Dato for udgivelse
20 Jun 2014 11:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Feb 2014 11:07
SKM-nummer
SKM2014.441.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-2627-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Kasseapparat, andengangsovertrædelse, andengangstilfælde, bøde, 10.000 kr.
Resumé

T var tiltalt for, i gentagelses tilfælde, at have overtrådt momsbekendtgørelsen, ved i hans personligt ejede virksomhed i 2012, forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt at udstede forenklede fakturaer eller benyttet et salgsregistreringssystem samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtige beregning.

T havde i 2011 vedtaget et bødeforelæg på 5.000 kr. for lignende overtrædelse.

Byretten lagde vægt på forklaringen fra vidnet fra SKAT, om sine iagttagelser under kontrolbesøget, herunder at der blev solgt drikkevarer uden at disse blev slået ind på kasseapparatet.

Byretten havde ved bødefastsættelsen taget hensyn til, at bøder, der vedrører skatte- og afgiftsunddragelser, skal udmåles til en sådan størrelse, at bøderne har en præventiv virkning så fremtidige afgiftsunddragelser forhindres. På denne baggrund og henset til at T tidligere var straffet for ligeartede lovovertrædelser, blev bøden udmålt som et 2. gangstilfælde til 10.000 kr.

Efter det oplyste om tidligere kontrolbesøg og henstillinger til T om overholdelse af reglerne i momsbekendtgørelsen, tiltrådte landsretten, af de grunde som byretten havde anført, at T var fundet skyldig som sket.

Landsretten tiltrådte ligeledes af de grunde, som byretten havde anført, at bødestraffen i et 2. gangstilfælde var udmålt som sket.

Reference(r)

Momsbekendtgørelsen § 100 (dagældende)

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 7. februar 2014. 15. afdeling, nr. S-2627-13

Parter
 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Sten Ladekarl)

Afsagt af landsdommerne

Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Gitte Kühlwein (kst.)

.....................................................

Byrettens dom af 13. november 2013, nr. 3-2992/2013

Anklageskrift er modtaget den 23. maj 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) § 100, stk. 2, jf. § 43, stk. 2, og 3, jf. § 51, stk. 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgift, § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. jf. stk. 1, stk. 3, og stk. 4, og § 75, stk. 1,

ved som konstateret af SKAT den 26. oktober 2012 ca. kl. 05.55 - i gentagelses tilfælde - i virksomheden H1, forsætlig eller groft uagtsom at have undladt at udstede forenklede fakturaer eller benyttet et salgsregistreringssystem, samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtige beregning.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med tiltalen, og at han idømmes en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har subsidiært nedlagt påstand om, at bøden fastsættes til et lavere beløb end påstået af anklagemyndigheden.

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne chefkonsulent V.1, SKAT, og bestyrer V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Sagens oplysninger

I brev af 12. juni 2007 til tiltalte orienterede SKAT tiltalte om reglerne om salgsregistrering. Det fremgår af brevet, at tiltalte blev gjort bekendt med, at virksomheder, der overvejende sælger til private:

"...

enten skal benytte et salgsregistreringssystem, eksempelvis et kasseapparat udlevere en kassebon til køber, eller udskrive en almindelig faktura eller en forenklet faktura i 2 eksemplarer, hvor originalen skal udleveres til køber og kopi indgår som en del af regnskabsmaterialet.

..."

Den 12. september 2011 sendte Politiet et bødeforlæg til tiltalte i anledning af en konstateret overtrædelse af bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftslovens § 100, stk. 2, jf. § 43, stk. 2, og 3, jf. § 51, stk. 1.

Det fremgår af sagens oplysninger, at tiltalte vedtog en bøde på 5.000 kr. for overtrædelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Chefkonsulent V.1 har afgivet en detaljeret forklaring om sine iagttagelser under kontrolbesøget den 26. oktober 2012 på H1. I overensstemmelse med hendes forklaring lægger retten til grund, at hun konstaterede, at V.2 solgte drikkevarer, uden at drikkevarerne blev slået ind på restaurationens kasseapparat. På denne baggrund finder retten uanset den forklaring, som V.2 har afgivet, at anklagemyndigheden har godtgjort, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes i medfør af bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgift § 100, stk. 2, jf. § 43, stk. 2, og 3, jf. § 51, stk. 1, jf. nu bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgift § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. jf. stk. 1, stk. 3 og stk. 4 samt § 75, stk. 1, til en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til, at bøder, der vedrører skatte- og afgiftsunddragelser, skal udmåles til en sådan størrelse, at bøderne har en præventiv virkning så fremtidig afgiftsunddragelser forhindres. På denne baggrund og henset til, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartede lovovertrædelser, er bøden udmålt som et andengangstilfælde til 10.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T straffes med en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.........................................

Vestre Landsrets dom af 7. februar 2014. 15. afdeling, nr. S-2627-13

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Berigtigelse af tiltale 

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at "§ 100, stk. 2" ændres til "§ 100, stk. 1, nr. 2".

Forklaringer 

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det forhold, at han måtte vedtage bøden i 2011, gjorde, at han var særligt opmærksom på reglerne. De tidligere ansatte er blevet fyret; de havde også til eget brug taget spiritusflasker ud af omsætningen og snydt ham. V.2 holdt lige efter byretsdommen. Han har ikke nogensinde grebet hende i at "svindle"; hvis der er mange mennesker, kan det nemt fx ske, at man sælger øl, der ikke bliver drukket, 2 gange. Men det er servitricens drikkepenge og ikke i strid med reglerne. Det kan godt i travlheden ske, at man ikke lige får slået en betaling ind, eller at man blot på en særlig tjenerblok noterer, hvor meget en kunde har fået, og først opkræver betaling for det samlede køb. I sidste ende bliver beløbene altid slået ind på kasseapparatet. Han laver regnskab hver dag med efterreguleringer. Det skyldes også, at han ikke selv vil snydes. De daglige kasseafstemninger anvendes ved ugerapporterne. Han har ikke bilag for hver enkelt salg, men det kan ses på revisionsrullen. Der er normalt kun en på arbejde. Værtshuset er åbent fra kl. 05. Han selv møder ca. kl. 12 og laver så regnskabet og tager eftermiddagsvagten. Hver 3. måned får revisoren ugerapporterne. SKAT har kontrolleret hans regnskaber for en 5-årig periode og har ikke haft bemærkninger. I januar 2012, hvor V.1 var på kontrolbesøg, var han lige blevet opereret og var ikke selv til stede. Værtshuset blev styret af hans stedfortræder, NL. Had hørte en masse rygter, men tog det ikke højtideligt, for han var der jo ikke selv.

V.1 har supplerende forklaret, at de tidligere uregelmæssigheder, som hun har nævnt i byretten, var konstateret ved flere besøg. Tiltalte var derfor pålagt at føre logbog. Ved et besøg i januar 2012 oplevede SKAT, at en medarbejder end ikke kunne betjene kassen. Det var derfor ikke muligt at opgøre kassen korrekt. Den 22. februar 2012 havde SKAT et møde med tiltalte, hvor de gennemgik kravene og instruerede i, hvordan reglerne skulle følges. På baggrund af de tidligere besøg tog SKAT den 26. oktober 2012 på uanmeldt kontrolbesøg. Der var 20-30 gæster, men stille og roligt. Folk stod ved baren og snakkede. V.2 havde ikke specielt travlt. De så en øl blive solgt, uden at beløbet blev slået ind, og at en kunde købte 10 shots og betalte ved Dankortautomaten, uden at beløbet blev slået ind i kassen. Da de gav sig til kende, blev V.2 febrilsk. Hun fokuserede mest på logbogen, som ikke var udfyldt rigtigt. V.2 sagde ikke noget om, at hun godt kunne se, at der var begået fejl. I det tidsrum, hvor vidnet observerede, hvad der skete, bemærkede hun ikke tilfælde, hvor der blev slået korrekt ind på kasseapparatet. Ugerapporter som de fremlagte opfylder ikke kravene til den daglige kasseopgørelse. Tiltalte havde på mødet den 22. februar 2012 fået nøje instruktion i, at de underliggende bilag skulle være dokumenterbare for hver enkelt dag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste om tidligere kontrolbesøg og henstillinger til tiltalte om overholdelse af reglerne i momsbekendtgørelsens § 43, stk. 2, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes ligeledes af de grunde, som byretten har anført, at bødestraffen i et 2. gangstilfælde som det foreliggende er udmålt som sket.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.