Dato for udgivelse
02 May 2014 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2014 14:24
SKM-nummer
SKM2014.309.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1542-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Særligt for arbejdsmarkedsbidrag
Emneord
Sikringsstyrelsen, fritagelse, attester, arbejdsmarkedsbidragsbetaling
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt et selskab havde pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidrag i forhold til to ansatte, der var udsendt til arbejde i Norge.

Landsretten fastslog, at selskabet ikke var fritaget for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag i forhold til de to arbejdere, jf. dagældende lov om arbejdsmarkedsfonde, § 7, stk. 3. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at Den Sociale Sikringsstyrelse havde attesteret, at de to arbejdstagere var omfattet af dansk lovgivning om social sikring, mens de udførte arbejde i Norge. Landsretten lagde videre vægt på, at selskabet ikke havde påklaget Den Sociale Sikringsstyrelses attester, og at selskabet heller ikke for landsretten havde fremlagt dokumentation for betaling af arbejdsmarkedsbidrag til Norge.

Byretten var nået til samme resultat.

Reference(r)

Arbejdsmarkedsfondsloven § 7 (dagældende)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 11 (dagældende)                    

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.B.4.1.1.1


Parter

H1.1 A/S
(advokat Simon Bernard Clark)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Tuk Bagger og Karen Hald

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 16. april 2013 (BS 8A-1616/2009) er anket af H1.1 A/S med påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1.1 A/S er fritaget for indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag til Danmark i udbetalt løn til A og B for perioden fra 1. december 2004 til 31. december 2005.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af faktureringsunderlag udarbejdet af H1.1 A/S og dateret 4. januar 2005 vedrørende arbejde udført af A og B fremgår, at de påbegyndte arbejdet for G2 i Norge den 1. december 2004.

H1.1 A/S' revisor har den 23. november 2007 skrevet til Den Sociale Sikringsstyrelse, at der ikke er betalt arbejdsmarkedsbidrag til Norge i 2005.

Af skatteberegning 2007 for A udfærdiget af Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Norge, fremgår, at der i 2007 er betalt arbejdsmarkedsbidrag til Norge.

Der er for landsretten fremlagt blanket E 101 med oplysningsskema udfyldt af henholdsvis A og B den 30. maj 2007. Det er heri for begge oplyst, at de har været beskæftiget hos H1.1 A/S siden den 1. december 2004, og at de skulle udstationeres eller udøve selvstændig virksomhed i en periode, der påregnedes at ville strække sig fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Det er endvidere oplyst, at arbejdet skulle udføres i seks ugers cyklus med to uger i Norge og fire uger i Danmark og med gennemsnitligt 30 arbejdstimer ugentligt i Danmark.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han blev ringet op af "de venlige damer" i Den Sociale Sikringsstyrelse efter, at han havde indsendt blanketten E 101. Han husker ikke nu præcis, hvad de talte om, men det var noget med, at perioden var for lang, hvorfor de "lavede et kunstgreb". Han kan ikke huske, hvad rådgivningen nærmere gik ud på. Han underskrev blanketten E 101 inden indsendelsen og har ikke haft den til underskrift efter ændringen i sluttidspunktet. Han arbejdede i G4 til 1. december 2004 og har ikke udført arbejde for G4 i perioden fra denne dato til 31. december 2005. Han genoptog arbejdet for G4 i april 2006. De har siden mistet G4 som kunde, hvilket han antager, skyldes den mistro, som denne sag har skabt. Fra 1. til 10. december 2004 var han på introduktionskursus på G2s kontor i Norge. Oplysningerne i faktureringsunderlaget bygger på timesedler, der var afleveret og kontrolleret i Norge. G1 AS, som de indgik konsulentaftalerne med, er en agent, som formidlede samarbejdet med G2.
Han blev ikke kontaktet af Den Sociale Sikringsstyrelse i anledning af, at hans attest af 17. august 2005 angik arbejde udført i Norge fra 1. juli 2005, mens attesten fra 3. marts 2005 angik arbejde udført til 31. maj 2005. Ingen har interesseret sig for, at der mangler oplysning om juni måned 2005, hvor han også arbejdede i Norge. Han har ikke modtaget oplysningsskemaet bag blanket E 101 vedrørende perioden 1. december 2004 til 31. maj 2005 retur fra Den Sociale Sikringsstyrelse. Forholdene ændrede sig efterhånden. I 2004- 2005 udførte han ikke arbejde i Danmark. Han husker det ikke, men antager, at han derfor ikke har oplyst det samme omkring arbejdsforholdene i oplysningsskemaet vedrørende denne periode som i oplysningsskemaet vedrørende perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Fra 2008 ophørte han med at udføre arbejde i Norge. I 2007 betalte de arbejdsmarkedsbidrag til Norge. Han må derfor antage, at der også er betalt arbejdsmarkedsbidrag til Norge i 2004-2005. Revisor har ikke været klar over de rette forhold, da han den 23. november 2007 skrev til Den Sociale Sikringsstyrelse, at der ikke var betalt arbejdsmarkedsbidrag til Norge i 2005. De er blevet dårligt rådgivet i denne sag. De afventer udfaldet af retssagen, og hvis de får medhold, vil de kontakte de norske myndigheder om betaling af arbejdsmarkedsbidrag til Norge.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Selv om det fremgår af konsulentaftalen udfærdiget i december 2004, pkt. 6, at det

"...

antas ... at oppdraget og således varigheten af denne avtalen vil ha en varighet fra 01.11.2004 til 31.12.2005,

..."

er det i den af A udfyldte blanket E 101 oplyst, at starttidspunktet for udstationeringen var 1. december 2004, mens det i den af B udfyldte blanket E 101 var oplyst, at starttidspunktet for udstationeringen var 1. januar 2005. I As blanket E 101 er sluttidspunktet overstreget og erstattet med 31. maj 2005, mens sluttidspunktet i Bs blanket E 101 er overstreget og erstattet med 30. juni 2005. Den Sociale Sikringsstyrelses attestering er for begge udfærdiget i overensstemmelse med disse oplysninger.

H1.1 A/S har ikke påklaget Den Sociale Sikringsstyrelses attester og har heller ikke for landsretten fremlagt dokumentation for betaling af arbejdsmarkedsbidrag til Norge i perioden 1. december 2004 til 31. december 2005.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført i dommen, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at H1.1 A/S ikke er fritaget for at indeholde arbejdsmarkedsbidrag for A og B i perioden 1. december 2004 til 31. december 2005, jf. dagældende lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 3, jf. Rådets forordning nr. 1408/71 artikel 14, stk. 1, litra a, og artikel 14, stk. 2, litra b, nr. i, og den nordiske konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring artikel 6, og arbejdsmarkedsfondslovens § 11.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1.1 A/S skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. til dækning af udgiften til advokatbistand inkl. moms og udgiften vedrørende udarbejdelse af materialesamling. Ved fastsættelsen af den del af beløbet, der angår udgiften til advokatbistand, er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1.1 A/S betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.