Dato for udgivelse
13 May 2014 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 12:40
SKM-nummer
SKM2014.341.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5381633
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, udland, begrænset skattepligt, arbejdsudleje, integreret, virksomhed,
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at arbejde der udføres af en udenlandsk virksomhed uden for Danmark ikke bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, selvom arbejdet udføres for en dansk virksomhed.

Skatterådet afviser spørgers øvrige spørgsmål pga. manglende indsendelse af oplysninger.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.3.1.4.1.


Spørgsmål

  1. Hvis et engelsk firma arbejder for et dansk firma udenfor Danmark bliver dette arbejde så omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3? 
  2. Hvis et engelsk firma vinder en kontrakt for et dansk firma og arbejdet skal udføres i Danmark bliver dette arbejde så omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, hvis der er tale om en total-montage-opgave, der varer ca. 2 måneder, og alle montører der benyttes til opgaven er ansat i det engelske montagefirma? 
  3. Hvis et dansk firma der ikke selv har en montage afdeling vil leje en/flere montører af et engelsk montagefirma pga. at det danske firma ikke selv har kompetencen til at udføre denne opgave (opgaven er i Danmark) bliver arbejdet så omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3?

Svar

  1. Nej 
  2. Afvises 
  3. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers firma specialiserer sig i montage af fuldautomatiske interne transport systemer, robotter og højlagerkraner og firmaet har en fast montør stab på 10 mand. Firmaet arbejder overalt i verden, og det er montage opgaver der kræver megen erfaring og træning at udføre.

Spørgers firma er nu blevet bedt om at hjælpe et dansk firma, som spørger tidligere har arbejdet sammen med i England. Det danske firma ønsker at spørger giver tilbud på at montere et internt transportsystem i Danmark. Det danske firma har ikke selv en montageafdeling, der kan håndtere denne opgave, og spørger står for hele montagen og leverer alt montageudstyr og montører. Alle montører er fastansatte i spørgers firma. Det danske firma leverer alle komponenter der skal monteres.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det store spørgsmål er om spørgers ansatte bliver omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Jeg mener det ville være konkurrenceforvridende indenfor EU, hvis man kræver at der skal betales 8% + 30% = 38% ekstra i skat oven i den tilbudspris spørger giver sine potentielle kunde, da spørgers firma og medarbejdere betaler skat i England. Denne ekstra skat ville spørgers firma totalt ukonkurrencedygtigt i Danmark, hvilket spørger mener ikke er lovligt ifølge EU regler.

Spørger er bekendt med at firmaet skal RUT registreres/godkendes for at arbejde i Danmark

Spørger håber SKAT kan hjælpe med et hurtigt svar, da den omtalte montageopgave i Danmark skal starte i begyndelsen af november 2013.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, om et udenlandsk firma, der arbejder for et dansk firma udenfor Danmark, bliver omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3

"Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler personer, der ikke er omfattet af § 1, for så vidt de pågældende personer:

(...)

3)

Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er uden betydning, hvilken form vederlaget udbetales i."

Forarbejder

LF 195/2011, punkt 3.4.2 (fremsat 14. august 2012)

Forslaget går ud på at sikre beskatning i de situationer, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det kan være arbejde, som udgør virksomhedens kerneydelser, eller arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift.

(...)

Praksis

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.F.3.1.4.1 om Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje) - nye regler

Skattepligten omfatter indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden her i landet. Således omfatter skattepligten lønindkomst til en udenlandsk arbejdstager, der af sin udenlandske arbejdsgiver (arbejdsudlejeren) er udlejet til en arbejdsgiver, der er skattepligtig til Danmark (hvervgiveren) med henblik på at udføre arbejde i dennes virksomhed.

(...)

Begrundelse

Spørger ønsker, at Skatterådet tager stilling til, hvorvidt arbejde udført i udlandet for et dansk firma er omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Skattepligt efter arbejdsudlejereglerne omfatter alene "indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet" dvs. i Danmark.

Arbejde, der udføres udenfor Danmark af spørgers udenlandske firma er derfor ikke omfattet af den begrænsede skattepligt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 om arbejdsudleje selvom det udføres for et dansk firma.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der ikke er tale om arbejdsudleje omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, hvis spørgers udenlandske firma vinder en kontrakt for et dansk firma og arbejdet skal udføres i Danmark, hvis der er tale om en totalmontage-opgave, der varer ca. 2 måneder, og alle montører der benyttes til opgaven er ansat i det spørgers udenlandske montagefirma.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 24

"Stk. 1. En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt."

Begrundelse

SKAT har anmodet spørger om yderligere oplysninger i sagen, herunder oplysninger om det danske firma, der skal udføres arbejde for. Spørger har ikke svaret på denne anmodning.

SKAT kan ikke foretage den nødvendige vurdering af hvorvidt der er tale om arbejdsudleje i den konkrete sag uden disse oplysninger. SKAT afviser derfor spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Afvises".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at hvis et dansk firma der ikke selv har en montage afdeling vil leje en/flere montører af et udenlandsk montagefirma pga. at det danske firma ikke selv har kompetencen til at udføre denne opgave (opgaven er i Danmark) bliver arbejdet ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 24

"Stk. 1. En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt."

Begrundelse

SKAT har anmodet spørger om yderligere oplysninger i sagen, herunder oplysninger om det danske firma, der skal udføres arbejde for. Spørger har ikke svaret på denne anmodning.

SKAT kan ikke foretage den nødvendige vurdering af hvorvidt der er tale om arbejdsudleje i den konkrete sag uden disse oplysninger. SKAT afviser derfor spørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.