Dato for udgivelse
08 Apr 2014 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Oct 2013 13:03
SKM-nummer
SKM2014.252.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-1614-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, ubetinget, fængsel, bijob, brandmand
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig. Han havde en tømrervirksomhed ved siden af sit job som brandmand. Virksomheden var uregistreret og han havde udstedt fakturaer i virksomheden med deklareret moms. Han havde ikke selvangivet overskud af virksomheden. Han havde derved unddraget for 61.725 kr. i moms, 190.930 kr. i skat og 29.435 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede at han godt vidste, at virksomheden skulle registreres, men fik det ikke gjort p.g.a. alvorlige ægteskabelige problemer. Hans kollegaer havde fortalt ham, at han kunne vente med at registrere virksomheden og efterangive beløb, men ikke hvor lang tid han kunne vente med at registrere virksomheden. Han havde indsat sin fødselsdato samt de første tal i sit cpr.nr. som virksomhedens CVR-nr. på fakturaerne. Han havde kontaktet SKAT efter at hans kollega havde fortalt om et kontrolbesøg, hvor der blev fundet en af T's fakturaer.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momssvig samt overtrædelse af dagældende arbejdsmarkedsbidragslov. T havde haft fuldt kendskab til de faktiske omstændigheder, der stod på over en længere periode, og har måttet indse, at statskassen herved blev unddraget moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag. T idømtes 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 282.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 13
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 22. oktober 2013, 2. afdeling, nr. S-1614-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Hanne Rahbæk, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Hedegaard Madsen, Birgitte Grønborg Juul og Søren Horsbøl Jensen (kst.) med domsmænd

........................................................................

Byrettens dom af 3. april 2013, nr. 18A-115/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. januar 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.              

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf., § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6,

ved fra den 1. januar 2009 til 31. december 2009 fra sin bopæl med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet momspligtig tømrervirksomhed under navnet H1 Byg med angivelse af urigtigt cvr.nr. uden at anmelde den til registrering, ligesom tiltalte udstedte fakturaer med deklareret moms, hvorved statskassen blev unddraget moms for i alt 61.725 kr.

2.           

skattekontrollovens § 13, stk. 1, ved i sin selvangivelse for indkomståret 2009 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved skatteansættelse og skatteberegning at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt, idet tiltalte undlod at oplyse, at han i 2009 havde udført arbejde og udstedt fakturaer i den uregistrerede virksomhed H1 Byg for i alt 367.941 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 190.930 kr. i skat.

3.              

arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a [arbejdsmarkedsfondsloven.red.SKAT], jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt. ved i sin selvangivelse for indkomståret 2009 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte undlod at oplyse, at han, som anført i forhold 2, havde udført arbejde og udstedt fakturaer i den uregistrerede virksomhed H1 Byg for i alt 367.941 kr., hvorved staten blev unddraget 29.435 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og om betaling af en tillægsbøde på 282.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder, men anført, at der alene foreligger en uagtsom overtrædelse af de i anklageskriftet anførte bestemmelser.

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han arbejder som brandmand. Han arbejder i 24-timers vagter, og har herefter fri i tre døgn. På grund af arbejdstiderne er det sædvanligt blandt brandmænd, at de har anden beskæftigelse ved siden af.

I 2009 etablerede han en selvstændig tømrervirksomhed. Han kan ikke huske det præcise tidspunkt på året. Han vidste godt, at virksomheden skulle registreres, men fik det ikke gjort på grund af alvorlige ægteskabelige problemer. Da han etablerede sin virksomhed, havde kolleger fortalt ham, at han kunne vente med at registrere virksomheden og efterangive beløb. Hans kollegaer fortalte ham ikke, hvor lang tid han kunne vente med at registrere virksomheden. Forud for etableringen havde han ikke kontaktet SKAT.

Når han udstedte fakturaer, indsatte han sin fødselsdato som virksomhedens CVR-nummer. Han tilskrev moms på fakturaerne. Indtægter fra virksomheden blev sat ind på hans personlige bankkonto. Da han fik sin forskudsopgørelse, indberettede han hverken moms eller indtægter fra virksomheden.

Han kontaktede SKAT i 2010, efter at en af hans kollegaer havde haft kontrolbesøg i sin virksomhed, hvor der var blevet fundet en faktura, som han havde udstedt til kollegaens virksomhed. Han kontaktede SKAT dagen efter, at hans kollega havde fortalt om kontrolbesøget. Han kan ikke huske præcis hvornår på året det var, men han kan ikke afvise, at det var i september 2010.

Da han kontaktede SKAT, fik han at vide, at han skulle udarbejde et regnskab for virksomheden, og han kontaktede med det samme en revisor, der udarbejdede et regnskab, der blev indsendt til SKAT efter ca. 2 måneder.

Det var hele tiden hans hensigt at registrere virksomheden, og han havde været inde på SKAT´s hjemmeside og havde også fået tilsendt papirer fra SKAT. Undervejs lagde han penge til side, så han havde midler til at betale SKAT. Han har ikke længere alle fakturaer, som han udstedte i virksomheden, fordi hans computer gik i stykker i 2009, men på daværende tidspunkt gemte han alle papirer til brug for udarbejdelse af regnskab.  

Han har efterfølgende indbetalt de unddragne beløb i overensstemmelse med SKAT´s opgørelse, og han bestrider ikke tallene i anklageskriftet. De familiemæssige problemer han havde i 2009, havde stået på gennem længere tid og var opstået allerede, da virksomheden blev etableret. Han var også presset økonomisk på daværende tidspunkt.

Han lukkede virksomheden i 2011, og arbejder nu udelukkende som brandmand.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at hun arbejder som sagsbehandler hos SKAT i

indsatsafdelingen. SKAT blev opmærksom på tiltaltes forhold gennem en kontrol af en anden virksomhed. De kontaktede tiltalte og bad om at få fakturaer og kontoudskrifter tilsendt. Tiltalte indsendte regnskabet for virksomheden samtidig med, at han indsendte kontoudskrifter og fakturaer.

Det er ikke hende, der har vurderet, om der skulle rejses straffesag mod tiltalte. Det unddragne beløbs størrelse afgør, om man sender sagen til strafferetlig vurdering.

..."

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Der er udarbejdet personundersøgelse, jf. retsplejelovens § 808.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke vil kunne beholde sin nuværende beskæftigelse, hvis han idømmes en ubetinget fængselsstraf.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalte har erkendt, at han i 2009 etablerede en tømrervirksomhed, at han undlod at registrere den, og at han udstedte fakturaer i virksomheden med deklareret moms. Tiltalte har videre erkendt, at han undlod at selvangive sin skattepligtige indkomst fra arbejdet i virksomheden, ligesom han undlod at afgive oplysninger om det udførte arbejde til brug for beregning af arbejdsmarkedsbidrag.

Tiltalte har anført, at de erkendte overtrædelser af momsloven, skattekontrolloven og arbejdsmarkedsbidragsloven alene kan tilregnes ham som groft uagtsomme.

Tiltalte har haft fuldt kendskab til de faktiske omstændigheder, der stod på over en længerevarende periode, og har måttet indse, at statskassen herved blev unddraget moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag. Tiltalte har derfor forsætligt overtrådt de i anklageskriftet anførte bestemmelser. Det forhold, at undladelserne af at foretage registrering af virksomheden og selvangive moms, skat mv. skyldtes, at tiltalte havde ægteskabelige problemer i 2009 er ikke forsætsudelukkende.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og dagældende § 52, stk. 6, nu § 52 a, stk. 6, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, nu kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr.

1 [skattekontrolloven § 13, stk. 1.red.SKAT].          

Under henvisning til lovovertrædelsens karakter, og da der ikke foreligger særlige formildende omstændigheder, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 282.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk.

2.              

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T skal straffes med fængsel i 40 dage. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 282.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.....................................................

Landsrettens dom af 22. oktober 2013, 2. afdeling, nr. S-1614-13

Byrettens dom af 3. april 2013 (18A-115/2013) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Tiltalte har erkendt skatte- og afgifts-unddragelse i det angivne omfang, men gjort gældende, at forholdene ikke kan tilregnes ham som forsætlige, men alene som groft uagtsomme. De beløbsmæssige opgørelser bestrides ikke.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, men således, at straffen skal udmåles som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Supplerende forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han var klar over, at virksomheden skulle registreres. Kolleger havde fortalt ham, at man kunne vente med at indsende ansøgning herom, til man så, om virksomheden kunne gå. Han har ikke rådført sig med SKAT eller søgt professionel bistand.

Virksomheden var bare et bijob, hvori han hjalp kolleger mv. Da han ikke havde et CVR-nummer, angav han under "CVR-nummer" på fakturaerne sin fødselsdato og de første to cifre i sit cpr-nummer. Dette var, for at det ikke skulle se ud, som om han prøvede at skjule noget. Da han fik sin forskudsopgørelse, tænkte han ikke over, at indtjeningen ikke var angivet, og han rettede ikke forskudsopgørelsen. Indtjeningen fra virksomheden var fra perioden januar 2009 til december 2009. Han henvendte sig til SKAT i september 2010. Det var dagen efter, han fra en bekendt i G1 Byg havde fået at vide, at SKAT ved et kontrolbesøg i denne virksomhed var blevet opmærksom på hans virksomhed. Det har hele tiden været hans hensigt at registrere virksomheden og indberette moms og indtjening herfra, men han fik det ikke gjort på grund af sine ægteskabelige problemer.

Forespurgt af sin forsvarer, har tiltalte forklaret, at han angav både adresse og kontonummer på sine fakturaer. Hans misforståelse bestod i, at han troede, det var muligt at lade sig registrere med tilbagevirkende kraft. Han kontaktede en revisor, efter at han havde henvendt sig til SKAT, og revisoren udarbejdede et regnskab. SKAT var ikke helt enig i opgørelsen, men han accepterede SKATs opgørelse, fordi han ikke ønskede en politianmeldelse. Han har i 2011 tilbagebetalt det skyldige beløb på 282.000 kr., blandt andet ved at tage lån i huset.

Personlige forhold 

Han arbejder i brandvæsnet og er ved at videreuddanne sig inden for jobbet.

Det fremgår, at tiltalte den 2. august 2012 er straffet med en bøde på 5.500 kr. for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 277.

Landsrettens begrundelse og afgørelse 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Efter størrelsen af det samlede unddragne beløb og forholdets grovhed findes straffen passende udmålt. Landsretten tiltræder, at der ikke er grundlag for at kunne gøre straffen betinget, heller ikke på vilkår om samfundstjeneste.

Det bemærkes, at straffen fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.