Dato for udgivelse
11 Apr 2014 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Feb 2014 08:52
SKM-nummer
SKM2014.267.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-1853-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, underslæb, faktura, fiktiv, handel, konkurs, erstatning
Resumé

T var tiltalt for momssvig, skyldnersvig og underslæb. T havde blandt andet indsendt en negativ momsangivelse på grundlag af egen udarbejdet faktura for fiktiv handel med maskiner mellem holdingselskab og driftsselskab. Endvidere havde T solgt aktiver, som SKAT havde udlæg i. T havde derved unddraget for 664.797 kr. i moms.

T forklarede, at da han oprettede fakturaen eksisterede de pågældende maskiner ikke. Faktureringen skete i umiddelbar tilknytning til, at SKAT havde indgivet konkursbegæring mod selskabet og bevirkede, at denne begæring blev trukket tilbage, da fakturaen udløste en købsmoms, der oversteg selskabets tilsvar til SKAT.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig og skyldnersvig. Byretten idømte T 10 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 650.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede fængselsstraffen fra 10 til 12 måneder, hvoraf de 9 måneder blev gjort betingede med vilkår om samfundstjeneste. Det blev herved henset til forholdenes karakter og størrelsen af de involverede værdier og der dømtes tillige for underslæb.

Reference(r)

Momsloven § 81
Straffeloven § 283
Straffeloven § 289
Straffeloven § 278

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 5. februar 2014, 14. afdeling nr. S-1853-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kaj Høj, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Lone Kerrn-Jespersen, Dorthe Wiisbye og Ole Græsbøll Olesen med domsmænd

...................................................

Byrettens dom af 28. maj 2013, nr. 60-992/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. april 2013 og korrigeret anklageskrift den 28. maj 2013.

T er tiltalt for

1.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 1,

ved den 31. august 2011 og den 30. september 2009, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, fra sit firma H1 Maskiner A/S, for i alt 260.000 kr. at have solgt i alt 5 maskiner med stelnr. ...60, ...86, ...68, ...67 og ...82 til G1 Utleie i Norge, selvom maskinerne den 28. maj 2004 var leaset hos F1-finans A/S.

2.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 1,

ved den 27. juli 2011, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, fra sit firma H1 Maskiner A/S, for kr. 500.000 at have solgt 8 maskiner med stelnr. ...65, ...42, ..18, ...01, ...58, ...59, ...37 og ...38 til F2-finans A/S uanset, at SKAT ved udlægsforretning den 12. april 2011 havde foretaget udlæg for kr. 411.631,00 i de 8 maskiner.

3.

momssvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 16. november 2011, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding med forsæt til at unddrage staten afgift i sit firma H1 Maskiner A/S, at have foranlediget, at momsangivelsen for oktober måned 2011 blev indberettet for lavt, idet selskabets købsmoms blev angivet til 707.736 kr., uanset at den reelle købsmoms var 42.939 kr., hvorved staten blev unddraget moms for 664.797 kr.

4.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2,

ved den 2. februar 2012, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, efter at hans selskab H1 Maskiner A/S er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, at have ændret kontonummeret på faktura af 27. juli 2011 til G2 A/S på 16.849,18 kr., således at beløbet ikke blev indbetalt til boet, hvorved konkursboets fordringshavere blev unddraget et tilsvarende beløb.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og idømmelse af tillægsbøde på 650.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk.2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnerne V.1, advokat V.2, V.3 og V.4, SKAT.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Der er fremlagt erklæring efter retspleejelovens § 808.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Ad forhold 1.

Tiltalte har forklaret, at han var bekendt med, at maskinerne var leasede, og at han havde underskrevet på leasingkontrakterne, hvorefter maskinerne tilhørte F1-finans A/S. At han efter sin forklaring herefter skulle være ukendt med, at han ikke måtte sælge dem finder retten at skulle tilsidesætte, idet tiltalte havde drevet erhvervsvirksomhed i flere år og må anses bekendt med den konstruktion. Tiltalte var således ikke ejer af maskinerne og hans dispositioner over dem udgør rettelig underslæb i medfør af straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1, som han anses skyldig i. Det forhold, at der har været rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 283, stk. 1, nr. 1, findes ikke at kunne anses som en bindende påtalebegrænsning, idet beskrivelsen i forholdet findes dækkende for gerningsindholdet i straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1.

Ad forhold 2.

Efter vidnet V.1´s forklaring, havde hun som pantefoged udtrykkelig gjort tiltalte bekendt med, at det var strafbart at sælge de udlagte effekter. Hun havde vejledt ham om, at hvis der var en køber var det muligt at realisere et salg, ved at SKAT fik transport i købesummen. Tiltalte var således fuldt ud bekendt med retsstillingen, men valgte alligevel at sælge de udlagte effekter. Uanset om han måtte have haft til hensigt at afregne salgsprovenuet til SKAT gjorde han det ikke, heller ikke efter at banken havde ophævet deres reservation på kassekreditten. Retten har lagt vægt på V.3´s forklaring, hvorefter det kun var en midlertidig reservation banken havde foretaget på kassekreditten og det ophørte omkring den 1. august 2011. Tiltalte anses derfor skyldig i dette forhold.

Ad forhold 3.

Tiltalte har forklaret, at da han oprettede fakturaen fra H2 Holding ApS til H1 Maskiner A/S eksisterede de pågældende maskiner ikke. Faktureringen skete i umiddelbar tilknytning til, at SKAT havde indgivet konkursbegæring mod selskabet og bevirkede, at denne begæring blev trukket tilbage, da fakturaen udløste en købsmoms, der oversteg selskabets tilsvar til SKAT. Først flere måneder senere måtte tiltalte erkende, at der forelå en fiktiv overdragelse, og gerningen var da fuldbyrdet. Under hensyn til beløbets størrelse findes forholdet med rette henført under straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Ad forhold 4.

Tiltalte har ved at udstede en kreditnota og senere en ny faktura med et ændret kontonummer, der tilhørte hans andet selskab, H2 Holding ApS, forhindret at betalingen af dette tilgodehavende kom selskabets kreditorer til gode og forholdet findes under hensyntagen til selskabets forhold at skulle henføres under straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens 285, stk. 1, jf. § 283, stk.1, nr. 1 og nr. 3, § 278, stk. 1, nr. 1, § 289 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 650.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

Under hensyntagen til de flere forhold og de besvegne beløbs størrelse findes der ikke grundlag for at gøre dommen helt eller delvist betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 10 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 650.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

....................................................

Østre Landsrets dom af 5. februar 2014, 14. afdeling nr. S-1853-13

Byrettens dom af 28. maj 2013 (60-992/2013) er anket af T med påstand om frifindelse i forhold 1 og 2 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har på vegne kurator i boet H1 Maskiner A/S under konkurs, advokat V.2 rejst erstatningskrav over for tiltalte i anledning af forhold 1-4 som nærmere beskrevet i brev af 2. oktober 2013 til politiet, og F1-finans A/S har præciseret sit erstatningskrav som nærmere opgjort i mail af 20. november 2013.

Tiltalte har bestridt erstatningskravet og har endvidere bestridt de rejste krav størrelsesmæssigt. Han har nedlagt påstand om, at kravene udskydes til afgørelse ved civilt søgsmål.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte og vidnerne V.1 og V.3. der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De forklaringer, som vidnerne advokat V.2 og V.4 har afgivet i byretten, er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ad forhold 1 slet ikke havde fokus på spørgsmålet om ejerskabet til maskiner m.v. Han tog ikke de underskrevne leasingaftaler frem, idet han var under stort pres i virksomheden, der var tæt på konkurs. Han har tidligere solgt gamle maskiner, som han havde renoveret og derefter videresolgt.

Han havde solgt maskinerne og mener, at han havde sagt, at de var solgt, og at han ikke vidste, hvor de var.

Ad forhold 2 fik han på fogedmødet med V.1 den 12. april 2011 det indtryk, at SKAT ville acceptere, at han solgte 8 maskiner, hvis bare salgssummen blev anvendt til at dække SKATs krav. Han kan ikke huske, om muligheden for en transport i købesummen til fordel for SKAT var på tale. Tiltalte tror ikke, at han har modtaget kopi af fogedbogen. Han tror heller ikke, at hans revisor og bogholder har modtaget kopi. Da reservationen på bankkontoen blev ophævet, lå der betalinger på ca. 130.000 kr., der skulle betales. Han bad F3-bank om at overføre penge til SKAT. Han bad NH betale SKAT. Han mener, at der blev overført noget, måske 132.000 kr. til SKAT. Han husker ikke nærmere om beløbets størrelse eller om hvornår. Han tror ikke, at han underrettede V.1 om, at der var problemer for firmaet med at betale SKATs krav.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han er eneindehaver af aktierne i firmaet H1 Maskiner A/S. Konkursboet er endnu ikke afsluttet.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at tiltalte ikke efter mødet den 12. april 2011 kunne være i tvivl om, at han ikke havde tilladelse til at sælge de 8 maskiner. Også da tiltalte senere telefonisk flere gange spurgte, om han kunne sælge de 8 maskiner, afslog hun dette. I originaleksemplaret af den fortegnelse, der er omtalt i fogedbogen for den 12. april 2011, er sat 8 streger ud for 8 oplistede maskiner. Hun har alene stillet tiltalte i udsigt, at hun ville aflyse udlægget, hvis SKAT inden da havde fået sine penge.

Vidnet har forevist originaleksemplaret af fogedbogen for den 12. april 2011 med vedhæftet fortegnelse med titlen "Maskiner... logbøger og eftersyn"

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at maksimum teknisk fortsat består, når banken lægger en såkaldt "reservation" på kreditten. Tiltaltes revisor FH bad banken om at acceptere et salg af nogle maskiner med henblik på, at tiltalte kunne betale sine kreditorer. Ultimo juni troede vidnet, at bankens pant omfattede de maskiner, som tiltalte ville sælge. Det viste sig imidlertid, at dette ikke var tilfældet. Banken anmodede om, at der i stedet blev stillet anden sikkerhed. Banken fortalte tiltaltes revisor, at man ville genåbne den fulde kassekredit, så snart banken havde fået tilstrækkelig sikkerhed. Da banken senere fik en meddelelse om, at der nu var stillet ny sikkerhed for banken i form af sekundært pant i fordringer, som tiltalte havde, blev kassekreditten på ny åbnet, så at tiltalte kunne disponere fuldt ud.

På et tidspunkt, da der igen kom "luft" til at disponere vedrørende kassekreditten, fik han hverken henvendelse fra SKAT eller fra tiltalte om betaling af netop et krav fra SKAT.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Ad forhold 1

Under hovedforhandlingen i byretten blev det berigtigede anklageskrift af 27. maj 2013 med ny beskrivelse af det strafbare gerningsindhold i forhold 1 dokumenteret uden at give anledning til nogen begæring om udsættelse af sagen. Ved berigtigelsen blev en oplysning om, at tiltalte havde solgt de omhandlede maskiner, selvom der var pant i dem ændret til, at de var solgt, selvom de var leaset. Landsretten finder, at tiltalte har haft fyldestgørende adgang til forsvar også angående den berigtigede tiltale i forhold 1. Det findes af samme grund ikke udelukket at henføre forholdet under straffelovens § 278 som sket i byretten, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder den dokumenterede leasingaftale mellem F1-finans og tiltalte, tiltræder landsretten, at det af de grunder, der er anført i dommen, må have stået tiltalte klart, at F1-finans var ejer af maskinerne, og at tiltalte derfor må anses som skyldig i underslæb efter straffelovens § 278, stk. 1, nr. 1, i forhold 1.

Ad forhold 2

Efter de afgivne forklaringer fra vidnet V.1 og tiltalte lægger landsretten til grund, at det efter fogedmødet må have stået tiltalte klart, at han ikke havde tilladelse til at sælge de 7 af de 8 maskiner.

Under hensyn til den usikkerhed, som der efter ordlyden af fogedbogen for den 12. april 2011 består med hensyn til spørgsmålet om accept fra fogedens side vedrørende den 8. og sidste maskine, finder landsretten, at tiltalte bør frifindes med hensyn til salget af denne maskine.

Tiltalte anses derfor for skyldig i skyldnersvig som nævnt i anklageskriftet vedrørende de 7 maskiner.

Ad straf og erstatning

Efter forholdenes karakter og størrelsen af de involverede værdier finder landsretten, at frihedsstraffen bør forhøjes til fængsel i 1 år.

Efter oplysningerne om den begåede kriminalitet, sammenholdt med tiltaltes personlige forhold, finder landsretten det imidlertid forsvarligt at gøre straffen delvist betinget, således at fuldbyrdelsen af 9 måneder af fængselsstraffen udsættes på vilkår om udførelse af samfundstjeneste som nedenfor bestemt, jf. straffelovens §§ 62-63.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsen ophører, jf. straffelovens § 63, stk. 3, 2. pkt.

I øvrigt stadfæstes dommen, således at dommens bestemmelse om tillægsbøde og sagsomkostninger stadfæstes.

Efter de fremkomne oplysninger om de rejste erstatningskrav udskyder de juridiske dommere disse erstatningskrav til påkendelse ved eventuelt civilt søgsmål, jf. retsplejelovens § 991, stk. 4.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at frihedsstraffen forhøjes til fængsel i 1 år.

Heraf udsættes fuldbyrdelsen af 9 måneder af fængselsstraffen på vilkår,

-

at tiltalte udfører samfundstjeneste i 180 timer inden for en længstetid på 1 år,

 

-

at tiltalte under afviklingen af samfundstjenesten undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen,

 

-

at tiltalte i en prøvetid på 2 år ikke begår ny kriminalitet.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er udløbet.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.