Dato for udgivelse
08 Apr 2014 09:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 13:53
SKM-nummer
SKM2014.245.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5808694
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsbegrebet
Emneord
Lønsumsafgift - lønsum - rådighedsløn - tjenestemænd
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales lønsumsafgift af rådighedsløn til tjenestemænd. Det gælder uanset om medarbejderen i rådighedsperioden ansættes i en anden virksomhed. Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke skal betales lønsumsafgift af løn til fritstillede medarbejdere. Det gælder uanset om medarbejderen i fritstillingsperioden ansættes i en anden virksomhed.

Hjemmel

Lønsumsafgiftsloven - Lovbekendtgørelse nr. 1079 af 31/08/2013 med senere ændringer

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1
Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 3, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.B.5.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.B.5.2.1.


Spørgsmål

  1. Skal spørger betale lønsumsafgift efter satsen 4,12 pct. af rådighedsløn til tjenestemænd?
  2. I tilfælde, hvor den pågældende tjenestemand tiltræder andet arbejde i rådighedsperioden, skal medarbejderen, da medregnes i opgørelsen af lønsumsafgiften?
  3. Skal spørger betale lønsumsafgift efter satsen 4,12 pct. af løn til fritstillede medarbejdere?
  4. I tilfælde, hvor den fritstillede medarbejder tiltræder nyt job i den fritstillede periode, skal medarbejderen da medregnes i opgørelsen af lønsumsafgiften?

Svar

  1. Nej 
  2. Nej 
  3. Ja 
  4. Ja 

Det bindende svar offentliggøres i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Spørger er et selskab x, som udøver momsfri personbefordring (rutekørsel). Selskabet (spørger) er ejet af y. Selskabet er med vedtagelsen af lov nr. 526 af 17. juni 2008 (ændring af lønsumsafgiftsloven) pligtig til at betale lønsumsafgift fra og med 1. januar 2009 af al personbefordring (rutekørsel).

Spørger afregner lønsumsafgift efter metode 4, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og § 5, stk. 1.

Primært på grund af kørselsreduktion, har det været nødvendigt at afskedige en del ansatte, heriblandt nogle tjenestemænd. Alle tjenestemænd er blevet afskediget med rådighedsløn, og herefter aktuel egenpension.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Det er spørgers opfattelse, at alle spørgsmålene skal besvares med nej.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der ønskes svar på, om spørger skal betale lønsumsafgift af rådighedsløn til tjenestemænd.

Lovgrundlag

Lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1

Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, (...)

Lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1

Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. pkt. tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. og 3. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet.

Lønsumsafgiftslovens § 5, stk.1

For virksomheder omfattet af § 4, stk. 1, er afgiften 4,12 pct. af afgiftsgrundlaget.

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3

Til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Løn til ansatte, der er beskæftiget i filialer m.v. i udlandet, og for hvilke virksomheden betaler ATP-bidrag, skal medregnes i lønsummen.

Stk. 2. Lønnen medregnes på det tidspunkt, hvor virksomheden skal udgiftsføre lønudgiften.

Praksis

SKM2009.71.LSR

Landsskatteretten traf afgørelse om, at løn til opsagte og fritstillede medarbejdere i opsigelsesperioden skulle medregnes til lønsummen, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

TfS 1993, 565

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at fratrædelsesgodtgørelse ikke skal medregnes i lønsummen. I lønsumsafgiftsmæssig forstand er fratrædelsesgodtgørelse et udtryk for det beløb, som en ansat får udover sin løn i opsigelsesperioden. Der vil som regel være tale om et beløb, som den ansatte ikke har krav på at modtage men kun får udbetalt, fordi arbejdsgiveren frivilligt har besluttet dette i forlængelse af arbejdsforholdets ophør. Det er dog ikke i sig selv afgørende, om den ansatte har krav på godtgørelsen eller ej. Det afgørende er, at beløbet vedrører tiden efter opsigelsesvarslets ophør. I modsætning hertil skal udbetalinger for tiden indtil opsigelsesperiodens udløb (dvs. beløb som udbetales for en mindsteperiode, som den ansatte ifølge kontrakt eller anden lovgivning er sikret) anses som løn.

Begrundelse

Der ønskes svar på, om spørger skal betale lønsumsafgift af rådighedsløn til tjenestemænd.

Det er SKATs opfattelse, at rådighedsløn til tjenestemænd ikke skal medregnes til busselskabets lønsum.

Det fremgår Landsskatterettens kendelse i SKM2009.71.LSR, at løn til fritstillede medarbejdere i opsigelsesperioden skal medregnes ved virksomhedens opgørelse af lønsummen.

Det fremgår endvidere af Told- og Skattestyrelsens afgørelse i TfS 1993, 565 at beløb, som en medarbejder i henhold til kontrakt eller anden lovgivning er sikret indtil opsigelsesperiodens udløb indgår i lønsummen.

Da rådighedsløn til tjenestemænd vedrører tiden efter opsigelsesvarslets ophør, skal beløbet ikke medregnes til spørgers lønsum, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Der ønskes svar på, om spørger skal betale lønsumsafgift af rådighedslønnen til medarbejderen, hvis den pågældende tjenestemand tiltræder andet arbejde i rådighedsperioden.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for svaret på spørgsmål 1.

Det er uden betydning for svaret på spørgsmål 1, om den pågældende medarbejder ansættes i en anden virksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "nej".

Spørgsmål 3

Der ønskes svar på, om spørger skal betale lønsumsafgift efter satsen 4,12 pct. af løn til fritstillede medarbejdere.

Begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at der skal betales lønsumsafgift af løn i opsigelsesperioden, som spørger betaler til fritstillede medarbejdere, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 og lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Vi henviser til, at Landsskatteretten i SKM2009.71.LSR traf afgørelse om, at løn i opsigelsesperioden til opsagte, men fritstillede medarbejdere, skal betragtes som løn udbetalt til de pågældende, hvorfor lønnen skal indgå i grundlaget ved virksomhedens opgørelse af lønsummen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Afgiftssatsen udgør 4,12 pct., jf. lønsumsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "ja".

Spørgsmål 4

Der ønskes svar på, om spørger i de tilfælde, hvor den fritstillede medarbejder tiltræder et nyt job i fritstillingsperioden, skal medregne lønnen i opgørelsen af lønsumsafgiften?

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for svaret på spørgsmål 3.

Det er uden betydning for svaret på spørgsmål 3, om den pågældende medarbejder tiltræder et nyt job i en anden virksomhed, i den periode, hvor medarbejderen er fritstillet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 bevares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.