Indhold

Dette afsnit beskriver konkursboers fradragsret for moms af udgifter i forbindelse med fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Udgifter i forbindelse med salg af fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Driftsudgifter mv.
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser

Udgifter i forbindelse med salg af fast ejendom

Der er ikke fradragsret for moms af udgifter, der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvor salget er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 9.

Dette gælder uanset om ejendommen har været anvendt til momspligtig virksomhed eller ej, da salget af ejendommen er momsfritaget.

De udgifter, der kan henføres direkte til salget, er eksempelvis ejendomsmæglersalær, annoncering, vurderingshonorar, berigtigelse af salget (f.eks. udfærdigelse skøde) mv.

I det omfang kurators opgaver med behandlingen af boet omfatter sådanne tilsvarende opgaver, skal der ske en opdeling af det samlede kuratorsalær i ydelser af generel karakter og specifikke ydelser vedrørende salget af fast ejendom.

Derimod er kurators kontakt til sagkyndige, ikke relateret til salget, men udgør kurators arbejde for boet som led i den generelle afvikling af fallentens virksomhed. 

Det bemærkes, at hvis der er tale om salg af en ny bygning eller byggegrund, hvor salget er momspligtigt, er der fradragsret for udgifter, der direkte kan henføres til salget af den faste ejendom.

Virksomhedsoverdragelse

Der er fradragsret for udgifter der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvis salget sker som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden, som er momsfri efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Se afsnit D.A.20.3.2.5.

Hvis ejendommen sælges som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden, betragtes udgifterne, der kan henføres til salget som fællesudgifter for den virksomhed eller den del af en virksomhed, der overdrages. Der er fradragsret for disse udgifter i samme omfang, som den virksomhed eller del af virksomhed, der indgår i virksomhedsoverdragelsen, har været momspligtig. Hvis virksomheden kun har momspligtige aktiviteter, er der derfor fuld fradragsret, mens der er delvis fradragsret, hvis virksomheden har både momspligtige og momsfrie eller virksomheden uvedkommende leverancer.

Driftsudgifter mv.

Der er fuld fradragsret for momsen af ejendommens driftsudgifter som eksempelvis, el, lys, varme, rengøring mv., hvis ejendommen udelukkende har været anvendt til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter, herunder fortsat anvendes af konkursboet ved fortsat drift af fallentens virksomhed. Det er eksempelvis tilfældet for en fuld momspligtig virksomheds driftsbygninger eller en udlejningsejendom, hvor hele ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering.

Hvis ejendommen anvendes til både momspligtige og momsfritagne formål, kan fratrækkes en andel, der svarer til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og den samlede omsætning, medmindre udgiften kan henføres direkte til enten den momspligtige eller den momsfritagne aktivitet. Det kan eksempelvis være en udlejningsejendom, hvor en del af ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering.

Hvis ejendommen anvendes til momspligtige formål og til formål, der ikke vedrører virksomheden, kan der fratrækkes en andel, der skønsmæssigt svarer til brugen til momspligtige formål, medmindre udgifterne vedrører lokaler, der anses for at indgå som en del af selve boligen.

Der er ikke fradragsret, hvis ejendommen udelukkende anvendes til formål, der ikke vedrører konkursboets/virksomhedens momspligtige formål. Det kan eksempelvis være virksomhedsindehaverens private bolig.

Der gælder særlige regler for opgørelse af den delvise fradragsret for udgifter til opførelse, ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger. Se afsnit D.A.11.4.4.