Dato for udgivelse
13 Jun 2014 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Apr 2014 11:21
SKM-nummer
SKM2014.419.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-3035-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, fakturaer, biler
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til skatteunddragelse ikke at have oplyst, at skatteansættelsen for 2004 var for lav med 829.067 kr.  T havde derved unddraget 419.854 kr. i skat. T havde udstedt 16 fakturaer vedrørende transport af biler fra Tyskland til Danmark, syn og klargøring samt aflevering til kunder i Danmark.

T havde tidligere erkendt at have udstedt de pågældende fakturaer, men fragik forklaringen i byretten og påstod de pågældende fakturaer var udstedt af en anden, der nu var afgået ved døden.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. T idømtes 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget under hensyntagen til at sagen havde været længe undervejs samt at T var syg.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-


Østre Landsret dom af 30. april 2014, 11 afdeling nr. S-3035-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lars Ulrich, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Peter Thønnings med domsmænd

.......................................................

Byrettens dom af 10. september 2012, nr. 60-3407/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. december 2010 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved uden at have selvangivet for indkomståret 2004 med forsæt til skatteunddragelse ikke inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen udskrevet den 14. marts 2005 og ikke senest 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2005 at have oplyst SKAT om, at skatteansættelsen var for lav med 829.067 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 419.854 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og tillægsøde på ikke under 419.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Sagens oplysninger

Der er dokumenteret 16 fakturaer angivet med T, som udsteder, stilet til G1 Auto GmbH i perioden fra 20. januar til 8. december 2004 og alle vedrørende

"...

Transport fra Tyskland til Danmark.

Syn og klargøring samt aflevering til kunde i Danmark.

..."

De fakturerede beløb, der er angivet i euro, udgør tilsammen 111.465 €, eller omregnet af SKAT til 829.067 kr. ud fra dagskursen for de enkelte fakturaer.

Der er endvidere dokumenteret fakturaer udstedt af H1 Auto ApS, hvor tiltalte var ansat som direktør, hver med samme dato som de personlige fakturaer, og lydende på det danske selskabs køb af biler hos G1 Auto GmbH.

Der er endvidere fremlagt følgende oversigt:

[ikke gengivet.red.SKAT]

Tiltalte har den 3. september 2009 udstedt kreditnotaer svarende til de oprindeligt udstedte fakturaer, og fremsendt kopi af disse til SKAT med følgende skrivelse:

"...

jeg ønsker hermed at ændre den pålignede Skat og Moms indkomst for året 2004.

Der er udstedt kreditnotaer på de pålignede beløb, på grund af at sagen er forældet og jeg aldrig har modtaget beløbene som de selv har konstateret at jeg ikke har modtaget.

..."

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han lider af en kræftsygdom, der har bevirket knogleskørhed, og at han har været igennem to kemobehandlinger. Sygdommen har spredt sig. Han er nu førtidspensionist og bor sammen med sin kone i et hus.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det er af anklagemyndigheden dokumenteret, at der foreligger 16 fakturaer, der fremtræder som udstedt af tiltalte og vedrørende arbejde med biler, som han har indkøbt i Tyskland og indført i Danmark til videre udleasing til kunder. Fakturaerne vedrører de samme biler, som der samtidig hermed blev udstedt fakturaer på fra H1 Auto ApS, ligeledes stilet til samhandelspartneren, G1 Auto GmbH i Tyskland. Tiltalte har i en afhøring foretaget den 21. januar 2009 af politiet på hans bopæl erkendt, at han havde udstedt disse fakturaer, men først under sin indenretlige afhøring har han fragået denne forklaring, og har oplyst, at de pågældende fakturaer var udstedt af MT. Han har samtidig oplyst, at denne er afgået ved døden i 2011. Tiltalte har ikke kunnet redegøre for, hvorledes MT skulle være kommet i besiddelse af hans stempel, eller hvilken interesse denne skulle have i at udstede fakturaer på hans vegne.

Fremsendelse af fakturaerne til skyldner er bestyrket ved, at samtlige beløb figurerer på den oversigt fra G1 Auto GmbH, der er udarbejdet vedrørende dette selskabs mellemværende med H1 Auto ApS.

Under disse omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte har udstedt og afsendt de anførte fakturaer for et beløb på 829.067 kr., hvilket han har undladt at selvangive, hvorved han har unddraget det offentlige skat med 419.854 kr. Retten finder, at det må anses for forsætligt forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 400.000 kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Under hensyntagen til tiltaltes personlige forhold, især hans sygdom, samt at sagen har været længe undervejs, findes fængselsstraffen at kunne gøres betinget på vilkår som nedenfor anført.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.........................................................

Østre Landsret dom af 30. april 2014, 11 afdeling nr. S-3035-12

Byrettens dom af 10. september 2012 (60-3407/2010) er anket af T med påstand om frifindelse subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

T har for landsretten fremlagt en udateret "Attestation" underskrevet af V.1 for G1 Auto GmbH, som i dansk oversættelse lyder:

"...

Hermed attesterer vi før overdragelsen af anparterne til hr. NK - som resultat af den ekstraordinære revision pr. 31.12.2011 vedrørende alle år - over for firmaet

H1 Auto ApS og hr. T

den løbende konto. Betalinger fra G1 Auto GmbH for regninger (som i sin tid blev udstedt "pro forma" af hr. MT) til H1 Auto ApS eller hr. T har ikke fundet sted.

Vi håber hermed at have skabt klarhed.

..."

I et brev fra det tyske skattevæsen af 18. marts 2014 til Statsadvokaturen i Tyskland er det anført (i oversættelse til dansk):

"...

Den afhøring af vidnet V.1, som De har anmodet om, er udført. Den originale udskrift samt to kopier vedlægges.

Det skal nævnes, at ovennævnte person allerede har tilbagekaldt den attestation, som det drejer sig om, og han ifølge egne oplysninger har orienteret den i Danmark sigtede T om tilbagekaldelsen.

Derudover vides det fra en skattestrafferetlig efterforskning mod hr. V.1, som er gennemført her, at der ikke kunne konstateres konkrete betalinger fra G1 GmbH på grundlag af fakturaer udstedt af hr. T.

Omfanget af de ydelser, hr. T har faktureret, står efter Kontrolinstansen hos skattevæsenet i ... og straffeefterforskningsafdelingen i ... i den forbindelse i et krast misforhold til de beskrevne ydelser.

Konkrete beskrivelser af de ydelser og dokumentationen for de ydelser, der er faktureret for ekstraudgifter, er ikke blevet fremlagt og der kan stilles spørgsmål ved om hr. T virkelig har leveret ydelserne.

..."

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke under afhøringen hos politiet i 2009 har forklaret, som anført i politirapporten. Han sagde ikke noget om, at MT havde udstedt fakturaerne, for det blev han ikke spurgt om, og der var "vild panik". Han tør ikke sige, hvad politimanden har spurgt ham om, og hvad han har svaret. Han kan stadig ikke forklare, hvorfor han ikke indgav selvangivelse for 2004. Opgaven for H1 Auto ApS var at finde biler til kunder i Danmark. Det tyske firma finansierede bilerne. MT´s rolle var at stå for bogføring og at udfylde papirer på tysk. Han har aldrig selv haft et stempel, hvor der stod T. MT kunne få lavet et stempel på ethvert gadehjørne. Det gik op for ham i slutningen 2004, at der var udstedt de pågældende fakturaer i hans navn. Det var V.1, som ringede til ham og sagde, at han ikke ville acceptere disse fakturaer. Han sagde, at han intet kendte til det. Han kunne ikke bede kunderne betale mere end aftalt. Han sagde ikke til V.1, at fakturaerne ikke skulle betales. De har aldrig siden talt om det, og han har aldrig rykket for betaling. Han frafaldt kravet i 2004 overfor V.1, og de har aldrig talt om det siden.

V.1 har sagt, at fakturaerne kom fra MT.

Vidnet V.1 har forklaret blandt andet, at den attestation, som er fremlagt i sagen, er underskrevet af ham. Det er ikke hans. Køberen af hans virksomhed, NK bad ham om at underskrive erklæringen, for at Nk ikke skulle overtage gæld og ikke få ansvaret for retssager. Der var en bogholder, som tog sig af køb og salg af biler i forbindelse med leasingen. Det var nok i 2008, han første gang så en af de omhandlede fakturaer. Bogholderen gjorde nogle gange sit arbejde meget sent. Han har helt sikkert ikke set en sådan faktura før 2008. Firmaet G1 Auto GmbH var beliggende i Tyskland. Forretningsmodellen med leasing af biler var baseret på en beliggenhed i Tyskland. Ideen var at spare "luksusskat". Alle regninger blev udskrevet af bogholderen MT. Det skete på grundlag af vidnets skabelon, men bogholderen stod selv for at udstede regningerne. Forevist de tyske skattemyndigheders brev af 18. marts 2014 og efter oplæsning af tolkens oversættelse heraf til tysk oplyste vidnet, at han ikke har modtaget dette brev. Der er ikke sket betaling fra G1 Auto GmbH til T. Det har han forklaret under en afhøring hos tysk politi i anledning af denne sag.

Forevist den oversigt over betalinger, der efter det oplyste er fundet under tysk politis ransagning hos G1 Auto GmbH, forklarede vidnet, at når der står "Überführung" er der sket betaling som anført for bilen og for ydelser i øvrigt (transport og afgifter mv.). Alle krav vedrørende de enkelte biler er betalt.

Foreholdt rapporten fra Tyskland om afhøring af vidnet den 18. marts 2014 hos tysk politi (oversat fra den danske oversættelse af tolken) forklarede vidnet, at han har underskrevet de attester, som hr. NK og T har bedt ham underskrive.

Personlige oplysninger

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808. Af denne fremgår, at T som følge af dårligt fysisk helbred og åbenlys svækkelse ikke skønnes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om udførelse af samfundstjeneste, og at han skønnes egnet til at modtage en rent betinget dom, hvortil der alene foreslås tilknyttet vilkår om prøvetid.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Tiltalte har afgivet skiftende og stærkt utroværdige forklaringer om udstedelsen af fakturaerne. Han har bekræftet, at han ikke under politiets afhøring i 2009 nævnte noget om, at fakturaerne skulle være udstedt af MT. V.1 har i landsretten forklaret, at den af ham udstedte attestation er konciperet af køberen af hans virksomhed for at sikre, at køberen ikke bliver mødt med krav i anledning af denne sag. Foreholdt den forklaring, han ifølge oversættelsen af rapporten fra Tyskland har afgivet til tysk politi har han endvidere forklaret, at han har underskrevet de attester, som køberen og T har bedt ham om at underskrive, og har forklaret, at han først i 2008 har set de omhandlede fakturaer. Vidnet har bekræftet, at de betalinger der fremgår af oversigten fra G1 Auto GmbH er foretaget. Vidnet har således intet forklaret, der understøtter T´s forklaring om, at G1 Auto GmbH har protesteret mod fakturaerne. Uanset om der ikke under den efterforskning, der er foregået i Tyskland vedrørende G1 Auto GmbH, har kunnet konstateres betaling af de omhandlede fakturaer til T, er der herefter ikke grundlag for at anse fakturaerne for fiktive eller at antage, at betalingskravet i henhold til disse er frafaldet som følge af indsigelser fra G1 Auto GmbH. Herefter og af de grunde, som er anført af byretten, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende. Der er ved den undtagelsesvise fastsættelse af en betinget fængselsstraf taget højde for såvel tiltaltes alvorlige sygdom som det langvarige forløb, herunder de udsættelser under anken, der skyldes anklagemyndighedens forhold.

Landsretten stadfæster derfor dommen. 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog sådan at statskassen betaler 1/3 af forsvarersalæret.