Dato for udgivelse
11 Sep 2014 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jun 2014 08:40
SKM-nummer
SKM2014.626.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
669/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, forskudsregistrering, servicebrev, bøde
Resumé

T var tiltalt for groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter 1. maj 2012 for 2011 at meddele SKAT, at indkomsten var for lav med 130.414 kr. i aktieavance. T havde derved unddraget for 48.389 kr. i skat. T havde på forskudsopgørelsen for 2011 selvangivet en aktieavance på 132.346 kr. Årsopgørelsen havde han modtaget i marts 2012. Den 24. august 2012 blev han opfordret til at foretage endelig angivelse af salget. Først efter SKATs fornyede henvendelse den 1. november 2012 fremkom T med de nødvendige oplysninger.

T´s forklaring blev lydoptaget.

T idømtes en bøde på 11.000 kr.  T havde handlet med den fornødne grove uagtsomhed i f.b.m. ikke rettidigt at have oplyst aktieavancen. T havde i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelsen i marts 2012 pligt til at kontrollere at aktieavancen fremgik heraf.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-


Byrettens dom af 27. juni 2014, nr. 669/2014

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 27. januar 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1, ved for indkomståret 2011 groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter 1. maj 2012, at meddele SKAT, at indkomsten var for lav med 130.414 kr. i aktieavance, hvorved det offentlige blev unddraget skat med 48.389 kr.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 11.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Uanset at tiltalte på forskudsopgørelsen for indkomståret 2011 den 28. september 2011 selvangav en aktieavance på 132.346 kr., havde han i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelsen for dette indkomstår i marts 2012 pligt til at kontrollere denne for at sikre sig, at de aktier, som tiltalte har erkendt at have solgt, fremgik heraf. Tiltalte blev ved brev af 24. august 2012 på ny opfordret til at foretage endelig angivelse af salget, men først efter SKATs fornyede henvendelse den 1. november 2012 fremkom tiltalte med de nødvendige oplysninger.

Under disse omstændigheder finder retten, at tiltalte har handlet med den fornødne grove uagtsomhed i forbindelse med ikke rettidigt at have oplyst aktieavancen og at han derfor er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 11.000 kr., jf. skattekontrolloven § 16, stk. 2, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 11.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.