Dato for udgivelse
24 Apr 2014 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2014 08:02
SKM-nummer
SKM2014.284.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-2619-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tilståelse, samarbejdsvilje, tillægsbødefastsættelse, revisorbemærkninger, betinget, fængsel
Resumé

T var tiltalt for som direktør for et selskab, der handlede med vin og delikatesser, at have angivet et samlet momstilsvar på 1.051.478 kr. for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2010, selvom momstilsvaret var 2.050.533 kr. T havde derved unddraget for 999.075 kr. i moms. Selskabets revisor havde anført kritiske bemærkninger i selskabets regnskaber for perioden.

T erkendte sig skyldig og forklarede de urigtige momsangivelser med regnskabssjusk, kaos i bogholderiet og pengemangel.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes fængsel i 8 måneder, heraf de 4 måneder betinget samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Der blev herved henset til, at T ikke var tidligere straffet, T's gode personlige forhold, at T havde samarbejdet og medvirket til sagens opklaring, at T havde tilbagebetalt en stor del af den skyldige moms samt at sagen havde ligget stille i 1 år ved SKAT og 1 år ved politiet. Tillægsbøden blev nedsat med ca. 1/3 på baggrund af, at T havde tilbagebetalt en betydelig del af det skyldige beløb.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede tillægsbøden til 999.000 kr. med dissens. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for fastsættelse af tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Straffeloven § 50

Henvisning

-


Østre Landsret dom af 23. januar 2014, 17. afdeling nr. S-2619-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Andro Vrlic)

Afsagt af landsdommerne

Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd

.................................................

Byrettens dom af 9. august 2013, nr. 1-1175/2013

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 1. maj 2013.

T er endeligt tiltalt for

momssvig af særlig grov karakter jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra den 1.juli 2007 til den 30. juni 2010 som direktør for virksomheden H1 ApS, med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han i perioden angav et samlet momstilsvar på 1.051.478 kr., selvom momstilsvaret var 2.050.533 kr., hvorved der blev unddraget 999.075 kr. i moms.

Påstande  

Anklagemyndigheden har endeligt nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer 

Tiltalte, T, har forklaret, at han var direktør i selskabet, der handlede med vin og delikatesser. Han indberettede for lidt moms. Det var sjusk med regnskaberne, og derfor sjussede han beløbene, der var sat for lavt. Han ville have rettet op på det. Deres bogholderi var kaos. Det var ham, der skulle angive moms elektronisk. Det var hans egne momstilsvar, der var baseret på, hvor meget der var solgt. Han rettede ikke op på de fejl og skøn, han tidligere havde indberettet, da han ikke havde penge. Han havde ikke sat sig ordentligt ind i reglerne. Efter sagen blev indledt, har han indgået en afdragsordning med SKAT. Han vil gerne betale mere, men har ikke mulighed for det. Han har betalt ca. 650-660.000 kr. tilbage.

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har i undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808 den 8. juli 2013 oplyst blandt andet, at såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med en betinget dom, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse. Med baggrund i de personlige og sociale forhold finder man ikke, at der er behov for at fastsætte vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hans personlige oplysninger i 808 undersøgelsen er rigtige, dog har banken nu efter konkursen også fået pant i huset. Han er ansat som bagermedhjælper. Hans samlever har tjent lidt penge, så de kan blive boende. Han ønsker at betale resten af det skyldige beløb til SKAT og har indgået en afdragsordning.

Rettens begrundelse og afgørelse  

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Retten finder i nærværende sag helt undtagelsesvist, at alene 4 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Retten har herved tillagt det betydelig vægt, at tiltalte ikke tidligere er straffet, at tiltalte har særdeles gode personlige forhold og er kommet i arbejde, at tiltalte gennem hele perioden har erkendt de strafbare forhold, har samarbejdet med SKAT og politiet, og at han dermed har medvirket til sagens opklaring. Retten har endvidere i særlig grad tillagt det yderligere betydning, at tiltalte har tilbagebetalt skyldig moms til SKAT med et beløb på ca. 700.000 kr. Retten har endvidere fundet, at det forhold, at sagen hos SKAT har ligget stille i mere end 1 år, og ligeledes efterfølgende i mere end 1 år har ligget stille hos politiet, uden at disse perioder kan tilregnes tiltalte, inden der blev rejst sigtelse, skal anses som en formildende omstændigheder. Der er dog ikke fundet grundlag for at gøre yderligere dele af straffen betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Der findes således i nærværende sag at være sådanne særlige omstændigheder, som omtalt af Højesteret i Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 2066 (SKM2004.356.HR) og side 2069 (SKM2004.357.HR) om skattesvig, hvoraf det fremgår blandt andet:

"...

Ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1993 side 142 om straf for forsætlig skattesvig efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, udtalte Højesteret, at der efter karakteren af det begåede forhold ikke var grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Ved ændringerne af straffeloven i 1997 og 2000 blev mulighederne for at anvende samfundstjeneste udvidet. Der er imidlertid ikke i lovændringerne eller deres forarbejder højdepunkter for at antage, at den ønskede øgede anvendelse af samfundstjeneste skulle omfatte lovovertrædelser af den foreliggende type, der efter vores opfattelse ikke har den almindelige berigelseskriminalitets karakter. Vi finder derfor, at der ved sådanne lovovertrædelser ikke er grundlag for at anvende betinget dom, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

..."

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 650.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Retten har ved fastlæggelse af tillægsbøden lagt vægt på, at tiltalte inden dommen har tilbagebetalt en betydelig del af det skyldige beløb, og bøden er på den baggrund reduceret med ca. 1/3.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 8 måneder.

4 måneder af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte ikke begår nyt strafbart forhold i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 650.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

...................................................

Østre Landsret dom af 23. januar 2014, 17. afdeling nr. S-2619-13

Byrettens dom af 9. august 2013 (1-1175/2013) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende forklaring

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han har fået et nyt arbejde, hvor han arbejder med vin. Han arbejder 20 timer om ugen som ansat. Hans virksomhed er blevet lukket, og banken har pant i huset, der vil blive solgt for at indfri gælden til banken. Han har ikke afdraget på gælden siden august 2012, da han ikke har mulighed for det med den løn, han tjener.

Landsrettens begrundelse og resultat  

Under hensyn til forholdets karakter og størrelsen af det unddragne beløb findes fængselsstraffen på 8 måneder passende udmålt.

Som udgangspunkt skal der ved lovovertrædelser som den foreliggende idømmes en ubetinget fængselsstraf, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Ved vurderingen af den konkrete sag har landsretten i skærpende retning lagt vægt på, at forholdet er begået over en længere periode trods revisors kritiske bemærkninger i selskabets regnskaber for de tre år, der er omfattet af gerningsperioden.

Det fremgår, at selskabet blev udtaget til kontrol den 1. september 2010. SKAT fremsendte et forslag til ændring af selskabets moms den 1. december 2010, og efter høring af selskabets revisor traf SKAT afgørelse om ændring af moms den 19. januar 2011. SKAT anmodede om tiltalerejsning ved brev af 15. marts 2012. Den 28. februar 2013 blev tiltalte afhørt af politiet, hvor han nægtede sig skyldig men afgav forklaring om de faktiske forhold, og ved anklageskrift af 25. april 2013 blev der rejst tiltale mod tiltalte.

Under hensyn til sagens karakter og den samlede sagsbehandlingstid finder landsretten ikke, at sagsbehandlingstiden i sig selv kan begrunde en formildelse af straffen.

Det fremgår, at tiltalte erkendte sig skyldig i byretten, ligesom han i øvrigt har medvirket ved sagens oplysning, herunder afgivet forklaring om de faktiske forhold, og at tiltaltes selskab har betalt 696.484,06 kr. af den unddragne moms.

På den baggrund og under hensyn til tiltaltes meget gode personlige forhold finder landsretten, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen delvist betinget på de af byretten fastsatte vilkår.

Fem voterende har ikke fundet grundlag for at fravige udgangspunktet for fastsættelse af en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, hvorfor tillægsbøden bør fastsættes til én gang det unddragne beløb nedrundet til 999.000 kr.

En voterende finder af de grunde, der er anført af byretten, at bøden bør udmåles som bestemt af byretten.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at tillægsbøden forhøjes til 999.000 kr. med forvandlingsstraf som bestemt af byretten.

Med den nævnte forhøjelse af tillægsbøden stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden forhøjes til 999.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.