Dato for udgivelse
30 Oct 2014 09:16
SKM-nummer
SKM2014.746.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-4590780
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser
Emneord
Oplysningspligt
Resumé

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at F3-Finans - der har forestået udlodningen af likvidationsprovenu i forbindelse med G1's opløsning - pålægges at meddele oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, om udlodning af likvidationsprovenu til G1's medlemmer.

Hjemmel

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Reference(r)

Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.C.2.1.1.5


Skatterådet har behandlet en konkret sag om pålæg af oplysningspligt i henhold til skattekontrollovens § 8 D, stk. 1.

Formål og baggrund

G1 besluttede på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2010, at G1 skulle ophøre med sine aktiviteter pr. 31. december 2010. I relation hertil indgik G1 en Assurance Agreement med F3-Finans vedrørende overdragelse af G1's igangværende sager. 

Der er udarbejdet et likvidationsregnskab pr. 30. april 2011 (perioden 1. januar 2011 til 30. april 2011), hvor der er opgjort et tilbagebetalingsprovenu til medlemmerne på ca. 83 mio. kr. 

Likvidationsregnskabet blev fremlagt og godkendt på G1's generalforsamling i juni 2011. G1 blev samtidig registreret som ophørt ved Erhvervsstyrelsen. 

G1 blev stiftet i 1920erne. G1 var ikke et forsikringsselskab eller et advokatfirma, men lidt derimellem - med en klar international dimension. Ved G1's 75 års jubilæum var der 127 medlemmer.

Det fremgår af G1's vedtægter, at medlemmerne ikke kunne eje omsættelige andele i G1, og at udtrådte medlemmer ikke havde ret til en andel i G1's formue. SKAT er derfor af den opfattelse, at der er tale om en skattepligtig indtægt, jf. SKM2001.11.ØLR. Det bemærkes, at R1 ifølge et brev, de har sendt til modtagerne af likvidationsprovenuet, er enige i denne opfattelse. 

Indtægten er således omfattet af statsskattelovens § 4. 

Af tonnageskattelovens § 1 fremgår, at selskaber mv., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af rederivirksomheden efter bestemmelserne i denne lov (tonnagebeskatning).  

I tonnageskattelovens §§ 6 og 10 defineres det, hvad der forstås ved rederivirksomhed eller ydelser i nær tilknytning hertil.  

Omfattes en indtægt af tonnageskatteloven bliver selve indtægten ikke beskattet, idet det er skibets tonnage, der bliver beskattet som almindelig skattepligtig indkomst.

Indtægt i forbindelse med udbetaling af likvidationsudlodning fra G1 kan efter SKATs opfattelse ikke anses for at vedrøre et selskabs erhvervsmæssige virksomhed med transport af passagerer eller gods eller for at have nær tilknytning til et selskabs levering af transportydelser (rederivirksomhed).  

Udbetalingen er alene begrundet i G1's opløsning og har således ingen sammenhæng med et selskabs rederivirksomhed. Da likvidationsudlodningen ikke kan omfattes af tonnageskattelovens regler, anses den for at være anden indkomst (almindelig skattepligtig indkomst).  

SKAT ønsker således at undersøge, om likvidationsprovenuet er korrekt beskattet som almindelig skattepligtig indkomst og ikke er blevet medtaget under tonnagebeskatning med den konsekvens, at udlodningen ikke er blevet beskattet. 

Hvem pålægges oplysningspligt

F3-Finans, der har forestået udlodningen af likvidationsprovenuet.

F3-Finans overtog G1's igangværende sager og risici. Ifølge brev fra R1 fra maj 2011 til selskaber, der var berettigede til udbetaling af likvidationsprovenu, varetog F3-Finans også udbetalingen af likvidationsprovenuet. 

Hvilke oplysninger indhentes

Oplysning om  

  • CVR-nr.,
  • navn,
  • udbetalingstidspunkt og størrelsen af udbetalt likvidationsprovenu for samtlige modtagere af likvidationsprovenu fra G1.

For hvilken periode indhentes oplysninger

Kalenderåret 2011.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, pålægger F3-Finans at meddele SKAT ovenstående oplysninger om udbetalt likvidationsprovenu til medlemmer af G1. 

Skatterådets beslutning

Det skal herved meddeles, at Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.