Dato for udgivelse
24 Apr 2014 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Feb 2014 11:54
SKM-nummer
SKM2014.287.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-2147-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Fortsat, forbrydelse, Singapore, forældelse
Resumé

T var tiltalt for at have selvangivet løn og bonus for lavt i sine selvangivelser for årene 2005-2009. T var ansat i Singapore, hvor hovedkontoret ligger, men arbejdede i den omhandlede periode i afdelingen i Danmark.

T forklarede, at hans løn bestod af en fast månedsløn og en bonus. Der blev udbetalt bonus 1-2 gange om året, og udbetalt bonus skulle nogen gange returneres.

T gjorde gældende, at straffelovens § 289 ikke fandt anvendelse, idet der ikke var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor den del af tiltalen der vedrørte årene 2005 og 2006 var forældet.

Byretten fandt, at der var tale om en kontinuerlig og konsekvent udeholdelse af indtægter fra samme indkomstkilde, hvorfor forholdene måtte betragtes som en fortsat forbrydelse. Da den samlede sum af de unddragne skatter og arbejdsmarkedsbidrag udgjorde mere end 500.000 kr. fandt retten at forholdene kunne henføres under straffelovens § 289.

T var B-skattepligtig, og han vidste at de udbetalte bonusbeløb var skattepligtige, ligesom den faste løn. T forskudsregistrerede sig alene med den faste løn og det blev anset for bevist, at T kun selvangav den faste løn.

T forklarede, at den overvejende del af bonusbeløbene blev indsat på en separat konto og han kun 2-3 gange havde refunderet større beløb. Retten fandt det således forholdsvist simpelt hvert år at beregne de bonusbeløb, der skulle selvangives som skattepligtige.

Efter det anførte fandt retten det bevist, at T havde forsæt til grov skatteunddragelse og straffen blev fastsat til 3 måneders fængsel og en tillægsbøde på 575.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Skattekontrolloven § 13
Skattekontrolloven § 16
Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 27. februar 2014, 3. afdeling nr. S-2147-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Palle Niss, Sønderborg)

Afsagt af landsdommerne 

Anette Dellgren, Lisbeth Parbo og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.) med domsmænd

.....................................................

Byrettens dom af 11. september 2013, nr. K01-2230/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 17. juni 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. til dels tidligere lov om arbejdsmarkedsbidrag § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med sin ansættelse for G1 i ...1 i Danmark,

-  

uden at have indgivet selvangivelse for indkomståret 2005 at have undladt at underrette SKAT inden 4 uger efter modtagelsen om meddelelse af årsopgørelsen den 14. marts 2006 om, at skatteansættelsen for indkomståret 2005 var for lav med 108.178 kr., idet løn og bonusindkomsten fra G1 var 654.790 kr. men skulle have været 762.968 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skat med 59.466 kr., og

  

-

i selvangivelserne for indkomstårene 2006 til 2009 at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT, idet han selvangav løn og bonus fra G1 for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget skatter og arbejdsmarkedsbidrag, alt som nedenfor beskrevet:

For lavt

Unddraget skat

Unddraget AM-bidrag

   

2006

94.880 kr.

52.134 kr.

7.590 kr.

2007

178.406 kr.

96.839 kr.

14.272 kr.

2008

367.947 kr.

199.722 kr.

29.675 kr.

2009

257.165 kr.

139.590 kr.

20.573 kr.

hvorved det offentlige således i alt blev unddraget skatter og arbejdsmarkedsbidrag på 619.861 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes efter anklageskriftet med en ubetinget frihedsstraf på 3-4 måneder og en tillægsbøde principalt på 600.000 kr., subsidiært 575.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at straffelovens § 289 finder anvendelse, idet skatteunddragelserne skal betragtes som en strafferetlig enhed. Da der er tale om en fortsat forbrydelse er forholdene fra 2005 og 2006 ikke forældede.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har anerkendt de beløbsmæssige opgørelser af de unddragne beløb, som disse fremgår af anklageskriftet, bortset fra et beløb vedrørende 2007 på 37.909,37 kr.

Tiltalte har bestridt at have handlet forsætligt. Han har anerkendt at have handlet groft uagtsomt, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, for den del af tiltalen, der vedrører årene 2007-2009.

Tiltalte har gjort gældende, at straffelovens § 289 ikke finder anvendelse. Der er ikke tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor den del af tiltalen, der vedrører årene 2005 og 2006 er forældet. Det besvegne beløb kommer derfor under 500.000 kr., der efter praksis er grænsen for subsumption under straffelovens § 289. Sagen skal derfor alene bedømmes som en overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, for så vidt angår årene 2007-2009.

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af V.1. SKAT. Forklaringerne er blevet lydoptaget ved rumoptagelse.

Tiltalte har forklaret, at han har været anset hos G1 siden februar 2001. Han har altid været ansat under Singapore, hvor hovedkontoret ligger. I perioden fra 2001 til 2004 eller 2005 arbejdede han under afdelingen i Danmark, men var stadig ansat under Singapore. Hans private bopæl er i ...1.

G1 indkøber og sælger møbler i hele verden. Han er ansat i indkøbs- og salgsdelen, men arbejder kun med den del, der vedrører Danmark. Han er speditøruddannet. Det økonomiske hovedkontor ligger i Singapore, og der er indkøbskontorer flere steder i Asien. Han rejser mellem 120 og 160 dage om året hovedsagelig i Asien, men også en del i Europa, hvor han ofte besøger kunderne sammen med sælgerne. Blandt andre er G2-kæden en af de helt store kunder.

Han har ingen ansættelseskontrakt. Han indgår aftaler fra år til år med sine foresatte i Singapore. Han havde en kontrakt, da han arbejdede i afdelingen i Danmark, der nu er lukket. De årlige aftaler om løn og andre betingelser bekræftes med en e-mail.

Han aflønnes med en fast månedsløn, der i år udgør 100.000 kr. Ved ansættelsesforholdets start udgjorde lønnen 55.000 kr. Herudover får han bonus. Den er afhængig af mange parameter, men er resultatbaseret - f.eks. hvor meget han indtjener til firmaet, hvor meget firmaet sælger, om der er varer, der er gået retur osv. Ud over løn og bonus får han dækket sine rejseudlæg - flybilletter, hotel osv.

Han har i hele ansættelsesperioden fået en fast løn og bonus. Bonus blev typisk udtalt en gang årligt, nogle gange to gange årligt. Nogle gange har han skullet returnere et bonusbeløb. Fra en handel indgås, og indtil kunden får varen, kan der gå 6-8 måneder. Efterfølgende kan der komme reklamationer eller opstå andre forhold, der bevirket at handlen ændres på en sådan måde, at bonusbeløbet bliver mindre. Når bonus allerede var udbetalt, måtte han returnere et beløb. De 50.000 dollars, svarende til ca. 255.000 kr., som skattevæsenet har anerkendt for 2009, var tilbagebetalt bonus. Der var en stor reklamation, og varer der skulle retur.

Da han er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, er han B-skattepligtig. Han har hvert år i december måned forskudsregistreret sig med det, han forventede at tjene det følgende år. Han har herefter betalt sin skat med 10 rater årligt ud fra tilsendte indbetalingskort. Hvert år i maj/juni har han indleveret sin selvangivelse.

I sine forskudsopgørelser angav han alene den faste månedsløn, idet han jo intet kendte til størrelsen af den forventede bonus.

Den faste løn var enkelt at finde ud af. Han førte ikke nogen former for regnskab med de bonusbeløb, han fik udbetalt, og de beløb, han måtte returnere. Papirer og tal er ikke rigtig ham. Det har været meget flydende. Han har ikke søgt regnskabsmæssig assistance. Han vidste, at bonusbeløbene var skattepligtige. Han havde på selvangivelsestidspunkterne ikke noget klart overblik over, hvad der var løn, og hvad der var bonus. Han var klar over, at han skulle betalte skat af bonusbeløbene. Den overvejende del af disse bonusbeløb blev indsat på en separat konto.

Det skete flere år, at SKAT tilbagebetalte hele den skat, han havde betalt løbende gennem året, for efterfølgende at forlange beløbet igen. Det var noget rod.

Foreholdt faneblad 1, "beskrivelse af straffesag", side 5, 3. afsnit om de selvangivne og forhøjede beløb, er de angivne beløb korrekt. Eksempelvis selvangav han i 2008 en løn på 780.000 kr. Denne blev forhøjet med 367.937 kr. til 1.147.947 kr. For 2009 selvangav han en løn på 864.000 kr. Denne blev forhøjet med 257.165 kr. til en samlet løn på 1.037.165 kr. De 780.000 kr. og de 864.000 kr. er den faste løn. De forhøjede beløb er i det hele bonus.

Foreholdt faneblad 1, side 2, 6. afsnit, indsendte han de kontoudskrifter, han mente SKAT bad om. Han havde ikke til hensigt kun at indsende dele af bilagene for at skjule noget. SKAT kunne jo få alle informationer direkte i banken.

Vedrørende 2007 kan han ikke anerkende, at et beløb på 37.909,73 kr. skulle være for lavt angivet løn. Der er tale om returbetaling af for meget udbetalt bonus. Bilaget under faneblad 8, sidste side, dokumenterer, at beløbet er hævet på hans konto den 19. januar 2007 og overført til firmaet i Singapore. Han husker i dag ikke specifikt, hvilken kunde, der er tale om, eller årsagen til tilbagebetalingen, men han er 99 % sikker på, at det vedrører kæden G2. Teksten på hans kontoudtog "Udland ...47" er et kontonummer en af pigerne i regnskabsafdelingen i Singapore har bedt ham returbetale til. Han ved ikke, hvad det dækker over, men han går ud fra, at det er G1´s konto. Det er den måde, han returnerer bonusbeløb på. Han har 23 gange returneret større beløb, som de 37.000 kr. Ellers kun beløb på få tusinde kroner.

Efter at SKAT i 2011 bad om dokumentation for betalingen af de 37.909,73 kr., har han haft kontakt til Singapore afdelingen. Han har ikke kunnet få nogle bilag herfra, og der har været en meget stor udskiftning i personalet i regnskabsafdelingen siden 2007, så han har heller ikke kunnet få nærmere oplysninger.

Afhørt af forsvareren har tiltalte forklaret, at han typisk fik bonus en gang om året. Bonus, der skulle retur, blev aldrig modregnet i senere bonusbetalinger. Han vil tro, at han kunne have skaffet oplysninger om bonusbetalingerne til brug for sin selvangivelse. Han mener ikke, at bonusbeløbene er blevet selvangivet overhovedet. Det er sjusk og manglende styr på tingene, idet han vidste, at det var en skattepligtig indtægt. Han har betalt skat af bonusbeløbene efterfølgende. Han har således betalt over 800.000 kr. til SKAT, så han ikke længere er i restance.

V.1 har forklaret, at hun har været medarbejder på tiltaltes sag. Sagen opstod i forbindelse med projekt Money Transfer. Det var et større projekt, der blev igangsat i starten af 2011, hvor der blev udvekslet oplysninger mellem Danmark og skattelylande om en masse transaktioner mellem landene, eksempelvis aflønninger fra udenlandske arbejdsgivere.

SKAT fik fremsendt transaktionslister. Vedrørende tiltalte fremgik, at der i perioden 3. marts 2005 til 26. juni 2009 var overført 4.039.871 kr. til tiltalte konto i F1-bank fra G1 Ltd. i Singapore. Der var også refunderet beløb fra tiltaltes konto til selskabet.

SKATs behandling af sagen har medført de forhøjelser af den selvangivne løn for årene 2005-2009, der fremgår af beskrivelsen under faneblad 1, side 5, pkt. 8. Hun kan ikke konkretisere, om forhøjelserne decideret er bonusbeløb. Hun har ud fra et meget stort regneark kunnet se hver enkelt postering på tiltaltes konto med dato, beløb, og beskrivelse af de indgående/udgående beløb. Det var generelt for Money Transfer projektet, at der ofte var flere transaktioner mellem en skatteyder og en arbejdsgiver, end de, der fremgik af transaktionslisterne. Dette viste sig, når der blev indkaldt dokumentation fra skatteyderen og indhentet kontoudtog fra banker. Dette var også tilfældet for tiltaltes vedkommende.

Når SKAT ikke anerkendte tiltaltes indsigelse om, at de 37.909,73 kr. vedrørte refusion af for meget udbetalt bonus, jf. faneblad 8, sidste bilag, var det fordi tiltalte med det samme sagde, at han ingen dokumentation havde herfor. Bilaget er i sig selv ikke tilstrækkelig, og beløbet kunne vedrøre hvad som helst. Tiltalte har ikke påklaget afgørelsen.

SKAT har vedrørende 2009 accepteret, at et beløb på 50.000 dollars eller ca. 255.000 kr. vedrørte tilbagebetaling af bonus. Dette skete på grundlag af et bilag, jf. faneblad 10, sidste side, der fremtrådte som udstedt af G1, og erklærede at der var tale om tilbagebetaling af "commission". Erklæringen var underskrevet med en ulæselig underskrift.

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte er egnet til at modtaget en betinget dom. Han er endvidere egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalen vedrører en lønmodtagers for lave angivelse af løn og bonus fra den samme arbejdsgiver hvert år i en 5 årig periode. De for lavt selvangivne beløb steg gennem årene fra ca. 100.000 kr. til over 350.000 kr., og udgjorde i de sidste år en meget væsentlig del af den samlede lønindtægt.

Der er tale om en kontinuerlig og konsekvens udeholdelse af indtægter fra samme indtægtskilde, og retten finder, at forholdene må betragtes som en fortsat forbrydelse. Den samlede sum af de unddragne skatter og arbejdsmarkedsbidrag udgør mere end 500.000 kr., og retten finder, at forholdene kan henføres under straffelovens § 289.

Forældelsesfristen for overtrædelse af straffelovens § 289 er 10 år og skal regnes fra ophøret af den sidste strafbare handling, her i 2009. Efter det anførte er ingen del af forholdene forældet.

Tiltalte har anerkendt den beløbsmæssige opgørelse af beløbene i anklageskriftet, bortset fra 37.909,73 kr. for 2007.

Beløbet er hævet på tiltaltes konto den 19. januar 2007, og vedrører efter hans forklaring refusion af bonus. Tiltalte har ikke kunnet fremlægge yderligere dokumentation, og SKAT har ikke villet anerkende indsigelsen.

Retten finder imidlertid ikke, at der mod tiltaltes forklaring er ført et til domfældelse tilstrækkeligt bevist for, at tiltalte med hensyn til dette beløb har haft forsæt til skattesvig, eller at han har handlet groft uagtsomt, og han frifindes for denne del af tiltalen.

Tiltalte var B-skattepligtig, og han vidste, at de udbetalte bonusbeløb var skattepligtige, ligesom den faste løn. Tiltalte forskudsregistrerede sig alene med den faste løn, og det må efter hans forklaring, sammenholdt med bilaget "beskrivelse af straffesag", faneblad 1, side 5, pkt. 8 de selvangivne og forhøjede beløb, anses for bevist, at han også kun selvangav den faste løn.

Tiltalte har forklaret, at papir og tal ikke er ham, og at han ikke førte regnskab over bonusbeløbene og tilbagebetaling heraf. Tiltalte har dog også forklaret, at den overvejende del af bonusbeløbene blev indsat på en separat konto, og han kun 2-3 gange har skullet refundere større beløb. Retten finder, at det således må have været forholdsvis simpelt hvert år at beregne de bonusbeløb, der skulle selvangives som skattepligtige.

Efter det anførte finder retten det bevist, at tiltalte har haft forsæt til grov skatteunddragelse og forsæt til vinding så vidt angår et beløb på 581.951,27 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. skatte-kontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. til dels tidligere lov om arbejdsmarkedsbidrag § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på kr. 575.000, jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Retten finder ikke, at hverken sagsbehandlingstiden fra marts 2011, eller det forhold, at tiltalte har betalt det skyldige skattebeløb, kan begrunde en fravigelse af udgangspunktet om, at tillægsbøden udmåles til en gang den samlede unddragne skat.

Der findes heller ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, som efter karakteren af overtrædelsen må kræves, hvis straffen skal gøres helt eller delvist betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 575.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.  

..........................................................

Vestre Landsrets dom af 27. februar 2014, 3. afdeling nr. S-2147-13

Byretten har den 11. september 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K01 2230/2013).

Påstande 

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres helt eller delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Subsidiært har han påstået tillægsbøden nedsat.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Tiltalte er fundet skyldig i forsætlig skatteunddragelse for indkomstårene 2005-09 for et samlet beløb på ca. 582.000 kr. På den baggrund er frihedsstraffen passende fastsat til fængsel i 3 måneder. Landsretten er enig i, at der ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, ligesom landsretten er enig i, at tillægsbøden er fastsat til 575.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.