Dato for udgivelse
08 Apr 2014 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Nov 2013 11:46
SKM-nummer
SKM2014.249.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-1549-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, rengøringsfirma, skøn, lønudgifter, fængsel
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig for 2007. Han havde et personligt drevet rengøringsfirma. Firmaet var momsregistreret i en del af perioden. Firmaet havde en omsætning på over 2 mio. kr., men han havde kun selvangivet et overskud på 183.000 kr. og havde angivet momsen for lavt. SKAT havde skønnet firmaets lønudgifter og driftsomkostninger i øvrigt. Han havde derved unddraget for 862.990 kr. i skat, 443.657 kr. i moms og 133.682 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede at han havde overladt det regnskabsmæssige m.m. til en revisor. Han havde hver anden eller tredje måned afleveret bilagene til ham. Alt var afleveret til revisoren som han stolede på.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momssvig. Unddragelsernes samlede omfang blev dog skønsmæssigt reduceret til 1 mio. kr. T's forklaring fandtes utroværdig. T idømtes ubetinget fængsel i 8 måneder samt en tillægsbøde på 1 mio. kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Skattekontrolloven § 13
Momsloven § 81
Straffeloven § 89
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 28. november 2013, 2. afdeling nr. S-1549-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Michael Elkiær Andersen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hedegaard Madsen, Inge Neergaard Jessen og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.) med domsmænd

.............................................................

Byrettens dom af 21. marts 2013, nr. 1-471/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. februar 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 3, jf. stk. 1 [§ 13, stk. 1.red.SKAT],

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.671.024 kr., hvilket beløb udgjorde overskud fra den personlige virksomhed H1 Rengøring og hvorved der blev unddraget skat for 862.990 kr.

2.           

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., og § 52, stk. 6, jf. straffelovens § 89,

ved i perioden fra den 1. januar 2007 til den 30. september 2007 med forsæt til momsunddragelse at have drevet den momsregistreringspligtige personlige virksomhed H1 Rengøring, uden at anmelde denne til registrering og i forbindelse med levering af ydelser at have udstedt fakturaer, hvorpå der var anført moms, alt hvorved der blev unddraget moms for 353.247 kr.

3.           

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 89,

ved i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 31. december 2007 som indehaver af den personlige virksomhed H1 Rengøring, med forsæt til momsunddragelse at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående moms, hvorved der blev unddraget moms for 90.410 kr.

4. (5.)

overtrædelse af den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, ved med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag i sin selvangivelse for indkomståret 2007 at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.671.024 kr., hvilket beløb udgjorde overskud fra den personlige virksomhed H1 Rengøring, og hvorved det offentlige blev unddraget 133.682 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Påstande 

Anklagemyndigheden har krævet,

at tiltalte findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, dog således at unddragelsen i forhold 1 ansættes til 595.500 kr. og i forhold 4 til 93.682 kr. således at det samlede unddragne skatte- og afgiftsbeløb udgør 1.132.839 kr.

at tiltalte straffes med ubetinget længsel i 1 år og til at betale en tillægsbøde på 1.025.000 kr.

Tiltalte har principalt nægtet sig skyldig og subsidiært gjort gældende, dels at han alene har handlet groft uagtsomt, og dels at det unddragne beløb er langt mindre end skønnet af SKAT og anklagemyndigheden.

Sagens oplysninger 

I forbindelse med kontrol i virksomheden G1 Service A/S udtog SKAT kopier af fakturaer fra underleverandører til krydsrevision.

På den baggrund konstateredes bl.a., at tiltaltes firma H1 Rengøring havde haft en omsætning med selskabet på i 2007 2.192.785 kr. og i [2008.red.SKAT] 2.031.736 kr., i begge tilfælde ekskl. moms.

Da SKAT ikke var i besiddelse af oplysninger om størrelsen af firmaets lønudgifter og driftsomkostninger i øvrigt, ansatte man disse skønsmæssigt i 2007 til henholdsvis 119.322 og 219.278 kr. og i 2008 til henholdsvis 625.452 kr. og 203.173 kr.

Efter fradrag af et selvangivet overskud i 2007 på 183.161 kr. fremkommer et for lidt angivet overskud på 1.671.024 og en skatteunddragelse på 862.990 kr. samt en unddragelse al arbejdsmarkedsbidrag på 133.682 kr.

Under hovedforhandlingen har SKAT og anklagemyndigheden på baggrund af det højere skøn over lønudgifterne i 2008, hvor omsætningen var lavere, for 2007 reduceret den beregnede skatteunddragelse til 595.500 kr. og den beregnede unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag til 93.682 kr.

Forklaringer 

Tiltalte har bl.a. forklaret, at han drev rengøringsfirmaet med 8-10-12 ansatte, dog nok således at han selv arbejdede mere de sidste 3-4 måneder i 2007. Han overlod regnskabsføring mv. til revisor V.1 på den måde, at han hver anden eller tredje måned afleverede bilagene til denne. Det var også revisoren, der foretog indberetning til selvangivelsen vedrørende 2007, vistnok på den måde at revisoren rekvirerede tiltaltes TastSelv-kode hos SKAT. Da han på et tidspunkt så eller hørte om årsopgørelsen, syntes han nok, at det opgjorte overskud virkede lavt. Han tænkte imidlertid ikke nærmere over det, da han havde afleveret alt til revisoren, som han stolede på. Han har aldrig set et regnskab. På et tidspunkt i 2007 eller 2008 nævnte revisoren, at tiltalte ville komme til tjene omkring 800.000 kr. Han fik 155-160 kr. i timen som underentreprenør for G1 Service og betalte sine ansatte 110-115 kr. i timen. Beløbene blev for det meste udbetalt kontant. Det beror på en misforståelse, at han skulle have erkendt forholdene over for politiet.

V.5, der er fuldmægtig i SKAT redegjorde for beregningerne i sagsfremstillingen af 19. august 2010 og grundlaget herfor. Man havde senere indhentet oplysninger fra revisionsfirmaet R1. Dette gav ikke SKAT anledning til at foretage ændringer i tiltalebegæringen. Vidnet bekræftede, at logbogen for tiltaltes skattemappe for 2007 viste, at der ikke har været givet adgang til rådgivere. Det ville være i strid med SKATS regler at videregivet tiltaltes TastSelv-kode til en revisor.

V.1 har forklaret, at han siden november 2008 har arbejdet som selvstændig i et revisionsfirma. Tidligere var han ansat i et andet revisionsfirma. Han har senest udført opgaver for tiltalte i 2000 eller 2001. Siden har han hverken set tiltalte eller udført opgaver af nogen art for ham.

V.2, der er politiassistent, bekræftede, at hun afhørte tiltalte i efteråret 2011. Det skete uden tolk, men det fungerede fint. Det var hendes indtryk, at tiltalte havde en god forståelse af afhøringens formål, og han gennemlæste og underskrev efterfølgende rapporten. Efter at have sigtet ham, spurgte hun, om han kunne erkende forholdene. Det gjorde han, men således at han gav udtryk for overraskelse over beløbenes størrelse. Han forklarede, at baggrunden for unddragelserne var, at han ikke havde haft penge nok. Han havde derfor ikke indberettet og indbetalt det, han skulle. Tiltalte oplyste over for hende, at han havde haft 2-3 ansatte. Han nævnte også, at han havde haft et samarbejde med en revisor V.1, men at samarbejdet ikke rigtig fungerede. Senere meddelte tiltalte, at han efterfølgende havde fået en anden revisor, og med tiltaltes samtykke udleverede denne materiale, som SKAT fik lejlighed til at gennemgå.

Personlige forhold 

Tiltalte har den 7. februar 2008 vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselsloven samt frakendelse af førerretten.

Han er nu i aktivering og arbejdssøgende. Han er gift og har udover en voksen søn et barn på 3 måneder.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalte har ubestridt i 2007 gennem sit personlige firma haft en omsætning på over 2 mio. kr., men kun selvangivet et overskud på 183.000 kr.

Han har ikke kunnet redegøre nærmere for, hvilke løn- og andre driftsudgifter, han har haft; og hans forklaring om, at havde overladt det regnskabsmæssige mv. til en revisor må tilsidesættes som utroværdig.

Tiltalte findes herved forsætligt at have gjort sig skyldig i skatte- og afgiftsunddragelse som beskrevet i anklageskriftet, dog således at unddragelsernes samlede omfang skønsmæssigt findes at burde reduceres til 1 mio. kr.

Straffen udmåles i henhold til de angivne bestemmelser til 8 måneders fængsel med en tillægsbøde i henhold til straffelovens § 50, stk. 2, på 1 mio. kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1 mio. kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.........................................................

Østre Landsrets dom af 28. november 2013, 2. afdeling nr. S-1549-13

Byrettens dom af 21. marts 2013 (1-471/2013) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger 

Under hovedforhandlingen i byretten blev de i anklageskriftets forhold 1 og 4 unddragne beløb berigtiget til henholdsvis 595.500 kr. og 93.682 kr. Under hovedforhandlingen i landsretten har anklagemyndigheden endvidere berigtiget datoangivelserne i anklageskriftets forhold 2 og 3 således, at gerningstidens sluttidspunkt i forhold 2 ændres til den 31. oktober 2007, og således at gerningstidens begyndelsestidspunktet i forhold 3 ændres til 1. november 2007.

Supplerende forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og politiassistent V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten. Der er i landsretten endvidere afgivet forklaring af vidnerne V.3 og V.4.

Den i byretten af vidnet V.5 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har foreholdt den forklaring, som vidnet V.1 afgav for byretten, forklaret, at han fastholder, at han i 2007 benyttede V.1 som revisor. Hans tidligere ægtefælle udfyldte den blanket vedrørende registrering af virksomhed, som findes i sagen. Det er rigtigt, at han søgte om at blive momsregisteret fra den 1. november 2007. Det er ham, der har skrevet under på blankettens side 2. Han kan ikke huske, hvorfor han anmodede om momsregistrering fra dette tidspunkt. Han kan heller ikke svare på, hvorfor der ikke blev betalt moms efter denne dato. Han kan ikke huske hvorfor. Han har haft en svær periode fra 2006 og frem til i dag. Han har haft to forskellige revisorer, og han regnede med, at revisorerne fortalte ham, hvor meget han skulle betale i moms. Han rykkede revisorerne, men der kom aldrig nogen opgørelser. Han var klar over, at han skulle betale moms. Han kan heller ikke svare på, hvorfor han først blev momsregistreret fra november 2007.

Han overtog firmaet fra sin tidligere ægtefælle. V.1 var også revisor for hans ægtefælle. Han kan ikke huske, hvornår han skiftede revisor til V.4. Han skiftede, fordi han ikke var tilfreds med V.1.

Han kan ikke huske, hvorfor han ikke betalte moms i 2007. Han kan heller ikke huske, om han i 2007 var klar over, at han skulle betale indkomstskat og moms.

Foreholdt, at han for 2007 selvangav en indkomst på 183.161 kr., forklarede tiltalte, at dette var hans personlige indkomst. Han kan ikke redegøre for, hvordan beløbet på 183.161 kr. er fremkommet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han kom til Danmark i 1986, da han var 15 år gammel. Han har ingen uddannelse. Han har i en periode været arbejdsløs, men han har nu igen et fast fuldtidsarbejde. Han er blevet gift for anden gang for 1½ år siden og har i ægteskabet en søn på 1 år. Hans ægtefælle kender ikke til denne straffesag. Familien er afhængig af hans indkomst.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at hun var sagsbehandler i forbindelse med SKATs undersøgelse af tiltaltes virksomhed. Sagen opstod ved, at SKAT i forbindelse med kontrol af firmaet G1 Service konstaterede, at dette firma havde betalt fakturaer med moms udstedt af tiltaltes selskab. Hun konstaterede, at tiltalte ikke betalte moms. Hun indhentede derfor bankoplysninger og fik kopi af fakturaer fra G1 Service. På baggrund heraf udarbejdede hun en opgørelse af indtægter i tiltaltes firma. Ved opgørelsen er det lagt til grund, at al indtægt skal beskattes, uanset hvor indtægten kommer fra. Hun har undersøgt, om firmaet fratrak lønudgifter, og om der blev indeholdt A-skat og ambi. Hun er bekendt med, at der i forbindelse med sagens behandling i byretten blev fratrukket yderligere beløb vedrørende lønudgifter. Da der ikke foreligger dokumentation for firmaets driftsudgifter, har hun skønsmæssigt fastsat fradraget til 10 %. Hun havde fra hovedentreprenøren, G1 Service, fået oplyst, at tiltaltes firma ikke skulle stille rengøringsmateriale til rådighed, idet G1 Service stillede al materiel til rådighed og bekostede udgiften hertil.

Hun har ikke undersøgt, om de øvrige opdragsgivere har stillet rengøringsartikler til rådighed. Der er imidlertid ikke fra tiltaltes side givet oplysning om fradrag for udgifter, heller ikke efter at SKAT udsendte en agterskrivelse med oplysning om et skønsmæssigt ansat fradrag på 10 %. Det er virksomhedens indehaver, der har pligt til at indberette og dokumentere fradrag for udgifter.

Det er rigtigt, at et overskud på 1,8 mio. kr. som udgangspunkt er mere end én mand kan tjene. Da der alene er indeholdt et begrænset beløb i A-skat, går hun ud fra, at der har været tale om sort arbejde. SKAT har i denne sag valgt at forfølge sagen som en sag om skattesvig.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han var revisor for tiltalte i 2000-2002.

Foreholdt tiltaltes forklaring om, at vidnet også udførte opgaver også i 2007/2008, fastholder vidnet, at han ikke har udført opgaver for tiltalte siden 2002. Det arbejde, han dengang lavede for tiltalte var bogføring og indberetning til SKAT.

Han har i 2005 udført opgaver for tiltaltes bror, men dette havde ikke noget med tiltalte at gøre.

Politiassistent V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at det var hendes opfattelse, at tiltalte var bekendt med momssystemet. De virksomheder, som han arbejdede for, forlangte, at han skulle være momsregistreret. Tiltalte havde så mange andre udgifter, at han ikke havde penge til at betale moms. Dette var årsagen til, at han ikke afregnede moms.

Hun var under afhøringen af tiltalte og under kommunikationen med ham i øvrigt meget opmærksom på, at tiltalte forstod, hvad hun spurgte om, og hvordan hun refererede hans svar i rapporten. Da tiltalte mente, at SKAT havde opgjort det unddragne beløb for højt, kunne han ikke erkende sig fuldstændig skyldig, og det var derfor, hun i rapporten anførte, at han erkender sig delvis skyldig.

Vidnet V.4 har forklaret blandt andet, at han kender tiltalte og har udført opgaver for tiltaltes rengøringsfirma. Han har udført bogføringsopgaver og rådgivet i forbindelse med ansøgning om medlemskab af en brancheforening. Da han ikke længere er ansat som revisor i R1, har han ikke haft adgang til at genopfriske sagen i forbindelse med indkaldelsen som vidne.

Han udførte bogføringsopgaver for tiltalte i 4-6 måneder for ca. 4 år siden. Han har herunder foretaget momsindberetning, og samtidig bad han tiltalte om at betale momsen. Det kan godt passe, at det var i 2009, at han udførte opgaver for tiltalte.

Han blev i sin tid kontaktet af tiltalte. Kontakten blev etableret gennem et familiemedlem. Han husker ikke, at han skulle have foretaget momsregistrering for virksomheden. Han kan heller ikke huske, om virksomheden faktisk var momsregistreret, men da han mener, at han foretog momsindberetning, må virksomheden have været momsregistreret.

Han kan ikke huske, om tiltaltes virksomhed tidligere havde haft en anden revisor, ligesom han heller ikke kan huske, om der var tale om en ny eller igangværende virksomhed.

Landsrettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 og 2

Det er også for landsretten ubestridt, at tiltalte i 2007 gennem sit personlige firma havde en omsætning på over 2 mio. kr., og at han har selvangivet et overskud på 183.161 kr. Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte at have godtgjort, at der er som følge af løn- eller andre driftsudgifter er grundlag for yderligere at nedsætte det i forhold 1 opgjorte unddragne skattebeløb.

Under hensyn til størrelsen af de i forhold 1 og 2 unddragne beløb sammenholdt med for så vidt angår forhold 1,

at

tiltalte selv har udført arbejde for firmaet og for så vidt angår forhold 2,

  

at

tiltalte har udstedt fakturaer med angivelse af, at hans krav skal tillægges moms,

  

at

tiltalte i efteråret 2007 bliv momsregistreret på eget initiativ, og

  

at

det efter oplysningerne fra SKAT lægges til grund, at tiltalte ikke har givet en rådgiver adgang til online indberetning til SKAT

findes det efter den skete bevisførelse i øvrigt godtgjort, at tiltalte forsætligt har unddraget såvel det i forhold 1 nævnte skattebeløb som det i forhold 2 nævnte momsbeløb.

Forhold 3

Vedrørende forhold 3 er det ubestridt, at tiltalte blev momsregistreret med virkning fra 1. november 2000. Det er ligeledes ubestridt, at tiltalte i perioden fra 1. november 2007 til 31. december 2007 undlod at angive virksomhedens moms. Af de grunde, som er anført ovenfor vedrørende forhold 2 findes det godtgjort, at tiltalte også i forhold 3 forsætligt har unddraget moms.

Forhold 4

Som fastslået i Vestre Landsrets dom af 31. marts 2011, som gengivet i U 2011.1867, kan den omstændighed, at den på gerningstidspunktet gældende arbejdsmarkedsfondslov nu er ophævet, ikke føre til, at tiltalte skal frifindes i forhold 4. Herefter og i øvrigt af de vedrørende forhold 1 anførte grunde tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 4 efter anklageskriftet.

Frihedsstraffen findes passende udmålt til fængsel i 8 måneder. Der findes henset til karakteren af de begåede forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten tiltræder, at tiltalte efter straffelovens § 50, stk. 2, tillige straffes med en tillægsbøde på 1 mio. kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte T skal betale sagens omkostninger for landsretten.