Dato for udgivelse
25 Aug 2014 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 14:29
SKM-nummer
SKM2014.586.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-3646-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ubetinget, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T var tiltalt for forsætlig momsunddragelse. For 2007 og 2008 havde han angivet 212.330 kr. for lidt i salgsmoms. For 2010 og 2011 drev T uregistreret virksomhed, udstedte fakturaer med moms og angav ikke momsen på i alt 190.769 kr. til SKAT.  T havde derved unddraget for 403.099 kr. i alt i moms. T var stifter, ejer og økonomidirektør i anpartsselskabet og han havde kundekontakten. Fakturaer vedrørende selskabet blev indbetalt på T's konto.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes 3 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr.

T forklarede i landsretten, vedrørende 2007 og 2008 at de havde været 2 der havde haft kundekontakt. Han havde ikke styr på den andens forbindelser. Endvidere var der en række posteringer som ikke havde noget med selskabet at gøre, som SKAT ikke havde taget højde for. Vedrørende 2010 og 2011 forklarede T at han på det tidspunkt boede i Sverige og at det var hans far der tog sig af den daglige drift, hvilket han også havde sagt til revisor. Han var kun blevet som økonomidirektør p.g.a. medarbejderne og kontakten til hovedkunden.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 40 dage samt tillægsbøden til 340.000 kr., idet det samlede unddragne beløb nedsattes med fire poster. Landsretten fandt det bevist, at T var den reelt ansvarlige i selskabet for hele perioden.

Reference(r)

Momsloven § 81
Opkrævningsloven § 17

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 29. april 2014, 14. afdeling nr. S-3646-13

Parter  

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Bech, besk.)

Afsagt af landsretsdommerne

B. 0. Jespersen, Bodil Dalgaard Hammer og Thomas Verner Jørgensen (kst.) med domsmænd

...........................................................

Byrettens dom af 29. november 2013, nr. 4131/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 9. august 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 ved i 2007 og 2008 i nedennævnte perioder, med forsæt til momsunddragelse, for virksomheden H1 ApS, cvr-nr. ...22 at have afgivet urigtige momsangivelser til SKAT, alt hvorved der for 2007 og 2008 blev unddraget det offentlige i alt 212.330 kr. i moms ved,

i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. marts 2007 at have angivet salgsmoms til 1.490,00 kr. uagtet at salgsmomsen rettelig var 3.473,94 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 1.983,94 kr.

i perioden fra den 1. april 2007 til den 30. juni 2007 at have angivet salgsmoms til 59.288,00 kr. uagtet at salgsmomsen rettelig var 83.180,06 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 23.892,06 kr.

i perioden fra den 1. juli 2007 til den 30. september 2007 at have angivet salgsmoms til 75.684,00 kr. uagtet at salgsmomsen rettelig var 106.769,62 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 31.085,62 kr.

i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 31. december 2007, at have angivet salgsmoms til 61.546,00 kr. uagtet at salgsmomsen rettelig var 104.172,69 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 42.626,69 kr.

i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. marts 2008, at have angivet salgsmoms til 65.777,00 kr. uagtet at salgsmomsen rettelig var 178.519,63 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 112.742,63 kr.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52a, stk. 6 samt opkrævningslovens § 17, stk. 3, jf. § 11, stk. 9 ved,

i 2010 og 2011 i nedennævnte perioder, med forsæt til momsunddragelse, for virksomheden H2 ApS, cvr-nr. ...51, at have fortiet oplysninger overfor SKAT vedrørende selskabets momstilsvar, samt at have udstedt fakturaer med deklareret moms, uagtet at selskabet ikke var registreret som momspligtig ved SKAT, samt på trods af at tiltalte var nægtet registrering på grund af manglende sikkerhedsstillelse at have fortsat selskabets drift, alt hvorved der for 2010 og 2011 blev unddraget det offentlige i alt 190.769 kr. i moms ved,

i perioden fra den 1. oktober 2010 til den 31. december 2010, at have udstedt fakturaer for 99.325,94 kr. med deklareret moms for 19.865,18

kr., uagtet at selskabet ikke var registreret som momspligtig ved SKAT, alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 19.865,18 kr.

i perioden fra den 1. januar 2011 til den 30. september 2011, at have udstedt fakturaer for 854.523,95 kr. med deklareret moms for 170.904,60 kr., uagtet at selskabet ikke var registreret som momspligtig ved SKAT, alt hvorved det offentlige blev unddraget moms for 170.904,60 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og om tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2. Anklagemyndigheden har endeligt opgjort det unddragne beløb i forhold 1 til 210.970 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V.1, V.2, V.3 samt V.4.

Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Personlige forhold

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han nu arbejder med bed & breakfast i Sverige. Han har 4 børn i alderen 0-15, som han har samvær med.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Efter forklaringerne fra V.1 og V.4 er det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte var den ansvarlige for bogføring, fakturering, regnskab og momsindberetning i H1 ApS. V.1 har forklaret, at han aldrig var med til at angive moms, og at det alene var tiltalte, der gjorde dette, ligesom det var tiltalte, der forestod faktureringen.

Retten finder at kunne lægge SKATs beregninger af den skyldige moms til grund, dog således at det samlede unddragne beløb opgøres til 210.970 kr.

Tiltalte er gentagne gange blevet anmodet om at redegøre nærmere for selskabets posteringer og posteringer på egen bankkonto, men har først under den udsatte hovedforhandling forklaret nærmere herom. Tiltaltes forklaring kan ikke understøttes af dokumentation for påståede udgifter, og tiltalte har ikke i øvrigt ved sin forklaring givet retten anledning til at tilsidesætte SKATs beregninger eller dele heraf.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet og som den ansvarlige i selskabet herfor afgav urigtige momsangivelser til SKAT, og tiltalte findes derfor i det anførte omfang skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 2

Tiltalte har forklaret, at han stiftede H2 ApS sammen med sin far for at redde resterne af H1 ApS. Han ville således føre dele af det tidligere selskab videre. Tiltalte havde titel af økonomidirektør i H2 ApS.

Det var fortsat tiltalte, der havde kontakten til kunderne, og det lægges således til grund, at tiltalte vidste, hvilke beløb der skulle faktureres.

Tiltalte har forklaret, at han var flyttet til Sverige, og at hans far trådte til for at hjælpe ham, og at det var hans far, der udstedte fakturaerne. Fakturaerne blev udstedt på samme fakturaskabeloner, som tidligere var blevet anvendt i H1 ApS, herunder med opkrævning af moms.

På fakturaerne fra H2 ApS var anført et kontonummer tilhørende tiltalte. Det lægges således til grund, at fakturaer vedrørende selskabet blev indbetalt på en konto tilhørende tiltalte.

På denne baggrund finder retten det samlet set ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte ikke blot formelt ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som stifter og ejer af selskabet og økonomidirektør i dette var ansvarlig, men også reelt var den ansvarlige i selskabet.

Det kan endvidere lægges til grund, at meddelelser fra SKAT om nægtelse af momsregistrering og konsekvenserne heraf blev sendt til selskabets adresse.

Retten finder at kunne lægge SKATs beregninger af den skyldige moms til grund.

Retten finder det herefter bevist, at tiltalte er skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 52a, stk. 6, samt opkrævningslovens § 17, stk. 3, jf. § 11, stk. 9.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, skal tiltalte betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb og har ikke fundet grundlag for at gøre straffet helt eller delvist betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 400.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

...........................................................

Østre Landsrets dom af 29. april 2014, 14. afdeling nr. S-3646-13

Byrettens dom af 29. november 2013 (4131/2013) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 samt V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Den i byretten af vidnet V.4 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har vedrørende forhold 1 supplerende forklaret blandt andet, at både V.1 og han havde kontakt med kunderne. G1 ApS kunne ikke lide V.1, så tiltalte havde kontakten til G1, mens V.1 havde kontakten til G2. Når tiltalte sendte fakturaer ud for selskabet, vidste han, hvad det drejede sig om. Han havde derimod ikke styr på V.1´s egne forbindelser.

Han har udarbejdet et bilag over de posteringer, som efter hans opfattelse ikke har noget med H1 ApS at gøre, men som er medregnet af SKAT. Bilaget er udarbejdet på grundlag af bankkontoudskrifterne og posteringsjournalerne. Hans revisor har hjulpet ham med at udarbejde det.

Posten den 3. januar 2007 på 1.652,05 kr. med teksten "Fra PN" vedrører efter hans opfattelse nogle vareprøver, der er momsfrie.

Med hensyn til posten den 16. februar 2007 på 3.068,50 kr. med teksten "NK Fakturan" har han aldrig hørt om NK, og han mener derfor ikke, at denne post vedrører driften af selskabet.

Han ved ikke, hvad indsætningen den 28. marts 2007 på 49.319 kr. vedrører. Han mener ikke, at der har været en faktura vedrørende dette. Hvis han ikke havde et bilag, der viste, at en postering vedrørte driften, tog han den ikke med i momsregnskabet. Han bad V.1 om bilag, men de kom aldrig.

De tre posteringer på henholdsvis 2.600 kr. den 30. april 2007, 1.950 kr. den 2. maj 2007 og 1.300 kr. den 7. maj 2007, hvor han har anført "Hyra", vedrører husleje vedrørende et ikke momsbelagt lejemål i Sverige, og der er derfor ikke beregnet moms. Han fandt et billigt hus i Sverige og efter aftale med V.1 købte selskabet det for 110.000 SEK. Mens de renoverede huset, lejede de værelser ud.

Han ved ikke, hvad indsætningen på 20.000 kr. den 16. maj 2007 angående RP vedrører. Han mener ikke, at den vedrører selskabets drift, men at den eventuelt kan vedrøre en anden af V.1´s virksomheder. V.1 drev en stor landejendom, hvor han havde folk fra Litauen til at renovere ejendommen. Han havde entreprenørmaskiner på ejendommen og en autohal. Han arbejdede også med kabler.

Han ved heller ikke, hvad posteringen på 116.700 kr. den 19. juni 2007 er. Han ved ikke, hvem RP er. Han har ikke udstedt en faktura til RP på 20.000 kr. henholdsvis 116.700 kr. Han har aldrig set sådanne fakturaer.

Han overførte beløbet på 20.000 kr. den 8. juni 2007 for at dække en negativ saldo på selskabets bankkonto.

Vedrørende posteringen på 11.554,75 kr. den 14. juni 2007 forklarede tiltalte, at G4 var på tale som en femte deltager i H1 ApS. Selskabet havde lånt penge til RJ fra G4, som han betalte tilbage. H1 ApS har ikke udført arbejde for G4.

For så vidt angår de fire posteringer vedrørende HP, mener han ikke, at de vedrører driften, idet han ikke kender noget til HP. Han har ikke udstedt en faktura til ham.

H1 ApS udførte ikke arbejde for G5 A/S, og han kender heller ikke til posteringerne vedrørende CR.

Hans opgørelse viser, at SKAT har medregnet 82.526,36 kr. for meget ved opgørelsen af momstilsvaret.

Datoerne på posteringsjournalerne er de datoer, hvor der er bogført. Han har udarbejdet et diagram, der viser hvornår der er bogført. Han bogførte ikke løbende, men derimod med nogle måneders mellemrum, hvor han bogførte bunken af posteringer siden sidste bogføring. Hvis der kom yderligere bilag, bogførte han dem på den rigtige dato og indberettede beløbene ved næste indberetning til SKAT. Den 9. februar 2008 bogførte han en lang række gamle bilag, som han først havde modtaget på dette tidspunkt.

Han har ikke udarbejdet fakturaer med samme fakturanummer. Det kunne systemet slet ikke udskrive.

Han udførte også arbejde for G6 privat. Det er korrekt, at han ved en fejl har fået overført beløb fra G6, der ikke vedrørte det arbejde, som han havde udført privat, men derimod arbejde udført i selskabsregi. Der blev både udstedt fakturaer for det arbejde, som han udførte privat og for de ruter, der blev kørt i selskabsregi. G6 kunne imidlertid kun have registreret en kontaktperson og et konto-nummer, hvilket er grunden til, at det hele blev registreret på hans konto. Da han konstaterede dette, fik han det ændret, så selskabets arbejde blev registreret korrekt. Han har senere udlignet det bogføringsmæssigt. Han har afholdt en række selskabsudgifter, som han har kunnet modregne i det for meget overførte til privatkontoen. Dette havde han ikke tænkt over ved det førte retsmøde i byretten, hvilket er baggrunden for, at han først forklarede om det i det andet retsmøde.

Han har udarbejdet en oversigt over udgifter, som han har afholdt, men som vedrører selskabet. Opgørelsen er udarbejdet på grundlag af hans bankkontoudtog. Han har derimod ikke underliggende bilag vedrørende udgifterne. Oversigten viser, at han har afholdt udgifter vedrørende selskabet for 150.410,84 kr. Momsen heraf udgør 28.982,97 kr., som efter hans opfattelse skal modregnes i det af SKAT opgjorte momstilsvar.

Hvis man fradrager beløbene på 82,526,36 kr. og 28.928,97 kr. i det af SKAT opgjorte skyldige momsbeløb for de fire kvartaler i 2007, er der alene en difference på ca. 63 kr.

Han har opgjort sit privatforbrug til 10.000 kr. om måneden.

Tiltalte har om forhold 2 forklaret, at han ikke mener, at han har udarbejdet faktura nr. 201100100 af 31. juli 2011 til G1 ApS. Han ved ikke, hvorfor der ikke er beregnet moms på fakturaen. Han ved ikke, hvad firmaet G7 Distribution er.

Han har ikke fået et brev fra SKAT om, at han ikke måtte starte virksomheden. Han boede i Sverige, da han og hans far startede virksomheden. Han har ikke boet i ...1. Hans far tog sig af den daglige drift. Tiltalte var økonomidirektør på grund af medarbejderne og kontakten til G1. I det første momskvartal skulle H2 ApS i virkeligheden have penge tilbage på grund af opstartsomkostninger. SKATs opgørelse for 2. kvartal er også forkert på grund af, at der ikke er taget højde for købsmoms.

Han har sagt til revisor, at hans far kørte virksomheden.

Mens selskabet var under stiftelse lå kontoen i F1-bank under hans private netbank, hvilket kan være grunden til, at kontoen i 2010 er registreret hos ham personligt og i 2011 hos selskabet.

Han husker ikke e-mailen af 9. september 2011, men det ser ud til, at han har skrevet den.

Han har læst til cand.polit., men har ikke afsluttet uddannelsen. Han er uddannet købmand. Han driver et bed and breakfast i Sverige. Han har blandt andet en række belastede unge mennesker boende i samarbejde med myndighederne.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke har foretaget bogføring. Det var tiltalte, der stod for bogføring og fakturering. Tiltalte efterspurgte på et tidspunkt nogle bilag, og vidnet fandt en del af dem. Tiltalte fandt også nogle af dem. Han mener ikke, at han har blandet sin egen økonomi ind i selskabets forhold.

Posteringen den 16. februar 2007 vedrørende NK på bankkontoudtoget husker han ikke. Han husker heller ikke en indbetaling ved check på 49.319 kr. RP var en kunde, som de foretog oppudsning for i selskabets regi. HP var ligeledes en kunde, som de skulle foretage oppudsning og renovering af nogle mure for. Arbejdet blev foretaget i selskabets regi. For så vidt angår posteringen på 4.937,50 kr. vedrørende G5 A/S kørte de rundt med nogle varer for G5 A/S i firmaets regi, og der blev faktureret herfor.

Han husker ikke en indbetaling den 15. februar 2008 på 24.687,50 kr. fra CR.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at han er ansat ved SKAT. SKAT har anmodet om at modtage alle regnskabsbilag, der hører til H1 ApS, og SKAT har gennemgået alt det modtagne. De beløb, der er overført til tiltaltes private konto, skulle være ført tilbage til selskabet, hvilket ikke er sket. Købsmoms i selskabets regi skal være regnskabsført i selskabet.

Posteringerne på 2.600 kr. den 30. april 2007, 1.950 kr. den 2. maj 2007 og 1.300 kr. den 7. maj 2007 er medtaget i opgørelsen af skyldig moms, fordi der i kontoudtaget er anført "indbetaling". Han har vurderet, at det er en skattepligtig indtægt, da beløbene er indgået på selskabets konto.

Posteringerne vedrørende RP vedrører ifølge kontoudskriften en faktura, hvorfor de er medtaget i opgørelsen. Han har ikke set fakturaerne.

Posteringerne "Fra PN", "NK Fakturan" og "indb. ved check" er medtaget i

opgørelsen på grundlag af samme vurdering af, at det er indtægter, der går til selskabet.

Ved det første retsmøde blev det forklaret, at en post var husleje, men han husker ikke, om de tre posteringer på 2.600 kr., 1.950 kr. og 1.300 kr. blev nævnt. Husleje vedrørende beboelseslejemål er ikke momspligtig. Han har ikke set fakturaer vedrørende disse tre beløb.

En indbetaling fra en aktionær er ikke momspligtig, medmindre vedkommende indbetaler et beløb med moms, der skulle være betalt til selskabet.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at i 2010 var kontoen i F1-bank i R75 registreret på skatteyderen personlig, men i 2011 var den registeret på G8 Consulting ApS. SKAT hørte aldrig noget fra G7 Distribution ApS i anledning af SKATS brev af 28. november 2011. Der er heller ikke oplysninger vedrørende de to posteringer den 27. juni 2011 på 4.700 kr. og 2.600 kr. vedrørende G8 Consulting ApS, da tiltalte var direktør for selskabet, og SKAT derfor ikke forventede at kunne få oplysninger herom. Han har medregnet fakturaen 201100100, idet han herved har lagt til grund, at fakturaen indeholder moms, uanset at momsen er angivet til 0 kr. Han har i den forbindelse lagt vægt på de øvrige udstedte fakturaer.

I forslaget til afgørelse anførte han, at SKAT ikke havde mulighed for at opgøre driftsudgifterne og bad om en redegørelse for disse udgifter, såfremt fradrag ønskedes. Han havde kun kontoudskriften og herudfra kunne det ikke konstateres, at der var tale om driftsudgifter. Dette er baggrunden for, at der ikke er beregnet købsmoms.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Forhold 1

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder V.1´s og V.4´s forklaringer, findes det bevist, at tiltalte var den ansvarlige for bogføring, fakturering og momsindberetning i H1 ApS.

Tiltalte har for landsretten anført, at SKATs beregning af den skyldige moms er forkert, idet SKAT i sin opgørelse har medregnet en række nærmere angivne posteringer, der efter tiltaltes opfattelse ikke skal medregnes ved opgørelsen af momstilsvaret, hvilket medfører, at momstilsvaret skal nedsættes med 82.525,36 kr.

Landsretten finder, at der ved tiltaltes forklaring sammenholdt med de fremlagte bankkontoudtog foreligger en sådan tvivl om, hvorvidt indbetalingen den 3. januar 2007 på 1.652,05 kr. vedrørende PN, de 3 indbetalinger på henholdsvis 2.600 kr. den 30. april 2007, 1.950 kr. den 2. maj 2007 og 1.300 kr. den 7. maj 2007 samt indbetalingen på 20.000 kr. den 8. juni 2007 med rette er medregnet ved opgørelsen af momstilsvaret, hvorfor der ikke er grundlag for at domfælde for momsunddragelse vedrørende disse poster.

De øvrige poster, som tiltalte har henvist til, er alle indbetalinger på H1 ApS`s bankkonto, for de flestes vedkommende med angivelse af et fakturanummer. På grundlag af bankkontoudskrifterne og V.1´s forklaring finder landsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at posterne med rette er medregnet i momstilsvaret.

Tiltalte har endvidere anført, at han har afholdt selskabsudgifter på i alt 150.410,84 kr., hvorfor momsen heraf på 28.982,97 kr. skal fratrækkes i den af SKAT opgjorte skyldige moms. De omhandlede udgifter er udgifter, der er sædvanlige i såvel privat som erhvervsmæssigt regi, herunder broafgift, fortæring, telefoni m.v. På den baggrund og under hensyn til, at tiltalte ikke har fremlagt nogen bilag vedrørende de pågældende udgifter og deres afholdelse i relation til selskabet, finder landsretten ikke grundlag for at reducere det af SKAT opgjorte unddragne beløb hermed.

Efter bevisførelsen for landsretten og i øvrigt under henvisning til de af byretten anførte grunde, finder landsretten det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen, dog således at det unddragne beløb i overensstemmelse med ovenstående opgøres til 204.094,49 kr.

Forhold 2

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte var den reelt ansvarlige i selskabet H2 ApS. Landsretten har herved lagt vægt på de grunde, der er anført af byretten, dog således at det efter V.3´s forklaring i landsretten er lagt til grund, at kontoen i F1-bank, som var angivet på de udstedte fakturaer, var registreret som tilhørende tiltalte i 2010 og som tilhørende H2 ApS i 2011. Det er endvidere bevist, at der blev drevet virksomhed i H2 ApS, selv om momsregistrering var nægtet.

Det fremgår af de fremlagte fakturaer, at H2 ApS udstedte fakturaer med moms, uagtet selskabet ikke var momsregistreret som beskrevet i tiltalen. For så vidt angår to af de fakturaer, der indgår i SKATs opgørelse af det unddragne beløb, er der imidlertid ikke beregnet moms på fakturaen, idet momsen er angivet til 0 kr. Det drejer sig om faktura 201100100 af 31. juli 2011, som er medregnet med 146.966,50 kr. i SKATs opgørelse og faktura nr. 201100101 af samme dato, der er medregnet med 97.721,75 kr. i opgørelsen. Da de to fakturaer er udstedt uden moms, finder landsretten det betænkeligt at anse disse to fakturaer for omfattet af ordlyden af tiltalen, der angår udstedte fakturaer med deklareret moms. Der er derfor ikke grundlag for domfældelse efter tiltalen for så vidt angår disse to fakturaer, jf. retsplejelovens § 883, stk. 3.

I SKATs opgørelse indgår endvidere to poster på henholdsvis 4.700 kr. og

2.600 kr. Af bankkontoudskriften fremgår disse to poster den 27. juni 2011 med teksten G8 ApS. Det fremgår af V.3´s forklaring for landsretten, at der ikke foreligger yderligere oplysninger vedrørende disse poster. Det fremgår endvidere af selskabsrapport vedrørende G8 ApS, at selskabet er stiftet af bl.a. tiltalte, der har været direktør og bestyrelsesmedlem. På baggrund af de foreliggende oplysninger om disse poster finder landsretten, at der ikke er fornødent grundlag for at domfælde efter tiltalen for så vidt angår disse to beløb i SKATs opgørelse.

Bortset fra de ovenfor omtalte fire poster i SKATs opgørelse finder landsretten på grundlag af den stedfundne bevisførelse, herunder navnlig de fremlagte fakturaer og bankkontoudskrifter, at SKATs opgørelse kan lægges til grund.

Tiltalte har anført, at der i den periode, der er omfattet af tiltalen, blev afholdt en række udgifter i H2 ApS, og at købsmomsen vedrørende disse udgifter kan modregnes i salgsmomsen, hvilket SKAT ikke har taget højde for i opgørelsen af momsen. Det fremgår af SKATs forslag til ændring af tiltaltes moms og skat af 2. januar 2012 og SKATs afgørelse af 29. marts 2012, at det heri anførtes, at SKAT ikke havde mulighed for på det foreliggende grundlag at opgøre driftsudgifterne, og at tiltalte blev bedt om at redegøre for disse udgifter, såfremt han ønskede fradrag. Henset til at tiltalte på ingen måde har redegjort for, hvilke udgifter der er afholdt og ikke har fremlagt bilag vedrørende sådanne udgifter, finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte eller reducere SKATs opgørelse på baggrund af det af tiltalte anførte om købsmoms.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er skyldig i tiltalen, dog således at det samlede unddragne beløb opgøres til 140.371,54 kr. efter fradrag af ovennævnte fire poster i SKATs opgørelse.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 89, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52 a, stk. 6, samt opkrævningslovens § 17, stk. 3, jf. § 11, stk. 9.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 340.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Landsretten har ved straffastsættelsen lagt vægt på forholdenes karakter og størrelsen af de unddragne beløb. Landsretten har ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 340.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.