets rentediskonteringssats (som også var benyttet til at opgøre FF). Der henvises til svar på spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012 og til argumentationen i den oprindelige anmodning.

Spørgsmålet stilles på ny, fordi det i forbindelse med den oprindelige anmodning som svar på SKATs spørgsmål 9, fremkommet ved SKATs email af 18. juni 2012, blev oplyst, at pensionsporteføljen ville blive værdiansat i LIV's årsregnskab på grundlag af Finanstilsynets rentediskonteringskurve for livsforsikringsselskaber pr. overførselstidspunktet, jf. redegørelsen ovenfor under punkt 2.

Dette har vist sig ikke at være korrekt, da LIV's årsregnskaber for det første vil afspejle de tilbagediskonterede forpligtelser på grundlag af opdaterede rentediskonteringskurver (og ikke rentediskonteringskurven pr. 20. marts 2013), og for det andet kan de franske GAAP-regler, som beskrevet oven for, medføre en forhøjet opgørelse af forpligtelserne. Spørgerne har derfor behov for et nyt bindende svar, da de tidligere oplyste faktuelle forudsætninger har ændret sig.

Ad spørgsmål 3 om efterfølgende indbetalinger fra A til LIV DK

Som omtalt oven for under punkt 3 og 4 og som forudsat i den oprindelige anmodning er pensionsordningerne "fastfrosset" ved overdragelsen af pensionstilsagnene fra pensionskasserne til LIV DK. A betaler derfor som hovedregel ikke længere præmier relateret til de overdragne pensionsordninger.

For medarbejdere, der fortsat er ansat i A, sker fremtidige præmiebetalinger til X Pension under en ny pensionsordning. Det er dog aftalt med LIV DK, at A i særlige tilfælde (på grund af ændringer af PAL-skattesatsen, ændringer i ATP- eller folkepension, administrationsomkostninger i tilknytning til løbende udbetalinger til de pensionsberettigede, dataunøjagtigheder og/eller omkostninger forbundet med filiallukning) kan blive pålagt at indbetale yderligere præmier til LIV DK til afdækning af de nævnte forhold.

Hvis der svares nej til spørgsmål 1 og ja til spørgsmål 2, således at PAL-opgørelsen ikke baseres på den regnskabsmæssige opgørelse efter solvens II-principperne, ønskes det bekræftet, at det er Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013, der skal anvendes på hele depotet; det vil også sige på de ændringer i depotets værdi, der skyldes yderligere præmiebetaling fra A.

Det ønskes med andre ord bekræftet, at det ikke er rentediskonteringskurven på tidspunktet for den efterfølgende, supplerende præmiebetaling, der skal anvendes som grundlag for tilskrivningerne til den del af depotet, der hidrører fra den supplerende præmieindbetaling.

De årlige opskrivninger af depotværdien sker for at sikre, at forskellen mellem værdien af den overførte pensionsordning og summen af de fremtidige pensionsudbetalinger løbende undergives PAL-skat.

Det depot, der blev oprettet ved eksternaliseringen, opskrives således over tid, indtil ordningen er fuldt udbetalt, og de årlige opskrivninger underlægges PAL-skat. Efterfølgende, supplerende præmiebetalinger fra A forøger ikke pensionstilsagnet til den enkelte pensionsberettigede, men sikrer blot, at pensionstilsagnet forbliver intakt, selv om der sker ændringer i f.eks. PAL-skatten eller i folkepensionsalderen. Dette er risici, som ikke kan afdækkes i LIV. Uden de yderligere præmiebetalinger ville pensionstilsagnet blive reduceret, og det har været en klar betingelse for godkendelse af hele eksternaliseringen både i Finanstilsynet og hos medlemmerne i de to pensionskasser, at tilsagnene ikke på nogen måde bliver forringet.

Det stemmer derfor bedst overens med disse omstændigheder, at der benyttes samme rentediskonteringssats for hele pensionsordningen, selv om der senere tilføres depotet supplerende præmiebetalinger. Hertil kommer, at det administrativt ville blive særdeles besværligt, hvis der skulle oprettes nye depoter for hver ny præmie, der måtte blive indbetalt på ordningerne.

Spørgerne er derfor af den opfattelse, at såfremt en særskilt opgørelse af PAL-grundlaget skal foretages i overensstemmelse med spørgsmål 2, er det Finanstilsynets rentediskonteringssats pr. 20. marts 2013, der skal anvendes ved opgørelsen af depotværdierne, også i tilfælde af, at der efterfølgende indbetales supplerende præmier til pensionsordningerne fra A.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at LIV DK ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Lovgrundlag

Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011 om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. med senere ændringer.

PAL § 4, stk. 1-4.

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast som forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter stk. 3 og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter stk. 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3. Der bortses fra overførsler til depotet, der er blevet medregnet til beskatningsgrundlaget efter stk. 5.

Stk. 2. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, jf. dog stk. 6, og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

Stk. 3. Forsikringens depot ved indkomstårets udgang opgøres således:

1) Depotet tillægges udbetalinger fra depotet i årets løb, herunder betaling af skatter og afgifter.

2) Depotet tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

3) Depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risikoresultat.

4) Depotet tillægges betaling af omkostningspræmie forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.

5) Depotet kan nedsættes med årets positive risiko- og omkostningsbonus, der tilskrives depotet. Nedsættelsen med årets positive omkostningsbonus kan kun foretages, i det omfang årets positive omkostningsbonus er mindre end årets omkostningspræmier på 1. orden fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne omkostningsbonus kan henføres til tidligere års opsparede omkostningsoverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver. Nedsættelsen med årets positive risikobonus kan kun foretages, i det omfang årets positive risikobonus er mindre end årets risikopræmier på 1. orden fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne risikobonus kan henføres til tidligere års opsparede risikooverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver.

6) Depotet tillægges bonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Bonus tillægges, medmindre den kan henføres til andre kilder end merafkast af livsforsikringsselskabets m.v. investeringsaktivitet i forhold til det, der er forudsat i det tekniske grundlag (rentebonus).

7) Depotet korrigeres for ændring i særlige bonushensættelser knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Der kan bortses fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus. Vælger pensionsinstituttet at se bort fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus, er valget bindende. Valget træffes i forbindelse med overgang til beskatning efter denne lov.

8) Depotet tillægges udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

9) Depotet tillægges et beløb svarende til nedsættelsen af depotværdien som følge af forsikringens bortfald uden udbetaling.

10) Depotet fradrages hensættelsesforøgelse og tillægges hensættelsesnedsættelse som følge af indtræden af forsikringsbegivenheden, jf. dog stk. 6.

11) Depotet fradrages betaling for garantier.

12) Depotet fradrages betaling af kursværn.

Stk. 4. Forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse tillægges indbetalinger i årets løb.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 1-2.

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet fratrukket betaling for garantier og betaling af kursværn. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

2) Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.

3) Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.

4) Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra investeringsafkast.

5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

6) Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

Praksis

SKM2012.465.SR

Afgørelsen vedrører samme spørger som i nærværende sag.

Skatterådet kunne bekræfte, at et livsforsikringsselskab ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de enkelte depoter (tilsagnsordninger overtaget fra en firmapensionskasse), som afkast efter PAL § 4a, stk. 2, nr. 1-4, skulle anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. overdragelsesdatoen med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen/overdragelsen, i den udstrækning, at denne difference medfører ændringer i de faktiske udbetalinger til de pensionsberettigede. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at der er tale om såkaldte tilsagnsordninger, hvor medlemmerne har ret til en pension som en procentdel af deres slutløn på pensioneringstidspunktet, og hvor pensionsordningen derfor ikke tilskrives og får fordel af investeringsafkastet. Det er endvidere lagt til grund, at netop Finanstilsynets rentediskonteringskurve anvendes ved værdiansættelsen af de overførte pensionsordninger fra firmapensionskassen til livsforsikringsselskabet. Der blev ved besvarelsen lagt vægt på, at pensionstagerne kun har ret til en indeksering i et spænd mellem 0% og 7%, og at den faktiske indeksering uden for dette spænd ikke kan påvirke beskatningsgrundlaget.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skal ske tillæg af bruttotilskrivning til dækning af PAL-skat, da depoterne er beregnet ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for PAL-skat, mens tilskrivningen til depoterne vil ske efter den ikke-justerede rentediskonteringskurve, hvorfor tilskrivningerne fuldt ud vil tage højde for PAL-skat.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at eventuelle ændringer i depotværdien på grund af ændringer i den underliggende levetidsforudsætning benyttet til at beregne depotværdierne sammenholdt med forudsætningen på tegningstidspunktet ikke skal medregnes i PAL-grundlaget for det pågældende år, når den årlige tilskrivning i form af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for den faktiske indeksering tilskrives til det således forhøjede depot. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at de midler livsforsikringsselskabet anvender til opskrivningen af depoterne ikke hidrører fra livsforsikringsselskabets investeringsafkast, men derimod fra fx indbetalte risikopræmier.

Begrundelse

Det fremgår af sagens faktiske oplysninger, at det ved besvarelsen kan lægges til grund, at den skattemæssige opgørelse i øvrigt foretages i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningslovens regler, herunder de specifikke opgørelsesregler i PAL § 4 eller PAL § 4a, overgangsfradraget (82-saldoen) i PAL § 10 mv. Det er oplyst, at ændringerne i depoterne som følge af ændringer i levetidsforudsætningerne fortsat er i overensstemmelse med det oplyste i den oprindelige anmodning, og det lægges derfor til grund, at der ikke ved ændring i levetidsforudsætningerne anvendes midler fra LIV DKs investeringsafkast til opskrivning af depoterne, men derimod anvendes fx indbetalte risikopræmier, jf. SKM2012.645.SR. Der tages i nærværende sag således udelukkende stilling til fastsættelsen af renteelementet ved opgørelsen af depotværdier og afkast i PAL § 4 eller PAL § 4a.

Pensionsordningerne hos spørger er såkaldte tilsagnsordninger, hvor medlemmerne/forsikringstager har ret til en pension som en procentdel af deres slutløn på pensioneringstidspunktet, og hvor pensionsordningen derfor ikke tilskrives og får fordel af investeringsafkastet. Ved eksternaliseringen etableres et individuelt depot for hver individuel forsikringstager med henblik på opgørelsen af PAL-skat. Summen af depoterne vil efter det oplyste til enhver tid svare til "de forventede fremtidige forpligtelser (pensionsforpligtelserne) opgjort i spørgers årsrapport.

Ændringen i forhold til spørgers oprindelige anmodning om bindende svar (SKM2012.645.SR) består i, at den fremadrettede beregning af ændringen i pensionsforpligtelserne i LIV´s årsrapport skal foretages efter Solvens II-principperne og herunder månedsvis benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Solvens II-direktivet blev vedtaget i 2009 med forventet ikrafttræden i 2016 og med Solvens II indføres der nye regler om kapitalkrav for forsikringsselskaber og pensionskasser, som medfører at kapitalkravet i højere grad reflekterer virksomhedernes risikoprofil. Den danske filial - LIV DK - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. LIV opgør pensionsforpligtelserne i LIV DK i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At LIV i relation til pensionsforpligtelserne i LIV DK, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kan efter SKATs vurdering ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.

Det er SKATs vurdering, at spørger ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget for de individuelle depoter ved beregningen af afkast og depotværdier efter PAL § 4 eller PAL § 4a, kan anvende Solvens II-principperne og herunder anvende Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve på opgørelsestidspunktet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, skal LIV DK ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013 (overdragelsesdagen) med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen.

Begrundelse

SKAT har indstillet, at spørgsmål 1 besvares bekræftende. På denne baggrund bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, og spørgsmål 2 besvares bekræftende, skal der ved beregningen af PAL-skat for efterfølgende ændringer i depotværdien som følge af supplerende præmier, der indbetales af A til de enkelte pensionsordninger i LIV DK, også benyttes Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. 20. marts 2013.

Begrundelse

SKAT har indstillet, at spørgsmål 1 besvares bekræftende. På denne baggrund bortfalder spørgsmål 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.