Dato for udgivelse
08 Apr 2014 14:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2012 14:03
SKM-nummer
SKM2014.257.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-495-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, fængsel, kontorhotel, direktør, England, satellitkort, arbejdskraft, iPod
Resumé

T1 var tiltalt for som direktør for et kontorhotel med 600-800 selskaber at have angivet momsen for lavt med i alt ca. 7,2 mio. kr. T1 deltog i og havde kontrol over forskellige selskaber. Der var sket fakturering af blandt andet satellitkort, arbejdskraftudleje, iPods m.m.

T1 forklarede at han intet havde med udstedelse af fakturaerne at gøre. Han vidste ikke hvem der havde lavet regnskab og hvem der havde foretaget indberetningerne.

Byretten fandt T1 skyldig i forsætlig momsunddragelse på et beløb, der lå mellem 5 og 7 mio. kr. Beløbet kunne ikke nærmere fastlægges, idet oversigt over modregninger og indbetalinger fra anden side ikke var dokumenteret. Straffen blev fastsat til 2 års fængsel samt en tillægsbøde på 5 mio. kr. og rettighedsfrakendelse indtil videre. Byretten lagde vægt på at fakturaerne blev fundet hos T1. T1 var blevet antaget til at stå for momsafregning og foretog alt det fornødne i f.b.m. momsregistreringen. T1 havde talt med SKATs medarbejder vedrørende momsangivelser og det fandtes bevist at han også stod for udfærdigelse af og indsendelse af momsangivelser vedrørende det selskab hvor T1 formelt var frameldt som direktør.

For landsretten forklarede T1 at han ikke havde haft ansvaret for de foretagne dispositioner. Der burde tages højde for udstedte kreditnotaer, og at nogle fakturaer ikke er momsbelagte m.m.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede tillægsbøden til 7,2 mio. kr. og rettighedsfrakendelsen fastsattes til 5 år.

Byrettens dom mod T2 blev stadfæstet, dog blev tillægsbøden korrigeret til 190.000 kr.

T3 blev frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 81
Straffeloven § 289

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 30. november 2012, 5. afdeling nr. S-495-12, S-523-12 og S-681-12

Parter

S-495-45:

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Anders Németh, besk.)

S-523-12:

Anklagemyndigheden

mod

T2
(advokat Jens Jørgen Skytte, besk.)

S-681-12:

Anklagemyndigheden

mod

T3
(advokat Finn Bachmann, besk.)

Afsagt af landsdommerne 

Mogens Kroman, Lone Kerrn-Jespersen og Mette Undall-Behrend (kst.) med domsmænd

..........................................................

Byrettens dom af 25. januar 2012, nr. SS 1-2046/2011 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

LJ

CL

T3

T2

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 24. januar 2011. Anklageskriftet er berigtiget under hovedforhandlingen.

T1, LJ, CL, T3 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1a. (91-1)

T1

straffelovens § 289 jf. momslovens § 81 stk. 3 jf. stk. 1, nr. 1. momsunddragelse af særlig grov karakter,

ved i perioden 20. september 2006 til 25. april 2007 som direktør i selskabet H1 Handel ApS, adresse ...1, nr. 21 at have udstedt eller været ansvarlig for udstedelse af fakturaer på i alt 3.785.600 kr. heraf moms 757.120 kr. og med fortsæt til at unddrage statskassen moms at have angivet eller været ansvarlig for angivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet 0 kr. i udgående afgift, hvorved statskassen blev unddraget moms for 757.120 kr.

1b (91-1)

LJ

straffelovens § 289 jf. momslovens § 81 stk. jf. stk. 1, nr. 1. momsunddragelse af særlig grov karakter,

ved i perioden 20. september 2006 til 25. april 2007 som direktør i selskabet H1 Handel ApS, adresse ...1, nr. 21 og som fuldmagtshaver til selskabet konto i forening med T1 at have udstedt fakturaer på i alt 3.785.600 kr. heraf moms 757.120 kr. og med fortsæt til at unddrage statskassen moms at have angivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet der blev angivet 0 kr. i udgående afgift, hvorved statskassen blev unddraget moms for 757.120 kr.

2a (91-3)

T1

straffelovens § 289 jf. momsloven § 81 stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,

ved i perioden august til december 2007 for selskabet H1 Handel ApS, adresse ...1, nr. 21, forsætligt at have afgivet eller medvirket til at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til afgiftskontrollen, idet han udfærdigede eller medvirkede til at udfærdige fakturaer vedrørende salg af kort gennem selskaberne H2 Ltd, H3 s.m.b.a., H4 Ltd og selskaberne H5 Ltd Ltd, H3 s.m.b.a. H1 Handel ApS, H6 SRL, H7, H4 Ltd, uagtet der ikke fandt nogen handler sted svarende til de udstedte fakturaer, hvorved H1 Handel ApS for køb af i alt 37.820 kr. [stk. red.SKAT] kort for i alt 13.998.224 kr. angav for månederne august til november i alt 1.555.835 kr. i negativ moms for køb af kort, som selskabet fik udbetalt af SKAT samt angav for december 2007 1.863.258 kr. i negativ moms for køb af kort, hvilket beløb blev tilbageholdt af SKAT, hvorefter T1 fra H1 Handel fik udbetalt i alt 492.000 kr. samt overført 652.000 kr. til firmaet H8 International Ltd, hvor han var direktør.

Subsidiært

Hæleri efter straffeloven § 290 stk. 2 af særlig grov beskaffenhed ved i perioden 26. september til 21. december 2007 fra selskabet H1 Handel ApS, adresse ...1, nr. 21 og uagtet han vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede for en forbrydelse, idet beløbet på baggrund af urigtige og vildledende oplysninger var udbetalt af afgiftsmyndighederne som negativ moms, at have modtaget

92.000 kr. den 26. september 2007

400.000 kr. den 27. november 2007

652.000 kr. den 21. december 2007

i alt 1.144.000 kr.

2b (91-3)

CL

straffelovens § 289 jf. momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden august til november 2007 som direktør i selskabet H1 Handel ApS forsætlig at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til afgiftsmyndighederne, idet han urigtigt angav en negativ moms på i alt 3.419.093 kr. vedrørende køb af satellitkort, uagtet der ikke havde fundet nogen handel sted og hvoraf afgiftsmyndighederne udbetalte 1.555.835 kr. mens 1.943.721 kr. blev tilbageholdt af afgiftsmyndighederne.

3. (91-5)

T3 og T1

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1, momsunddragelse af særlig grov karakter,

ved i perioden 30. juli 2006 til 11. januar 2008

T3 som reel indehaver og

T1 som stifter, og regnskabsansvarlig

i selskab H9 Ltd, adresse ...1, nr. 21 at have udstedt fakturaer på i alt 3.332.009 kr. heraf moms 666.420 kr. og med forsæt til at unddrage statskassen moms at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift for 3. og 4. kvartal 2006 og 2007 samt for 1. kvartal 2008 urigtigt at have angivet virksomhedens momstilsvar til 0 kr., hvorved statskassen der havde foreløbig fastsat virksomhedens momstilsvar til 468.000 kr. blev unddraget 198.420 kr. i afgifter.

4. (91-6)

T1

straffelovens § 289 jf. momslovens § 81 stk. 3 jf. stk. 1, nr. 1, momsunddragelse af særlig grov karakter,

ved i perioderne 3. marts 2006 til 31. december 2007 og i september 2007 som direktør i H10 XX Management, der var direktør i selskabet H11 Construction og som den reelle ansvarlige for selskabet H11 Construction Ltd, adresse ...2, London, at have udstedt fakturaer med deklareret moms vedrørende arbejde i Danmark for i alt

for perioden 3. marts 2006 til 31. december 2007 11.379.202 kr. heraf moms 2.275.840 kr.

for perioden september 2007 1.382.595, heraf moms 345.648 kr.

og med forsæt til at unddrage statskassen moms at have afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger om selskabets afgiftstilsvar, hvorved det offentlige blev unddraget (1.526.778 kr. + 345.648) 1.872.425 kr.

5. (91-7)

T1 og T2

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1,

ved i perioden marts 2006 til 23. januar 2007 som henholdsvis regnskabsansvarlig og som reel indehaver af virksomheden H12 Byg Ltd, adresse ...2, London med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet momstilsvaret blev angivet (838.028 kr. + 297.125 kr.) 1.135.159 kr. for lavt, hvorved statskassen blev unddraget et tilsvarende beløb i afgifter.

6. (91-8)

T1

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 5

ved i perioden 1. oktober 2007 til 30. juni 2008 som stifter samt direktør i perioden 1.10.07 til 20.10.08 at have drevet momspligtig virksomhed H13 Service s.m.b.a. uden at være momsregistreret og herunder udstedt [fakturaer, red.SKAT] med indeholdt moms på 318.567 kr. hvorved Statskassen blev unddraget et tilsvarende beløb i afgifter.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og om betaling af bøde svarende til en gang det unddragne beløb for hver af de tiltalte.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte T1 i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 2. indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

SKAT har nedlagt påstand om erstatning for de unddragende beløb.

De tiltalte har påstået frifindelse overfor erstatningspåstanden. Beløbenes størrelse er bestridt.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11 og V.12.

Tiltalte T1 har forklaret, at han siden 2003 i sit selskab H14 XX Center ApS i ...1 har stiftet eller købt 6 - 800 selskaber over hele verden til kunder. Fremgangsmåden var, at en kunde henvendte sig på baggrund af en notits på internettet eller i et fagtidsskrift til ham. De havde herefter et kort møde, hvor de gennemgik, hvad kunden ønskede. Derefter lavede man de nødvendige dokumenter, og bad om de nødvendige bilag. Derefter udfærdigede man de nødvendige dokumenter. De kunne også hjælpe med oprettelse af bankkonti.

Når et selskab var oprettet eller eventuelt købt fra advokat NV, tilbød han som led i sin ydelse, at selskabet kunne have adresse på hans kontoradresse i ...1. Det var navnlig aktuelt for udenlandske kunder, som erhvervede et selskab i Danmark. Derudover tilbød man sekretærassistance, leje af mødelokaler og telefon/receptionist og eventuelt postbistand. Der var i alt 7 medarbejdere. De havde endvidere en række samarbejdspartnere, som man kunne henvise til. Det var navnlig bogholderi og regnskabsassistance, som man henviste til samarbejdspartnerne. Virksomheden fungerede lidt som et kontorhotel.

Virksomheden blev drevet fra ...1, nr. 21 indtil 2008, hvor de flyttede til ...1, nr. 31.

Der har nok været tilfælde, hvor de som et led i sekretærassistance til et selskab har udfærdiget indberetninger, for eksempel momsindberetninger på grundlag af tal fra selskabets bogholder eller fra revisor. Man tog sig ikke af egentlige regnskabsopgaver.

Han lærte V.6 at kende i 2003, og de begyndte at drive virksomheden sammen.

Alle selskaber, som optræder i sagen og som hedder noget med "XX" er selskaber, som indgår i den koncern, som han var med i.

Den 22. oktober 2008 blev der ransaget på kontoret i ...1. Politiet medtog dokumenter fra ca. 400 selskaber. Det var dokumenter, som blev opbevaret som følge af lovkrav.

Under ransagningen ville han have sin bærbare pc. Han har senere anmodet om, at få den udleveret, da der er materiale på den, som kunne være interessant for denne sag. Der er sikkert også et krypteret område på pc´en, men han husker ikke længere koden.

Vidnet V.13 har forklaret, at hun var ansat af T1 fra juni/juli 2006 i selskabet H15 XX. Hun var ansat i ca. 11 måneder. Mens hun var ansat mødte hun V.6, som i princippet var den, hun var ansat af.

Hun mødte også SM, som hun blev kæreste med. Han solgte filmrettigheder, så vidt hun ved til pornografiske film via et selskab. Han havde vist også noget sammen med T1 og V.6.

De enkelte forhold

Forhold 1

Selskabet H1 Handel ApS blev stiftet den 1. juli 2006. T1 indtrådte i bestyrelsen den 27. juli 2006 og fratrådte den 20. april 2007. Herefter blev ON direktør indtil den 1. juni 2007, hvorefter hendes søster OC blev direktør. Hun fratrådte den 31. juli 2007, hvorefter CL blev direktør, jf. nærmere nedenfor under forhold 2.

Under ransagningen på T1´s kontoradresser i ...1 og på adressen ...3 den 22. oktober 2008, fandt politiet en række fakturaer, hvor H1 Handel ApS købte øl og parfumevarer fra G2 Indkøb A/S og fra G1 Food A/S. Desuden fandt politiet 15 fakturaer, som var udstedt af H1 Handel ApS med salg af øl og parfumevarer til Italien. Der er ikke angivet udgående moms af disse salg.

Det fremgår af selskabets bankkonto, at købene er betalt og at fakturaerne vedrørende salget er indbetalt til bankkontoen uden moms.

Det samlede salg ifølge fakturaerne var 3.028.480 kr. Moms heraf udgør 757.120 kr.

T1 havde fuldmagt til selskabets bankkonto indtil 5. december 2006. Herefter havde LJ fuldmagt.

LJ skrev den 15. maj 2007 en mail til T1, hvor han mindede ham om, at han skulle kontrollere momsen for selskabet, så at den blev angivet rettidigt.

T1 har forklaret, at H1 Handel ApS blev stiftet i 2006. Tiltalte LJ henvendte sig til ham for sin chef MG og bad om, at få leveret et selskab. Han skaffede herefter et selskab fra advokat NV. Da der gik tid med at få dokumenterne til brug for registreringen frem fra køberen som boede i Italien, indtrådte han i første omgang som direktør. Han lavede ikke noget for selskabet.

Selskabet skulle blandt andet handle med øl. Det fik adresse på et kontorhotel i ...3. Han og LJ fik fuldmagt til selskabets bankkonto. Han har nogle gange hentet post for selskabet i ...3. Posten blev oftest videresendt til Italien, men nogle gange lå posten også på kontoret hos ham og blev afhentet.

T1 havde intet med udstedelse af fakturaer at gøre. Det kan godt tænkes, at han har foretaget en betaling for selskabet i begyndelsen, for selskabets køb af varer.

ON indtrådte til sidst som direktør i stedet for ham. Det skete den 20. april 2007. Senere indtrådte hendes søster OC i bestyrelsen i stedet for ON. Det skete den 1. juni 2007.

Forevist faktura af 14. november 2006, faktura af 14. december 2006, faktura af 11. eller 29. december 2006 og faktura af 8. januar 2007, har T1 forklaret, at han har intet har haft med fakturaerne at gøre, og han har ikke set dem før. De kan være skrevet på kontorhotellet. Han ved det ikke, men tvivler på det. Han har set fakturaer og fragtbreve vedrørende køb og salg af Heineken øl, da der blev sendt kopier til adressen i ...1, så bogholderen kunne hente dem. De skulle benyttes som dokumentation for, at varerne havde forladt Danmark.

Han var selv tegningsberettiget til selskabets konto og det var LJ også. Han arbejdede for MG, men han ved ikke, hvad han lavede. Han har set, at der er sket indbetalinger på kontoen. Han har muligt foretaget betalinger fra kontoen efter instruktion fra MG. Det hændte, at han ringede til LJ, hvis han ikke kunne få fat i MG.

Forevist saldobalance for perioden 01.07.06 - 30.06.07 for H1 Handel ApS, forklarede T1, at han ikke ved, hvem der har lavet regnskabet.

Forevist SKATs statusoversigt vedrørende indbetaling af moms har T1 forklaret, at han har foretaget en af indberetningerne i 2006 efter korrespondance med MG. Han havde oplyst, at man ikke kunne nå at blive færdig med regnskabstallene. MG bad ham indsende en "0" angivelse. Så kunne man senere komme med en korrektion. Han har ikke checket, om der senere er indsendt en korrektion. Han ved ikke, hvem der har foretaget de øvrige indberetninger.

Forevist mailkorrespondance af 21. og 22. september 2006 og af 14. og 15. maj 2007 mellem LJ og T1, hvori LJ blandt andet beder T1 om at kontrollere momsen, forklarede T1, at han skulle kontrollere, at momsen blev indbetalt. Det er ikke sikkert, at det var ham, som indbetalte moms. Man kan af korrespondancen se, at det var "V.8" som bogførte for selskabet. Der havde tidligere været problemer med LJ´s adgang til netbanken, som øjensynligt endnu ikke var løst.

Tiltalte LJ har forklaret, at CF og MG, som han har kendt i 6 - 7 år, da MG har drevet et hotel i Sverige, bad ham hjælpe med at skaffe et selskab til brug for parallelimport af øl fra Italien. Selskabet skulle vist helst ligge i Danmark, på grund af Danmarks specielt lempelige lovgivning for så vidt angår alkohol. Via internettet blev han bekendt med T1´s virksomhed og kontaktede ham. T1 skulle lave et selskabet og gøre det klar til drift. Han skulle blandt andet oprette bankkonti og få selskabet momsregistreret. Endvidere skulle T1 sidde i bestyrelsen indtil selskabets registrering kom på plads. Derefter skulle to søstre stå for selskabet, mens deres morbror skulle køre det. Han spurgte, efter anmodning fra MG, T1 om der var nogen på kontoret, som kunne stå for bogføringen, hvor han blev henvist til ND. Hun havde kontor i selskabernes "XX"´s lokaler i ...1.

Hun skulle også lave fakturaer. Kunderne var der i forvejen. Han ved ikke, hvor selskabet fik sit navn fra. Han er ikke bekendt med, hvor indskuddet til selskabet kom fra. Han mener, at han var på kontoret i ...1 2 gange.

Søstrene OC og ON skulle stå for selskabet. De havde problemer med at blive registreret. Der var vist nogle problemer med deres pas. Han skulle bare selv sørge for, at selskabet kørte. Han har vist truffet en af søstrene en gang.

Ellers havde han ikke noget med selskabet at gøre. Han har i begyndelsen betalt nogle fakturaer for øl til Heineken, som MG bad ham betale. Ellers har han ikke haft med selskabet at gøre. Han kender kun til fakturaer for øl. Han var ikke bekendt med, at selskabet handlede med andet en øl. Han har betalt vel 3 - 4 fakturaer for øl for MG som oplyste, hvad og til hvem der skulle betales. Han kender firmaet G1 Food A/S, som handlede med italienske delikatesser. MG havde noget med dette firma at gøre. Han kender firmaet G2 Indkøb A/S af navn. Han har ikke haft noget med det at gøre og ved ikke, hvad selskabet handler med.

LJ skulle have fuldmagt til banken, så han kunne checke kontoen, hvad han også gjorde i begyndelsen, og da T1 nogle gange var meget svær at få fat på.

Forevist e-mail korrespondance af 21. og 22. september 2006 og af 14. og 15. maj 2007 mellem LJ og T1, har LJ forklaret, at han dengang boede i Sverige. Selskabet skulle sættes i gang. Der var nogle problemer med at få kode til netbanken. Han fik koden i december 2006. I maj 2007 ville han tale med T1 om bogføringen. Han skulle flytte til Spanien, hvorfor det var lettere, hvis hans bror havde bankadgangen. Danmark skulle være transitland. Derfor ville der ikke være moms på handlerne, da varerne kom ind uden moms og gik ud uden moms; men momsen skulle indberettes. Ellers ville der komme en påmindelse. T1 skulle stå for dette og se til, at alt med momsen var i orden.

OC skulle eventuelt komme for at få kode til netbanken og afgive en fuldmagt i banken.

Omkring dette tidspunkt flyttede han til Spanien, og han havde derfor ikke mere med selskabet at gøre.

Vidnet V.1 har forklaret, forevist faktura af 30. oktober 2006, faktura af 29. november 2006 og faktura af 20. november 2006, at han var ansat i G2-koncernen i et datterselskab. MG købte et TV af ham. MG ville også købe Loreal-parfumevarer. Disse varer blev sendt til MG i Italien, og firmaet fik en profit ud af det. Det var en ansat, som ordnede fakturaerne. Han var kun med i den første handel. Han så varerne, inden de blev sendt.

Forevist faktura af 14. november 2006, forklarede vidnet at der på et tidspunkt var et problem med, at varerne ikke dukkede op. Han husker ikke nærmere.

Han kender ikke LJ.

Vidnet V.2 har, forevist faktura af 20. september 2006 forklaret, at han drev G1 Food, som MG ejede. Det var et lille importfirma, som handlede med olivenolie og italienske delikatesser. Der var 6 ansatte.

På et tidspunkt lavede MG nogle handler i selskabet, hvor varerne ikke kom til selskabet. Det var handler, som MG selv stod for.

Vidnet kender ikke T1 eller LJ.

Vidnet V.3 har forklaret, at H1 Handel ApS angav negativ moms for december 2006. Han tog kontakt til leverandørerne, som sendte fakturaerne. Hos G2 Indkøb havde den, han talte med, set varerne, men ikke fakturaerne. Der har ikke været forevist transportdokumenter til dokumentation af fragten.

Rettens bemærkninger 

Forhold 1

T1

Det lægges til grund, at T1 anskaffede H1 Handel ApS til MG efter ordre fra LJ. Det lægges videre til grund, at han var direktør i en periode, og at han stod for administrationen af selskabet.

Efter forklaringerne fra V.1 og V.2 lægges det til grund, at H1 Handel ApS indkøbte varer fra G2 koncernen og fra G1 Food, uden dog at der er dokumenteret en varestrøm. Det lægges videre til grund, at der ved købene blev angivet indgående moms, hvorimod der ved salgene ikke blev angivet udgående moms, da varerne angiveligt blev eksporteret.

På denne baggrund, og da det ikke er dokumenteret, at der har været en reel varestrøm, tindes T1 skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

LJ

Det lægges til grund, at LJ havde kontaktet T1 med henblik på at erhverve et selskab for en af sine bekendte MG. Navnlig på baggrund af mailkorrespondancen mellem T1 og LJ lægges til grund, at T1 stod for selskabets administration, herunder momsindberetninger.

På denne baggrund, og da der i øvrigt ikke er dokumenteret noget, som forbinder LJ med handlerne med G2 koncernen og G1 Food, findes det ikke bevist, at han er skyldig, hvorfor han frifindes.

Forhold 2

SKAT har udarbejdet en oversigt over handler med satellitkort i 2007 på baggrund af fakturaer, som blev fundet på T1´s kontoradresse ved ransagningen. Oversigten er benævnt bilag 24 til SKATs anmeldelse af forholdet.

Fakturaerne er dokumenteret under sagen.

SKAT har redegjort for handelsforløbene i sin anmeldelse til politiet. Det fremgår af denne, at der ikke er fundet fakturaer for H2 Ltd´s køb af satellitkort. Der er endvidere ikke konstateret pengestrømme i forbindelse med nogen af disse handler.

T1 har fremlagt kontoudtog fra H3´s konto i F1-bank i Lichenstein hvoraf fremgår, at der er overført penge til kontoen samt videreført penge fra kontoen til andre selskaber.

SKAT modtog den 18. februar 2008 en telefax som var sendt fra "...gård" fra et svensk telefonnummer. I telefaxen ændres momsangivelsen for H2 Ltd. V.7´s underskrift fremgår af faxen.

T1 har forklaret, at på et tidspunkt omkring august 2007 ønskede MG, at sælge selskabet, da han ikke længere ville handle med øl. T1 tilbød derfor selskabet til en af sine barndomskammerater CL fra Grønland. Han ønskede et selskab til handel med fiske.... T1 lavede registreringsarbejdet i forbindelse med overdragelsen af selskabet og i forbindelse med, at CL indtrådte som direktør. Han hjalp derefter CL med at sende vareprøver frem og tilbage til Grønland. Han hjalp også med moms og regnskabsindberetninger. Der var en revisor, som lavede bogføring og regnskaber for selskabet.

CL var direktør i selskabet fra den 1. august 2007 til den 5. februar 2008. Efter denne dato lå selskabet stille indtil det blev tvangsopløst og gik konkurs.

Der var nogle gamle uregelmæssigheder, som stammede fra den periode, hvor MG ejede selskabet. Han havde derfor anbefalet CL, at han skulle udtræde, da der burde komme en kurator på for at finde ud af, hvad der var sket i selskabet.

H1 Handel ApS blev taget under konkursbehandling den 22. september 2008. En del af selskabets bilag var fortsat på kontoret. Han ved ikke, hvorfor kurator, advokat HL, ikke havde fået alle selskabets bilag.

H2 Ltd var et importselskab som blev opløst den 5. juni 2007. Han havde oprettet selskabet. Ejeren V.7 ønskede ikke selskabet længere, hvorfor han efter ønske fra V.7 sørgede for, at det blev afregistreret. Selskabet skulle handle med filmrettigheder.

Selskabet H10 XX Management Ltd i London, som han ejede delvist, blev registreret som direktør i H2 Ltd Det sker, at et selskab bliver registreret som direktør, hvis en person ikke ønsker at blive knyttet til selskabet. De havde derfor H10 XX Management Ltd i London til det formål, at selskabet kunne være direktør i forskellige selskaber. Det var en den af de ydelser, de tilbød deres kunder.

T1, hans hustru BB samt selskabets manager V.7 kunne benytte internetadgang fra bankkontoen. Han kan ikke svare på, hvorfor man skulle give dem adgang til banken ca. 1½ måned førend selskabet blev opløst.

Han havde tidligere stået for momsregistrering af selskabet. Han har også foranlediget, at den engelske revisor fik regnskabsmateriale.

Forevist notat af 12. februar 2008 vedrørende SKATs uanmeldte kontrol samme dag har T1 forklaret, at han var på vej til et møde, da han mødte V.3 fra SKAT på trappen. Han har nok sagt, at han ikke havde med selskabet at gøre. Han kunne på stående fod ikke svare på mere.

Foreholdt mail af 18. februar 2008, sendt fra Sverige og underskrevet af V.7 har T1 forklaret, at det ikke er ham, der har sendt afmeldingen vedrørende moms. I efteråret 2007 fik han en datter, og han var ikke så meget på arbejde. Der kan være smuttet noget, blandt afmeldingen af moms.

Forevist efterangivelse af moms for perioden 1. juli til 31. december 2007, forklarede T1, at det ikke er hans underskrift, og han ved ikke, hvis underskrift det er. Han kan se, at det er faxet fra Sverige.

Forevist faktura af 10. december 2007 fra H2 til H3 s.m.b.a. for køb af 12.000 Cards for 684.363 GBP + moms 171.090,75 GBP, forklarede T1, at han ikke har set fakturaen før. Han ved ikke, hvorledes der er handlet.

Forevist kontoudtog vedrørende H2 Ltd´s konto i F2-bank for perioden 16. november 2005 til kontoens lukning den 9. juli 2009, hvoraf fremgår, at der ikke har været aktivitet på kontoen i perioden har T1 forklaret, at pengene for salget ifølge den ovenfor anførte faktura ikke er afregnet via denne konto.

Forevist faktura af 20. december 2007 fra H3 a.m.b.a. til H4 Ltd vedrørende køb af 12.000 stk. Cards for 715.080 GBP uden moms, har T1 forklaret, at H3 a.m.b.a. handlede med satellitkort til TV-kanaler. Han har set sådanne kort på kontoret i ...1, nr. 21, hvor H3 havde adresse. Han havde hjulpet med at stifte selskabet for SM. SM ville benytte selskabet til at sælge nogle andre produkter.

Forevist selskabsrapport vedrørende H3 s.m.b.a. har T1 forklaret, at han ikke skulle foretage sig noget for selskabet. SM sad selv på kontoret i ...1. Dog var han med til at lave vedtægterne. V.4 var vist bare inde som stifter.

Forevist "record" for H4 Ltd har T1 forklaret, at det er et engelsk selskab, som blev stiftet til V.5. Han bad på et tidspunkt om, at servicen for selskabet blev foretaget af et selskab i XX koncernen og derefter blev H10 XX Management Ltd direktør for selskabet. XX-selskabet skulle bidrage med adresse, samt indlevere regnskaber til myndigheder. Selskabet flyttede vistnok senere til Danmark. Selskabet skulle beskæftige sig med import af helikoptere.

Forevist blanket til udstedelse af fuldmagt til H4 Ltd´s konto i F3-bank af 22. juni 2006 har T1 forklaret, at V.5 fik fuldmagt til bankkontoen. Det var en del af den service, man ydede.

Forevist mailkorrespondance har T1 forklaret, at hans partner V.6 efter de gik hver til sit, overtog denne kunde.

Forevist Resolution of Subschriber for H5 Ltd Limited, (SKATs bilag 16), forklarede T1, at H5 Ltd producerede, solgte og distribuerede film. Han blev kontaktet af SM, som ønskede hans hjælp til at få et selskab til dette formål. SM havde fået JC til at skyde penge i foretagendet. En af selskabets ejere er selskabet H8 International Ltd Det er et selskab som holder aktier og andre aktiver på vegne af kunder. Han var selv direktør i H8 International Ltd

Forevist 5 fakturaer, dateret fra 22. oktober til 14. december 2007 vedrørende salg af i alt 34.100 cards for Hotbird fra H5 Ltd til H3 s.m.b.a., har T1 forklaret, at han ikke kender disse fakturaer, men han kan se, at det er satellitkort til TV udsendelser. Det er den daglige leder SM som har skrevet fakturaerne. På selskabets hjemmeside optræder han under navnet DM.

Forevist kontoudtog fra H3 s.m.b.a.´s konto i F4-bank fra 13. juli 2007 til 25. januar 2008 har T1 forklaret, at han ikke kender til H3´s forhold. Han kan ikke svare på, om H3 har betalt for kortene, selvom det ikke fremgår af dette kontoudtog.

Forevist 5 fakturaer, dateret den 24. oktober til den 16. december 2007 vedrørende salg af 34.100 stk. Cards Hotbird fra H3 s.m.b.a. til H1 Handel har T1 forklaret, at han kender disse fakturaer. SM havde spurgt, om han kendte nogen, som kunne hjælpe med at eksportere disse kort. Da han viste, at kortene eksisterede, da der stod en masse kort på SM´s kontor, kunne han ikke se, at der var nogen risiko ved dette, spurgte han CL, om han ville hjælpe via sit selskab H1 Handel ApS. Det ville CL gerne. Han skulle også tjene nogle procent på det.

Forevist kontoudtog fra H3 s.m.b.a.´s konto i F4-bank fra 13. juli 2007 til 25. januar 2008 og underbilag til posteringerne har T1 forklaret, at betalingerne ikke er gået ind på kontoen, da man besluttede at benytte sig af en anden betalingsplatform i udlandet, hvor pengene blev overført straks. Det er rent standardmæssigt, at F4-banks kontonummer er påført fakturaen som betalingsbank. Man benyttede F1-bank i Liechtenstein. Han vil forsøge at få dokumentation for disse betalinger.

Forevist kontoudtog fra H1 Handel ApS´ konti i F4-bank har T1 forklaret, at betalingerne ikke er trukket på disse konti, da afregningen skete som ovenfor forklaret.

Forevist kassekvittering af 26. august 2007 fra H1 Handel ApS til H3 s.m.b.a. har T1 forklaret, at det var aftalt, at H1 Handel ApS skulle have afregning af momsbeløbet, når afregningen fra SKAT kom.

Forevist kontoudtog fra H1 Handel ApS´s konto i F4-bank fra 30 november til 31. december 2007 samt overførselsbilag af 652.000 kr. til H8 International Ltd´s konto i F1-bank i Liechtenstein af 21. december 2007´, har T1 forklaret, at man benyttede denne konto i Liechtenstein som betalingsplatform. Betalingen vedrører betaling af moms til H3 s.m.b.a.

Forevist overførselsbilag af 27. november 2007 fra H1 Handel ApS til H8 International Ltd´s konto i F1-bank har T1 forklaret, at der er tale om en tilsvarende overførsel af moms som beskrevet ovenfor.

Forevist udbetaling den 27. december 2007 af 270.000 kr. fra H1 Handel ApS´s konto og kontoudtog fra selskabets konto for december måned 2007, har T1 forklaret, at denne betaling hænger sammen med en indbetaling på 340.000 kr. den 21. december fra H10 XX Management ApS. Han erindrer ikke, hvad pengene skulle bruges til, men SM fik i løbet af efteråret 2007 et stort beløb udbetalt af flere gange.

Det var ham, som stod for momsafregningen i H1 Handel ApS. Han stolede på SM´s oplysninger om, at varerne var gået videre. Han havde bilag for handlerne og betalingerne. Han havde også fragtbreve som lå hos H3 s.m.b.a. Dette selskab benyttede meget FedEx .

Forevist 11 fakturaer af 28. september til 16. december 2007 fra H1 Handel ApS til H6 SRL i Rumænien vedrørende køb af Cards har T1 forklaret, at det er de samme satellitkort, som nu eksporteres. Det var det, som var forretningen. Afregningerne er sket over samme betalingsplatform, F1-bank, og betalingerne fremgår derfor ikke af de danske kontoudtog. Der er benyttet standardfakturaer, hvor H1 Handel ApS´ bankforbindelse i Danmark er anført. Han har skrevet fakturaerne. H6 SRL viste godt, hvordan betalingen skulle ske.

H6 SRL var det selskab, som SM oplyste, at kortene skulle sælges til. En bogholder, som de tidligere benyttede, V.8, var helt eller delvis ejer af dette selskab. SM havde spurgt hende, om hun ville købe kortene og sælge dem videre.

Forevist fakturaer af 29. februar 2008 fra H7 til H4 Ltd vedrørende køb af Cards og mail af samme dato har T1 forklaret, at han ikke kender dette selskab. Han ved ikke, hvad H4 Ltd skulle bruge satellitkortene til.

Tiltalte CL har forklaret, at han kender firmaet H1 Handel ApS. Han kontaktede T1, som han har kendt siden de var børn, og spurgte, om han havde et selskab. Han ville eksportere fiskeolie til Danmark. T1 sagde, at han havde et selskab liggende klart.

Det var aftalen, at T1 skulle lave alt kontorarbejdet, mens han selv skulle være i Grønland, hvor han bor. Der kom imidlertid ikke gang i det, og efter 3 - 4 måneder blev det stoppet. Han havde ikke noget med regnskaber og med momsen at gøre.

T1 sagde derefter, at han havde en ven, som ville sælge nogle satellitkort. Han kunne få nogle procenter til dækning af deres udgifter, hvis de kunne benytte selskabet. Han så ikke kortene, da han ikke var så meget i Danmark. SM skulle komme med kortene, som skulle sælges til Rumænien.

Han spurgte til kortene i september eller oktober måned 2007.

I november 2007 var han igen i Danmark.

Det hele sluttede, efter at T1 sagde, at de ikke ville blive tiltalt for noget med moms, da den tidligere ejer vist havde lavet noget med moms på øl.

Han har hørt om H3, som SM vist ejede.

Han bor fortsat i Grønland sammen med sin kæreste og sin datter på 8 år. Han er overmontør i et firma indenfor el-branchen.

V.3 har forevist faktura af 6. december 2007, og faktura af 16. december 2007 forklaret, at disse fakturaer indgår i SKATs opgørelse.

Vidnet V.5 har forklaret, at han købte H4 Ltd af T1 og hans tidligere kollega. Han skulle handle med musik og musikanlæg i England. T1 skulle desuden sørge for en direktør, og det blev han så selv. Firmaet kørte i 2 - 3 år.

Han skulle selv bare sørge for, at firmaet tjente nogle penge. T1 skulle som direktør stå for firmaet og administrationen. T1 kunne ikke disponere over kontoen. Det kunne kun han selv.

T1´s kollega startede på et tidspunkt for sig selv, og herefter flyttede han sit firma over til ham. Han havde en samtale med T1 om forskellige ting, blandt andet om nogle firmaer i udlandet og nogle transaktioner. T1´s kollega sagde, at det skulle han holde sig fra, da det var bund ulovligt.

Forevist faktura af 20. december 2007 (SKATs bilag 26) fra H3 s.m.b.a. til H4 Ltd vedrørende H4 Ltd køb af 12.000 stk. memory Cards for 715.080 kr. forklarede V.5, at han aldrig før har set denne faktura. Det var ikke noget firmaet handlede med. Han kender ikke det sælgende firma H3 s.m.b.a.

Forevist fakturaer af 29, februar 2008, hvor H7 sælger kort til H4 Ltd, forklarer V.5, at han ikke kender noget til dette eller til det det andet selskab.

Vidnet V.6 har forevist skrivelse af 5. september 2007 forklaret, at han sammen med T1 stiftede selskaber og hjalp med iværksætterrådgivning. De blev på et tidspunkt uvenner vedrørende forskellige ting.

I begyndelsen var de kun 2, men senere kom der flere til. Nogle, herunder ND, var ikke ansat, men tilknyttet.

Han kender ikke noget til H2, og han har heller ikke været med til at lave det.

V.6 forklarede, at han kender V.5. Han fik oprettet et selskab.

I 2007 eller 2008 ringede V.5 til ham, og spurgte ham til råds angående nogle fakturaer med moms. V.5 kendte ikke disse fakturaer, selvom det så ud til, at han havde udstedt dem.

Han var en overgang med i H5 Ltd, men han blev sparket ud.

Foreholdt politiafhøring af 24. oktober 2008, forklarede vidnet, at han ikke ordret har sagt som beskrevet i politirapporten, men han har sagt, at ham og T1 var uvenner.

På spørgsmål fra advokat Anders Németh forklarede vidnet, at han kender SM.

Forevist faktura fra H5 Ltd dateret den 15. december 2007 forklarede vidnet, at han ikke kender noget til den.

Vidnet V.7, forevist SKATs oversigt over handelsforløbene forklarede vidnet, at han anmodede V.6 om at oprette selskabet H2 Ltd i 2005. T1 sagde, at det skulle momsregistreres.

Forevist formular for oprettelse af internetadgang for konto i F2-bank, dateret 17. april 2007, bekræftede vidnet, at det er hans underskrift.

Forevist faktura af 10. december 2007 fra H2 til H3 s.m.b.a. for køb af 12.000 Cards for 684.363 GBP + moms 171.090,75 GBP, forklarede vidnet, at han aldrig har set denne.

Forevist brev fra H2 LTD til SKAT har V.7 forklaret, at det ikke er ham, der har underskrevet brevet. Det må være kopieret over. Han har aldrig set dette før. Han kan se, at det er faxet fra en benzinstation i Sverige.

Vidnet V.4 har forevist SKATs oversigt over handelsforløbene forklaret, at han har gået i skole med SM.

Forevist formular vedrørende registrering af virksomhed - ændring fra SKAT, bekræftede vidnet, at det er rigtigt, at det er hans underskrift på begge sider.

Forevist faktura af 10. december 2007 fra H2 til H3 s.m.b.a. for køb af 12.000 Cards for 684.363 GBP + moms 171.090,75 GBP forklarede vidnet, at han ikke kender til fakturaen.

Forevist faktura af 20. december 2007 fra H3 s.m.b.a. til H4 Ltd for køb af 12.000 Cards for 715.080,00 GBP forklarede vidnet, at han intet kender til fakturaen.

V.8 har forklaret, at hun blev ansat som bogholder for T1 i 2007. Hun bogførte for diverse firmaer, som T1 havde eller som var klienter. Hun stiftede også sit eget selskab, H6 SRL, som senere skiftede navn til H7. Selskabet skulle lave nogle projekter med projektering af små huse i Rumænien og med bogføring. Hun var eneste ansatte.

Forevist fakturaer af 29. februar 2008 og mail af 8. marts 2008 (SKATs bilag 35) forklarer V.8, at hun solgte nogle chips og iphonecard til H4. Da hun ikke kunne se varerne, stoppede hun med det. Hun sagde, hun ville se varerne. T1 og BJ fik fakturaerne, da hun troede, at de kendte firmaerne. Hun har nok talt med dem i telefonen, så de kunne kontakte H1 Handel og H4, da hun ikke selv viste, hvor firmaerne var.

Forevist fakturaer af 14. november 2007 og senere fra H1 Handel ApS på salg af salg af i alt 37.800 kort til H6 SRL, forklarede V.8, at hun har set disse fakturaer. Hun så aldrig kortene, men de blev solgt videre til H4. Hun husker ikke, hvem hun havde kontakt med i H1 Handel ApS. De eneste penge der kom, var en kommission på 5 %.

Det var ikke en vennetjeneste for T1, og det har hun ikke fortalt politiet, at det var.

Rettens bemærkninger 

T1

Det lægges efter forklaringerne fra V.5, V.4, V.6 og fra V.7 til grund, at disse ikke har været involveret i handlerne med satellitkort mellem de anførte selskaber, som de har været involveret i. De af T1 fremlagte kontoudtog fra F1-bank ses ikke at dokumentere, at der er sket betalinger for handlerne over denne konto. På denne baggrund og da der ikke nærmere er dokumenteret pengestrømme mellem selskaberne i forbindelse med handlerne, lægges det til grund, at der ikke har været tale om reelle handler.

Det lægges videre til grund, at negativ moms er udbetalt til H1 Handel og ApS´s konto, hvorefter der er hævet penge af T1.

Da fakturaerne er fundet hos T1 lægges det til grund, at T1 har medvirket til disse faktureringer og har medvirket til udbetaling af de i anklageskriftets principale påstand anførte beløb. Det findes herefter bevist, at han er skyldig i den principale tiltale.

CL

CL var i gerningsperioden direktør for H1 Handel ApS.

Det lægges efter hans forklaring til grund, at han på det tidspunkt, hvor handlerne med satellitkortene fandt sted befandt sig i Grønland, og ikke deltog i selskabets drift, idet den drift, han havde planlagt, da var droppet.

Det kan herefter ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at CL har været involveret i handlerne med satellitkortene, hvorfor han frifindes.

Forhold 3 

Selskabet H9 Ltd, med adresse i London, blev stiftet den 29. juni 2006 med H10 XX Management Ltd som direktør. Selskabet fik bankkonti i F2-bank i London og i F3-bank i Danmark. T3 fik i efteråret 2006 fuldmagt til begge konti i fuldmagter, underskrevet af T1.

Den 28. august 2006 modtog SKAT anmeldelse om momsregistrering, gældende fra den 30. juli 2006. V.6 med adresse i London blev anført som ansvarlig indehaver. Virksomheden blev registreret den 26. november 2006.

T1 har i mail af 25. september 2006 til SKAT, oplyst, at "den daglige leder på de aktiviteter som er i Danmark for øjeblikket er T3. Han er projektleder i Danmark"

I 2006 og 2007 blev der ikke angivet moms til SKAT. I 2008 blev der i første kvartal indgivet anmeldelse med "0"

Da selskabet ikke indgav momsangivelser, fastsatte SKAT skønsmæssigt selskabets momstilsvar til 75.000 kr. pr. kvartal for 2006 og for de 3 første kvartaler i 2007, samt til 93.000 kr. i 4. kvartal 2007, eller i alt 468.000 kr.

SKAT har ifølge sagsfremstilling af 30. november 2009 indhentet kontroloplysninger fra "F3-bank og andre" og herved konstateret, at selskabet i perioden fra 16. november 2006 til 11. januar 2008 har udstedt fakturaer for salg af arbejdskraft og transport for 3.332.099 kr., heraf 666.420 kr. i moms. Dette beløb er ikke indbetalt til SKAT.

Unddragelsen er herefter af SKAT og af anklagemyndigheden opgjort til 666.420 kr. - 468.000 kr. = 198.420 kr.

Den 21. maj 2008 blev T3´s fuldmagt til F2-bank tilbagekaldt.

T1 har forklaret, at T3 henvendte sig til ham i slutningen af 2006 for at få oprettet et selskab, som skulle beskæftige sig med import og eksport og muligt også med construction. Han skulle registrere selskabet og skaffe det et momsnummer og en bankkonto. H10 XX Management Ltd blev direktør i selskabet. Han husker ikke, om der var lavet aftale om bogholderi og regnskabsservice for selskabet. Han havde informeret om disse serviceydelser. Der kan have været en anden kontaktperson end ham for dette selskab.

SKAT ville ikke acceptere et selskab som ansvarlig indehaver. Derfor blev det V.6, som blev anført. V.6 var medindehaver af hans virksomhed og boede i London.

Han mener ikke, at der er angivet moms i selskabet. Han mener i hvert fald ikke, at det er sket som led i deres service overfor selskabet.

Han kender ikke til selskabets fakturaer. Han havde ikke noget med virksomhedens drift at gøre. Han ved ikke, hvad det er for ydelser der faktureres. Selskabet blev opløst, fordi momsen ikke blev betalt.

Det blev besluttet, at bankkontoen i H2-bank skulle lukkes. Det kunne ikke gøres førend T3´s fuldmagt var tilbagekaldt.

Tiltalte T3 har forklaret, at han fandt T1´s firma via internettet. Han søgte efter et selskab. Han var lige begyndt som selvstændig vognmand, hvor han kørte for G3-bud. Han ville udvikle virksomheden med mandskabsudlejning til byggebranchen. Det ikke meningen, at han i begyndelsen skulle have ansatte. Der var nogle skattefordele ved et engelsk selskab ifølge hvad han kunne læse på nettet, og det var billigere end at lave et ApS. T1 foreslog, at selskabet lå i England.

Han kender ikke V.6, som blev anført som ansvarlig indehaver. Han har dog muligvis mødt ham. Han har ikke set momsanmeldelsen til SKAT med anførelse af V.6 som ansvarlig indehaver før. Det tog lidt tid med registreringen. Det var T1, som stod for oprettelse af konti, men det var ham selv, som skulle disponere over kontiene.

Kontofuldmagt til F3-bank og til F2-bank blev underskrevet i ...1. Han kender ikke BB. Han havde kun kontakt til T1, men han havde svært med at få kontakt til ham.

Udover kontiene i F2-bank og i F3-bank havde selskabet konto i F5-bank.

Han lavede og sendte fakturaerne. De vedrører mandskabsudlejning i det anførte antal timer.

Han havde fået kontakt til G4 Rent gennem en ven. G4 Rent fik stillet folk til rådighed. Han hyrede folk fra specielt Polen. Han har fået fakturaer fra det selskab, hvor han fik arbejdskraften fra. Han trak penge fra kontiene til at betale folkene med. Der var også udgifter til arbejdstøj og værktøj.

Han afleverede herefter en kopi i receptionen i ...1. XX-selskabet skulle foretage det hele med hensyn til regnskaberne og indberetningerne af moms. Momsen gik næsten op. Han checkede ikke momsindberetningerne. Han ved ikke, hvem der lavede det. Han modtog ingen regnskaber, men firmaet stoppede også efter kort tid, måske i 2008, da det ikke gav overskud.

T3 har aldrig hørt noget fra SKAT om momsen. T1 havde sagt, at han havde folk, som kunne lave det. XX-selskabet fik penge i forbindelse med købet, men han har ikke senere betalt noget.

V.9 har forklaret, at han lejede folk hos H9 Ltd til blandt andet sit rengøringsfirma. Han modtog og betalte derefter en faktura via Netbank. Han kender ikke T1. Det gik godt i begyndelsen, men så begyndte han at få klager, og så stoppede samarbejdet.

V.14 har forklaret, at sagen hos SKAT oprindeligt begyndte ved en indberetning fra F3-bank om, at en person, T3, hævede nogle store beløb i henhold til en fuldmagt fra T1. Det var anført, at hævningerne skulle benyttes til betaling af fremmed arbejdskraft. Henvendelsen var vedlagt et kontoudtog. Endvidere havde man en række fakturaer fra H9 Ltd, hvor der var faktureret med moms. Han konstaterede, at der ikke blev betalt moms, selvom firmaet var registreret. De betalinger, som er gået ind på kontoen, må være momspligtige indbetalinger. Han har ikke set på, hvorvidt der var indgående moms.

Retten udtaler ad forhold 3  

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at der ikke blev angivet eller betalt moms for den i anklageskriftet nævnte periode.

Det lægges efter T3´s og V.9´s forklaringer til grund, at der blev udstedt fakturaer for udlejning af arbejdskraft incl. moms. Disse fakturaer er betalt og beløbene indgået på selskabets konto i F3-bank.

Efter T3´s forklaring om, at han havde antaget T1 til at stå for momsafregning, sammenholdt med, at T1 foretog alt det fornødne i forbindelse med momsregistreringen, findes T1 skyldig i dette forhold.

Når henses til, at T3 lavede fakturaer med moms til selskabets kunder og til at han stod bag selskabet og havde indsigt med, hvilke transaktioner der blev foretaget på selskabets bankkonti, findes han tillige skyldig i dette forhold.

Forhold 4 

Selskabet H11 Construction Ltd blev stiftet den 14. februar 2006 i England.

Selskabet har adresse hos XX-selskabet i London. H10 XX Management Ltd var direktør i selskabet. Selskabet blev momsregistreret i Danmark den 28. februar 2006.

Selskabet indgav momsangivelser i 2006 og i januar og april kvartaler 2007. Der blev herefter foreløbig fastsat moms for juli kvartal med 75.000 kr.

SKAT har modtaget fakturaer fra kunder og modtaget kontoudtog fra F6-bank for selskabets konto.

Herefter er følgende momsregnskab opstillet for denne periode:

Salg ifølge fakturaer og indsætninger

10.875.572 kr.

Modtaget kontant ifg fakturaer

    503.631 kr.

11.379.202 kr.

heraf moms

2.275.840 kr.

Momsangivelser incl. foreløbig fastsat moms

   749.062 kr.

1.526.778 kr.

Under en ransagning på XX-selskabets kontoradresse i ...1 den 21. oktober 2008 forefandtes nogle fakturaer vedrørende selskabets salg i september 2007 som følger:

H14 XX Center ApS

1.362.455,37 kr.

H16 Byg ApS

        20.140.00 kr.

I alt

1.382.595,37 kr.

Moms af dette beløb udgør 345.648 kr.

Forevist skrivelse af 28. september 2006 til SKAT med anmodning om bindende forhåndsbesked, har T1 forklaret, at selskabet H11 Construction Ltd blev stiftet til SH. Han havde henvendt sig i 2006 for at få et selskab, hvori han ville udføre opgaver indenfor håndværk og byggeri. Det var meningen, at de kun skulle være direktører til at begynde med. Han skulle registrere selskabet og åbne bankkonti og få et bindende forhåndsbesked vedrørende selskabets momsretlige status i Danmark. Der skulle benyttes udenlandsk arbejdskraft. Han tog sig også af momsregistreringen. Momsangivelserne blev også udfærdiget af ham. Han fik tal fra bogholderen. SH har også indberettet. De havde intet med fakturaerne at gøre.

Forevist oversigt over faktureringer i selskabet har T1 forklaret, at han ikke har set fakturaerne. Han har flere gange talt med V.10 fra SKAT. Hun havde nogle forespørgsler, som han har videregivet til SH. Han husker ikke, at han skulle have oplyst, at momsangivelserne var forkerte, og at der ville komme en ny.

De fakturer, som blev fundet under ransagningen, er givetvis fakturaer, som er indsendt i forbindelse med, at regnskabet skulle laves af selskabets bogholder.

Vidnet V.15 har forklaret, at han er murermester. I 2005 kom han i forbindelse med G5 Job gennem en annonce i avisen. Han lejede derefter arbejdskraft af firmaet gennem SH. Den 3. marts 2006 hed firmaet pludselig H11 Construction.

I efteråret 2007 kom arbejdsfolkene og fortalte, at de ikke fik løn, og så antog ham dem.

Han har senere forligsmæssig indbetalt 120.000 kr. til SKAT fordi han skulle have indeholdt A-skatter.

Vidnet V.16 har forklaret, at han driver en landbrugsvirksomhed og har lidt huse til udlejning.

I forbindelse med at han skulle have lavet et restaureringsarbejde, kontaktede han H11 Construction, som nogle havde henvist ham til. Han talte med SH, som gav et tilbud på istandsættelse af et hus. Derefter blev arbejdet udført, faktureret og betalt.

Der var nogen forsinkelse med betaling af løn til arbejderne. Han ønskede ikke, at have arbejdere gående, som ikke kunne få løn. Da han skulle restaurere hovedbygningen, betalte han nogle penge direkte til arbejderne mod kvittering. Senere ansatte han nogle af folkene, da SH blev sværere at have med at gøre.

Vidnet V.10 har forklaret, at hun var ansat ved SKAT i ... Fra SKAT i ... modtog hun nogle fakturaer, som hun skulle se på. Det viste sig at vedrøre en udenlandsk virksomhed H11 Construction Ltd, som var momsregistreret i SKAT i .... SKAT i ... havde forsøgt at få momsangivelse fra virksomheden. Det havde de ikke fået.

I medfør af skattekontrollovens § 8 D bad hun derfor selskabets bank F6-bank om oplysninger. Disse modtog hun i september måned 2007. Hun fik endvidere udskrifter fra England, hvoraf fremgik, H 10 XX Management Ltd var indsat som direktør i H11 Construction Ltd T1 var direktør i H10 Management Ltd. Fra F6-bank modtog hun kontoudtog. I disse var nævnt overførsler fra virksomheder, hun kendte i forvejen. Disse virksomheder bad hun også sende sig fakturaer. På baggrund af disse bilag, lavede hun sin opgørelse. Tallene er højere end tallene i kontoudtoget, da det af fakturaerne fremgår, at der er betalt noget kontant. Kunderne oplyste, at virksomheden udlejede arbejdskraft. MT var en af kunderne. Kunderne havde for det meste kontakt med SH.

V.10 forsøgte at kontakte virksomheden og talte med fogderne. I september måned sendte hun varsel om, at man ville inddrage momsnummeret. 14 dage efter kom der 4 momsangivelser for et år. 2 af dem var negative. T1 havde underskrevet 3 af dem.

For så vidt angår de to negative momsangivelser skrev hun den 28. september 2007 til virksomheden, at beløbene ville blive holdt tilbage, indtil angivelserne var blevet kontrolleret. Herefter ringede T1 til SKAT i ... og oplyste, at angivelserne var forkerte, da de var anført i engelske Pund og ikke i kroner.

Den 6. november 2007 ringede T1 til hende og spurgte, hvordan han kunne lave efterangivelserne. Det fik han herefter 8 dage til. Hun spurgte ham, hvem der var ansvarlig for virksomheden, og T1 svarede, at det var et engelsk managementfirma, som benyttede danske underleverandører, men som også selv havde ansatte. T1 oplyste, at H11 Construction Ltd var ejet af H10 XX Management Ltd, og at han var en del af den ansvarlige ledelse. Det blev videre oplyst, at T1 og SH havde fuldmagt til kontoen. SH var i Polen. Da hun trods rykkere ikke modtog noget, kontaktede hun den 4. januar 2008 igen F6-bank for at få underliggende materiale til konteringerne. Det kunne F6-bank ikke, da de ikke længere var bankforbindelse for selskabet.

T1 var blevet bedt om at komme med bilag. Da hun ikke fik det, benyttede hun det angivne beløb for indgående moms i momsangivelserne i sin opgørelse. Hun gennemgik også kontoudtogene for at se, om der var posteringer som kunne indikere, at der var betalt indgående moms, men det var der ikke.

Efterfølgende foretog politiet ransagning på T1´s kontor. Hun

fik udleveret nogle bilag, som politiet havde taget under ransagningen. På baggrund af disse lavede hun tillæg til sagsfremstillingen af 28. oktober 2009.

Retten udtaler 

Det lægges til grund, at selskabet efter momsregistreringen drev momspligtig virksomhed med udlejning af arbejdskraft. Selskabet udstedte fakturaer for dette med moms. Fakturaerne blev herefter betalt til selskabet, dels ved overførsel af penge til selskabets konto i F6-bank, dels kontant, jf. påtegningerne på fakturaerne.

Det lægges videre til grund, at kun en del af denne omsætning blev angivet til SKAT, jf. ovenstående beregninger.

Efter forklaringerne om T1´s rolle i selskabet, herunder navnlig V.10´s forklaring om, at hun talte med ham i efteråret 2007 om momsangivelser, findes det at kunne lægges til grund, at T1 stod for udfærdigelse og indsendelse af momsangivelser i de anførte perioder, uagtet H10 XX Management Ltd, var frameldt som direktør i selskabet i februar 2007.

På denne baggrund findes det bevist, at T1 er skyldig i den rejste tiltales forhold 4.

Forhold 5 

SKAT modtog den 14. februar 2006 en momsanmeldelse fra selskabet H12 Byg Ltd Selskabet anførte, at driften var påbegyndt den 10. februar 2006. Det anføres, at selskabet havde adresse i London. T1 blev anført som kontaktperson, og V.6 som ansvarlig indehaver. SKAT krævede 125.000 kr. i sikkerhed for registreringen, og den 20. marts 2006 stillede F3-bank A/S den ønskede garanti.

Den 3. november 2006 foretog SKAT en udgående kontrol på en arbejdsplads i ...4. Ved denne kontrol antraf man T2, som anføres som pladsmand. I forbindelse med kontrollen foretog SKAT udlæg hos H12 Byg Ltd i tilgodehavende hos G6 Feriehuse ApS, på op til 207.588 kr.

SKAT har på baggrund af selskabets fakturaer, som alle er udstedt til G6 Feriehus ApS, og som alle er udstedt i Euro, foretaget følgende udregning af momstilsvar, idet SKAT har omregnet momstilsvaret til DKR efter den officielle omregningskurs:

Faktura

Moms i kr.

Manglende angivelse

 

Marts 2006

...01

52.710

...02

52.710

105.420

momsangivelse

104.020

 

 

 

1.400

1.400

 
 

April

...03

52.710

...04

79.065

...05

52.710

184.485

momsangivelse

182.525

1.960

1.960

 
 

Maj

...06

79.065

...07

150.600

229.665

momsangivelse

   21.514

208.151

208.151

 
 

Juni

...08

75.300

...09

75.300

...10

135.540

286.140

momsangivelse

253.478

32.662

32.662

 
 

Juli

...11

129.892

...12

144.952

274.844

momsangivelse

[271.925]

Red.SKAT

2.919

2.919

 
 

August

...13

284.257

...14

152.482

436.739

momsangivelse

150.862

285.877

285.877

 
 

September

...15

109.185

...16

188.250

297.435

momsangivelse

294.275

3.160

3.160

 
 

Oktober

...17

247.661

...18

16.288

...19

67.770

...20

  45.180

376.899

foreløbig fastsættelse

  75.000

301.899

301.899

 

Samlet manglende angivelse

838.028

Det fremgår af selskabets kontoudtog i F3-bank, at G6 Feriehuse ApS ud af den samlede fakturering på 1.455.266 Euro har indbetalt i alt 1.188.563 Euro til kontoen i F3-bank. Af kvitteringspåtegninger på kopier af fakturaerne fremgår, at en del af fakturaerne løbende er blevet betalt kontant.

Den 4. december 2006 oplyste T1 SKAT i ... om, at selskabet havde "begæret betalingsstandsning", og at momsindberetningerne for de manglende perioder, var faxet til SKAT i ....

Under en ransagning i oktober 2008 i T1´s kontorlokaler i ...1 blev der hos H12  Byg Ltd fundet en faktura, dateret 4. januar 2007, hvorefter H12 Byg Ltd til H16 Byg ApS solgte en masse håndværktøj og andet arbejdsmateriel for 1.468.500 (kr). moms 372.125 (kr.) i alt 1.860.625 (kr.).

T1 har forklaret, at T2 ønskede et selskab, som blandt andet skulle bygge feriehuse i Danmark for G6 Feriehuse ApS. Han stiftede herefter H12 Byg Ltd og oprettede bankkonti, beregnede moms og lavede momsangivelser på baggrund af de modtagne fakturaer. Det var en lidt større kunde, som gerne ville betale for dette arbejde. Man havde valgt "fuld pakke" med bogholderifunktion men ikke revision, da selskabets omsætning ikke var så stor, at selskabet var revisionspligtigt i England.

V.6 stod som ansvarlig for selskabet, da han også var direktør i H10 XX Management Ltd. De delte arbejdet som direktør i de forskellige selskaber lige mellem sig. T2 har aldrig været registreret som direktør.

H12 Byg Ltd var ejet af H8 Ltd på vegne af T2´s søn.

I dette selskab krævede SKAT en sikkerhedsstillelse for momsregistreringen. Både T2 og han selv skulle have fuldmagt til banken, men T2 fik aldrig fuldmagt til den ene konto. Derfor fremsendte han fuldmagter til banken, når T2 skulle betale noget fra kontoen.

G6 Feriehuse ApS var ikke god til at betale til tiden. H12 Byg Ltd betalte derfor kun moms af de betalte fakturaer og ikke moms af det samlede fakturerede beløb. Det var af hensyn til likviditeten.

Fakturaerne blev af og til skrevet af ham, og af T2.

Vedrørende faktura af 4. januar 2007 fra H12 Byg Ltd til H16 Byg ApS vedrørende salg af byggemateriel har T1 forklaret, at H12 Byg Ltd´s byggemateriel ved denne faktura blev solgt til H16 Byg ApS, så man ikke mistede dette materiel ved en eventuel konkurs, hvis G6 Feriehuse ApS ikke betalte. Han ved ikke, hvem der har skrevet fakturaen, og han ved ikke, om den er betalt. Han kunne forestille sig, at fakturaen er indgået i momsindberetningen.

H16 Byg ApS er et byggeselskab, som T2 og han selv lavede, da det var svært for et engelsk selskab at få kredit i Danmark. Det var derfor praktisk at have et dansk selskab.

Om brev af 4. december 2006 fra H12 Byg Ltd til SKAT har T1 forklaret, at betalingsstandsningen skyldtes, at der ikke var kommet penge fra G6 Feriehuse ApS. Der kom dog nogle penge senere. Det havde ikke umiddelbart noget at gøre med SKATs uanmeldte kontrolbesøg den 3. november 2006 at gøre.

Tiltalte T2 har forklaret, at han er selvlært tømrer. Efter 4 år i Grønland, flyttede han til Danmark og arbejdede som tømrer, til dels sammen med en kollega. Han tog på et tidspunkt til Tyskland for at bygge huse. Her kom han i kontakt med G6 Feriehuse ApS, som skulle bygge ca. 200 feriehuse i Danmark indenfor de følgende år. Han blev i den forbindelse bedt om at stå for dette, og om at ansætte så mange folk som muligt. Han erhvervede til dette formål H12 Byg Ltd, og fik en "pakkeløsning" med T1, som dækkede de to første år. T1 og til dels V.6 skulle stå for al administration. Han havde fået fuldmagt til kontoen i F3-bank.

Det gik ikke så godt for selskabet, da det kneb med at få pengene ind til lønningerne. Derfor kneb det i efteråret 2006 med at få betalt lønningerne.

Den 3. november 2006 kom SKAT på uanmeldt besøg på arbejdspladsen, formentlig efter at virksomheden var blevet anmeldt af G6 Feriehuse. Derefter stoppede driften i selskabet. Der blev derefter lavet et nyt selskab H16 Byg, som skulle stå for driften.

SKAT ville på et tidspunkt have en sikkerhed, og det stillede hans bror for ham.

Fakturaerne til G6 Feriehuse ApS blev fremsendt, når G6 Feriehuse gav tilladelse hertil. Fakturaerne blev så betalt efterhånden som G6 Feriehuse havde penge. De fik ikke altid alle penge på en gang. Der blev først afregnet moms til SKAT, når fakturaen var betalt. T1 fortalte imidlertid, at momsen var blevet betalt.

Forevist kladde til faktura, bekræftede tiltalte, at det var ham, der havde opstillet kladden.

Vidnet V.11 har forklaret, at hun var medejer og bogholder i G6 Feriehuse ApS. De kom i kontakt med H12 Byg ApS. Hun modtog fakturaer fra dette firma og anviste disse. Det er hendes skrift på fakturaerne. Arbejdet var forinden godkendt af de to andre i firmaet. Der var ingen problemer med betalingerne, da firmaet i 2005 - 2006 havde en god likviditet.

Vidnet V.12 har forklaret, at han var sælger og byggeleder i G6 Feriehuse ApS. Der var omkring 8 ansatte. Han kendte til G7 Byg fra noget byggeri i Tyskland i 2002/2003. T2 fik selskabet H12 Byg, og derefter lavede han noget for G6 Feriehuse.

Han har vist talt med T1 en enkelt gang da H12 Byg skulle stiftes. Når han modtog fakturaer, blev de betalt efter, om arbejdet var udført. V.11 har nok spurgt ham, om fakturaerne kunne betales. Nogle gange er fakturaerne nok betalt ad nogle gange, hvis arbejdet ikke var udført.

T1 sendte i november 2007 en "Anders And" faktura på 6 mio. kr. som han senere forsøgte at benytte som grundlag for en konkursbegæring. T1 solgte senere fakturaen til nogle "store" personer, som forsøgte at inddrive pengene.

Den 14. marts 2008 blev en faktura på 43.000 Euro betalt.

Vidnet V.17 har forevist sagsfremstilling fra SKAT af 26. januar 2010 forklaret, at han har udfærdiget denne. I opgørelsen er der nogle steder mindre differencer. Denne skyldes formentlig, at der har været benyttet forskellige valutakurser på Euro. Opgørelserne er hovedsagelig udarbejdet på baggrund af de fakturaer, SKAT har modtaget fra G6 Feriehuse ApS.

V.3 har til fakturaen af 4. januar 2007 forklaret, at der mangler at blive betalt moms af nogle beløb efter SKATs opfattelse.

Rettens bemærkninger

Det lægges efter dokumentationen af de udstedte fakturaer til grund, at der for månederne ikke er angivet og afregnet moms i henhold til de udstedte fakturaer i månederne maj, juni, august og oktober 2006. Det lægges efter forklaringerne til grund, at både T1 og T2 var bekendt hermed, hvorfor de findes skyldige, for så vidt angår de i disse måneder for lidt angivne beløb, i alt 828.589 kr.

Med hensyn til de mindre differencer i de øvrige måneder lægges det til grund, at disse skyldes benyttelse af forskellige omregningskurser, hvilket de tiltalte ikke ses at have gjort med forsæt til momsunddragelse. De tiltalte frifindes derfor for så vidt angår disse differencer, i alt 9.439 kr.

For så vidt angår det i anklageskriftet nævnte beløb på 297.125 kr. relaterer det sig til momsen af fakturaen af 4. januar 2007. Det findes ikke efter bevisførelsen at kunne lægges til grund, hvem af de tiltalte der har lavet denne faktura eller hvem af de tiltalte, der har kendskab til den, hvorfor de tiltalte frifindes i relation til 297.125 kr.

Forhold 6 

Selskabet H13 Service s.m.b.a. blev stiftet den 24. august 2007 af SM og T1. T1 blev direktør i selskabet frem til 30. marts 2009, hvor selskabet tillige ændrede navn.

Den 13. maj 2008 ansøgte selskabet om at blive momsregistreret pr. 1. november 2007. SKAT krævede sikkerhed på 300.000 kr. i forbindelse med registreringen. Dette beløb blev ikke indbetalt, men SKAT´s afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten, der den 19. februar 2009 stadfæstede SKAT´s afgørelse.

SKAT har på baggrund af en saldobalance for perioden 1. oktober 2007 til 30. juni 2008, som selskabet indgav i forbindelse med momsregistreringen, beregnet momsgrundlaget til 1.030.764 kr., hvoraf momstilsvaret er 257.691 kr. ud fra den forudsætning, at hele salget er momspligtigt. SKAT har senere ændret denne opgørelse efter at politiet den 31. oktober 2008 foretog ransagning på T1´s kontoradresse og her fandt yderligere fakturaer, således at momstilsvaret udgør 318.567 kr.

T1 har forklaret, at han afbrød samarbejdet med V.6 i begyndelsen af 2007 og begyndte at samarbejde med SM. Dette selskab skulle benyttes til at give de samme ydelser som hidtil, men nu var det SM som var medejer.

Forevist udskrift af selskabets hjemmeside har T1 forklaret, at det af hjemmesiden fremgår, hvilke ydelser, man tilbød. Man kunne tilbyde at være "nominel direktør", hvis kunden ønskede det. Der var problemer med momsregistreringen, og registreringen blev i første omgang afvist. Han klagede til Landsskatteretten, men inden der kom svar på klagen, blev selskabet opløst. Der kunne angives moms på baggrund af den indsendte momsregistreringsblanket.

Man lagde virksomheden ned kort tid efter politiets ransagning i oktober 2008. Han flyttede kort tid efter til Malta. I og med at selskabet lukkede, var der ikke penge til at betale moms med. Der er ikke sket indberetning af moms eller betalt moms.

Vidnet V.18 har forklaret, at han købte et selskab af T1 i 2005 eller 2006. I 2007 var han i en kort periode partner i H13 Service. De var uenige om driften. Han havde ikke tillid til den måde, T1 drev virksomhed på. Han forsøgte at få en bogholder til at gennemgå regnskabet, men det kunne ikke hænge sammen. Der blev arbejdet mere end der var indtægter for.

SM overtog hans rolle i H13 Service, da han stoppede. Han kendte ham lidt i forvejen, da han kom på T1s kontor. SM producerede vist ...film, efter hvad han selv sagde.

Vidnet V.19 har forklaret, at han modtog sagen den 24. februar 2009. På det tidspunktet var momsregistrering nægtet for firmaet, da der var indikationer af, at virksomheden var begyndt driften i forvejen. Politiet havde ransaget T1s kontorlokaler, og politiet havde medtaget nogle fakturaer og kreditnotaer. På baggrund heraf, og på baggrund af de udgifter, han kunne se, virksomheden havde haft, hvilket han blandt andet så i virksomhedens selvangivelse, lavede han en momsopgørelse, som viste, at SKAT havde et momstilgodehavende på 257.691 kr. Der kom efterfølgende nogle supplerende oplysninger fra politiet. Blandt andet så han selskabets fakturaer i det elektroniske bogholderi, som man havde fået adgang til. Her så han, at der var yderligere fakturaer og kreditnotaer, end han havde set tidligere.

Opgørelsen for den efterfølgende periode byggede til dels på skønnede omkostninger, da der ikke var indgivet selvangivelse.

I opgørelserne er der tilfælde, hvor kreditnotaer blev underkendt, da der ikke var fakturaer, som svarede til kreditnotaen. For eksempel var der et tilfælde, hvor kreditnotaen var større end fakturaen.

Rettens bemærkninger 

Det lægges til grund, at der i gerningsperioden blev udstedt fakturaer, hvoraf der blev opkrævet moms. Det lægges videre til grund, at selskabet ikke var momsregistreret.

På baggrund af oplysningerne fra V.19 om opgørelsen af skyldig moms, hvorefter en del af den udgående moms er skønnet, lægges det til grund, at der ved den manglende momsregistrering og manglende momsafregning er unddraget ikke under 250.000 kr. i moms.

Da T1 var stifter og direktør i selskabet i gerningsperioden, og da han efter sin forklaring ikke har indbetalt moms for selskabet, findes han med den ændring, at det unddragne beløb sættes til ikke under 150.000 kr. skyldig i tiltalen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Straffastsættelse

T1

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk. 1, til dels jf. straffelovens § 289 til fængsel i 2 år.

Det lægges til grund, at T1 har medvirket til unddragelse af moms for et beløb, der ligger mellem 5 og 7 mio. kr. Beløbet kan ikke nærmere fastlægges, idet oversigt over modregninger og indbetalinger fra anden side ikke er dokumenteret. På denne baggrund idømmes han i medfør af straffelovens § 58, stk. 2, en tillægsbøde på 5 mio. kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Da forholdene er begået i forbindelse med T1´s arbejde som direktør eller bestyrelsesmedlem eller i forbindelse med hans faktiske administration af selskaberne, tages påstanden om rettighedsfrakendelse til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 79, stk. 2, nr. 2.

T3

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse hvoraf det blandt andet fremgår, at han er egnet til at udføre samfundstjeneste idet det anbefales, at der knyttes vilkår om 1 års tilsyn af Kriminalforsorgen.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 57, stk.1, til fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på at forholdet blev begået for mere end 4 år siden.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 195.000 kr., subsidiært fængsel i 30 dage.

T2

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 til fængsel i 8 måneder.

To voterende finder, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Disse voterende har lagt vægt på at forholdet blev begået for mere end 4 år siden.

En voterende finder, at der under hensyn til beløbets størrelse ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.

Der afsiges dom efter flertallet, således at straffen gøres betinget.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 825.000 kr., subsidiært fængsel i 40 dage.

Erstatningspåstand

Under henvisning til, at der i sagen ikke er fuldstændig klarhed over, hvorvidt der er indbetalt moms helt eller delvist og i hvilket omfang der er sket modregning i stillede garantier, henvises erstatningskravet til civilt søgsmål.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 straffes med fængsel i 2 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 5 mio. kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar indtil videre.

Tiltalte LJ frifindes.

Tiltalte CL frifindes.

Tiltalte T3 straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 195.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 8 måneder.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 825.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Sagens omkostninger

Tiltalte T1 skal betale sagens omkostninger, herunder 117.600 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Anders Németh.

Herudover betaler Statskassen 3.720 kr. + moms i salær til advokat Anders Németh.

Statskassen skal betale sagens omkostninger vedrørende LJ, herunder 117.600 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Peter Blinkenberg, samt 14.260 kr. + moms til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Anders Németh.

Statskassen skal betale sagens omkostninger vedrørende CL, herunder 117.600 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Casper Andreasen.

Tiltalte T3 skal betale sagens omkostninger, herunder 15.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Finn Bachmann. Herudover betaler Statskassen 105.000 kr. + moms til forsvareren. Et tidligere udlagt salær på 3.100 kr. + moms samt udlæg 50 kr. til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Hanne Rahbæk, udredes endeligt af Statskassen.

Tiltalte T2 skal betale sagens omkostninger, herunder 15.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jens Skytte. Herudover betaler Statskassen 105.000 kr. + moms til forsvareren.

SKATs erstatningskrav henvises til civilt søgsmål.

....................................................

Østre Landsrets dom af 30. november 2012, 5. afdeling nr. S-495-12, S-523-12 og S-681-12

Påstande 

Byrettens dom af 25. januar 2012 (SS 1-2046/2011) er anket af T1, T2 og T3 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår T1 påstået skærpelse. I ankemeddelelsen vedrørende ham er endvidere anført: "I henhold hertil tiltales T1 til domfældelse efter anklageskriftet". Anklagemyndigheden har for så vidt angår T2 påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse, og for så vidt angår T3 har anklagemyndigheden påstået stadfæstelse, dog således at tillægsbøden nedsættes til 190.000 kr.

Anklagemyndigheden har berigtiget anklageskriftet vedrørende forhold 3 således, at beløbet på 666.420 kr. ændres til 661.239 kr., og således at det samlede unddragne beløb i dette forhold ændres fra 198.420 kr. til 193.239 kr. Anklagemyndigheden har endvidere berigtiget anklageskriftet i forhold 5, således at beløbet på 838.028 kr. ændres til 828.589 kr. og således at det unddragne beløb udgør i alt 1.125.714 kr.

SKAT har endvidere nedlagt følgende påstand om erstatning:

Angivelse

Modregnet

Betalt

Rest

Renter

I alt

Forhold 1 og 2

2.312.955

723.281

3.036.236

Forhold 3

661.239

294.774

956.013

Forhold 4

1.872.426

31.907

1.840.519

711.668

2.552.187

Forhold 5

828.589

148.856

679.733

215.298

887.725

Forhold 6

318.567

88.877

407.444

Det er oplyst, at rentekravene er opgjort indtil den 1. oktober 2012.

De tiltalte har alle anført, at forholdene ikke kan tilregnes dem.

Supplerende bemærkninger fra de tiltalte

T1 har endvidere overordnet gjort gældende, at han, der har været administrator eller kontorhotel for 600-800 selskaber, ikke har haft ansvaret for de foretagne dispositioner i forhold 1-5. For så vidt angår opgørelsen i forhold 3 har han anført, at der, når der tages højde for indsættelsen af fakturabeløb på kontoen i F5-bank, slet ikke foreligger en momsdifference. For så vidt angår opgørelsen i forhold 5 har han bl.a. anført, at der skal fratrækkes i købsmoms. For så vidt angår opgørelsen yderligere forhold 6 har han bl.a. anført, at selskabets udgift til husleje og andre driftsudgifter skal fratrækkes.

Endvidere bør der tages højde for udstedte kreditnotaer, og at nogle fakturaer ikke er momsbelagte.

T2 har endvidere vedrørende opgørelsen i forhold 5 anført, at SKAT i sin opgørelse har tilsidesat angivelserne af salgsmoms, men har lagt oplysningerne om købsmoms til grund, hvilket der ikke er grundlag for.

T3 har endvidere vedrørende opgørelsen i forhold 3 bl.a. anført, at SKAT i sin opgørelse ikke har taget højde for købsmoms.

De tiltalte har endvidere alle principalt påstået frifindelse over for SKATs erstatningskrav og subsidiært, at kravet må henskydes til eventuelt civilt søgsmål.

Supplerende sagsfremstilling 

Forhold 1

I tiden fra den 20. september 2006 til den 25. april 2007 fakturerede H1 Handel ApS salg for 3.785.600 kr. inkl. moms til G1 Food A/S og til G2 Indkøb A/S. Fakturaerne angår ipods og hårplejeprodukter. De i alt 15 fakturaer er alle pålagt moms, i alt 757.120 kr.

Af SKATs sagsfremstilling vedrørende forholdet fremgår bl.a.:

"...

Selskabet har i perioden 1. september 2006 til 30. april 2007 angivet 0 kr. i

udgående afgift, men skulle rettelig have angivet 757.120 kr. i udgående afgift.

H1 Handel ApS har ikke angivet salgsmoms for de af selskabet udstedte fakturaer.

Sagens faktiske forhold

Det er af F4-bank oplyst, at fuldmagtsforholdene til selskabets bankkonto ... pr. 25. september 2006 var T1 (alene fuldmagt) og pr. 5. december 2006 var LJ (alene fuldmagt).

Der er ved gennemgangen af selskabets bankkonti konstateret, at der er indgået betalinger fra G2 Indkøb A/S samt G1 Food A/S.

For G1 Food ApS er der konstateret delvis betaling til H1 Handel ApS.

Der er konstateret fuld betaling fra G2 Indkøb A/S til H1 Handel ApS i forbindelse med salg til denne virksomhed.

Det er ved gennemgangen af regnskaberne for H1 Handel ApS konstateret, at salgsfakturaerne ikke er medtaget i regnskabet samt at salgsmomsen tillige ikke er angivet og afregnet til SKAT.

De overførte betalinger fra G2 Indkøb A/S og G1 Food ApS incl. den moms er anvendt til køb af øl fra Heineken i Italien. Øllet er videresolgt til G8 Ltd, G9 Ltd og G10. Der er ikke foretaget nogen betaling for det solgte øl, hvorfor H1 Handel ApS har et tilgodehavende på Euro 637.085 kr., ...

Der er ikke overfor SKAT fremlagt dokumentation for indkøb der svarer til ovennævnte salg.

Der er ved gennemgangen af ransagningsmaterialet ikke ... fundet købsfakturaer der svarer til de af selskabet udstedte fakturaer vedrørende hårprodukter og Ipods.

..."

Forhold 2

Dette forhold angår fakturering af handel med satellitkort. SKAT har foretaget kontrol hos de involverede selskaber. På denne baggrund har SKAT i sagsfremstilling af 22. januar 2010 opstillet følgende to handelsforløb:

"...

2.3.3.1 Handelsforløb 1:

?  -  H2 Ltd  -  H3 s.m.b.a.  -  H4 Ltd, England.

Dette handelsforløb vedrører en faktura omhandlende salg af 12.000 satellitkort den 10. december 2007, hvor der på fakturaen fra H2 Ltd er anført.salgsmoms med 171.090,75 GBP, som omregnet ved kurs 1,03693 (kurs pr 10. december 2007) svarer til 1.774.091 kr.

Ved gennemgang af det regnskabsmateriale, der er fundet ved ransagningen - og som vedrørte H2 Ltd - har SKAT ... ikke fundet fakturaer for køb af satellitkort.

H3 s.m.b.a. har viderefaktureret kortene til H4 Ltd i England. Der er ikke moms i forbindelse med salget af H4 Ltd H3 s.m.b.a. har således isoleret set en indgående afgift på kr. 1.774.091 i 4. kvartal 2007 vedrørende købet fra H2 Ltd

H4 Ltd er registreret i England under Company no. ...67. Selskabets adresse er c/o XX-selskabet, London. Shareholder i H4 Ltd er V.5

Director i H4 Ltd er H10 XX Management Ltd

Director for H10 XX Management Ltd er T1 og V.6.

...

2.3.3.2 Handelsforløb 2a

H5 Ltd  -  H3  -  H1 Handel  -  H6, Rumænien  -  H17/H7  -  H4 Ltd?

Dette handelsforløb drejer sig om 34.100 satellitkort (fordelt på 5 handler), hvor leverandøren til H3 s.m.b.a. er H5 Ltd, Seychelles. H3 s.m.b.a. har i løbet af 4. kvartal 2007 videresolgt kortene til H1 Handel ApS. I forbindelse med disse salg er der anført salgsmoms med 3.153.596 kr.

De 34.100 kort er sammen med de 3.720 kort fra handelsforløb 2b (se punkt 2.3.1.3) af H1 Handel ApS videresolgt til H6, Rumænien. Der er ikke moms ved salget til Rumænien.

Det er ved gennemgang af materialet konstateret, at H17 i februar 2008 har faktureret samme antal satellitkort og med samme varebetegnelse til H4 Ltd, som der er solgt fra H1 Handel ApS til H6. SKAT finder det overvejende sandsynligt, at der er tale om de samme (fiktive) kort som er solgt fra H1 Handel ApS til H6.

Fakturaerne fra H17 er udarbejdet af V.8 som, via e-mail, har forelagt disse fakturaer for T1 og V.5.

Der er ved gennemgang ikke konstateret betaling for de i handelsforløb 2a om-handlede satellitkort.

2.3.3.3 Handelsforløb 2b:

?  -  H3  -  H1 Handel  -  H6, Rumænien  -  H17 / H7  -  H4 Ltd?

Dette handelsforløb drejer sig om 3.720 satellitkort, hvor leverandøren til H3 s.m.b.a. er ukendt. H3 s.m.b.a. har i løbet af oktober kvartal 2007 videresolgt kortene til H1 Handel ApS. Momsbeløbet for denne handel er inkluderet i de 3.153.596 kr. som er nævnt i forløb 2a. Kortene er videresolgt af H1 Handel ApS som anført under Handelsforløb 2a (det tilføjes dog at der ikke er gjort rede for salget af 20 kort). Der er ikke moms ved salget til Rumænien.

Der er ved gennemgangen ikke konstateret betaling for de i handelsforløb 2b omhandlede satellitkort.

H1 Handel har månedligt indsendt negative momsangivelser i løbet af juli og oktober kvartal 2007 således:              

31-08-2007

30-09-2007

31-10-2007

30-11-2007

I alt

  

Udbetalt moms

-93.250

-271.786

-465.399

-737.291

-1.567.726

  

Heraf satellitkort

93.000

252.960

465.000

744.875

1.555.835

Som det fremgår af tabellen har baggrunden for disse negative momsangivelser hovedsageligt været handelsforløb 2a og 2b. Momsbeløbet er udbetalt fra SKAT.

2.3.4 Udbetaling af moms

Udbetalingen af moms er sket til H1 Handel ApS´s DKK konto hos F4-bank... Enkelte af bevægelserne på kontoen er beskrevet nedenfor.

2.3.4.1 Udbetaling af negativ angivelse for august 2007, - 93.250 kr.

Beløbet er udbetalt fra SKAT den 14. september 2007. Næste bevægelse på kontoudtoget er den 26. september 2007 hvor der sker kontant udbetaling af 92.000 kr. til T1.

2.3.4.2 Udbetaling af negativ angivelse for september 2007, - 271.786 kr.

Beløbet er udbetalt fra SKAT den 23. oktober 2007. Indtil næste "indbetaling" fra SKAT den 23. november 2007 er der kun to store hævninger på henholdsvis 165.000 kr. og 65.000 kr. Hævning på 165.000 kr. er sket den 25. oktober 2007 til H3 s.m.b.a. Hævning på 65.000 kr. er sket til H18 XX ApS.

T1 var direktør i H18 XX ApS i selskabet på udbetalingstidspunktet. Det tilføjes at virksomheden da hed ... ApS.

Det tilføjes at H3 s.m.b.a. den 26. oktober 2007 har videresendt 160.888,60 kr. til H5 Ltd

2.3.4.3 Udbetaling af negativ angivelse. for oktober 2007, - 465.399 kr.

Beløbet er udbetalt fra SKAT den 23. november 2007. Den 27. november 2007 er der overført 400.100 kr. til H8 International Ltd, konto nr. ..., til dækning Trust Account nr ... hos F1-bank, Liechtenstein. I e-post fra T1 til F4-bank bekræfter han betalingen. Ifølge "statement" fra H8 International Ltd, tilhører trust account nr. ... H1 Handel ApS.

2.3.4.4 Udbetaling af negativ angivelse for november 2007, - 737.291 kr.

Udbetalingen på 737.291 kr. er sket den 19. december 2007, hvorefter saldoen på kontoen var 738.191,24 kr. Den 21. december 2007 er der overført 652.340 kr., fra kontoen til H8 International Ltd, konto nr. ..., til dækning Trust Account nr. ... hos F1-bank, Liechtenstein. Ifølge "statement" fra H8 International Ltd tilhører trust account nr. ... H1 Handel ApS. "Statement" er modtaget fra H1 Handel ApS.

..."

Der er endvidere den 27. december 2007 udbetalt 270.000 kr. fra H1 Handel ApS´s konto i F4-bank.

Af sagsfremstillingen fremgår endvidere, at selskabet H1 Handel ApS pr. 31. december 2007 indberettede 1.863.258 kr. i negativt momstilsvar. SKAT har, som det fremgår af anklageskriftet, ikke udbetalt dette beløb.

Forhold 3

Dette forhold angår H9 Ltd´s udstedelse af fakturaer vedrørende salg af arbejdskraft og transport uden angivelse af og afregning af moms i perioden 30. juli 2006 til 11. januar 2008. Tiltalen angik oprindeligt et momsbeløb på 666.420 kr., men er under hovedforhandlingen nedsat til 661.239 kr., idet det er oplyst, at et beløb er medregnet to gange i den oprindelige opgørelse. Med fradrag af foreløbigt fastsat momstilsvar på 468.000 kr. har anklagemyndigheden herefter opgjort det unddragne beløb til 193.239 kr.

Af SKATs sagsfremstilling vedrørende forholdet fremgår bl.a.:

"...

1.0. Beskrivelse af virksomheden

Selskabet (herefter virksomheden) udbyder transport og udlejning af arbejdskraft.

Virksomheden er alene registreret for moms 30. juli 2006. Branchekoden er 49 41 00 for vejgodstransport - udenlandsk anden virksomhed.

Virksomheden er registreret som aktiv for moms pr. 26. november 2009.

Virksomheden har ikke noget regnskabsmateriale. Der er ikke udarbejdet regnskab eller bogføring.

Virksomheden har haft konto i:

-

F5-bank

...fremgår af udstedte fakturaer,

-

F3-bank

...fremgår af udstedte fakturaer,

-

F2-bank

...

T1 har oprettet virksomheden i England og er tegningsberettiget for virksomheden. T1 oplyser i mail af 25. september 2006 overfor SKAT, "at den daglige leder/projektleder i Danmark er T3. ..." T1 har repræsenteret virksomheden overfor SKAT, hvor virksomheden er registreret. T3 har den 18. september kontaktet SKAT for at høre til momsregistreringen.

Talmæssig opgørelse af salgsmoms:

Angivet af virksomheden

Opgjort af SKAT

  

2006

Intet angivet

11.610

2007

Intet angivet

636.922

2008

"0" angivet i 1. kvartal

  17.888

  

I alt

Til afregning

666.420

Salgsmoms har SKAT opgjort ud fra kendskab til indsættelser på kontoudtog i F3-bank, konto ... og fakturaer udstedt i perioden 16. november 2006 til 11. januar 2008, ...

1.1. Sagens faktiske forhold

SKAT har i forbindelse med modtagne kontroloplysninger fra F3-bank og andre konstateret, at H9 Ltd, CVR nr. ... har udstedt fakturaer for salg af arbejdskraft og transport for kr. 3.332.099 incl. moms i perioden 16. november 2006 til 11. januar 2008. Virksomheden har ikke angivet og betalt den af virksomheden udfakturerede moms

...

Det er af F3-bank oplyst, at kontanthævninger foretages af fuldmagtshaver T3 og fuldmagten er underskrevet af tegningsberettiget for virksomheden T1. Fx hæver T3 300.000 kontant i en af bankens afdelinger den 18. december 2007 og bestiller samtidig kontant 270.000 kr. i en anden af bankens afdelinger. Pengene skal efter det oplyste anvendes til kontant betaling af udenlandske leverandører.

SKAT har ikke kontrolleret virksomhedens regnskabsmateriale idet dette ikke har været forelagt SKAT.

...

1.2. Begrundelse for forslag til ændring

Købsmoms

Virksomheden har ikke fremlagt købsfakturaer eller lignende, der kan dokumentere evt. køb i forbindelse med udført arbejde.

SKAT kan derfor ikke godkende nogen form for fradrag for køb i forbindelse med udført arbejde.

..."

H9 Ltd´s konto i F5-bank, konto nr. ..., er oprettet af T3 den 23. januar 2007 og ophævet den 11. marts 2008. Banken har oplyst, at det ikke har været muligt at se, om andre har haft prokura til kontoen. Af kontoudtog fra F5-bank fremgår, at betaling af 6 fakturaer på henholdsvis 275.995 kr., 356.128,75 kr., 197.211,88 kr., 389.346,25 kr., 228.243,75 kr. og 171.410,63 kr. er krediteret på kontoen i september, oktober og november 2007.

Det fremgår af sagen, at T1 oprettede kontoen i F2-bank. T3 blev orienteret om oprettelsen og fik tilsendt pinkode til kontoen. T1 og BB vedtog på et bestyrelsesmøde i H9 Ltd den 21. maj 2008 at fratage T3 fuldmagten til selskabets konto i F2-bank.

T1 oprettede kontoen i F3-bank, som han også havde fuldmagt til. Endvidere fik T3 ved T1´s underskrift den 28. september 2006 tillige fuldmagt til kontoen.

Forhold 4

Dette forhold angår to problemstillinger. Den ene del af forholdet angår for lidt angivet salgsmoms med 1.526.778 kr., hvilket beløb er faktureret over for selskabets kunder, men ikke momsangivet eller betalt.

Af SKATs sagsfremstilling af 14. april 2009 vedrørende denne del af forholdet fremgår bl.a.:

"...

H11 Construction Ltd er registreret i England den 14. februar 2006.

...

H10 XX Management Ltd er registreret i England med T1 som direktør.

...

H10 XX Management Ltd er indsat som "direktør" i H11 Construction Ltd. H11 Construction Ltd er momsregistreret i SKAT uden en herboende repræsentant, den 28. februar 2006. Selskabet er på nuværende tidspunkt branchekodet som bygge- og anlægsentreprenør.

SKAT har modtaget momsangivelser for alle perioder i kontrolperioden, undtagen juli og oktober kvartaler 2007.

DB fra H14 XX Center har på vegne H11 Construction Ltd bedt om bindende svar vedrørende arbejdsudleje. SKAT har givet bindende svar om, at det til anmodningen vedlagte kontraktsudkast ikke kan karakteriseres som en entreprisekontrakt, således at H11 Construction Ltd kan undgå at betale arbejdsudlejeskat.

...

1.2.3. Faktiske omstændigheder som er lagt til grund ved afgørelsen

...

Ifølge kontoudtog fra F6-bank Bank, ... og fakturaer, indsendt fra kunder efter anmodning fra SKAT, har selskabet i perioden 1. marts 2006 til 31. december 2007 haft indtægter på i alt 10.875.572 kr.

Ud fra de fakturaer, vi er kommet i besiddelse af via kunder, er der herudover tale om kontante udbetalinger på 503.631 kr.

De indhentede fakturaer:

-

er udstedt i H19 Employment Ltd´s/H11 Construction Ltd´s navn

-

...

-

indeholder specificeret moms på 25 %

1.2.4. SKATs foreløbige afgørelse

Efter SKATS opfattelse driver H11 Construction Ltd virksomhed i Danmark, hvorfor selskabet også rigtigt nok skal være momsregisteret for en del af denne virksomhed.

Efter vores opfattelse af de faktiske forhold, sammenholdt med det bindende svar, som selskabet har modtaget fra SKAT den 28. februar 2007, samt lovgivningen i øvrigt, er der tale om arbejdsudlejeforhold for noget af omsætningens vedkommende.

Selv om det i arbejdsudlejeforhold er aftagerne, der er betalingspligtige for moms efter momslovens § 46, stk. 3, ændrer det ikke ved, at H11 Construction Ltd har faktureret salgsmomsen og dermed skulle have angivet denne.

..."

Den anden del af forholdet, der angår for lidt angivet salgsmoms med 345.648 kr. i september 2007, angår en række yderligere fakturaer fundet under ransagning på adressen ...1, nr. 31. Fakturaerne er udstedt til H14 XX Center ApS og H16 Byg ApS med adresse på ...1 nr. 21. Fakturaerne er pålagt moms, der ikke er angivet eller afregnet.

Forhold 5

Dette forhold angår H12 Byg Ltd og dette selskabs fakturering for salg af arbejdskraft for 8.766.522 kr. ekskl. moms til G6 Feriehuse ApS i perioden 22. marts 2006 til 19. oktober 2006. Selskabet har opkrævet moms på sine fakturaer og indgivet momsangivelser som anført i byrettens dom.

Endvidere har selskabet ved en udateret faktura udstedt til H16 Byg ApS faktureret salg af værktøj mv. for i alt 1.860.625 kr. inkl. moms med 372.125 kr. Dette beløb fratrukket en skønsmæssig ansættelse på 75.000 kr., eller i alt 297.125 kr., udgør det andet beløb omfattet af dette forhold.

H12 Byg Ltd er opløst den 28. august 2007.

Af SKATs tiltalebegæring fremgår bl.a.:

"...

Der foreligger kopi af de indsendte momsangivelser, med undtagelse af angivelsen for periode 061031 (oktober 2006), hvor momstilsvaret i mangel af angivelsesoplysninger, er blevet FF´et (foreløbig ansat) af SKAT. De indsendte angivelsesoplysninger er underskrevet af T1.

SKAT har ikke truffet afgørelse med påkrav mod selskabet. Dette skyldes, at selskabet er opløst i august 2007 og det er anset for utænkeligt, at der er midler i selskabet til at betale det for lidt angivne momstilsvar.

..."

Forhold 6

Dette forhold angår drift i perioden 1. oktober 2007 til 30. juni 2008 af en momspligtig virksomhed, H13 Service s.m.b.a., som SKAT havde nægtet at momsregistrere, idet der ikke blev stillet den krævede sikkerhed.

T1 har under hovedforhandlingen udleveret dele af et udkast til lejekontrakt.

Anklagemyndigheden har herefter fra udlejer indhentet kopi af lejekontrakt vedrørende lejemålet ...1, nr. 31. Af denne lejekontrakt fremgår det, at udlejer er G11 ApS, at lejer er H20 Administrationsselskab ApS, og at lejemålet blev overtaget den 1. oktober 2007. Det fremgår af lejekontrakten, at lejen er momsbelagt. Lejen var aftalt til 450.900 kr. ekskl. moms årligt og skulle betales kvartalsvis. Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at der skulle betales a conto varme med 6.322,50 kr. + moms.

Af kontoudtog vedrørende H13 Service´s bankkonto fremgår, at selskabet den 3. april 2008 har betalt 183.451,97 kr. og den 10. juli 2008 har betalt 176.267,50 kr., til G11 ApS. Af udlejers bogføring vedrørende H20 Administrationsselskab ApS fremgår, at der den 3. april og den 10. juli 2008 er krediteret beløb på 176.267,50 kr.

Af brev af 22. februar 2010 fra H21 Ejendomme til kurator i H20 Administrationsselskab ApS under konkurs fremgår, at udlejer har haft et tab på 321.471,11 kr., og at der ikke er betalt leje i 1. - 3. kvartal 2009.

T1 var direktør i H20 Administrationsselskab ApS i perioden 18. september 2007 til 1. januar 2009.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte og vidnerne V.5, V.7 og V.10, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De forklaringer, som vidnerne V.13, V.1, V.2, V.3, V.4, V.8, V.9, V.14, V.15, V.16, V.11, V.12, V.17, V.18, V.19 og V.6 afgav i byretten, er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Endvidere er forklaringerne afgivet af LJ og CL, der også var tiltalt, men blev frifundet ved byrettens dom, dokumenteret.

Endvidere har vidnet V.20 forklaret om SKATs erstatningskrav og renteberegningen.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at det var i oktober 2007, at virksomheden flyttede til ...1, nr. 31.

Vedrørende forhold 1

Det var rettelig ND og ikke V.8, der bogførte for selskabet. ND er freelance bogholder, og hun blev aflønnet direkte af kunderne. Han var tegningsberettiget i selskabet, fordi banken mente, at det var mest hensigtsmæssigt, da han var direktør for selskabet. Dette blev ikke senere ændret. Han skulle være udtrådt af selskabet langt tidligere, men på grund af problemer med dokumentation i relation til de italienske søstres indtræden i selskabet, blev registreringen heraf forsinket. Han er ikke klar over, hvem der opgjorde momsen, og det er ikke ham. LJ var kontaktperson for selskabet og ville normalt være den, der kunne videregive de relevante oplysninger til bogholderen.

Vedrørende forhold 2

"Man" som omtales i hans forklaring i byretten er i denne sammenhæng SM. Tiltalte forestod bare papirarbejdet. Da han mødte V.3 i forbindelse med den uanmeldte kontrol, afviste han ikke at kende til selskabet, men alene at kende til dets drift.

H6 SRL var ejet af V.8, der er rumæner ligesom SM. De sad begge på kontoret i ...1. Han var ikke involveret i det, de to talte om.

Forhold 3

Der var et overtræk på selskabets bankkonto. Da kontoen skulle lukkes, forlangte banken, at T3 først skulle stryges som fuldmagtshaver. Kontoen skulle lukkes, fordi selskabet var under afvikling.

Der er ikke indbetalt fakturabeløb på F2-bank kontoen. Han havde kendskab til både den konto og kontoen i F3-bank. Kontoen i F5-bank havde han derimod intet kendskab til. Det seneste kontoudtog fra F3-bank var fra december 2007, som han modtog i januar 2008. Posteringsoversigten dateret 19. februar 2008 (ekstrakten til dette forhold s. 25) har han ikke modtaget. På selskabets adresse blev der kun modtaget et årligt kontoudtog. Det er rigtigt, at der er sket indbetaling på kontoen af to beløb i januar 2008 på henholdsvis 80.437,50 kr. og 9.000 kr.

Forhold 4

Det store momsbeløb omfattet af dette forhold angår opgaver inden for landbrug, skovbrug mv. SH ville beskæftige sig med arbejdsudleje og byggeri. SH boede i Polen og annoncerede i landbrugsblade.

H14 XX Center ApS beskæftigede sig med udvikling af software. H11 Construction skulle skaffe mandskab hertil. Det var ikke noget, han var involveret i. Han tror bestemt ikke, at fakturaerne, jf. oversigten i ekstrakten til dette forhold s. 410, udstedt til H14 XX Center og H16 Byg, er betalt.

Forhold 5

Der blev først betalt moms, når der var likviditet til det. Selskabet havde konto hos F3-bank, og byggeaktiviteterne var i ...4. T2 var sjældent i Danmark, og der blev derfor ikke lavet en fuldmagt til ham.

Der var tale om et selskab, der holdt ejerskabet på vegne af en anden. Det er en konstruktion, som anvendes meget i England. H8 Ltd var juridisk ejet af ham og V.6. H12 Byg var ejet juridisk af H8 Ltd, men reelt af T2´s søn. Der er papir på det, men han er ikke klar over, om dokumenterne indgår i sagen. H8 International Ltd, er det samme som H8 Ltd. V.6 er anført som ansvarlig indehaver af H12 Byg Ltd (ekstrakten vedrørende dette forhold s. 20), fordi han var ejer af H8 International, og fordi SKAT ikke vil acceptere en juridisk person som ansvarlig indehaver. Der var reelt tale om en familiefond, idet selskabet holdt aktier på vegne T2´s søn. Det er rigtigt, at T2´s søn ikke er registreret som ejer eller som direktør.

Han underskrev alle momsindberetninger i 2006 for H12 Byg. Ltd Tallene i indberetningen for maj 2006 er også udfyldt af ham (ekstrakten vedrørende dette forhold s. 88). Tallene blev leveret fra byggepladsen i ...4 til ham eller en af medarbejderne på kontoret. Han så ikke dengang de underliggende fakturaer.

Forhold 6

Han flyttede rettelig til Malta allerede i oktober 2008. Da den første anmodning om momsregistrering var indsendt, gik virksomheden i gang. Det var SM, der kørte sagen i landsskatteretten. Tiltalte var godt klar over, at selskabet ikke var registreret. Købsmomsen oversteg salgsmomsen. Selskabet havde derfor rettelig et krav. Der var en del fakturaer med moms, der ikke blev betalt. Afgørelsen fra landsskatteretten kom først, efter at han var flyttet til Malta. H13 Service´s udgifter angik bl.a. husleje fra oktober 2007 og de følgende 6 kvartaler. Der var moms på huslejen. H13 Service boede til leje hos G11 i ...1.

Formelt kan lejer af ...1 godt have været H20 Administrationsselskab. Det er H13 Service, der var den reelle lejer og også det selskab, der betalte leje. Han mener, at der blev betalt leje to gange årligt. Det kan sagtens være, at der kun blev betalt leje en gang årligt.

Tiltalte T2 (forhold 5) har supplerende forklaret blandt andet, at hans bror ikke har stillet garanti for ham. Han har ikke sagt, at der først blev afregnet moms, når fakturaen var betalt. Han spurgte T1, om tingene var i orden. Han havde ikke selv noget med momsen at gøre.

Opstillingen i ekstrakten vedrørende dette forhold s. 56 er en oversigt over regninger. Han har ikke lavet fakturaen til H16 Byg ApS s. 105, men han har lavet en liste over værktøj mv. Der blev stjålet en masse værktøj, og han tror derfor ikke, at det er blevet solgt til H16 Byg ApS. NM er blevet politianmeldt for tyveri.

Han arbejdede fra 6 morgen til midnat. Hans opgave var udelukkende byggeriet. Han havde ingen mistanke om, at tingene ikke administrativt var i orden. Han kom i kontakt med T1 via en annonce. Dengang byggede han i Tyskland og havde fra SKAT fået oplyst, at han til det brug skulle have et udenlandsk selskab. Derfor tog han kontakt med T1.

Da der skulle bygges mange huse, antog han rigtig mange underleverandører. BS og SR var begge underleverandører. Han har afleveret fakturaer på byggepladsen, i ...1 og på selskabets adresse i England. Hans advokat i skattesagen har været hos SKAT for at gennemgå bilag. De har begge fundet yderligere bilag belagt med moms. Han har senest været hos SKAT i sommer. Der var tale om materiale bl.a. indhentet ved ransagning på byggepladsen. I dette materiale var der fakturaer både fra BS og SR. BS har bygget 4 huse og hjulpet med noget på andre. Han arbejdede i ½ år i 2006. SR arbejdede i hele 2005 og i 2006, indtil de stoppede.

Tiltalte T3 (forhold 3) har supplerende forklaret blandt andet, at han betalte T1 15.-20.000 kr. for at tage sig af det hele. Han fulgte ikke selv op på spørgsmålet om moms, idet han havde travlt med alt muligt andet. Han hørte ikke noget til spørgsmålet om moms. Det var først i forbindelse med afhøringen hos politiet, at han hørte noget. Han har ikke hørt noget fra SKAT.

V.5 (forhold 2) har supplerende forklaret blandt andet, at samtalen med T1 "om nogle firmaer i udlandet og nogle transaktioner" gik ud på, at T1 forklarede, at der var mulighed for at tjene nogle nemme penge. T1s tidligere kollega, V.6, sagde imidlertid, at det var bundulovligt. Hans firma handlede med musikanlæg mv. og ikke med satellitkort. Der var aktivitet i hans firma. I de tre år firmaet kørte, var der en omsætning på ca. 250.000 kr. Hans firma havde alene omsætning med danske kunder. Kunderne var typisk private, der skulle holde fester. Han foretog selv den daglige bogføring. I forbindelse med årsafslutning sendte han materialet til T1, der skulle lave årsregnskab. T1 skulle som direktør sørge for momsindberetning og årsregnskab. Han var i kontakt med T1 ca. hver 14. dag.

V.7 (forhold 2) har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke ved, hvem der har foretaget afmeldingen af H2 Ltd over for SKAT. Han mener ikke, at man to gange kan lave en underskrift, der er fuldstændig identisk. Han antager, at det er den person, der sørgede for momsregistreringen af firmaet, der har underskrevet bilaget. Han har ikke selv anvendt firmaet.

V.10 (forhold 4) har forklaret blandt andet, at hun, inden hun udarbejdede opgørelserne, talte med T1. Det virkede ikke sandsynligt, at man ved en fejl angiver i pund i stedet for kroner. T1 forklarede, at det ikke var ham, der havde udfyldt momsangivelserne. Hun bad om både efterangivelser og regnskabsmateriale. Hun har svært ved at sige, om T1 var godt inde i momsreglerne, men han forstod, hvad hun sagde. Efterangivelserne dukkede aldrig op. Kontoen i F6-bank blev lukket, efter at hun havde talt med T1.

V.20 har vedrørende SKATs erstatningspåstand forklaret, at denne er opgjort i overensstemmelse med SKATs sagsfremstillinger. I forhold 3 er momsbeløb nedsat med 5.181 kr., idet dette beløb er medregnet to gange i SKATs oprindelige opgørelse. I forhold 5 udgør resultatet af 1. led af beregningen rettelig 887.725 kr., idet SKAT har anerkendt, at de mindre afvigelser, der er konstateret i 4 kvartaler, beror på anvendelse af forskellige valutaomregningskurser.

Personlige forhold 

T1 er ved vedtagelse af bøde den 30. juli 2012 straffet for overtrædelse af færdselsloven.

T3 er senest straffet ved Byrettens dom af 14. oktober 2011 med en bøde for overtrædelse af færdselsloven.

T2 er ikke tidligere straffet.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Vedrørende forhold 1

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at H1 Handel ApS fakturerede salg af hårprodukter og ipods over for G1 Food A/S og G2 Indkøb A/S. Fakturaerne er alle pålagt moms, og fakturabeløbene er betalt af G2 Indkøb A/S og delvis af G1 Food A/S, mens H1 Handel ApS ikke har angivet eller afregnet moms. Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne afgivet af V.1 og V.2, er der ikke dokumenteret en reel varestrøm. Det må endvidere lægges til grund, at de indkomne beløb er anvendt til i Italien at indkøbe øl, som er videresolgt.

T1 var registreret som direktør i H1 Handel ApS i hele gerningsperioden, bortset fra de sidste 5 dage, ligesom han i en del af perioden havde enefuldmagt til selskabets bankkonto. Det må på baggrund af forklaringen fra LJ og dennes e-mail af 15. maj 2007 lægges til grund, at det var T1, der skulle tage sig af selskabets momsindberetning, ligesom de omhandlede fakturaer blev fundet hos T1.

Landsretten tiltræder, at T1 under disse omstændigheder er fundet skyldig i den rejste tiltale.

Vedrørende forhold 2

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at de omhandlede handler må anses for fiktive. I den forbindelse bemærkes, at selskabet H2 Ltd var opløst på det tidspunkt, hvor selskabet angiveligt fakturerede salg af satellitkort til H3 s.m.b.a.

Det må på baggrund af forklaringen afgivet af CL sammenholdt med oplysningerne om omstændighederne i forbindelse med udbetalingerne af den negative moms i august til november 2007, jf. SKATs sagsfremstilling, og T1´s egen forklaring om udbetalingen den 27. december 2007 lægges til grund, at T1 hele gerningsperioden kontrollerede H1 Handel ApS, selvom han formelt var fratrådt som direktør den 20. april 2007. Herefter og da det efter T1´s egen forklaring var ham, der stod for momsafregningen i selskabet, tiltræder landsretten, at T1 er fundet skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 3

Med den bemærkning, at det må lægges til grund, at T1 var tegningsberettiget for selskabet, at han modtog kopi af fakturaerne, at han havde fuldmagt til kontoen i F2-bank og F3-bank og af de grunde, der i øvrigt er anført i dommen, finder landsretten T1 skyldig i tiltalen, således som den er korrigeret for landsretten.

Det forhold, at T1 ikke har oprettet kontoen i F5-bank, kan ikke føre til et andet resultat, idet T1 efter T3´s forklaring fik kopi af de udstedte fakturaer med henblik på udarbejdelse af momsindberetninger og regnskab.

Af de grunde, der er anført af byretten og med den bemærkning at T3 har foretaget store kontante hævninger fra selskabets konto, finder landsretten T3 skyldig i tiltalen, således som den er korrigeret for landsretten.

Vedrørende forhold 4

Landsretten tiltræder byrettens resultat vedrørende dette forhold. Landsretten lægger vægt på de grunde, som byretten har henvist til. Endvidere lægger landsretten vægt på, at T1 havde fuldmagt til selskabets bankkonto, og at fakturaerne fra september 2007 alle er fundet under ransagning hos T1 og bortset fra en enkelt alle er udstedt til H14 XX Center ApS, som var en del af XX koncernen. Den sidste faktura er udstedt til H16 Byg, ...1, nr. 21.

Vedrørende forhold 5

Anklagemyndighedens anke over for T1 må forstås sådan, at der alene er tale om en udmålingsanke. Anklagemyndighedens påstand om domfældelse tillige vedrørende beløbet på 297.125 kr. kan derfor ikke tages under påkendelse.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at selskabet har indgivet forkerte momsangivelser, jf. den af SKAT foretagne korrigerede beregning, således at der i månederne maj, juni, august og oktober 2007 er unddraget et momsbeløb på 828.589 kr. i forbindelse med fakturering til G6 Feriehuse ApS.

Det må endvidere lægges til grund, at det var T1, der forestod momsindberetningerne for H12 Byg Ltd, ligesom det var ham, der varetog kontakten med SKAT vedrørende selskabet. H12 Byg Ltd var formelt ejet af H8 Ltd, som han og V.6 ejede. Han havde endvidere fuldmagt til selskabets bankkonto i F3-bank, hvortil fakturaindbetalingerne også indgik. På denne baggrund tiltræder landsretten, at T1 er skyldig i det af byretten fastslåede omfang. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs opgørelse under henvisning til, at SKAT har lagt selskabets oplysninger om købsmoms til grund, mens det netop ikke er tilfældet vedrørende salgsmomsen.

Det må efter T2´s forklaring lægges til grund, at han rettede henvendelse til T1 for at få hjælp til oprettelse af et selskab, der skulle forestå byggearbejdet for G6 Feriehuse ApS, og at det var T1, der stod for al administration. Denne fortalte også T2, at momsen var betalt. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at T2 ikke har haft kendskab til fakturaen udstedt til H16 Byg. Under disse omstændigheder finder landsretten det ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at T2 har haft forsæt til momsunddragelse. Han frifindes derfor.

Vedrørende forhold 6

Anklagemyndighedens anke over for T1 må forstås sådan, at der alene er tale om en udmålingsanke. Anklagemyndighedens påstand om domfældelse efter anklageskriftet kan derfor ikke tages under påkendelse.

Herefter og af de grunde der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i det af byretten fastslåede omfang. Det forhold, at selskabet H13 Service s.m.b.a. har betalt husleje, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at lejer af lejemålet ...1, nr. 31, var et andet selskab. H2 Administrationsselskab ApS, og der er ikke redegjort nærmere for disse selskabers indbyrdes forhold. I øvrigt bemærkes, at den ene af de anførte huslejebetalinger er sket uden for gerningsperioden.

Der er henset til forklaringen afgivet af V.19 ikke grundlag for at nedsætte det unddragne beløb på grund af udstedte kreditnotaer, ligesom der heller ikke i øvrigt er grundlag for at nedsætte beløbet, hvorved bemærkes, at det beløb, som tiltalte er fundet skyldig i at have unddraget, er fastsat skønsmæssigt.

Sanktion

T1 er fundet skyldig i unddragelse med hensyn til momsbeløb på i alt ca. 7,2 mio. kr. T3 er fundet skyldig i unddragelse med hensyn til et momsbeløb på ca. 193.000 kr.

De forhold, som T1 er fundet skyldig i, er begået i perioden fra september 2006 til juni 2008. Det forhold, som T3 er fundet skyldig i, er begået i perioden fra juli 2006 til januar 2008.

Der blev foretaget kontrol hos T1 i januar 2008 og foretaget ransagning hos ham i oktober 2008. SKAT har foretaget politianmeldelse i maj, juni og november 2008 samt i juni 2009. SKAT har endvidere i forbindelse med opkrævning af moms udarbejdet sagsfremstillinger henholdsvis den 30. september 2009 (forhold 1), 22. januar 2010 (forhold 2), den 30. november 2009 (forhold 3), 14. april 2009 (1. led af forhold 4), 28. oktober 2009 (1 led af forhold 4), den 26. januar 2010 (forhold 5) og den 1. februar 2010 (forhold 6). Der er rejst tiltale i sagen den 24. januar 2011.

Henset til sagernes komplicerede karakter finder landsretten, at den forløbne tid ikke kan tillægges betydning i formildende retning ved straffastsættelsen.

Den straf, som T1 og T3 skal idømmes, skal fastsættes som tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Den fængselsstraf, som T1 er idømt, findes passende. T1 idømmes endvidere en tillægsbøde på 7,2 mio. kr. Forvandlingsstraffen ændres ikke.

De pådømte forhold er begået i forbindelse med T1s deltagelse i og kontrol over forskellige selskaber, og forholdene har haft en omfattende og systematisk karakter. Som følge heraf findes der at foreligge en sådan nærliggende fare for misbrug i forbindelse med T1´s erhvervsudøvelse gennem selskaber, at han bør frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, jf. straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt. Henset til, at T1 ikke tidligere er straffet, finder landsretten, at frakendelsen passende kan begrænses til 5 år fra endelig dom.

Den straf, som T3 er idømt, findes passende, dog korrigeres tillægsbøden til 190.000 kr. Forvandlingsstraffen ændres ikke.

I øvrigt stadfæstes dommen for disse tiltaltes vedkommende.

Erstatning

SKATs erstatningskrav er opgjort i overensstemmelse med tiltalen, dog er der vedrørende forhold 3 rejst krav om det fulde momsbeløb. Der er sket delvis frifindelse i forhold 6. Der er endvidere sket delvis frifindelse i forhold 5, hvilket dog ikke ses at have indflydelse på det opgjorte erstatningskrav. Kravene er opgjort inklusive renter indtil 1. oktober 2012. Henset til den delvise frifindelse og renteberegningen og efter en samlet bedømmelse henskyder landsretten erstatningskravet til eventuelt civilt søgsmål.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden forhøjes til 7,2 mio. kr., og at han frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar for en periode på 5 år fra denne dom.

T1 skal betale sagsomkostninger for landsretten, for så vidt de vedrører ham.

Byrettens dom i sagen mod T3 stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden korrigeres til 190.000 kr. Prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

T3 skal betale sagsomkostninger for landsretten, for så vidt de vedrører ham, idet han skal betale 14.500 kr. med tillæg af moms af salæret til den beskikkede forsvarer, mens statskassen betaler resten.

T2 frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter vedrørende T2.