Dato for udgivelse
24 Sep 2014 16:08
Resumé

På baggrund af tjenstlige forhør, konkluderer forhørsleder og tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, at ansatte har gjort sig skyldige i tjenstlige forseelser. Fire ansatte tildeles disciplinære sanktioner.


På Kammeradvokatens anbefalinger, indledte SKAT i august 2013 tjenstlige forhør af seks ansatte. Baggrunden var SKATs redegørelse til daværende skatteminister Holger K. Nielsen om retssikkerhed i SKATs håndtering af en række kontrolsager. Se pressemeddelelse af 14. august 2013.

Formålet med de tjenstlige forhør var at få afdækket, om fire chefer og to medarbejdere under behandlingen af en konkret sag havde begået tjenstlige forseelser. Hovedspørgsmålene i den komplekse sag var dels, om ansatte i SKAT havde handlet kritisabel eller ulovligt i selve sagsbehandlingen, herunder også om den udviste adfærd under sagen havde været kritisabel.

Forhørene er nu afsluttet, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, har afgivet sin redegørelse og indstilling i sagen. Forhørslederen konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser og at den ene af forseelserne angår en forvaltningsmæssig ulovlig disposition. Det konkluderes ligeledes, at fire af de seks ansatte skal tildeles disciplinære sanktioner. Forhørslederen har indstillet, at der tildeles tre advarsler og en irettesættelse.

- Resultatet af de tjenstlige forhør viser, at der er sket alvorlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Borgernes retssikkerhed er afgørende for tilliden til skattemyndighederne. Man skal kunne regne med, at man kan få en ordentlig og fair behandling, når man er i kontakt med os. Derfor har jeg besluttet, at de disciplinære sanktioner over for to af de implicerede skal skærpes, således at de bliver overført til andet arbejde i SKAT, hvor der kun i begrænset omfang vil være direkte kundekontakt, siger SKATs direktør Jesper Rønnow Simonsen.

Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes idet to personer bliver overført til andet arbejde.

Baggrund
Den 26. juni 2013 afleverede direktør for SKAT, Jesper Rønnow Simonsen, en redegørelse til daværende skatteminister Holger K Nielsen om retssikkerhed i SKATs håndtering af kontrolsager og konkret i en række sager, der har været omtalt i pressen. På baggrund af en vurdering fra Kammeradvokaten besluttede SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, den 14. august 2013 at indlede tjenstlige forhør af fire chefer og to medarbejdere.

SKAT besluttede samtidigt med at redegørelsen blev afleveret til skatteministeren, at iværksætte en række tiltag for at styrke borgernes retssikkerhed.

- Vi har siden jeg sidste år afleverede redegørelsen til daværende skatteminister Holger K. Nielsen, iværksat en række tiltag for at styrke borgernes retssikkerhed: Nye kontrol- og revisionsmanualer i samarbejde med Borger- og Retssikkerhedschefen, udarbejdelse af nyt adfærdskodeks, kursusforløb for alle ansatte i god og korrekt sagsbehandling, udgivelsen af en årlig gennemsigtighedsrapport om vores indsatsarbejde, samt en ny organisering af SKATs indsatsarbejde, der i højere grad understøtter borgernes retssikkerhed, forklarer Jesper Rønnow Simonsen.

SKAT er underlagt en udvidet tavshedspligt og kan derfor ikke kommentere hvilke konkrete sager, de tjenstlige forhør vedrører. SKAT udtaler sig ikke om, hvilke ansatte der er blevet forhørt eller hvilken disciplinær straf, de måtte være blevet idømt.

Yderligere oplysninger: SKATs pressefunktion: tlf.: 72 37 09 00