Dato for udgivelse
07 Jul 2014 08:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jul 2014 08:43
SKM-nummer
SKM2014.500.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-1011650
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter
Emneord
UN-godkendt emballage, den vægtbaserede emballageafgift
Resumé

SKAT har vurderet, at der ikke var en betingelse for at betale den lavere afgiftssats for UN-godkendte emballager efter emballageafgiftsloven, at UN-godkendelsen fremgik direkte af en emballage, når emballagen anvendtes til produkter, hvor det i forhold til anden lovgivning ikke var et krav, at der anvendtes UN-godkendt emballage. SKAT har derfor pr. 1. januar 2014 ændret praksis.

Reference(r)

Emballageafgiftslovens § 2, stk. 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. august 2013, som ophævet fra 1. januar 2014 ved lov nr. 789 af 28. juni 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit 2014-1 E.A.7.1.8


1. Sammenfatning

Med dette styresignal ændrer SKAT praksis om, at det ikke længere er en betingelse for at betale den lave afgiftssats for UN-godkendt emballage, at det skulle fremgå direkte af emballagen, at emballagen var UN-godkendt. Ændringen gælder de tilfælde, hvor emballagen var anvendt til produkter, hvor der i forhold til anden lovgivning ikke var et krav, at der blev brugt UN-godkendt emballage.

2. Hidtidig praksis

Emballageafgiftslovens § 2, stk. 8, angav satserne for den vægtbaserede afgift. Ved brug af UN-godkendt emballage kunne der for nogle materialer betales afgift til en lavere sats:

UN-godkendt

Plast (undtagen eps og pvc), primært materiale

12,95 kr./kg

10,35 kr./kg

Hvidblik og stål

9,25 kr./kg

7,40 kr./kg

UN-godkendelse af en emballage indebærer, at der med emballeringen er taget sikkerhedsmæssige hensyn. En emballage kan være godkendt til transport af flere forskellige produkter, men kan også benyttes til produkter, hvor der ikke er krav om UN-godkendt emballage. Ved krav om brug af UN-godkendt emballage skal det fremgå af emballagen - enten direkte præget i emballagen eller ved en vejrbestandig etikette - at emballagen er UN-godkendt.

Den vægtbaserede emballageafgift er ophævet med virkning fra 1. januar 2014.

SKAT havde oprindeligt fortolket bestemmelsen i den dagældende emballageafgiftslovs § 2, stk. 8, således, at det skulle fremgå direkte af emballagen, at emballagen var UN-godkendt, for at den lavere afgiftssats for UN-godkendt emballage kunne benyttes - uafhængigt af hvad emballagen var påfyldt. Fortolkningen fremgik af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.1.8 indtil 2014.

3. Baggrunden for ændring af praksis

SKAT har på baggrund af en konkret henvendelse haft lejlighed til, at tage stilling til fortolkningen af den dagældende emballageafgiftslovs § 2, stk. 8.

Det er nu SKATs opfattelse, at den beskrevne fortolkning ikke er korrekt.  Det var således ikke i den dagældende emballageafgiftslovs § 2, stk. 8 eller efter andre bestemmelser, en betingelse for anvendelse af en lavere afgiftssats, at UN-mærkningen skulle fremgå direkte af emballagen, når emballagen var påfyldt produkter, hvor der ikke i henhold til anden lovgivning var et krav om brug af UN-godkendt emballage.

SKAT har derfor ændret praksis pr. 1. januar 2014.

4. Ny praksis

Den ændrede praksis betyder, at den lave afgiftssats i den dagældende emballageafgiftslovs § 2, stk. 8, kan anvendes, når UN-godkendt emballage var påfyldt produkter, hvor der ikke i henhold til anden lovgivning var et krav om brug af UN-godkendt emballage. Det vil her ikke være et krav, at UN-mærkningen fremgik af emballagen.

Under henvisning til, at emballageafgiftslovens § 2, stk. 8, er ophævet med virkning fra 1. januar 2014, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014, får praksisændringen alene betydning bagudrettet.

5. Genoptagelse

Virksomheder, som har betalt afgift af UN-godkendte emballager som for tilsvarende ikke-UN-godkendte emballager, som følge af at det ikke fremgik direkte af emballagen, at denne var UN-godkendt, og emballagen var påfyldt et produkt, hvor der ikke var krav om anvendelse af UN-godkendt emballage, kan anmode om genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Der er ikke i emballageafgiftsloven fastsat en frist for at søge om godtgørelse.  Fristreglerne i skatteforvaltningslovens kapitel 11, finder anvendelse på godtgørelse af afgift efter forskellige afgiftslove, hvis disse er nævnt i bilag til opkrævningsloven. Emballageafgiftsloven er omfattet af opkrævningslovens bilag 1, liste A, nr. 8

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, skal en afgiftspligtig, der ønsker et afgiftstilsvar ændret senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1 kan et afgiftsstilsvar, uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige, hvis hidtidig praksis ændres ved en praksisændring offentliggjort af SKAT. I et sådant tilfælde, kan genoptagelse foretages til gunst for den afgiftspligtige fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

SKAT har ændret praksis den 1. januar 2014, hvorfor der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, kan ske genoptagelse for afgiftsperioder begyndende den 1. januar 2011 og frem.

Det vil være et krav, at virksomheden på foranledning fra SKAT kan fremlægge dokumentation for, at emballagen var UN-godkendt, samt anvendt til formål, hvor der ikke var krav om anvendelse af UN-godkendt emballage. Dokumentationen kan fx ske ved fremlæggelse af fakturaer eller oplysninger fra regnskabet for antallet af afgiftspligtige enheder, dokumentation for betalt afgift samt dokumentation for UN-godkendelsen.

6. Anmodning om genoptagelse indsendes til SKAT eller Skatteankestyrelsen

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, eller til Skatteankestyrelsen, hvis denne tidligere har taget stilling til spørgsmålet, senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, eller senest 3 år efter udløbet af angivelsesfristen for den ældste afgiftsperiode, der ønskes genoptaget, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Hvis anmodningen om genoptagelse skal indsendes til SKAT, skal det ske via kontaktformularen i TastSelvErhverv på skat.dk med titlen "Anmodning om genoptagelse af emballageafgift for UN-godkendt materiale".

SKAT kan af egen drift genoptage godtgørelsen for de omhandlede afregningsperioder, hvis SKAT umiddelbart er eller bliver bekendt med, at betingelserne for genoptagelse er opfyldt.