Dato for udgivelse
25 Jul 2014 10:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Mar 2014 13:07
SKM-nummer
SKM2014.525.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 42B-5853/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Indretning, ophold, beboelse, sovepladser, campingudstyr, campingbil
Resumé

Sagsøgerne fik medhold i, at skattemyndighederne ikke havde tilstrækkelig hjemmel i den dagældende registreringsafgiftslovs § 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. § 5 a, stk. 3, til at opkræve yderligere registreringsafgift af sagsøgernes autocampere (to ombyggede MPV-biler), selv om sagsøgerne ikke medbragte det løse campingudstyr under kørslen, da bilerne blev standset af SKAT i en kontrolaktion (dissens).

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 5a, stk. 1, nr. 1 (dagældende)
Registreringsafgiftsloven § 5a, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 E.A.8.1.4.4


Parter

A
(advokat Finn Roger Nielsen)

og

H1 ApS
(advokat Finn Roger Nielsen)

og

B
(advokat Finn Roger Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af byretsdommerne

Pernille Kjærulff, Anne Grete Stokholm og Karsten Henriksen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagerne vedrører spørgsmålet, om de i sagerne omhandlede biler af mærket Land Rover Discovery 3 på tidspunkterne for SKATs kontroller ikke opfyldte betingelsen om at være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 5 a, stk. 1, nr. 1, med den følge, at der skal betales yderligere registreringsafgift af køretøjerne efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, jf. § 4, jf. § 5 a, stk. 3.

Bilerne er oprindeligt afgiftsberigtigede med 60 % afgift, jf. den dagældende registreringsafgiftslovs § 5 a, stk. 1, nr. 1. Der var ikke, da SKAT opkrævede yderligere afgift, foretaget konstruktive ændringer af bilerne, men ejerne/brugerne havde, da køretøjerne blev kontrolleret af SKAT, undladt at medtage forskellige løsdele, som fulgte med autocamperne ved købene.

Påstande

A, H1 ApS og B har principalt påstået, at SKATs afgørelser vedrørende dem af henholdsvis 18. november og 27. september 2011 begge stadfæstet af Landsskatteretten 27. september 2012, ophæves, og de af dem indbetalte ekstra registreringsafgifter tilbagebetales dem.

Subsidiært har de påstået, at Skatteministeriet skal anerkende, at der ikke i lov om registreringsafgift § 5 a har været hjemmel til at opkræve yderligere registreringsafgift over for dem ud over den oprindelige betalte registreringsafgift på 60 %, hvorfor de skal have tilbagebetalt den ekstra opkrævede registreringsafgift hver for sig.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Landskatteretten har truffet afgørelser i sagerne den 27. september 2012.

Sagen er anlagt den 28. december 2012 og behandlet under medvirken af tre dommere, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 1 og 2.

Af A's sag fremgår:

"...

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Sagen er blevet drøftet med klageren og klagerens advokat ved et møde i Landsskatteretten. Sagen har ligeledes været behandlet på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Politiet og SKAT har ved fælleskontrol den 21. august 2011 ved ...5 stoppet klagerens søn i en Land Rover Discovery 3, der er indregistreret med registreringsnummer ..., med klageren som bruger.

Bilen er indregistreret første gang i december 2006, og afgiftsberigtiget som en autocamper med 60 % afgift, jf. den dagældende § 5a i registreringsafgiftsloven.

SKAT har ved standsningen konstateret, at bilen ikke medbragte alt campingudstyret, idet bl.a. det udtagelige gasblus ikke var medbragt under kørslen.

Klagerens søn har ved standsningen oplyst, at camperudstyret var taget ud for, at der kunne være plads til højttalere samt diverse oppakning i køretøjet.

Klageren har i forbindelse med sagens behandling ved SKAT protesteret mod den behandling, som han og hans søn blev udsat for i forbindelse med standsningen af bilen. Han har herved bl.a. henvist til, at sønnen og hans kammerater med oppakning blev sat ud af bilen på en parkeringsplads ved ...5 i forbindelse med, at bilens plader blev klippet, uanset at SKAT i andre tilsvarende sager har ladet bilister slippe med en advarsel eller er kørt med hjem til ejerens bopæl og accepteret køretøjets stand, hvis løsdelene var på denne adresse.

Klageren har i den forbindelse over for SKAT understreget, at der ikke er foretaget konstruktive ændringer i forhold til de konstruktive ændringer, der er foretaget for, at bilen kunne indregistreres som en autocamper; oplukkeligt tag, køkkenvask i højre bagerste handskerum, beslag til at holde gasblus, beslag til bordben og to nedklappelige bagsæder. Der var alene udtaget et antal løsdele, som skal anvendes i forbindelse med indretning til beboelse, som ikke må være installeret ved kørsel. Det giver derfor efter hans opfattelse ikke mening at tale om, at det nødvendige camperudstyr ikke var installeret på kontroltidspunktet.

Klageren har aldrig været i tvivl om, at han ikke måtte foretage konstruktive ændringer af det fastinstallerede camperudstyr, men han har været i tvivl om, om det er et krav, at alle løsdele medbringes ved kørsel. Han har derfor altid har kørt rundt med løsdelene i sit bagagerum. At gasblus og bordplade ikke var med i køretøjet på kontroltidspunktet skyldtes alene, at klagerens søn havde lånt køretøjet, og var til fest i ...6, hvor han anvendte bilen i camperversion til overnatning, dvs. havde lagt sæderne ned og anvendt den medfølgende luftmadras, mens de andre løsdele var taget ud og stillet indenfor i garagen, fordi klageren ikke tilstrækkelig tydeligt havde forklaret ham, at de for en sikkerheds skyld skulle blive i køretøjet på grund af klagerens tvivl om, om dette reelt er et krav.

Klagerens repræsentant har under sagens behandling ved Landsskatteretten præciseret, at gasblus var under sædet og vandposer var i handskerummet. I et hulrum i højre side befandt sig stangen til bordplade, samt en luftmadras. Køkkenmodulet var ikke fjernet, og alt monteret såvel som løsdele til køkkenet var i bilen. Repræsentanten har forklaret, at der alene manglede hynder, samt yderligere madrasser og liggeunderlag samt selve bordpladen.

SKATs afgørelse

SKAT har ved den påklagede afgørelse afkrævet klageren yderligere registreringsafgift af køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens §§ 1 og 4.

Det er som begrundelse herfor anført, at køretøjet er anvendt til kørsel i Danmark uden at det nødvendige campingudstyr var til stede i dette, og at køretøjet herefter ikke opfylder kravet til at være afgiftsberigtiget som autocamper, men skal omregistreres til almindelig personbil med fuld registreringsafgift.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens advokat har over for Landsskatteretten nedlagt på stand om, at den opkrævede registreringsafgift er opkrævet med urette.

Han har til støtte herfor anført, at det er korrekt, at alt bilens campingudstyr ikke var medbragt i bilen, da den blev standset, men at der ikke på nogen måde er ændret på den egentlige konstruktion i bilen, der bl.a. omfatter fastmonteret udklappeligt køkken, fastmonteret bundkonsol i bunden af bilen, en særlig indretning af taget og en fastmonteret holder til gasblus.

Det er i den forbindelse understreget, at løsdelene i form af vanddunke/vandposer til opsamling af vand, bordplade, gasblus og udfoldning af tag til overnatning ikke kan monteres/anvendes lovligt under kørsel, og at bilens konstruktion under kørsel således var fuldstændig uændret ved kontrollen, uanset at den del af campingudstyret, der kan monteres i tilfælde af overnatning, ikke var med. Køkkeninstallationen var ikke taget ud, idet selve den udklappelige vask og beslag til montering af kogeblus, som er fastmonteret i bilen, ikke var fjernet, men alene de løsdele, der skal tilsluttes, når bilen opsættes til overnatning.

Det forhold, at det løse campingudstyr, der fylder temmelig meget bag i vognen, ved lejligheder udtages og lægges i garagen, f.eks. hvis man skal på genbrugspladsen og aflevere affald eller anvende bilen i anden sammenhæng, hvor man ikke skønner at have behov for udstyret, kan ikke karakteriseres som en varig ændring i konstruktionen af bilen eller brugen af denne, der kan begrunde, at der opkræves yderligere afgift. Det er således en forudsætning for at afgøre sagen, at der opnås enighed om, hvilke dele af campingudstyret, der må anses som løsdele, der særligt anvendes i forbindelse med, at bilen holder stille og anvendes til overnatning, og hvilke dele af udstyret, der egentlige er konstruktioner, der er etableret med henblik på, at bilen kan anvendes til overnatning. Sådan enighed kan f.eks. opnås ved hjælp fra en sagkyndig fra f.eks. Statens Bilinspektion, der kan fastslå, hvad der er konstruktionsmæssigt betinget i relation til overnatning i bilen, og hvad der ikke er.

Fjernelse af indretninger eller tilbehør til bilen, som ikke er en konstruktionsmæssig ændring af bilen i forhold til, hvorledes den leveres som standardmodel kan ikke udgøre en konstruktiv ændring af bilen, der udløser yderligere registreringsafgift. Hvis det antages, at der består en pligt til at medbringe alle løsdele til hver en tid, må manglende overholdelse heraf belægges med bødestraf eller med advarsel/indskærpelse, og gentagne forseelser af denne art kan måske endda anses som en omgåelse af lovgivningen, der kan begrunde yderligere tiltag. En enkeltstående fejl kan imidlertid ikke forsvare en sådan betragtning.

SKAT har da også i andre tilsvarende sager gjort brug af indskærpelser og efterfølgende vejledning. Dette fremgår bl.a. af kopier af SKATs brev af 9. oktober 2011 i SKATs sagsnr. 11-182945 henholdsvis SKATs efterfølgende vejledning af 8. november 2011, der begge er fremlagt for Landsskatteretten. Disse er udsendt til en anden bilist i forbindelse med en kontrol, der blev gennemført af politiet og SKAT ved ...7 den 31. august 2011, og de illustrerer, at ens situationer ikke er blevet behandlet ens af SKAT.

Det beror tilsvarende tilsyneladende på tilfældigheder, om personer, der har erhvervet campingbiler, f.eks. en Landrover Discovery 3, efter reglerne om betaling af 60 % registreringsafgift, i toldattesten er blevet pålagt at medbringe alt campingudstyr i bilen til enhver tid. Det fremgår således af toldattester, der er fremlagt over for Landsskatteretten, at det nævnte krav ikke er nævnt i alle udstedte toldattester vedrørende tilsvarende autocampere. Der er således en del af bilisterne, der har været i god tro, når de har kørt i autocamper uden at medbringe alle løsdele. Disse bilister kan i hvert fald ikke sanktioneres ved pålæg af en stor registreringsafgift på et uklart hjemmelsgrundlag, og det forvaltningsretlige lighedsprincip må føre til, at den mest gunstige løsning anvendes over for alle borgere. Det er jo lovgiver og SKAT, der konsekvent burde have draget omsorg for, at det var klart for borgerne, hvilke vilkår, der gjaldt for at få indregistreret en bil af den pågældende type under den gunstige 60 % -ordning.

Lighedsprincippet må tilsvarende føre til, at alle borgere behandles på samme vis som de borgere, der ved aktionerne blot har fået påbud og efterfølgende har modtaget vejledning. Det er simpelthen ikke professionelt, og heller ikke forvaltningsretligt korrekt, at udøve forskelsbehandling på den skete måde. Dette må dog skyldes, at SKAT befinder sig i en vildfarelse omkring forståelsen af reglerne, herunder den faktiske indretning af bilerne og brugen af disse, når de anvendes til camping.

Den manglende hjemmel til at træffe vekslende afgørelser i forhold til borgerne er kommet klart til udtryk i UfR.2008.1404 H vedrørende spørgsmål om overtrædelse af lov om buskørsel. Den i sagen berørte og andre berørte i lignende sager var pålagt meget forskellige bøder. De blev dog i det mindste ikke pålagt at betale fuld registreringsafgift. Selvom de efter myndighedernes opfattelse medbragte passager. som ikke hørte under den "nære" familie.

Hvis de her omhandlede sager skal køre helt til tops, vil udfaldet være det samme som i den nævnte dom. Dette synes dog helt unødvendigt, når henses til ovennævnte faktuelle oplysninger.

Advokaten har bedt Landsskatteretten om at tilvejebringe en fuld samlet statistik over hvor mange, der blev stoppet ved de gennemførte kontroller den 21. august 2011 og den 31. august 2011, idet han ønsker at få oplyst, hvor mange, der fik lov til at køre videre eller har fået sluttet deres sag ved at modtage irettesættelse eller vejledning, og hvor mange, der under lignende omstændigheder er blevet pålagt at betale yderligere registreringsafgift. Landsskatteretten har imidlertid på hans udtrykkelige anmodning herom meddelt, at retten ikke finder grundlag for at imødekomme anmodningen herom.

Klageren har i forbindelse med den mundtlige drøftelse af sagen ved Landsskatteretten understreget, at alt det med bilen leverede camperudstyr kan "stuves væk" i bilen eller lægges fladt i bagagerummet i bilen, og at udstyrets tilstedeværelse i bilen således er helt uden betydning for bilens funktionalitet i dagligdagen.

Det er ligeledes understreget, at en del af dette udstyr er en dobbelt luftmadras, der uden for anvendelse blot ligger løst i bagagerummet. Denne del af udstyret var med på tidspunktet for standsningen, da klageren søn havde lånt bilen til en "turne-tur" i ...6, og da en del af de 6 personer, der kørte i bilen, netop skulle bruge denne til overnatning.

Det er under henvisning til oplysningerne om arten af udstyret bemærket, at det forekommer helt vanvittigt, hvis konsekvensen af, at alt udstyret ikke er med i bilen, er, at der skal betales yderligere afgift, således som det er antaget af SKAT. Dette vil jo føre til, at man, f.eks. hvis der går hul på luftmadrassen f.eks. i forbindelse med en ferie, skal undlade at køre i bilen, før madrassen er repareret, eller få fragtet bilen hjem.

Repræsentanten har i forbindelse med drøftelserne fastholdt, at der under henvisning til den fremførte argumentation mangler hjemmel til at opkræve afgift i en situation som den forelagte, da det ikke af registreringsafgiftsloven eller bemærkningerne dertil kan udledes, at alt det løsøre, der blev leveret med bilen, skal medbringes i forbindelse med al kørsel i denne, hvor dette altså ikke lovligt kan være monteret.

En formulering i den af SKAT udarbejdede punktafgiftsvejledning udgør ikke fornøden hjemmel til opkrævning af afgift, der derimod skal være hjemlet i lovgivningen.

Da lovgivningen er så uklar, som tilfældet er, kan der ikke opkræves afgift i den foreliggende situation. Dette følger f.eks. af principperne, der ligger til grund for UfR.2008.1404 H.

SKAT har da også i andre tilsvarende situationer brugt mere proportionelle løsninger, idet der er udsendt indskærpelser og vejledning til borgerne.

Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning tilsiger således, at der også i den her foreliggende situation anvendes sådanne mere proportionelle løsninger. Dette følger også af UfR.2008.1404 H, hvor uklarheden i lovgivningen førte til straffrihed for de direkte berørte og genoptagelse af et stort antal tilsvarende sager, der var afgjort af SKAT.

SKAT gjorde i øvrigt i den nævnte sag ikke gældende, at de busser, der efter SKATs opfattelse var anvendt i strid med busloven, ikke længere kunne være afgiftsberigtiget efter de særlige regler for busser. Dette er bemærkelsesværdigt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

3 af Landsskatterettens medlemmer, herunder retsformanden, udtaler:

Det er ubestridt, at det omhandlede køretøj er registreringspligtigt i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1, jf. lov om registrering af køretøjer § 2.

Det anses endvidere for ubestridt, at køretøjet ved første indregistrering er afgiftsberigtiget efter de særlige regler i den tidligere gældende § 5a i registreringsafgiftsloven, der var formuleret således (uddrag):

For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:

1) køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer,

...

Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

...

Den citerede § 5a, stk. 1, i registreringsafgiftsloven er indført ved lov nr. 463 af 31. maj 2000.

Det fremgår af bemærkningerne til denne lov, at det af bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse vedrørende campingbiler fremgår, at "køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand- og spildevandstank m.m.", og at dette ved den foreslåede ændring ønskes præciseret med krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt.

Det er i overensstemmelse hermed i afsnit E.1.4.4 i punktafgiftsvejledningen fra januar 2006 anført, at:

Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynes med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være

- mindst 4 sovepladser

- køkkenarrangement med vand- og spildevandstank

- evt. toilet

- passende loftshøjde

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstanken skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimums loftshøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

Det er ved politiets og SKATs fælleskontrol den 21. august 2011 konstateret, at køretøjet ikke pr. 21. august 2011 opfyldte de opregnede betingelser for at være afgiftsberigtiget efter de nævnte regler. Dette kan fastslås allerede på det foreliggende grundlag. Der er derfor ikke grundlag for at indhente yderligere oplysninger vedrørende indretning og konstruktion af autocampere.

Køretøjet skal på denne baggrund afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens § 4.

Dette ændres ikke af, at der eventuelt alene har været tale om en enkeltstående kørsel, hvor betingelserne ikke har været opfyldt, eller af det forklarede om baggrunden for, at udstyret ikke var i bilen den 21. august 2011. Dette ændres heller ikke af, at SKAT eventuelt i visse andre sager har undladt at opkræve supplerende afgift, jf. de opregnede bestemmelser i registreringsafgiftsloven. Det er ikke godtgjort, at klageren har disponeret i tillid til en af SKAT oparbejdet praksis eller i tillid til tilkendegivelser fra SKAT om, at kørsel i Danmark i køretøjet uden det omhandlede udstyr ikke ville udløse opkrævning af supplerende registreringsafgift.

Et retsmedlem udtaler:

Lovgrundlaget er lov om registreringsafgift § 5a, hvoraf fremgår, at køretøjet skal være utvivlsomt konstrueret og indrettet til beboelse. Denne forudsætning skal være opfyldt for, at køretøjet kan berigtiges til den lave registreringsafgift på 60 %.

Der stilles ikke yderligere krav, f.eks. til anvendelsen af køretøjet, når blot det er konstrueret og indrettet til beboelse. Det indebærer, at der efter lovgrundlaget ikke er noget til hinder for, at køretøjet anvendes til privat personbefordring, når blot det fortsat er indrettet som beskrevet ovenfor.

Det er formentlig ubestridt, at køretøjet ved indregistrering opfyldte betingelserne efter § 5a. Spørgsmålet bliver herefter alene, om der er foretaget sådanne ændringer af køretøjets konstruktion og indretning, at betingelserne for at opretholde den lave afgift på 60 % fortsat er opfyldt.

Den omstændighed, at ejeren midlertidigt fjerner mindre løsdele og ikke ændrer konstruktionen og indretningen af køretøjet, bør ikke have afgiftsmæssige konsekvenser, specielt ikke da der i lovgrundlaget er ikke er noget krav om, at sådanne løsdele altid skal forefindes i køretøjet.

Når bestemmelsen taler om konstruktion og indretning, er det nærliggende at slutte modsætningsvis, at løsdele ikke er omfattet af bestemmelsen.

Under hensyn hertil, samt til at SKAT ikke gennem udvidende fortolkninger kan ændre lovgrundlaget, bør der gives klageren medhold. Der mangler simpelthen lovhjemmel til at give SKAT medhold.

Landsskatterettens afgørelse

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

..."

Afgørelsen i sagen mod H1 ApS er identisk for så vidt angår klagerens synspunkter samt for så vidt angår Landsskatterettens afgørelse med dissens. Det fremgår bl.a. af afgørelsen:

"...

Sagens oplysninger

Politiet og SKAT har ved fælleskontrol den 2. juni 2011 stoppet B, der er hovedanpartshaver i H1 ApS (selskabet), i den af selskabet ejede Land Rover Discovery 3, der er indregistreret med registreringsnummer ... med selskabet som ejer og hovedanpartshaveren som bruger.

Bilen er indregistreret første gang den 27. september 2006, og afgiftsberigtiget som en autocamper med 60 % registreringsafgift, jf. den dagældende § 5 a i registreringsafgiftsloven.

Det er i forbindelse med standsningen konstateret, at bilen ikke medbragte alt campingudstyret.

Hovedanpartshaveren har ved standsningen oplyst, at hun havde taget al udstyret ud af bilen, og hun har efterfølgende ved brev af 10. juni 2011 til SKAT forklaret således om baggrunden herfor:

Det er korrekt, at min mand og jeg kørte uden campingudstyret på standsningstidspunktet. Alle løsdele er på det tidspunkt fjernet fra bilen, men der er ikke på nogen måde foretaget ombygning/konstruktive ændringer. Jeg havde brugt morgenen på at vaske og støvsuge bilen for at kunne låne den ud til vores søn med familie. De ønskede at benytte camperen til en god oplevelse med ungerne.

I forbindelse med rengøringen har jeg lagt campingudstyret på garagegulvet. Vi havde aftalt formiddagskaffe med nogle venner på en båd i ...8, og da vi kører derud, tænker jeg ikke på camping og regler overhovedet, vi skynder os bare at komme af sted.

Det er naturligvis meget, meget dumt.

Vi bliver standset 1000 meter fra vores bopæl og skal køre et par kilometer mere. Det er første gang i den tid, vi har haft bilen, at vi begiver os af sted uden det udstyr, der skal være der.

Der er altså tale om et øjebliks distraktion og ren forglemmelse, at vi i dette fatale øjeblik ikke overholder reglerne. Vi gjorde opmærksom på, at det forholdt sig sådan, og at vi kunne tage hjem til vores garage og dokumentere, at det var, som vi fortalte.

SKATs afgørelse

SKAT har ved den påklagede afgørelse anset bilen som registreringspligtigt, jf. registreringsafgiftslovens §§ 1 og 4.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført, at køretøjet er anvendt til kørsel i Danmark uden at det nødvendige campingudstyr var til stede i dette, og at køretøjet herefter ikke opfylder kravene til at være afgiftsberigtiget som autocamper, men skal omregistreres til almindelig personbil med fuld registreringsafgift.

...

Landsskatterettens begrundelse og afgørelse

3 af Landsskatterettens medlemmer, herunder retsformanden, udtaler:

...

Det er ved politiets og SKATs fælleskontrol den 2. juni 2011 konstateret, at køretøjet ikke pr. 2. juni 2011 opfyldte de opregnede betingelser for at være afgiftsberigtiget efter de nævnte regler. ...

...

Et retsmedlem udtaler:

...

Landsskatterettens afgørelse

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

..."

Retten har haft lejlighed til at se H1 ApS' bil med alt tilbehør.

I toldattesten for begge biler i sagen er under "Standardklausul nummer, bogstav" anført

"27"

og under "Klausul om tilhørsforhold" (ejers og eventuel brugers navn og adresse)er under "Ejer" anført:

"...

Køretøjet er godkendt til max 7 siddepladser. Alt campingudstyret skal medbringes ved kørsel.

..."

Standardklausulerne er optrykt i toldattesten. Det fremgår bl.a.

"...

Campingbiler

27. Den foretagne afgiftsberigtigelse gælder kun, så længe den tilladte totalvægt er mindst to tons, og køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer.

..."

A har fremlagt kopi af sin bils oprindelige registreringsattest, registreringsdato 22.12.2006. Det fremgår heraf, at bilens "art" er "Personbil" og at "anvendelse" er "Beboelse". H1 ApS med bruger B har fremlagt den registreringsattest, som selskabet fik efter at have betalt den forhøjede registreringsafgift. Det fremgår, at bilen er registreret første gang den 27.09.2006 og ændret den 7.10.2011. Af denne registreringsattest fremgår også, at bilens "art" er "Personbil" og at "anvendelse" er "Beboelse".

SKATs Fortegnelser

Skatteministeriet har fremlagt Fortegnelser vedrørende Land Rover LA, Discovery 3, nr. 13/2005 med gyldighedsperiode 06.09.05, nr. 16/2005 med gyldighedsperiode 14.11.05 og. nr. 15/2006 med gyldighedsperiode 19.09.06.

Beskrivelsen i de to førstnævnte fortegnelser er enslydende:

"...

Køretøjet ombygges her i landet til autocamper. Køretøjet er herfra godkendt med max 6 siddepladser. Heraf 2 førersæder, en bænk bag førersæderne med plads til 2 personer og køkken ved siden af og 2 sæder bagerst i kabinen.

Der indrettes soveplads i vognen til 2 personer denne måler 119 x 192. Under hævetaget kan desuden indrettes en soveplads på 105 x 193 cm.

Køkken modulet er indrettet med 1 gasblus og køkkenvask tilsluttet vand og spildevandstank. Ved køkkenarrangementet er ståhøjde 217 cm.

Alt campingudstyret skal medbringes ved kørsel.

I kabinen er anbragt et bord 80 x 41 cm.

Totalvægten er 3225 kg.

Egenvægt er angiveligt 2450 kg.

..."

Beskrivelsen i den sidstnævnte fortegnelse lyder således:

"...

Køretøjet ombygges her i landet til autocamper. Køretøjet er herfra godkendt med max 7 siddepladser. Heraf 2 førersæder, en bænk bag førersæderne med plads til 3 personer, og 2 sæder bagerst i kabinen.

Der indrettes soveplads i vognen til 2 personer denne måler 119 x 192 cm. Under hævetaget kan desuden indrettes en soveplads på 105 x 193 cm.

Køkken modulet er indrettet med 1 gasblus og køkkenvask tilsluttet vand og spildevandtank. Køkkenet har svigarm, og er fastmonteret i vognen. Ved køkkenarrangementer er ståhøjde 217 cm, når hævetaget er slået op.

Alt campingudstyret skal medbringes ved kørsel.

I kabinen er anbragt et bord 80 x 41 cm.

...

Denne fortegnelse gælder fra ovenstående dato og indtil videre.

..."

LM's sag

LM blev ligesom A's søn stoppet den 21. august 2011 ved en kontrol ved ...5.

Landsskatteretten traf ved kendelse af 27. september 2012 samme afgørelse i forhold til LM som i forhold til A og H1 ApS. Af Landsskatterettens sagsfremstilling fremgår bl.a.:

"...

Det er i SKATs sagsfremstilling anført, at klageren ved kontrollen oplyste, at han havde afmonteret køkkenudstyret samt bord og bordben for at få plads til et ekstra sæde samt oppakning i køretøjet.

Klageren har i forbindelse med efterfølgende kontakt med SKAT fremsendt faktura af 1. juni 2011 fra G1 om køb af den omhandlede 7 Personers camper, kopi af toldattesten til køretøjet, der ikke indeholder en klausul om, at alt camperudstyr skal medbringes under kørsel, samt registreringsattesten. Han har i den forbindelse oplyst, at han ikke var vidende om, at alt camperudstyret skal være med ved kørsel, men at udstyret normalt ligger løst i bagagerummet i bilen, da han anvender køretøjet i forbindelse med camping, friluftsture og anden aktivitet i forbindelse med hans arbejde som støtte- og kontaktperson til socialt udsatte unge fra ...9, ...10 og ...11 Kommuner. Udstyret kan ikke være monteret under kørsel, da køretøjets sæder skal skifte position for at montere de forskellige løsdele, f.eks. bordet, hvis fod er fastspændt under bagsædet. Det er først, når køretøjet er parkeret, at det kan omformes med det løst liggende tilbehør, såvel som man heller ikke har taget opslået under kørsel. Der er på ingen måde ændret ved køretøjets konstruktion eller indretning.

Klagerens repræsentant har under sagens behandling ved Landsskatteretten præciseret, at gasblus var under sædet og vandbeholder samt luftmadras og bordben befandt sig i et hulrum i højre side. Repræsentanten har forklaret, at der alene manglede en hynde samt selve bordpladen.

..."

Der er i toldattesten vedrørende LM's bil under "Standardklausul nummer, bogstav" anført "Klausul 27".

TK's sag

TK blev den 31. august 2001 stoppet i forbindelse med en kontrol ved rastepladsen ...7. Landsskatteretten har den 13. marts 2012 afvist at træffe afgørelse vedrørende hendes klage, idet den blev indgivet for sent.

KN's sag

Den 6. oktober 2001 skrev SKAT bl.a. til KN

"...

Indskærpelse for indretning af camper.

Ved en kontrol gennemført af SKAT og Politiet den 31. august 2011 ved ...7 på ...9 motorvejen blev De bragt til standsning. De var kørende i nedenstående køretøj, indregistreret til beboelse (camper):

Mærke:

Land Rover

Model:

Discovery 3

...

Af køretøjets toldattest fremgår at:

-

Toldattesten skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises myndighederne.

-

Køretøjet er klausuleret med klausul 27

-

...

Ved den gennemførte kontrol af køretøjet kunne det konstateres, at alt påkrævet campingudstyr, herunder bordplade og hynder, ikke var medbragt under kørslen.

SKAT skal på det kraftigste indskærpe, at alt campingudstyr fremover medbringes samt er fastmonteret under kørslen således, at køretøjet lever op til kravene på toldattesten.

De bedes derfor sørge for, at køretøjet indrettes som påkrævet.

..."

Den 8. november 2011 skrev SKAT til KN

"...

Tilbagekaldelse af indskærpelsen af 6. oktober 2011

SKAT har efter fornyet behandling af kontrolsagen valgt at tilbagekalde den udsendte indskærpelse af 6. oktober 2011 og erstatte den med en vejledning.

..."

Af "Vejledning - indretning af autocamper" stilet til KN fremgår:

"...

Ved kontrollen har SKAT registreret til kontrolskema, at det var et enkeltstående tilfælde, at campingudstyret var udtaget på grund af transport af et møbel.

De har med mail af 16. september 2011 redegjort for bilens konstruktion og indretning samt om den konkrete anvendelse den 31. august 2011. De anfører i deres mail, at dele af bilens campingudstyr faktisk var i bilen. De redegør for, at luftmadras, gaskomfuret og vanddunken var i et rum, som ikke blev åbnet under kontrollen.

Det er erkendt, at der mangler en bordplade og hynde, som normalt opbevares i en taske i bilen.

Deres oplysninger om, at madras, komfur og vanddunk var i køretøjet på kontroltidspunktet kan ikke be- eller afkræftes af SKATs medarbejder på kontrolstedet.

SKAT finder imidlertid, at der ved kontrollen er rejst tvivl om køretøjets indretning på kontroltidspunktet. Der er udtaget fotos af køretøjet på baggrund af en beslaglæggelsessituation (buler og lakskader), men ikke af køretøjets indretning. Køretøjet blev imidlertid ikke beslaglagt, idet De stillede sikkerhed for afgift mv.

SKAT finder, at der er rejst tvivl om køretøjets indretning på en sådan måde, at gennemførelse af sædvanlig afgiftssag ved ændring af autocamper (60 %) til personbil (fuld afgift) i nærværende sag ikke kan ske på tilstrækkelig sikkert grundlag.

Sagen afsluttes ved, at De hermed vejledes om, at alt campingudstyr fremover medbringes i køretøjet samt er fastmonteret under kørslen og således, at køretøjet lever op til kravene på toldattesten.

..."

LH's sag

LH blev som A's søn standset ved kontrollen den 21. august 2011 ved ...5.

SKAT sendte "Indskærpelse for indretning af camper" til ham den 7. september 2011. Det fremgår bl.a.

"...

Af køretøjets toldattest fremgår, at:

-

Toldattesten skal medbringes under kørsel og på forlangende forevises myndighederne.

  

-

Køretøjet er klausuleret med klausul 27:

  

-

Campingbiler - Den foretagne afgiftsberigtigelse gælder kun, så længe den tilladte totalvægt er på mindst 2 tons og køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser.

...

Ved den gennemførte kontrol af køretøjet kunne det konstateres, at bord og spildevandstank var afmonteret.

SKAT indskærper, at alt campingudstyr, fremover medbringes samt er fastmonteret under kørslen således, at køretøjet lever op til kravene anført på toldattesten.

De bedes derfor sørge for, at køretøjet indrettes som påkrævet og efterfølgende give undertegnede besked herom, senest den 21. september 2011.

..."

Den 21. september 2011 sendte LH som aftalt telefonisk billeder, der viste hans Land Rover Discovery 3 med opsat camperudstyr, og den 5. oktober 2011 kvitterede SKAT for modtagelsen af billederne:

"...

Billederne viser, at din autocamper nu lever op til de krav der stilles for at køretøjet er indregistreret med lav afgift (60 %).

SKAT foretager sig ikke yderligere i denne sag, og betragter sagen som afsluttet.

..."

NJ's sag

I NJ's toldattest er noteret "Klausul 27"

NJ har i januar 2012 modtaget et brev fra SKAT, hvoraf bl.a. fremgår:

"...

Tjek, om din autocamper er indrettet efter reglerne

Din autocamper koster mindre i registreringsafgift end en almindelig personbil. For at du er berettiget til at betale den lave registreringsafgift på 60 %, skal autocamperen opfylde en række betingelser.

...

Her får du en kort oversigt over reglerne:

...

-

Autocamperen skal utvivlsomt være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst fire personer.

  

-

Under kørslen skal du altid medbringe udstyr, der er nødvendigt for at etablere sovepladser og bruge køkkenet. Du må heller ikke fjerne fastmonteret udstyr.

  

-

...

..."

SKAT har den 25. januar 2012 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf fremgår, at brevet er sendt til 7.000 ejere af autocampere.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, BB, LM, TK, LH, KN, OR, PR, NJ og TS.

A har forklaret, at han oprindeligt leasede bilen via en finansieringsvirksomhed. Han havde en lille enkeltmandsvirksomhed, hvor han kunne fradrage leasingafgiften.

Han har en fortid i forsvaret og han har noget out-door erfaring, som han kan bruge i sit arbejde. Han har haft stor fornøjelse af bilen i Sverige, i skovene herhjemme og på ferie med familien. Alt service er overholdt hos G1 A/S.

Foreholdt toldattesten har han forklaret, at bilens udstyr ikke blev drøftet med GP. Men hans opfattelse var, at den konstruktive ændring ikke måtte forandres. Han har forstået, at det opklappelige tag giver noget støj i kabinen, som undgås, hvis taget er fast. Endvidere er der et hul i handskerummet. Den øvrige ombygning og tilbehøret gjorde ikke nogen funktionel forskel. Foreholdt toldattesten har han forklaret, at han har været lidt i tvivl om, hvorvidt det var et absolut krav, at alle dele af campingudstyret var med. Gik luftmadrassen i stykker i ...6, tænkte han at han nok kunne køre hjem. Hvis han netop havde gjort rent i bilen og taget nogle løsdele ud, tænkte han også, at han kunne køre alligevel. Han forestillede sig ikke, at det var noget, SKAT ville lægge vægt på. Han har et par venner, der har identiske biler, og hvor der ikke står noget om campingudstyret i toldattesten. Han kørte med alt løsøret. Han havde fundet ud af, hvordan gasblusset kunne stuves ned bag det midterste sæde. Det eneste, der var i bagagerummet, var de to hynder og bordpladen, som kunne fastgøres bag på et forsæde. De to andre hynder havde han stuvet af vejen, så de ikke fyldte noget.

Han havde aldrig hørt om sager som sin egen, før hans søn blev stoppet i en kontrol. Han har aldrig drøftet noget om bilens udstyr med GP. Det var G1 A/S, der kørte bilen til syn. Den 21. august 2011 blev han ringet op af sin søn, BA, som sagde, at der var en person fra SKAT, der ville tale med ham. SKATs medarbejder sagde så, at bilen ikke fremstod i lovligt registreret stand, og derfor ikke kunne køre længere. Det havde de en dialog om, men SKATs medarbejder fastholdt. A tilbød at komme med de ting, som var taget ud af bilen. Men det eneste medarbejderen koncentrerede sig om var hans betaling af 225.000 kr., som det blev oplyst vedrørte både en bøde og registreringsafgift. Det var søndag eftermiddag og fysisk umuligt at betale.

Det eneste løsøre, der ikke var i bilen, var de to hynder og bordpladen. BA havde lånt bilen og skulle have fire kammerater med, og han læssede de løsdele af. Der er god plads i bilen, og der har nok været læs på. BA havde luftmadrassen med, så han kunne sove i bilen, og de andre kunne sove i et telt, som kan ses på SKATs billeder.

Han havde ikke fået kommunikeret klart over for BA, at han for en sikkerheds skyld skulle have alle løsdele med.

Han kender OR, som er GP's søn. Han ringede til ham og fortalte ham om situation ved ...5. OR sendte et par af sine ansatte ned med prøveplader og kørte bilen hjem til G1 A/S. Kravet om yderligere registreringsafgift skulle fremsættes over for ejeren, F1-Finans A/S. F1-Finans indbetalte beløbet, og der blev oprettet en ekstraordinær leasingafgift, som han så skulle betale, når sagen var afsluttet.

Når de er på tur, vil han i praksis vælge at sove udenfor bilen. Men de har brugt sovepladserne, når familien har været på ferie. Han bruger en anden madlavningsmulighed end gasblusset. De har aldrig brugt gasblusset. Den tilslutning, der er mulig, kræver en gasflaske, som han tror kun kan købes i England. Han vil tro, at alle vil finde det uhensigtsmæssigt at tænde gasblus i bilen. Man kan sidde fint ved bordet inde i bilen.

Han kontaktede FDM i anledning af sagen. Det var i den forbindelse, at han blev opmærksom på, at KN for en tilsvarende forseelse havde modtaget en indskærpelse fra SKAT. På den baggrund skrev han til SKAT, at en indskærpelse over for ham også måtte være på sin plads. FDM orienterede ham, da indskærpelsen over for KN blev ændret til en vejledning. Det gjorde ham meget frustreret, da han selv blot fik tilsendt et girokort. Det var samme bil og samme forseelse.

Han fik indregistreret bilen som camper igen, da han havde den bekymring, at en registrering som personbil kunne give vanskeligheder, hvis han fik medhold. Bilen blev dog registreret som personbil, men det var han ikke opmærksom på. Han fortsatte med at køre med bilen som hidtil. Han fandt først ud af, at det var en personbil, da han solgte bilen i 2013 til G1 A/S, da bilens motor var gået i stykker. Han tror, at han fik 20.000-30.000 kr. mere for bilen, fordi det var en personbil. Han har fået at vide af FDM, at G1 A/S har købt en personbil, og det er uden betydning for G1 A/S, hvis A vinder sagen. A vil på sin side have fået lidt mere for bilen, fordi det var en personbil og ikke en camper.

Foreholdt SKATs "fortegnelse", har han forklaret, at han ikke har set den før sagen startede. Det den viser, er tilsyneladende det, brochuren vedrørende bilen viser.

Han husker G1 A/S' hjemmeside vedrørende den aktuelle bil som meget sparsom på købstidspunktet. Efter BA blev stoppet, har han fra SKAT i januar 2012 modtaget brev om indretning af autocampere. G1 A/S sendte også den vejledning, som fremgår af hjemmesiden længe efter sagen startede.

Han har fået et bødeforelæg på 1.500 kr. Han ringede til medarbejderen og sagde, at han ikke ville betale, før sagen var sluttet. Bødeforelægget er efter hans opfattelse sat på hold.

Det har aldrig været aktuelt for ham at købe en Landrover som personbil. Det ville nok have kostet omkring 900.000 kr. Han vidste fra G1 A/S, at man havde en udfordring med at sælge biler i den prisklasse, og at det var en mulighed at sælge bilerne som camper, hvorved afgiften blev lavere. Men det blev ikke gennemgået, hvad der skulle være i bilen. Der var nogle løsdele som fulgte med bilen.

BB har forklaret, at bilen ejes af H1 ApS. Han er erhvervspsykolog og har arbejdet som konsulent i mange år. I dag driver han et lille rådgivningsfirma med en gammel kundekreds som interessenter. De havde to biler, da Landroveren blev købt. Han havde firmabil, og de ville som et livsstilsinitiativ købe Landroveren, der skulle være hans kones bil. De havde ambitioner om at have bilen med til Island, Lofoten og Nordnorge. Deres liv var bjerge, ski og sejlads. Han var på det tidspunkt ikke syg som nu. Da han stoppede som direktør, fik han et tilbud om, at han kunne købe firmabilen, en Audi, ud, men de valgte, at Landroveren skulle være deres blivende bil. Bilen blev overdraget til firmaet, da hans hustru. B, måtte indtræde som hans chauffør. Bilen blev købt hos G1 A/S, som de kendte fra tidligere bilkøb, og som gav en god byttepris for deres gamle Landrover. De havde forinden prøvekørt bilen hos bilforhandleren G2. Deres formål var at købe en bil, som var en camper. Det var ikke et omgåelsesprojekt, som det ligger som en undertone i sagen. De fik bilen til en campers pris, men den var også ødelagt i forhold til en personbil. Det ses tydeligt, at der ligger en 4-5 cm. tyk plade hen over taget. Det er evident, at det skæmmer bilen i forhold til en personbil.

De fik udleveret et antal genstande, da de købte bilen, men de fik ikke at vide, at "mens du er ejer af bilen, må der ikke ske noget med disse". Hvis han havde fået den besked, så ville han ikke have haft bilen, da han ikke ville kunne forestille sig, at hans hustru altid ville kunne overholde det. Han havde toldattesten liggende i bilen. På et tidspunkt måtte det opklappelige tag repareres, men det var ikke faldet ham ind, at det skulle laves for, at de måtte køre i bilen. Hos G1 A/S var de faktisk lidt overraskede over, at de ville have det lavet. Bilen er passet efter fabrikkens anvisninger. De har ikke på noget tidspunkt fået at vide, at de skulle være opmærksomme på, at alle løsdele altid skulle være i bilen. Det var der heller ikke grund til, da de altid har haft tingene med. Han har haft en forestilling om, at bemærkningen i toldattesten var en ordensforskrift, ligesom at man skal kunne fremvise sit kørekort, hvis man bliver stoppet.

Indholdet af B's brev til SKAT, som gengivet i Landsskatterettens kendelse, er fuldstændig korrekt. B var under rengøringen af bilen blevet afledt af en opringning fra sin 92-årige, humørsvingende mor. De kørte, og han så, da garageporten gik ned, at støvsugeren stod i garagen. Han så ikke, at de ikke havde fået deres udstyr med. Køkkensektionen, vanddunkene, gasblusset, stangen til bordet samt teleskopfjederen, som var afmonteret, fordi den var ude af funktion, var med. Det fremgår tydeligt af billederne i sagen, at bilen netop var rengjort. Der var ingen gummistøvler etc. Der var ikke noget forsøg fra SKATs medarbejder på at undersøge, hvad der var med. Hun var mere optaget af, om de ville være med til at blive optaget på TV. Det sagde de "nej" til. Der var mange mennesker til stede, men ingen ville tage med tilbage og se i garagen, at det var rigtigt, når de oplyste, at de manglende ting var efterladt der. På et tidspunkt fik de lov at køre igen uden sikkerhedsstillelse eller lignende. De fik ikke at vide, at de ville høre mere fra SKAT. Men de ventede, at de ville høre fra SKAT indenfor overskuelig tid. De fik først "Forslag til afkrævning af registreringsafgift" efter hjemkomst fra ferie omkring den 24-26. september 2011.

SKATs medarbejder, JP, ringede til dem, da hun havde modtaget brev - B's brev - af 26. september 2011. De fik at vide, at de havde kørt rundt i en uindregistreret bil i Sverige og Danmark, og at den ikke måtte stå på offentlig vej. Det var deres bil, og de kunne ikke have den beslaglagt. De besluttede derfor at betale. Han syntes, at den opkrævede ekstra afgift var høj. Han rådførte sig med sin advokat, og han indgav klage. Da det gik op for ham, hvilken ny og omfattende proces, han skulle igennem, overvejede han at stoppe. Efterfølgende hørte han om A's sag og valgte at gå videre.

Han har aldrig set SKATs "fortegnelse". De fik en lille brochure fra G1, der viste udstyret. Der var ikke yderligere kommunikation omkring det.

Han ved ikke, hvad bilen kostede oprindeligt. Men det ved revisor, der laver deres skatteangivelser. Hans kone er beskattet af fri bil ud fra den pris, bilen har haft. Han mener, at værdiansættelsen i SKATs afgørelse om værdifastsættelse var på 991.000 kr. Udgangspunktet for værdiansættelsen var efter hans opfattelse forkert, idet bilen fortsat var en camper.

LM har forklaret, at han har en privat virksomhed, som arbejder med socialt udsatte unge. De er tit på ture. De har en båd. Han havde brug for en bil, som kunne rumme det hele. Han købte bilen brugt hos G1 A/S den 1. juni 2011. Han fik toldattesten udleveret, da han fik bilen. Han drøftede slet ikke klausulen i toldattesten med sælger. Bilen bliver averteret som en camper, og det var formålet med købet af den. Der var oplukkeligt tag. Der er køleskab, og der er mulighed for at sætte et bord i gulvet. Han havde ikke fået noget at vide om, at han skulle have liggeunderlag m.v. med. De havde været på herretur til ...12, hvor de skulle bo i telt og spille golf. De medbragte dyner. Han havde selv sovet i bilen. Liggeunderlaget havde han erstattet med en luftmadras, fordi man ikke sover særlig godt på liggeunderlaget. For at kunne se, hvad der var af udstyr i bilen, skal man tage de øvrige ting i bilen ud. Det skete ikke, og det er ikke røntgenfotos, der er taget. Køkkenet er monteret i siden af bilen ved siden af det sæde, der var slået op. Der var vandposer, primusblus og slanger. Han havde kun taget bordet, og hynderne ud. SKAT sagde, at det var en omkonstruktion. Han viste dem beslaget til bordbenet i gulvet. Han sagde selv, at han havde taget bord og et liggeunderlag ud. Derefter var der en dialog om betaling af 250.000 kr., som var det eneste, der interesserede dem. Mens det foregik, klippede politiet pladerne på bilen. Gasblusset var i bilen, og SKATs sagsfremstilling, som gengivet i Landsskatterettens kendelse, hvorefter køkkenudstyret var afmonteret, er kun fremkommet, fordi SKAT ikke havde sat sig ind i konstruktionen af bilen. Han fik bilen op til G1 A/S på prøveplader.

Han var inde til et møde i SKAT, hvor han fremviste sin toldattest. Det blev ret tydeligt, at de ikke havde sat sig ind i, hvordan bilen var indrettet. Han måtte bede dem hente deres egen vejledning. Man kan ikke finde klausul 27 på SKATs hjemmeside. Hver gang han havde været inde at snakke med SKAT blev der ændret i fremstillingen af hans sag. Så tænkte han, at det fik han ikke noget ud af og ville blot lade bilen stå. Han kunne ikke betale den supplerende registreringsafgift. Han spurgte, om han måtte sælge bilen ud af landet, i hvilken forbindelse han kunne få camperafgiften tilbage. Så fik han brev om lønindeholdelse af 12.000 kr. om måneden, og han blev anmeldt til Politiet, fordi de ville have 50 % af afgiften i bøde. Politiet på sin side ville afvente klagesagen. Han spurgt politiet, hvorledes man forholdt sig over for ejere af biler på gule plader, som kører med passagerer. De havde aldrig hørt om, at det i den forbindelse blev gjort gældende, at der havde været ændring af konstruktionen. Han endte med at låne pengene til nyregistrering af sin mor. Bilen blev igen indregistreret som autocamper. Hans ny registreringsattest ligner den, han havde. Han kan ikke huske, om der står noget om toldattest. Han har spurgt G1 A/S, om de vil købe bilen tilbage. Men de vil kun give 20.000 kr. ekstra for en personbil i forhold til en autocamper. Han valgte derfor at beholde bilen.

Han fik brev fra SKAT, at hvis han erkendte, at han havde overtrådt registreringsafgiftsloven, og at det var en engangsforseelse, så ville den strafferetlige del blive afsluttet med et bødeforelæg på 1.600 kr. Han skrev, at han ikke ville erkende, at det var forsætligt, men at han gerne ville betale. Derefter betalte han og skrev et NB om, at han ikke erkendte, at det var forsætligt. Det blev heller ikke accepteret. Til sidst skrev han under, og det blev efter aftale noteret i sagen, at han havde gjort indsigelse. Han underskrev ud fra omkostningsmæssige overvejelser. Forevist SKAT's "fortegnelse", som fremlagt i retten, har han bemærket, at der i "klausul 27" står, at der skal være mindst 4 sovepladser, men i fortegnelsen kun tre.

Det er en syvpersoners bil. Forevist billederne af LH's bil indrettet som camper, har han forklaret, at det var hynderne, ekstraktens s. 235, han havde taget ud. Hvis man kun skal sove i bilen, så er det lidt meget at have den store hynde og bordet med. Man kan indrette sig med en anden og bedre madras.

TK har forklaret, at hun er selvstændig og arbejder med marketing indenfor medicinalindustrien. Hun købte bilen i januar 2007 af sin bror, som havde hentet den i Tyskland. Hun mener, at hun gav 650.000-700.000 kr. for den. Den havde kørt 15.000 km. Hun ved ikke, hvad hendes bror betalte. Han har måske givet 30.000 kr. mindre. Hun vil tro, at en bil, der ikke er indrettet som camper, koster omkring 900.000 kr. Bilen var indregistreret, da de købte den. De ville gerne have en stor og sikker bil til transport af 3-5 børn. De har ikke brugt det, at den var indrettet som camper særlig meget. Hun ved ikke, om der er en toldattest. De fik det, de skulle have, dengang de købte den. Hendes bror havde sagt til hende, at det kunne være en god ide at have alt camperudstyr i bilen. Men hun hørte først et halvt år, før hun blev stoppet, via en bekendt, hvor alvorligt det blev taget. De havde på det tidspunkt for det meste alle tingene i bilen, og de blev enige om, at nu skulle de have det med i bilen altid. Hun havde hørt, at der var en, som var blevet stoppet, uden at der var sket noget. De ville dog ikke tage nogen chancer. Hun blev stoppet den 31. august 2011. De var i gang med en stor ombygning, og hun var på vej på genbrugspladsen. Bilen var fuld af skrald, og hun havde taget bord, sokkel og hynder ud. Alle løsdele var taget ud. Køkkenmodulet med vask var monteret, og de dertil hørende vandposer lå i vasken. De havde desuden ekstra pakker hjemme. Hun kan ikke huske, om gasblusset var med. Muligvis lå det bag hjulet. Bordbeslaget er fastmonteret. Hun fortalte SKATs medarbejder, at de ting, der ikke var i bilen, lå i en samlet pakke hjemme i entreen. Medarbejderen så, at køkkenmodulet var der og bad hende slå taget op, men det vidste hun ikke, hvordan man gjorde. Hun foreslog, at de kørte hjem og kiggede i entreen mindre end to kilometer derfra. Det ville han ikke høre tale om. Hun havde en sovende baby i bilen, og hun skulle hjem og hente børn i skolen. Hun fik at vide, at hvis hun stillede en bankgaranti på 250.000 kr., så kunne hun få lov at køre videre. Hendes bank sendte en e-mail om sikkerhedsstillelse. Derefter satte hun sig ind i bilen, men hun fik at vide, at hun ikke skulle køre nogen steder, og det fastholdt SKATs medarbejder. Hun kunne ringe efter en taxa. En betjent løste det og sagde, at han ville sende en betjent med hjem, og så kunne pladerne blive klippet der. Hun fik betjenten, LS, til at gå med ind og konstatere, at tingene til bilen lå lige indenfor hoveddøren. Betjenten klippede nummerpladerne. Derefter skete der intet. De måtte selv henvende sig til SKAT for at få gjort noget ved sagen. De havde ikke nogen bil at køre i. Ved brev af 27. september 2011 blev meddelt en foreløbig værdiansættelse, som de ikke var enige i. De var til møde med SKAT i oktober 2011, hvor den endelige afgift blev fastsat til 154.364 kr. Den betalte de, selvom de fortsat ikke var enige i værdiansættelsen. De har ikke efterfølgende ændret bilen, men den er registreret som personbil. Hun ved ikke, om der står noget om beboelse i registreringsattesten, men det tror hun ikke. Hun ved ikke, om hun fra SKAT har fået at vide, at der kunne blive tale om en bøde, eller om hun har hørt det fra andre. Hun har ikke fået en bøde. Hun har aldrig set SKATs "fortegnelse". Hun har aldrig modtaget SKATs brev "Tjek, om din autocamper er indrettet efter reglerne".

LH har forklaret, at han blev stoppet den 21. august 2011 ved ...5. Han købte sin Landrover i april 2007. Den var fabriksny, og han gav en hvidplade Discovery i bytte. Den gamle bil havde han givet omkring 1.235.000 kr. for i 2005. Han fik ca. 550.000 kr. i byttepris. Hvis han i stedet for camperen havde købt en tilsvarende hvidpladebil, ville den nok have kostet 1,3 mio. kr. Den var forsynet med diverse ekstraudstyr, som var bestilt med bilen og ikke kunne eftermonteres. De bor et stort sted og er glade for at campere. De kører meget med campingvogn, og de havde gode muligheder for at bruge bilen. Ikke, at de har brugt den meget som camper, men de er campingfolk. Han fik toldattesten sammen med bilen. Han har en kopi af toldattesten med, og der står "klausul 27". Derudover står der kun fortrykt tekst. På bagsiden er der en fortrykt beskrivelse af "klausul 27". Han har læst beskrivelsen på grund af sagen. Camper-bilerne er ombyggede. Der er skåret et hul i taget, så man kan sove i bilen. Der fulgte noget udstyr med. Et rygstykke, et gasblus, et lille bord og forskelligt camperudstyr. De har nok i G1 A/S sagt, at de ting hørte med til bilen, og han fik demonstreret, hvorledes udstyret skulle sættes op. Han kørte rundt med udstyret, når de skulle bruge det. Når de ikke skulle bruge det, var det ikke alt sammen i bilen. Da han blev stoppet i forbindelse med en razzia på ...5 den 21. august 2011, var udstyret der ikke alt sammen. De var på vej hjem fra bryllup. Han erkendte, at han ikke havde alt udstyr med. Han sagde, at han havde det med en gang i mellem. Han har landbrug og brugte også bilen der. Køkkenet var fastmonteret. De løse genstande hæver bunden i bilen med 10 cm. Det var ubetænksomhed, at tingene ikke var der. Han fik at vide, at han ville få en kraftig advarsel, og bilen ville blive indkaldt til syn på Teglholmen. Han havde netop haft bilen til syn gennem G1 A/S. Han mener, at alt udstyr var med på det tidspunkt. Han lovede, at alt udstyr kom ind i bilen, og han fik lov at køre hjem og høste. Da han havde høstet, ringede han til SKAT for at aftale syn. Han fik at vide af medarbejderen, at han kunne slippe, hvis han sendte nogle fotos af bilen, hvoraf man kunne se, at den opfyldte kravene til en camper. Det gjorde han, og efter nogen tid blev billederne godkendt som dokumentation, og sagen afsluttet. Forevist billederne af bilen, har han forklaret, at gasblusset, bordpladen, bordbenet og de to rygpuder ikke var i bilen. De ting ligger i bunden af bilen, når de bruges. Men når man har landbrug, bliver det beskidt. Han har solgt bilen i foråret 2013 som byttebil. Han tror, at han fik 375.000 kr. for den. Han har tre svogre og en god ven, der alle har haft sådan en bil. I hans svogers toldattester står, at campingudstyret skal medbringes, men ikke i vennens. De har alle brug for en firehjulstrukket bil, som kan køre i terræn, bruges i erhverv og som har mange sæder. De har selv haft den med til supplement til en stor campingvogn.

KN har forklaret, at han er koncerndirektør i et europæisk koncernfirma. Han blev stoppet i en razzia ved ...7. Han købte bilen i begyndelsen af 2007 i G2, som er forhandler af Landrover. Han betalte lidt mere end 800.000 kr. for den. Den blev købt til privat kørsel. Hovedargumentet for at købe den var de syv sæder. Det spillede også ind, at det var en camper, og at der var en reduktion i afgiften. Hans kone er spejderleder og bruger den i friluftslivet, men det var ikke afgørende dengang. Det er en familiebil. Han fik udleveret en toldattest, da han købte bilen. I den stod, at den var godkendt til max syv sædepladser, og at alt campingudstyr skal medbringes. Han og hans kone fik gennemgået bilen og udleveret en brugervejledning i forbindelse med købet. Han husker ikke tydeligt, hvilke dele der blev gennemgået, men de fik en hurtig gennemgang. De har altid kørt med alt udstyret, men naturligvis proppet det ind i det store siderum. Der er nogle større dele, bordplade, rør og en hynde, som de havde lagt i en taske. Det kørte de rundt med, bortset fra den dag han blev stoppet. Han har fået lavet service i G2 og har ikke fået yderligere information om løsdelene. Da han blev stoppet, havde han været til syn med bilen, vel nok et halvt år inden. Som han erindrer det, var det et helt ordinært forløb. Der var ingen anmærkninger. Han blev ikke spurgt til tag eller løsdele. Det er han helt sikker på. Han havde toldattesten med til syn, og den har de i øvrigt altid kørt rundt med.

Ved ...7 var der to medarbejdere, der spurgte til toldattest og registreringsattest, som han foreviste. De bad ham også vise camperudstyret. Han gik i gang med at åbne sidelåger og viste tingene frem. Han prøvede på bedste vis at forklare, hvad der var. Han kunne ikke finde alt udstyret i situationen, da det var hans kone, der brugte bilen mest. Den ene medarbejder konstaterede, at alt udstyr ikke var der. Han fortalte, at han havde været i byen med nogle store møbler, og han havde taget tasken med de tre dele ud og lagt i carporten for at kunne lægge alle sæder ned. Han tror, at man tydeligt kunne se, at der havde været noget i bilen. Det var en forceret og ubehagelig situation. Han sagde, at han kunne køre hjem efter tasken, men det blev der ikke givet mulighed for. Han fik to muligheder, at de konfiskerede bilen, eller de tilbageholdt bilen og klippede pladerne mod, at han stillede sikkerhed med det samme. Han havde pengene og kunne via sin bankrådgiver deponere 250.000 kr. Han fik at vide, at det var et foreløbigt beløb, og at der kunne være en bøde oveni. Køkkenmodulet var monteret. Da han kom hjem, kunne hans kone fortælle ham, at gasbrænderen, en vanddunk og en soveplads, en stor luftmadras havde været i bilen. Han fik ikke lov at køre fra stedet. SKAT beholdt bilen, og pladerne blev klippet. Han spurgte til, hvordan han fik bilen igen. Han fik at vide, at den skulle gensynes, og han skulle på motorkontoret. Han ringede til SKAT og talte med JN, som var sagsbehandler. Hun sagde, at han altid kunne lave en beskrivelse af forløbet som kunne lægges til sagen. Derefter skrev han en mail den 16. september 2011. Han havde taget billeder af den taske, som var taget ud, og af de rum, hvor de øvrige ting var gemt. Han forklarede, at det var et enkeltstående tilfælde og appellerede til noget fairness. Han fik indskærpelsen, og på det grundlag kunne han gå ned og få bilen indregistreret igen. Han fik en ny registreringsattest. Han har den nuværende registreringsattest, dateret den 13. oktober 2011, som er identisk med den gamle fra 22. februar 2007. Han fik efterfølgende tilsendt en vejledning i stedet for indskærpelsen. Han har ikke tænkt dybt over, hvorfor ændringen skete. Der er ikke nogen korrespondance, som kan belyse det. Han har fået sikkerhedsstillelsen frigivet. Så hans udgift har været et rentetab, et nyt syn og en omregistrering. Den 1. september 2011 fik han en endags tilladelse til at køre bilen til syn igen. Der var ingen anmærkninger. Der blev ikke kigget på, om løsdelene var i bilen. Han har fået brev af januar 2012 fra SKAT. Han har stadigvæk bilen.

G2 sælger Landrovere og Honda. Han ved ikke, om de også sælger Jaguarer. Hans bil havde ekstraudstyr. Han ved, at de nok sparede nogle hundredetusinde kroner, da de valgte en camper model.

PR har forklaret, at han er ansat som sælger hos G1 A/S. Han blev ansat i 2006 og solgte oprindeligt Peugeot og senere Landrover. De er nok lidt over halvtreds medarbejdere. G1 A/S har ca. halvdelen af Landrover markedet for hele Danmark. De har hele sortimentet. 2006 og 2007 var de store år for camperen. Modellen, en Landrover Discovery 3, kom først i 2005. Importøren i ...13 stod for ombygningen og godkendelsen af bilen. Forevist SKATs fortegnelse har han forklaret, at han aldrig har set den før. Når bilen kom fra importøren, var der noget udstyr med, noget vandhalløj, gasblus, bord og hynder. Hele toppen af bilen er desuden ombygget. Taget kan hæves, og der er i højre side monteret en vandhane, som spildevandposen kan monteres til. Bilens funktioner blev forevist kunderne sammen med de løse genstande, som lå i bagagerummet. Der fulgte en toldattest med bilen. Det er G1 A/S, der kører til motorkontoret og får bilen indregistreret. De solgte i 2007 ca. 250 Landrovere, og ca. halvdelen har været camper. Reglerne blev ændret, så de skulle være solgt inden 25. april 2007, og de skulle være udleveret og registreret til kunden før den 30. december 2007. Han vil tro, at han har solgt en fjerdedel af bilerne. Han har set toldattesterne. På nogle af dem stod der, at camperudstyr skulle medbringes, på andre stod det ikke. Det har nok været 50/50. Det er ikke noget, de har vægtet særligt eller drøftet med kunderne. Bilen var ombygget, og funktionaliteten var der. De har ikke lagt vægt på, om der var et liggeunderlag med eller ikke. De forestår tit synet af bilerne. Synshallerne kigger efter om, der er spildevandsanlæg og køkken. Han er sikker på, at løsdelene ikke har været drøftet i forbindelse med syn. Han mener ikke, at det i forbindelse med syn er blevet krævet, at toldattesten skulle forevises. Det sker, at kunder ikke har haft toldattesten. Erstatningsattesterne beskriver ikke løsdelene. Det gør de aldrig. Brugte biler handles i reglen tilbage fra kunden. En ny ejer får toldattest og registreringsattest. Bilen bliver ikke besigtiget i den forbindelse. Der er ikke nogen, der spørger til løsdelene. To af deres kunder blev stoppet ved en kontrolaktion i august 2011, og de var nede ved ...5 og hente bilerne. Det var en frustration, da de var uforstående over for, at de manglende løsdele kunne medføre, at kunden ikke måtte køre videre. De fik fat på en skitse med bilens udstyr og fik det lagt på hjemmesiden. Desuden skrev de til de kunder, som stadigvæk havde bilen. De har fået nogle biler tilbage, som er berigtiget med personbilsafgift. De vurderer, at de er ca. 25.000 kr. mere værd end en bil, som er registreret som camper. Taget er stadigvæk et camper tag og den har fortsat indsatsen i højre side. Den er derfor stadigvæk ødelagt i forhold til en oprindelig personbil. De kan godt lave et nyt tag. Men det koster ca. 75.000 kr., og det indvendige kan hurtigt koste 20.000-25.000 kr. Det hænger ikke sammen at lave tingene om. Man får aldrig pengene hjem.

Der blev også ændret på reglerne for gulplade biler i 2007. Markedet i 2006 var mere normalt. I 2007 skulle man give ca. 900.000 kr. for SC'eren, som er den mest solgte. Den er med automatgear. Navigation koster 30.000-40.000 kr. Det koster lædersæder også.

Autocamperen startede omkring 650.000 kr. Der var kunder til begge typer biler, men dengang spurgte de fleste kunder på autocamperen.

NJ har forklaret, at han er selvstændig håndværker. Hans Landrover er indkøbt til privat brug, og den har primært været brugt af hans hustru. Han var også fodboldtræner og havde behov for nogle ekstra pladser. De har en enkelt gang brugt bilen til at overnatte i. Han købte bilen i september 2006 hos G3 i ...14. Han gav ca. 750.000 kr. for den. Han gav ikke noget i bytte. Han forstod sin toldattest således, at han ikke måtte bygge bilen om, fuldstændig som det er gældende med gulpladebiler. Der var skåret hul i taget, der var et køkkenmodul og der var et modul i bunden af bilen til fastgørelse af bordet. Der lå en sæk med nogle genstande, da han købte bilen. Han fik at vide af sælger, at han ikke måtte skrue noget ud af bilen. Han har haft udstyret liggende i bilen. Tingene skal ligge, hvor de skal, så de ikke bliver væk. Han blev stoppet i en razzia Kristi Himmelfartsdag 2011 ved ...15 på ...16. Han havde ikke gasblus, liggeunderlag, madras, bænk, bordben og bordplade med. Køkkenet og vandposerne til køkkenet var der. Da der blev spurgt efter tingene, oplyste han, at tingene lå i hans garage. Han havde kørt borde og stole for en kammerat, hvis søn skulle konfirmeres. SKAT sagde, at det var en autocamper, og at han ville høre fra dem med noget afgift. Han hørte fra SKAT i løbet af efteråret, hvor han blev opkrævet en afgift på grund af de manglende løsdele. De skrev også, at køkkenmodulet ikke var der, men det var det jo. Han skulle betale 175.000 kr. i registreringsafgift. Han betalte, og han fik efterfølgende at vide, at han skulle køre bilen til syn og få den omregistreret til en personbil. Han havde bilen til syn i ...17, hvor det tekniske blev kigget igennem. Han har ikke ændret på bilen. Han solgte bilen omkring marts 2013 på ...18. Han fik ikke ekstra, fordi den var indregistreret som personbil. De sagde, at det var en ulempe, at der var skåret hul i taget. Han har fået bilen serviceret i G2. Han har aldrig drøftet noget vedrørende løsdelene med dem. Han fik senere en opringning fra politiet om, at de havde et bødekrav på 80.000 kr. Det blev han irriteret over, da han ikke var blevet informeret om del tidligere. Byretten idømte ham den krævede bøde. Sagen er anket til Østre Landsret og er endnu ikke afgjort. Han har modtaget brevet af januar 2012 fra SKAT. Han har ikke tidligere fået lignende informationer.

TS har forklaret, at han blev stoppet i en kontrolaktion med sin Landrover. Han er selvstændig. Han købte camperen brugt i 2008. Han gav 850.000 kr. for den, og den havde kørt 20-30.000 km. Han købte den hos G1 A/S. Den skulle bruges som firmabil. Det interessante var, at prisen var reduceret. Der lå noget udstyr omme bagi. Han fik udleveret en toldattest. Han er først efterfølgende blevet opmærksom på, at alt camperudstyret skulle være med i bilen. G1 A/S har serviceret bilen og også efterfølgende kørt den til syn. På et tidspunkt skrev G1 A/S, at man skulle huske at tage alt camperudstyr med. Han skulle holde konfirmation i 2011. Hans svoger og han kørte til Tyskland og provianterede. Det var i påsken 2011, og de blev stoppet efter færgen. Han blev spurgt om firmabil, og det havde han styr på. Han blev foreholdt, at det også var en camper. Han oplyste straks, at han havde taget løsdelene ud. De var i en canvassæk hjemme i garagen. Han har normalt udstyret i bilen, men det var taget ud, da han havde lagt sæderne ned for at køre. De faste dele var der, men han kunne ikke demonstrere, hvorledes køkkenmodulet skulle slås ud. De fik lov at læsse det hele igen og fik at vide, at de ville høre nærmere om beskatning. Han har ikke hørt noget siden. Han har fået et brev fra SKAT i januar 2012. Han fik brev fra G1 A/S efter kontrollen ved ...19. Det er blevet svært at sælge bilen.

Lovgrundlaget

Hjemmelen for SKATs afgørelse skal findes i lovbekendtgørelse nr. 977 af 12. februar 2002 med senere ændringer om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 5 a, stk. 1. Den aktuelle ordlyd blev indsat ved lov nr. 463 af 31. maj 2000, som refereret nedenfor.

Registreringsafgift for autocampere blev først nedsat ved lov nr. 61 af 2. juli 1990:

3. Efter § 5 indsættes:

"...

§ 5a. For køretøjer med tilladt totalvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, udgør afgiften 60 pct. af den afgiftspligtige værdi.

Stk. 2. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af køretøjets afgiftspligtige værdi.

I bemærkninger til lovforslaget, forslag nr. 42, fremsat den 1. november 1989 af Skatteministeriet, fremgår bl.a.:

A.I. Campingbiler

Ved lovforslaget foreslås afgiften af campingbiler nedsat.

Efter gældende regler beskattes campingbiler (autocampere, motorhomes m.v.) som almindelige personbiler. Det betyder, at de belægges med 105/180 pct. afgift af bilens værdi indbefattet moms.

Det forhold, at campingbiler på grund af deres særlige opbygning og indretning til ophold og beboelse er bekostelige i anskaffelse selv uden afgift har medført, at der her i landet kun er registreret få campingbiler.

For at gøre det lettere både at erhverve og leje campingbiler foreslås det, at der indføres en særlig afgiftssats for biler, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Satsen er foreslået fastsat til 60 pct. af den afgiftspligtige værdi. En værdiafgift på 60 pct. skønnes at give den afgiftsbelastning, der udligner afgiften af den særlige campingindretning, og skønnes samtidig at være den lavest mulige sats, når det skal undgås, at campingbiler substituerer almindelige personbiler

...

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 3

Forslaget om afgiftslettelse vedrører alene køretøjer med totalvægt over 2 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til beboelse. Det betyder, at køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand-og spildevandstank m.m. Beboelsesdelen kan eventuelt være aftagelig.

Hvis køretøjet efterfølgende ombygges til almindelig personbil afgiftsberigtiges det som sådan, idet afgiften dog nedsættes med 60 pct. af den afgiftspligtige værdi.

..."

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget, blev der i Folketinget skatteudvalg stillet nogle spørgsmål:

"...

Spørgsmål 3:

Ad nr. 3. Hvad kan ministeren oplyse om afgiftsberegningen, når beboelsesdelen er aftagelig, og køretøjet benyttes til almindelig kørsel uden beboelsesdelen?

Svar:

Af en bil, der er konstrueret og indrettet til campingformål, skal der svares afgift som sådan, hvad enten beboelsesdelen er fast monteret eller aftagelig. At beboelsesdelen eventuelt senere tages af i kortere eller længere perioder, har ingen betydning for afgiftsberegningen.

..."

"...

Spørgsmål 9:

Ad besvarelsen af spørgsmål 3, jf. bilag 8.

Kan konstruktionen med en bil med aftagelig beboelsesdel give anledning til misbrug i afgiftsmæssig forstand, hvis køretøjet benyttes uden beboelsesdel?

Svar:

For at bilen skal kunne afgiftsberigtiges med 60 pct. skal der svares afgift af bilens værdi monteret med beboelsesdelen. Køretøjet uden beboelsesdel vil fremtræde som en ladvogn og frit kunne benyttes som sådan.

Afgiften på 60 pct., der er betalt af værdien med beboelsesdel, vil være større end afgiften på en gul-plade-bil, hvor afgiften mellem 2 og 3 tons i tilladt totalvægt er 12.000 kr. og mellem 3 og 4 tons 7.500 kr. Der er derfor ingen risiko for misbrug.

..."

§ 5.a, blev ændret ved lov nr. 463 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. juni 2000:

8. § 5a. stk. 1, nr. 1, affattes således:

1) "Køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer".

9. I § 5 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

"Stk. 4. Andre køretøjer end de i stk. 1. nr. 1, nævnte med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4, idet der dog ved afgiftsberigtigelsen kan ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf."

Stk. 4 er indsat efter lovforslagets fremsættelse. Af bemærkninger til lov forslag nr. 235 fremsat den 29. marts 2000 af skatteministeren, fremgår bl.a.

"...

Almindelige bemærkninger

...

Campingbiler

...

Metoderne til at opfylde kravene til indretningen af campingbiler til meget lave omkostninger er imidlertid blev mere og mere fantasifulde i de forløbne 10 år. Derved udvandes den oprindelige begrundelse for at campingbiler skulle have en lavere afgiftssats samtidigt med, at campingbiler substituerer større personbiler, der kunne give et langt større provenu til statskassen.

...

Regeringen foreslår derfor, at bestemmelsen om den særlige gunstige afgiftsberigtigelse for campingbiler præciseres med krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt. Herved skulle ordningen kunne normaliseres samtidigt med, at "rigtige" campingbiler fortsat kan få glæde af ordningen.

...

Til nr. 8.

Den foreslåede ændring præciserer, at der med campingbiler forstås køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer. Både præcisering med hensyn til størrelse af bilen og overnatningsfaciliteterne, har til formål at begrænse mulighederne for at få almindelige større personbiler kategoriseret som campingbiler.

..."

Under behandlingen af lovforslaget besvarede Skatteministeriet bl.a. Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål 5:

"...

Spørgsmål 5:

Hvad er ministerens holdning til ved et ændringsforslag at tage den del af lovforslaget, der vedrører campingbiler, ud med henblik på at få undersøgt resultatet af de administrative stramninger, der er gennemført i december 1999, og at få undersøgt mulige modeller, som - hvis de gennemførte administrative stramninger viser sig utilstrækkelige - kan forhindre det egentlige misbrug af reglerne?

Svar:

Den administrative stramning som SKAT har gennemført tager udgangspunkt i lovens nuværende ordlyd og herunder den støtte til begrebet "utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse", der kan hentes i bemærkningerne til det lovforslag, der gennemførte særreglerne for campingbiler i 1990. Opstramningen går ud på at sikre, at der ikke efter godkendelse som campingbil kan ske større ændringer af campingindretningen, der går ud på at tilbageføre bilen i skikkelse af almindelig større personbil.

Lovforslaget supplerer den administrative stramning ved at øge kravet til størrelsen af bilerne med ca. 50 pct. og øge kravet til det mindste antal sovepladser med ca. 100 pct. sammenholdt med nuværende lovgivning/praksis.

..."

Den administrative stramning gennemført i december 1999, der er henvist til i spørgsmål 5, er beskrevet i SKATs nyhedsbrev af december 1999 til virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. samt virksomheder, der handler med eller ombygger campingbiler (j.nr. 99/99-343-00021). Af nyhedsbrevet fremgår bl.a. følgende om den administrative stramning, som blev gennemført med virkning fra den 1. februar 2000:

"...

Praksisændring

Med virkning fra den 1. februar 2000 vil der i godkendelserne fra SKAT blive anført, hvor mange sæder bag førersædet, som den ombyggede autocamper er godkendt med. Eventuelle befæstningshuller og -beslag mv. til ekstra sæder vil blive krævet afdækket eller fjernet.

Der vil endvidere blive stillet krav om, at køkkenarrangementet er fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket fortsat vil kunne accepteres.

I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

..."

De to sidste citerede afsnit svarer til, hvad der fremgår af punktafgiftsvejledning af 1. juli 2000, pkt. E.1.4.4, hvoraf således bl.a. følgende fremgår:

"...

Konstruktion og indretning

Autocampere skal have en tilladt totalvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynet med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være sovepladser i køkkenarrangement med vand- og spildevandstanke evt. toilet og passende loftshøjde.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandsanlæg skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvis, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftagelig!) samt udstyr til indretning af sovepladser.

..."

§ 5a, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 541 af 6. juni 2006, og bestemmelsen om autocampere blev indsat som stk. 2, som var sålydende:

17. ...

Stk. 2. Køretøjet, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, afgiftsberigtiges efter § 4. For køretøjer som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt på mindst 2 t, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf... .

Af de almindelige bemærkninger til bestemmelsen i lovforslag nr. 217 fremsat den 25. april 2007 af skatteministeren, fremgår bl.a.:

"...

Den særlige fordelagtige registreringsafgift af campingbiler blev indført fra 1990.

...

Det har vist sig, at bestemmelsen er blevet udnyttet på en uhensigtsmæssig måde, idet almindelige større personbiler - oftest af MPV- type - ombygges til campingbiler, hvor omkostningerne ved ombygningen har været meget begrænsede, således at disse biler i praksis substituerer almindelige større personbiler, hvorved provenuet fra registreringsafgiften af personbiler udhules.

..."

Ikrafttrædelsesbestemmelsen var sålydende:

"...

Køretøjer med en tilladt egenvægt over 2 t, der kan afgiftsberigtiges med 60 pct. efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007, som bliver omfattet af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, som er indført til Danmark inden den 25. april 2007, hvor ombygning af køretøjet er påbegyndt inden den 5. juni 2007, hvor der er indgået en skriftlig kontrakt om køb med slutbruger inden den 1. august 2007, og som anmeldes til registrering i henhold til færdselsloven efter reglerne i § 15, stk. 1, i registreringsafgiftsloven m.v. eller anmeldes til afgiftsberigtigelse over for told- og skatteforvaltningen efter reglerne i samme lovs § 15, stk. 2, og § 19, stk. 1, kan til og med den 31. december 2007 afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 305 af 26. marts 2007. Dokumentation for indførsel og påbegyndt ombygning af køretøjer skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen inden den 15. juni 2007.

..."

Af punktafgiftsvejledning 2006-4 af 15. oktober 2006 fremgår bl.a.:

"...

E.1.4.4 Busser og autocampere - 60 pct. Afgift

Autocampere/campingbiler

§ 5a, stk. 1, nr. 1

...

Konstruktion og indretning

Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynet med vinduer, isoleret, indvendigt beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være

-

mindst 4 sovepladser

-

køkkenarrangement med vand og spildevandstank

-

evt. toilet

-

passende loftshøjde

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

Godkendelse af nye autocampere

Der er efter aftale med autocamperbranchen etableret en frivillig central ordning med godkendelse af nye ombyggede autocampere. Godkendelsen varetages af SKAT. I godkendelsen anføres, hvor mange sæder bag førersædet, som den ombyggede autocamper er godkendt med. Eventuelle befæstningshuller og -beslag mv. til ekstra sæder kræves afdækket eller fjernet.

..."

Parternes synspunkter

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med de i påstandsdokumenterne anførte anbringender og uddybet disse.

A, H1 ApS og B har anført

at  

A, H1 ApS og B ikke har foretaget konstruktionsændringer på deres Landrover Discovery 3 camper siden indregistrering,

  

at

der er identitet mellem de oprindeligt indregistrerede Landrover Discovery 3, der berettigede til 60 % registreringsafgift og de biler, der blev stoppet af SKAT ved kontrolaktion,

  

at

det forhold, at der manglede diverse løsdele til brug for camping, som ikke anvendes eller monteres under kørsel, ikke kan karakteriseres som en konstruktionsændring af bilen i forhold til registreringstidspunktet, da løsdele ikke vedrører bilens konstruktion, hvorfor registreringsafgiftslovens § 5 A. stk. 1, nr. 1 ikke kan påberåbes som hjemmel for betaling af yderligere registreringsafgift,

     

at

samtlige SKATs afgørelser vedrørende A, H1 ApS og B såvel som LM og andre bilejere, der er blevet stoppet af SKAT, hviler på den fejlagtige forudsætning, at det monterede sammenklappelige køkken i bilerne var afmonteret, hvilket er urigtigt,

     

at

Landsskatteretten i sine afgørelser har lagt til grund, at køkkenerne ikke var afmonteret på kontroltidspunkterne,

    

at

når køkkenerne ikke var afmonteret på kontroltidspunktet, har der ikke været hjemmel til at opkræve yderligere registreringsafgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 5 A, stk.1, nr. 1.

  

at

der må lægges vægt på, at gasblus/kogeplade ikke er monteret under kørsel, men kun når bilen holder stille til campering, hvor tag udklappes og bord kan monteres,

  

at

under alle omstændigheder har A, H1 ApS og B i bilen haft de vitale dele med til køkken, nemlig gasblus under sæde og vandposer, idet sidstnævnte foreligger der fotos af,

  

at

der må lægges vægt på, at roset i bund af bilerne hos A, H1 ApS og B ikke var afmonteret, således at stang/ bordben til bord kunne monteres, således som bilen oprindelig er konstrueret til,

  

at

løs bordplade og løst bordben ikke kan anses som en fast konstruktion, som er ændret, hvis disse genstande ikke medbringes,

  

at

det ud fra et proportionalitetssynspunkt næsten er umuligt at afgøre, hvor mange eller få løsdele, der skulle mangle for at det skulle udløse yderligere registreringsafgift, hvilket ikke er beskrevet i lovgivningen,

  

at

der heller ikke er lagt vægt på antal dele, der manglede i køretøjerne, idet der i LM's bil alene manglede bordplade og en hynde,

  

at

da der er forskel på, om det i toldattester er anført, at alle løsdele til camping skal medbringes under kørsel afhængigt af årstal for køb af automobil, kan det ikke tillægges nogen retsvirkning i relation til, hvorvidt lov om registreringsafgift er tilsidesat,

  

at

punktafgiftsvejledning og andre vejledninger vedrørende at alle løse dele skal medbringes under kørsel, ikke er hjemlet i registreringsafgiftsloven eller i § 5 A, stk. 1, nr. 1 i øvrigt,

  

at

afgørelserne vedrørende A, H1 ApS og B og LM samt Landsskatteretsafgørelse fra marts 2012, der alle er afgivet med dissens, ikke er sammenlignelige med den trufne afgørelse vedrørende VW Touareg indrettet til camping, idet denne bil netop havde fået afmonteret køkkeninstallation,

  

at

det forhold at SKAT efterfølgende har offentliggjort nye retningslinjer vedrørende at løsdele til brug for camping skal medbringes i automobiler indrettet som camper som forudsætning for betaling af 60 % registreringsafgift, dels ikke skaber fornøden hjemmel, dels ikke ændrer på at disse nye faste retningslinjer og konsekvenserne heraf ikke var kendt på tidspunktet, hvor A, H1 ApS og B blev udsat for kontrol,

  

at

det navnlig i Registreringsafgiftslovens § 5 A, stk. 1, nr. 1 er nødvendigt, at der foreligger klar hjemmel til at opkræve yderligere registreringsafgift, da samme særlovgivning hjemler bøde, der typisk ligger på halvdelen af efterbetaling af registreringsafgift, idet klar hjemmel må forudsættes i medfør af Straffelovens § 1 samt afgørelsen UfR 2008.1404H,

  

at

det er påfaldende, at H1 og B kun pålægges bøde på kr. 1.500 i nærværende sag, hvilket netop afspejler, at hjemmelsgrundlaget er utilstrækkeligt, samt at A, H1 ApS og B ved ikke at have medbragt løsdele i deres automobiler ikke var vidende om konsekvenserne heraf, herunder at der skulle være nogen særlig forpligtelse hertil sammenkædet med at registreringsafgiftsbetalingen var begrænset til 60 %,

  

at

konstruktive ændringer af bilerne i nærværende sag, jf. registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 2, nr. 1 ikke skal forstås anderledes end begrebet skal forstås i medfør af synsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 516 af 1. juli 2012 om godkendelse og syn af køretøjer § 22, stk. 1, nr. 1,

  

at

ifølge af SAU1999-00 bilag 17 skatteministerens svar på spørgsmål gøres det gældende, at formålet med indholdet af registreringslovens § 5a. stk. 1 er, at der efter en oprindelig godkendelse af en ombygget personbil til camper så skal det forebygges, at der ikke sker større ændringer af camperindretningen uden, at dette udløser et krav om betaling af yderligere registreringsafgift udover de 60 %,

  

at

spørgsmålene til skatteministeren ikke kan forstås således, at udtagelse af få eller flere løsdele i bilen, der skal bruges til campering, kan karakteriseres som større ændringer, men at dette forudsætter konstruktionsændringer helt eller delvis svarende til de ændringer, der er udført i forbindelse med ombygning,

  

at

de i sagen omhandlede biler er indrettet til ophold og beboelse, derved at der er etableret aftagelige sæder, monteret et særligt tag samt monteret sammenklappeligt køkken og klargjort til montering af bord og gasblus,

   

at

indretningen til ophold og beboelse ikke påvirkes af, at der ikke er hynder og luftmadrasser eller en løs bordplade i bilen, ligesom indretning af et rum til køkken med komfur og køkkenskabe ikke påvirkes af, om der er gryder, pander, gafler og knive i skufferne,

  

at

løsdelene vedrører anvendelsen af camperen, der på forhånd er indrettet til ophold og beboelse,

  

at

anvendelsen af camperen til ophold og beboelse kun finder sted, når bilen holder stille, ligesom et indrettet køkken anvendes, når der laves mad,

 

   

at

en campingvogn stadig er en campingvogn, selvom madrasser, køkkenudstyr, hynder og gasflaske mv. udtages af campingvognen,

  

at

registreringsafgiftslovens § 5a stk. 1, nr. 1 angår indretningen til ophold og beboelse ikke anvendelsen af køretøjerne til ophold og beboelse,

  

at

der ikke er opstillet krav til anvendelsen af camperen til ophold og beboelse, da loven ikke foreskriver anvendelse af f.eks. bestemt overnatningsudstyr,

  

at

§ 5 a stk. 4 (formentlig retteligt stk. 3) finder kun anvendelse ved ændringer af køretøjets konstruktion og indretning ikke som følge af måden, hvorpå køretøjet anvendes,

  

at

de af SKAT trufne afgørelser om betaling af registreringsafgift samt efterfølgende politi anmeldelse er uproportional i forhold til A, H1 ApS og B, som befandt sig i en vildfarelse omkring forståelsen af reglerne og hvad manglende iagttagelse indebar,

  

at

ovennævnte sagsforløb dokumenterer, at det er tilfældigt og forskelligt, hvorledes de enkelte bilister er behandlet i forbindelse med kontrol, idet nogle har fået lov til at køre videre uden yderligere og nogle blot har fået meddelt indskærpelse og/eller vejleding,

  

at

A, H1 ApS og B og andre bilister må være lige for loven og må have ret til lige behandling,

  

at

da ikke alle bilister, der har været udsat for kontrol og er indehavere af autocampere, er blevet behandlet ens, er det grundlæggende forvaltningsretlige lighedsprincip tilsidesat, hvilket også må medføre ugyldighed af de af SKAT trufne afgørelser over for A, H1 ApS og B og således at Landsskatterettens afgørelse bortfalder, uanset om der måtte være hjemmel eller ej til de trufne afgørelser,

at

det må komme Skatteministeriet til skade, at Skatteministeriet ikke har fremlagt statistik over trufne afgørelser i henhold til tidligere kontrolaktioner, herunder hvor mange der har modtaget advarsel/vejledning i modsætning til pålæg om betaling af fuld registreringsafgift og bøde, idet disse data eksisterer eller burde eksistere.

Skatteministeriet har anført

Det gøres overordnet gældende, at de omhandlede køretøjer på kontroltidspunkterne ikke utvivlsomt var indrettet til ophold og beboelse, jf. § 5 a, stk. 1, nr. 1, i den dagældende registreringsafgiftslov, og at skattemyndighederne derfor var berettiget til at afkræve A, H1 ApS og B yderligere registreringsafgift som sket, jf. lovens § 4, jf. § 5 a, stk. 3, idet betingelserne for afgiftsberigtigelse af køretøjerne som campingbiler ikke længere var opfyldt. Dette støttes for så vidt angår sagen vedrørende A nærmere på, at en del af campingudstyret ikke var medbragt i køretøjet under kørslen den 21. august 2011, herunder i hvert fald den aftagelige bordplade, hynder, liggeunderlag, og yderligere madrasser ...

I sagen vedrørende H1 ApS og B støttes det på, at alt campingudstyret var udtaget af køretøjet under kørslen den 2. juni 2011, ..., herunder bordet, hynder, madrasser og liggeunderlag.

Køretøjerne opfyldte som følge heraf ikke (længere) kravet om at være utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse, jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 5 a, stk. 1. nr. 1, med den følge, at der skal betales yderligere registreringsafgift af køretøjet, jf. § 4, jf. § 5 a, stk. 3. Den omstændighed, at campingudstyret - herunder bordet, hynderne og det resterende soveudstyr - var taget ud af køretøjerne, indebar således, at det ikke var muligt at anvende køretøjerne til ophold og beboelse i registreringsafgiftslovens forstand.

Det følger af både ordlyden og forarbejderne til § 5 a, stk. 1, i den dagældende registreringsafgiftslov, at der er hjemmel i loven til at opstille det i den dagældende Punktafgiftsvejledning, pkt. E.1.4.4, anførte krav om, at campingudstyr i form af bord og udstyr til indretning af sovepladser altid skal medtages under kørsel.

Det fremgår således udtrykkeligt af ordlyden af bestemmelsen i § 5 a. stk. 1, nr. 1, at det er et krav, at der er "adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer", hvilket ikke er muligt, hvis det løse soveudstyr ikke er medbragt.

Hertil kommer, at lovgiver ved vedtagelsen af ændringsloven i 2000 (lov nr. 463 af 31. maj 2000) lagde til grund, at lovens krav var. at der altid under kørsel med en autocamper skal medbringes bord og udstyr til indretning af sovepladser, jf. SAU 1999-00, bilag 17 til L 235, ministerens svar på spørgsmål 5. Det følger af ministersvaret, at lovgiver ved vedtagelsen af loven forudsatte, at SKATs skærpede praksis fra december 1999, som trådte i kraft den 1. februar 2000, var i overensstemmelse med lovens formål, og at praksis lå inden for lovens rammer.

A, H1 ApS og B's fortolkning, hvorefter der mere eller mindre permanent kan udtages løsdele, er derimod direkte i strid med lovens ordlyd og forarbejder. Lovændringen i 2000 havde netop til formål at begrænse mulighederne for at få almindelige større personbiler kategoriseret som campingbiler. De løsdele, som ikke var medbragt i køretøjerne på tidspunktet for SKATs kontroller (bl.a. bordplade, madrasser, hynder og liggeunderlag), er åbenbart en del af køretøjets indretning, der er nødvendige for, at køretøjet kan anses for en campingbil og ikke blot en almindelig større personbil.

Det fremgår da også udtrykkeligt af toldattesten vedrørende A, H1 ApS og B's køretøjer, at "alt campingudstyr skal medtages ved kørsel", jf. bilag 6 og 19.

Det bemærkes, at det efter § 5 a, stk. 1 og 3, i den dagældende registreringsafgiftslov ikke i sig selv afgørende, om der er foretaget "konstruktive ændringer" på det i sagen omhandlede køretøj. Det af A, H1 ApS og B anførte herom kan derfor ikke føre til andet resultat.

Det er uden betydning, om køretøjerne kun denne ene gang var anvendt, uden at de var egnet til ophold og beboelse - hvilket i øvrigt bestrides - da § 5 a forudsætter, at der er tale om en vedvarende konstruktion og indretning af det pågældende køretøj. Det følger af loven, at retsvirkningerne af, at betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse af det pågældende køretøj som autocamper ikke længere er opfyldt, er, at køretøjet skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige regler. Loven skelner ikke mellem, om der er tale om en enkeltstående kørsel uden bord og soveudstyr, eller om der er tale om flere kørsler. Lovens kriterium er alene, at betingelserne "ikke længere" er opfyldt. Det af A, H1 ApS og B fremførte proportionalitetsprincip kan således ikke føre til noget andet resultat, og retten kan ikke lægge vægt på et sådant synspunkt.

A, H1 ApS og B's påberåbelse af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning under henvisning til skattemyndighedernes behandling af sagerne ...(vedr. KN) ... (vedr. LH), kan heller ikke føre til andet resultat.

Den omstændighed, at der eventuelt som følge af SKATs manglende indgriben ikke er rejst afgiftskrav over for andre afgiftspligtige under omstændigheder som de i nærværende sager foreliggende, indebærer ikke, at A, H1 ApS og B ud fra en lighedsgrundsætning har krav på en afgiftsmæssig stilling i strid med loven, jf. eksempelvis SKM2013.141.HR, U2000.1509H, U2000.879H (landsrettens dom) og U1995.734H.

En forudsætning for at kunne påberåbe sig lighedsgrundsætningen er, at de afgørelser eller lignende, der henvises til, er i overensstemmelse med skatte-og afgiftsmyndighedernes offentligt tilkendegivne praksis. Det er ikke tilfældet i nærværende sag. A, H1 ApS og B kan ikke støtte ret på skattemyndighedernes eventuelt fejlagtige behandling af sager vedrørende andre skatteydere.

Rettens begrundelse og afgørelse

To dommere, Pernille Kjærulff og Anne Grete Stokholm, udtaler:

Efter ordlyden af lov nr. 61 af 7. februar 1990 § 5 a, stk. 1, bemærkningerne til denne bestemmelse og skatteministerens besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål 3 og 9 finder vi, at der ikke efter dagældende lovgivning var hjemmel til den ændring af administrativ praksis, som fandt udtryk i SKATs brev af december 1999 til virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., samt virksomheder, der handler med eller ombygger autocampere. Der var således hverken i loven eller forarbejderne belæg for, at SKAT kunne kræve, at der altid under kørsel skulle "medbringes bord (eventuelt aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser".

Ved ændringen af bestemmelsen om autocampere ved lov nr. 463 den 31. maj 2000 skulle de omfattede biler være tungere og endvidere blev kravet til indretning og beboelse præciseret ved tilføjelsen "herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer". Registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 3, om afgiftsberigtigelse, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere var opfyldt, forblev uændret i forhold til den tidligere gældende § 5a, stk. 2.

Det fremgår af Folketingets forhandlinger og skatteministerens svar på Skatteudvalgets spørgsmål 5, at Folketinget var opmærksom på, at der var sket en administrativ opstramning af fortolkningen af § 5a, stk. 1, og der blev ikke i forbindelse med loven taget afstand herfra. Punktafgiftsvejledningen af 1. juli 2000, gentog da også administrativ praksis, som den havde fundet udtryk i brevet af december 1999, idet det fremgår "I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser". Tilsvarende bestemmelse er fastholdt i senere punktafgiftsvejledninger.

SKATs Fortegnelser støtter, at SKAT ved godkendelsen af nye autocampere har administreret godkendelserne i overensstemmelse med punktafgiftsvejledningens fortolkning af lovens krav om indretning "herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer". Men det har fundet meget forskelligt udtryk i de toldattester, som er fremlagt i retten, hvor nogle kun har henvist til klausul 27, som dels ikke er helt retvisende, idet der henvises til en totalvægt på 2 ton, og dels blot citerer lovens mindre præcise bestemmelse, om indretning til beboelse, "herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for 4 personer", som efter en naturlig sproglig forståelse ikke nødvendigvis betyder, at "alt campingudstyr skal medbringes ved kørsel", som det er præciseret i A og H1 ApS' toldattester, eller at der i en autocamper "altid skal medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser", som præciseret i punktafgiftsvejledningen. Forståelsen af kravene i loven og i klausul 27 vanskeliggøres endvidere af, at en ændret afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftsloven sædvanligvis forudsætter, at motorkøretøjet ændrer identitet ved en konstruktionsændring og ikke blot ved fjernelse af enkelte løsdele.

Vi finder, at netop den sproglige usikkerhed om, hvad der skal lægges i lovens krav om, at autocamperen skal indrettes til beboelse, "herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer", har fundet udtryk i, at det ikke i alle toldattester er præciseret, hvorledes dette skal fortolkes, den meget forskellige administrative og strafferetlige behandling af helt ensartede sager, og i, at SKAT i januar 2012 har fundet det nødvendigt at udsende en vejledning om forståelse af reglerne til alle ejere af autocampere. Under disse omstændigheder finder vi, at en præcisering som, "i en autocamper skal der under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser", skulle være fremgået af lovteksten, hvis loven skulle hjemle de meget indgribende afgiftsmæssige og mulige strafferetlige konsekvenser, som i varierende grad er gjort gældende, ved udtagelse af dette løsøre.

En dommer, Karsten Henriksen, udtaler:

De omhandlede køretøjer er ved første indregistrering afgiftsberigtiget efter de særlige regler i den dagældende registreringsafgiftslovs § 5 a (lov nr. 463 af 31. maj 2000).

Af § 5 a, stk. 1, nr. 1, følger, at der alene skal betales en afgift på 60 % af den afgiftspligtige værdi for køretøjer med en egenvægt over 2 t, som "utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer."

Af den dagældende punktafgiftsvejledning fremgår bl.a., at der altid under kørsel skal medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser. Dette er i overensstemmelse med den praksisændring, der blev indført med virkning fra den 1. februar 2000, og det fremgår da også af toldattesten vedrørende sagsøgernes køretøjer, at alt campingudstyr skal medtages ved kørsel.

Det følger af § 5 a, stk. 3, at et køretøj, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4 - det vil sige efter de normale regler - når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

I sagen vedrørende A kan det lægges til grund, at en del af campingudstyret ikke var medbragt i køretøjet under kørsel den 21. august 2011, herunder i hvert fald bordplade, to hynder og liggeunderlag.

I sagen vedrørende H1 og B kan det lægges det til grund, at alt campingudstyret var udtaget under kørsel den 2. juni 2011, herunder bordet, hynder, madrasser og liggeunderlag.

Køretøjerne opfyldte som følge heraf ikke længere kravet om at være utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse, idet udtagelsen af det nævnte campingudstyr indebar, at det ikke var muligt at anvende køretøjerne til ophold og beboelse i registreringsafgiftslovens forstand.

Spørgsmålet er herefter om kravet i punktafgiftsvejledningen om, at der altid under kørsel skal medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser, har tilstrækkelig hjemmel i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, nr. 1.

Af den oprindelige bestemmelse om den lempelige afgiftsberigtigelse af campingbiler (lov nr. 61 af 7. februar 1990) fremgår, at den begrænsede afgift alene skulle omfatte biler, der "utvivlsomt var konstrueret og indrettet til ophold og beboelse." Dette betød i følge forarbejderne, at køretøjet skulle have en passende loftshøjde og skulle være indrettet med sovepladser, køkken, vand og spildevandstank m.m. Beboelsesdelen kunne eventuelt være aftagelig.

Af bemærkningerne i forbindelse med lovændringen i 2000 fremgår, at bestemmelsen ønskes præciseret med et krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt. Formålet var at begrænse mulighederne for at få almindelige større personbiler kategoriseret som campingbiler. Der var således tale om en skærpelse af bestemmelsen.

Det fremgår endvidere af forarbejderne, at lovgiver i forbindelse med vedtagelsen af lovændringen i 2000 forudsatte, at SKATs skærpede praksis, der trådte i kraft den 1. februar 2000, var i overensstemmelse med lovens formål, og at praksis lå indenfor lovens rammer.

Jeg finder på den anførte baggrund, at der både efter ordlyden af § 5 a, stk. 1, nr. 1, og forarbejderne til bestemmelsen, var hjemmel til, at opstille det i punktafgiftsvejledningen anførte krav om, at der altid under kørsel skal medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser, og at SKAT som følge heraf har været berettiget til at afkræve sagsøgerne yderligere registreringsafgift som sket, da en del af dette udstyr ikke var medbragt, jf. bemærkningerne ovenfor.

Den omstændighed at der for hver af sagsøgerne alene har været tale om en enkelt kørsel kan ikke føre til et andet resultat.

Den omstændighed, at andre afgiftspligtige som følge af skattemyndighedernes manglende indgriben med urette ikke måtte være blevet afkrævet yderligere registreringsafgift under omstændigheder som i denne sag, kan heller ikke ud fra en lighedsgrundsætning begrunde et andet resultat.

Jeg stemmer derfor for, at tage sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Således som påstandene er nedlagt, tages A, H1 ApS og B's principale påstand til følge.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet erstatte A, H1 ApS og B deres omkostninger. Skatteministeriet skal derfor erstatte dem deres udlæg til retsafgift og vidnegodtgørelse, herunder vidnernes transportgodtgørelse, i alt 6.944,23 kr. Endvidere skal Skatteministeriet erstatte A's rimelige udgift til advokat, der fastsættes til 31.250 kr. inklusive moms, og H1 ApS og B's rimelige udgift til advokat, der fastsættes til 25.000 kr., idet det forudsættes, at H1 ApS betaler udgiften. Retten har ved fastsættelsen af sagens omkostninger taget udgangspunkt i sagens værdi, der for så vidt A er den ekstra opkrævede registreringsafgift på 116.242 kr., og for så vidt H1 ApS er den ekstra opkrævede registreringsafgift på 182.140 kr. Sagens værdi for så vidt B er uoplyst, og hendes sag kan ikke antages at have medført ekstra omkostninger i forhold til H1 ApS, som er den afgiftspligtige og som var part i landsskatteretssagen. Udgiften til advokat er fastsat svarende til middelværdien i forhold til landsretternes præsidenters vejledende takster for sager af tilsvarende værdi. Henset til, at hovedforhandlingen har varet to dage, er der ikke fundet grundlag for at nedsætte omkostningerne i forhold hertil, fordi henholdsvis A og H1 ApS og B har benyttet samme advokat. Udgifterne til dækning af advokatens udgifter ved fremstilling af ekstrakt honoreres ikke særskilt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKATs afgørelser vedrørende A, H1 ApS og B henholdsvis 18. november og 27. september 2011 begge stadfæstet af Landsskatteretten 27. september 2012, ophæves, og de af dem indbetalte ekstra registreringsafgifter tilbagebetales dem.

Skatteministeriet skal inden 14 dage betale A, H1 ApS og B 6.944,23 kr. og yderligere 31.250 kr. til A og 25.000 kr. til H1 ApS i sagsomkostninger.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.