Dato for udgivelse
10 Jun 2014 08:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Apr 2013 07:55
SKM-nummer
SKM2014.405.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
1-273/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Rådgiveransvar, revisoransvar, medvirken
Resumé

T1 var tiltalt for i indkomståret 2007 groft uagtsomt at have angivet sin indkomst for lavt med 468.324 kr. idet værdi af fri bil ikke var medtaget.

Endvidere var T1´s rådgiver, revisionsvirksomheden T2 tiltalt for, på grund af en regnskabsmæssig fejl begået af en eller flere medarbejdere, groft uagtsomt medvirkede til, at oplysningerne i T1´s selvangivelse var urigtig.

T1 forklarede at han var direktør for og hovedaktionær i selskabet H1 A/S, hvor økonomifunktionen var outsourcet til T2, som også udarbejdede hans personlige formue- og skattemæssige opgørelser og udfyldte hans selvangivelser.

T1 bestred, at hans uagtsomhed kunne betragtes som grov, idet han netop havde antaget sagkyndig bistand for at sikre sig mod fejl. Han gennemgik den af T2 udarbejdede formue- og skattemæssige opgørelse med en repræsentant for T2 og konstaterede i den forbindelse, at indtægtsforholdene, med sædvanlige variationer, modsvarede tidligere års, ligesom han specielt sikrede sig, at værdien af fri bil var omtalt

Revisor i T2 forklarede, at T2 hvert forår modtager et velordnet chartek fra T1 til brug ved udfærdigelsen af den personlige formue- og skatteopgørelse men grundet ændrede forhold i de bagvedliggende leasingaftaler kom værdi af fri bil ikke med i den skattepligtige indkomst.

Byretten fandt under de foreliggende omstændigheder ikke, at den udviste uagtsomhed kunne betragtes om grov og T1 blev frifundet.

De fejl, som ansatte i T2 havde begået, fandtes derimod tilsammen at være udtryk for en sådan tilsidesættelse af de krav, der må stilles til agtpågivenhed i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for en kunde med betydelige og forskelligartede aktiviteter, at de måtte anses for udslag af grov uagtsomhed. Da fejlene fik den konsekvens, at det offentlige umiddelbart blev unddraget skat, fandtes forholdet at kunne henføres til skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1 og den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslov § 18, stk. 1, litra a, sammenholdt med straffelovens § 23.

Byretten fastsatte bøden til revisionsvirksomheden T2 til 5.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)
Straffeloven § 23

Henvisning

-


Byrettens dom af 10. april 2013, nr. 1-273/2013 

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T2

og

T1       
   

Anklageskrift er modtaget den 22. januar 2013.

T1 er tiltalt for overtrædelse af

1)

skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger, idet han angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 468.324 kr., hvilket beløb udgjorde værdien af fri bil fra selskabet H1 A/S, og hvorved der blev unddraget 246.924 kr. i skat.

2)

den tidligere gældende arbejdsmarksfondslov § 18, stk. 1, litra a,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 2007 groft uagtsomt at have afgivet urigtige oplysninger, idet han som beskrevet under forhold 1 angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 468.324 kr., hvorved der blev unddraget 37.466 kr. i AM-bidrag.

T2 er tiltalt for overtrædelse af

3)

skattekontrollovens 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 23,

idet man på grund af en regnskabsmæssig fejl begået af en eller flere medarbejdere groft uagtsomt medvirkede til, at oplysningerne i T1´s selvangivelse som beskrevet under forhold 1 var urigtige, hvorved der blev unddraget 246.924 kr. i skat.

3)

den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslov § 18, stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 23,

idet man på grund af en regnskabsmæssig fejl begået af en eller flere medarbejdere groft uagtsomt medvirkede til, at oplysningerne om T1´s selvangivelse som beskrevet under forhold 2 var urigtigt, hvorved der blev unddraget 37.466 i AM-bidrag.

Påstande 

Anklagemyndigheden har krævet, at T1 straffes med en bøde på ikke under 200.000 kr. og T2 med en bøde på ikke under 5.000 kr.

Begge de tiltalte har nægtet sig skyldige.

Sagsfremstilling 

T1 er administrerende direktør for og hovedaktionær i H1 A/S, ligesom han er aktionær i H2 A/S, hvor han også var medlem af direktionen og bestyrelsen. Fra omkring 2004/05 blev der gennemført et generationsskifte i H2 A/S hvorved hans børn kom ind i virksomheden.

Indtil 2005 havde T1 fået stillet bil til rådighed af H2, hvis økonomiafdeling sørgede for at indberette hans løn mv., herunder værdien af fri bil, til skattevæsenet.

Fra 2005 blev bilen stillet til rådighed af H1, hvis økonomifunktion var outsourcet til T2, som også udarbejdede personlige formue- og skattemæssige opgørelser for T1 og udfyldte hans selvangivelser.

Af formue- og skatteopgørelsen for 2007 (bilag 32) fremgår bl.a., at T1´s lønindkomst var 959.854 kr. og hans personlige indkomst 1.313.901 kr. og i specifikationer til opgørelsen er værdien af fri bil angivet som 468.328 kr.

Der er enighed om, at værdien af fri bil hverken er medtaget i opgørelsens lønindkomst mv. og personlige indkomst eller i de selvangivne indkomster (underbilag til bilag 2), og at den af SKAT foretagne forhøjelse af T1´s indkomst for det pågældende år med 468.324 kr. følgelig er korrekt.

Tilsvarende gælder for indkomstårene 2005 og 2006.

Der er ligeledes enighed om de skattemæssige konsekvenser heraf, og om at de manglende beløb vedrørende alle 3 år er efterbetalt.

Den manglende selvangivelse af værdien af fri bil i 2005 og 2006 indgår ikke i denne sag, da forholdene anses for at være forældede i strafferetlig henseende.

Forklaringer 

T1 har bl.a. forklaret, at han alle 3 år på sædvanlig vis gennemgik de personlige formue- og skattemæssige opgivelser med en repræsentant for T2. Hans indtægter er noget svingende, og han studsede derfor ikke over opgørelsen af lønindkomsterne og de personlige indkomster, men bemærkede, at værdien af fri bil var nævnt. Da selvangivelserne udarbejdes af T2 på grundlag af de gennemgåede opgørelser, ser han ikke særligt på dem.

V.1, der er revisor hos T2, har bl.a. forklaret, at selskabet hvert forår modtager et velordnet charteque fra T1 til brug for udarbejdelsen af den personlige formue og skattemæssige opgørelse. På baggrund af dette materiale og det materiale, selskabet i øvrigt råder over, taster en revisorassistent de relevante beløb ind i et særligt system. Det er også sket i de 3 her omhandlede år, men således at værdien af bil fejlagtigt ikke også er blevet indført under indkomst (bilag 0-8A). Dette skyldes antagelig, at bilen indtil 2005 havde været fremleaset til H2 med den konsekvens, at værdien af fri bil indgik i T1´s løn mv. derfra. Vidnet opdagede beklageligvis ikke fejlen, og den kom derfor til at gå igen både i de formue- og skattemæssige opgørelser og selvangivelserne for 2005, 2006 og 2007. Vidnet bemærkede herved, at T1´s indtægter svinger en del og i de aktuelle år ikke adskilte sig væsentligt fra de omkringliggende (underbilag til bilag 15). Grunden til at fejlen ikke blev gentaget i selvangivelsen for 2008 var, at T1 på det tidspunkt havde solgt H2.

V.2 har bl.a. redegjort for årsagen til, at SKAT oprindeligt i forhold til T1 foreslog sagen afgjort med vedtagelse af en bøde på 80.000 kr.

V.3 har bl.a. oplyst, at SKAT blev opmærksom på unddragelsen ved en slikprøvekontrol.

Partenes argumenter 

Anklagemyndigheden har gjort gældende, at de tiltalte har handlet groft uagtsomt.

T1 har bestridt, at hans uagtsomhed kan betegnes som grov, idet han netop havde antaget sagkyndig bistand for at sikre sig mod fejl. Han gennemgik endvidere den af T2 udarbejdede formue- og skattemæssige opgørelse med en repræsentant for selskabet og konstaterede i den forbindelse, at indtægtsforholdene med sædvanlige variationer, modsvarede tidligere års, ligesom han specielt sikrede sig, at værdien af fri bil var omtalt.

T2 har bestridt, at de begåede fejl kan tilregnes selskabet som groft uagtsomme. Under alle omstændigheder kan tilregnelsen ikke udstrækkes til at omfatte medvirken til at unddrage det offentlig skat.

Rettens bemærkninger 

Under de foreliggende omstændigheder findes den af T1 udviste uagtsomhed i forbindelse med selvangivelsen for 2007 ikke at kunne betegnes som grov. Han frifindes derfor.

De fejl, som ansatte i T2 har begået, findes derimod tilsammen at være udtryk for en sådan tilsidesættelse af de krav, der må stilles til agtpågivenhed i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for en kunde med betydelige og forskelligartede aktiviteter, at de må anses for udslag af grov uagtsomhed. Da fejlene endvidere fik den konsekvens, at det offentlige umiddelbart blev unddraget skat, findes forholdet at kunne henføres under skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, og den tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslov § 18, stk. 1, litra a, i begge tilfælde sammenholdt med straffelovens § 23, således at straffen fastsættes som neden for angivet, herved også § 18 og § 18, stk. 3, i de to love sammenholdt med straffelovens kapitel 5.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T1 frifindes.

T2 skal betale en bøde på 5.000 kr.

I relation til tiltalte T1 betaler det offentlige sagens omkostninger, dog ikke salæret til den privat antagne forsvarer, mens sagsomkostningerne i øvrigt skal betales af T2.