Dato for udgivelse
07 Nov 2014 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Sep 2014 08:46
SKM-nummer
SKM2014.769.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1798-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, underentreprenør, udlandet, skattely
Resumé

T var tiltalt for at have undladt at reagere på sin årsopgørelse for 2008 og at have undladt at indsende selvangivelse for 2009, idet han ikke havde selvangivet arbejdsindkomst erhvervet fra et dansk vognmandsfirma for arbejde udført i Danmark på 578.390 kr. i alt. T havde bopæl i udlandet. Lønindkomsten blev camoufleret af T ved at blive faktureret som en firmaindkomst, der blev erhvervet af et selskab i et skattelyland med udenlandsk forretningsadresse, uanset der reelt var tale om et helt almindeligt lønmodtagerforhold. T havde derved unddraget for 190.648 kr. i skat i alt.

T forklarede det var rigtig at han ikke havde betalt skat i 2008 og 2009 til Danmark, men det skyldes, at han ikke havde bopæl i Danmark, og ikke var tilmeldt Folkeregisteret. Når han udførte arbejde i Danmark boede han i bilen. Han havde ikke modtaget årsopgørelsen for 2008.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig og idømte T en bøde på 320.000 kr. Retten fandt, at T bevist havde tilrettelagt sin adfærd i forhold til sin arbejdsgiver og i forhold til SKAT i 2008 og 2009 med det formål at undgå beskatning som fuldt skattepligtig, ved ikke at tilmelde sig SKAT eller Folkeregisteret og ved bevidst at camouflere sin indtægt for 2008 og 2009 ved at fakturere sin personlige arbejdsindkomst via et udenlandsk selskab, som om han var selvstændig virkende entreprenør hos vognmandsfirmaet.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 15

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 8. september 2014, 12. afdeling nr. S-1798-14

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Nis Stemann Knudsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)

...............................................................

Byrettens dom af 16. juni 2014, nr. SS 11-2588/2014 

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

principalt skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, subsidiært skattekontrollovens § 15,

ved med forsæt til skatteunddragelse eller at undgå skatteansættelse for indkomståret 2008 at have undladt at reagere på fremsendt årsopgørelse, subsidiært undladt at indsende selvangivelse for indkomståret 2008 vedrørende en arbejdsindkomst på 164.880 kr. som var erhvervet hos vognmandsfirmaet G1, cvr.nr. ... som skattepligtig lønindkomst for arbejde udført i Danmark

og skattekontrollovens § 15,

ved i indkomståret 2009 med forsæt til at undgå skatteansættelse for indkomståret 2009 undladt at indsende selvangivelse for indkomståret 2009 vedrørende en arbejdsindkomst på 413.510 kr. som var erhvervet hos vognmandsfirmaet G1 cvr.nr. ... som skattepligtig lønindkomst for arbejde udført i Danmark, hvorved tiltalte samlet unddrog 190.648 kr. i skat.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte bestrider dog ikke SKATs beløbsmæssige opgørelse af indtægterne for indkomstårene 2008 og 2009, samt den beregnede skat heraf.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet V.1, SKAT.

Tiltalte, T, har forklaret, at det er korrekt, at han har kørt bil for G1 Transport i 2008 og 2009. Han er lidt usikker på, hvornår han påbegyndte dette job i 2008. Det er korrekt, at han har udstedt nogle fakturaer til G1, hvorefter beløb svarende til den udstedte faktura blev indsat på tiltaltes egen konto. Årsagen til, at fakturaerne blev udstedt i selskabet G2 Ltd´s navn skyldtes, at han blev kontaktet af nogle folk, der sagde, at man kunne gøre det på denne måde. De pågældende forklarede ikke nærmere herom.

Foreholdt sagens bilag 3-5-2, side 3 ff, bekræftede tiltalte, at det er disse fakturaer, han har udstedt til G1 i selskabets navn. Så vidt han husker, hed personerne, der fortalte ham om fremgangsmåden MK og NC. Han var på det tidspunkt bosat i Tunesien. Han kender ikke noget nærmere til selskabet G2 Ltd, og der blev aldrig sendt nogen penge til selskabets konto. Pengene indgik på tiltaltes egen konto. Det er rigtigt, at han ikke har betalt nogen skat i 2008 og 2009, heller ikke i Danmark. Dette skyldtes, at han ikke havde bopæl i Danmark og ikke var tilmeldt folkeregisteret. Når han udførte arbejde i Danmark, boede han i bilen.

Forevist bilag 27-6 forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at han kørte i en bil svarende til den bil, der er vist på billedet. Han har under sit arbejde ikke haft en lejlighed eller bolig. Han havde bilen, når han ikke arbejdede. I disse perioder, hvor der var arbejde, blev han i Danmark og tog ikke til Tunesien.

På et tidspunkt udvandrede han til Tunesien. Han havde en lejlighed i Tunesien, men har ikke nogle papirer vedrørende lejligheden eller dokumentation for, at han er fløjet frem og tilbage mellem Tunesien og Danmark. Han har heller ikke betalt skat i Tunesien. Han udskrev fakturaer i selskabets navn og var engang imellem i Tunesien. Det var derfor hans opfattelse, at han ikke behøvede at betale skat. Han aftalte med G1, at lønnen gik direkte til tiltalte, og at det skulle laves på den måde. Han fik at vide, at det var det beløb, han fik udbetalt. Han ved ikke, om G1 har tilbageholdt og afregnet skat, før tiltalte fik udbetalt sin løn. Det har han ikke nogen anelse om.

Foreholdt, at en indtægt i 2009 på 413.520 kr. efter skat forekommer at være en høj indtægt, forklarede tiltalte, at han gik ud fra, at der var orden i forholdene, og at det var den løn, han havde forhandlet sig frem til. Han fik en fast betaling pr. time. Det kan godt passe, at han fik en timesats på 180 pr. time.

Foreholdt, om han virkelig troede, at han havde betalt skat, når han modtog en indtægt i 2009 på 413.510 kr., forklarede tiltalte, at han ikke kan svare klart ja eller nej til det. Han har ikke på noget tidspunkt søgt at orientere sig om, hvorvidt han skulle betale skat. Han har heller aldrig modtaget nogen oplysninger fra SKAT. Han rejste oprindeligt til Thailand og rejste herfra videre til Tunesien. Han har ikke på noget tidspunkt tænkt på at selvangive sin indtægt. G1 vidste godt, at han boede i udlandet. Han kan ikke forstå, at G1 skulle have forklaret, at han i den periode, hvor han arbejdede for G1, boede i Danmark. Det var hans opfattelse, at således som han forholdt sig, skulle han ikke betale skat i Danmark. Dette skyldtes, at han ikke havde nogen tilknytning til Danmark. Han havde ikke nogen fast bopæl, og hvis han blev syg, så var det for egen regning.

Forespurgt, om han er enig i de beløb, som skattevæsenet har opgjort i anklageskriftet, ville tiltalte ikke bestride beløbene.

Foreholdt sagens bilag 1-3-2 vil tiltalte ikke udelukke, at den person, han tidligere omtalte som MK, er den samme person, som MK nævnt i bilaget.

Forespurgt vedrørende bilag 1-3-3 kan han godt huske, at han mødte op på centret med dokumentation af skatte- og bopælspligt til Thailand. Han kan også godt huske, at han har underskrevet attestation af bopæls- og skatteforhold på side 3 i bilaget.

Foreholdt, at det af kontoudtog fra F1-bank, bilag 1-3-4, fremgår, at der har været flere større indbetalinger til hans konto, inden han påbegyndte arbejdet for G1, siger disse indbetalinger ham ikke noget. Han kan ikke sige noget om, hvor de kommer fra

Foreholdt sagens bilag 1-3-5 vil han ikke bestride den opstilling, som skattevæsenet har lavet, herunder de beløb der fremgår af fakturaerne.

Foreholdt bilag 3-5-1, arbejdsdage i Danmark, husker han ikke de dage, han har været i Danmark, men det må kunne ses ud fra fakturaerne. Han har altid givet arbejdssedlerne til G1. Han fik 180 kr. i timen.

Foreholdt antallet af arbejdsdage i Danmark i bilag 3-5-1 kan det godt passe, at han har haft det i bilaget nævnte antal arbejdsdage i Danmark. Han har været i Danmark meget af tiden. Han kørte kun for G1, og han har altid kørt i Danmark. Han har også nogle gange været i Tyskland, men kan ikke sige, hvor mange gange. Han har også overnattet i Tyskland. Man kan ikke ud af bilagene se, hvornår han har været i Tyskland, men han har ikke været i andre lande end Danmark og Tyskland.

Foreholdt bilagene 27-4 og 27-5 forklarede tiltalte, at disse køresedler er udfyldt af ham og afleveret til G1. Han kan bl.a. af køreseddel nr. 000892 se, at han startede kørslen kl. 16.00 og nåede til ...1 kl. 18.00 og efterfølgende ankommer til ...2 kl. 02.00, hvilket giver et samlet timetal på 11,5 timer. Han har afleveret disse køresedler hver gang, han har været ude at køre for G1.       

Forespurgt forklarede han, at taksten på 180 kr. var den samme takst, uanset hvornår han arbejdede. Ofte kørte han udenfor sædvanlig arbejdstid, hvor der var ringe færdsel, da der var tale om ... transporter, men han fik den samme løn uanset, om han arbejdede om dagen, natten eller weekender.

Forespurgt har tiltalte aldrig set årsopgørelsen for 2008. Han vil dog ikke bestride, at den er sendt til Thailand.

Tiltalte forklarede, at han kan være rejst til Thailand i 2006 eller 2007. Han husker ikke, hvor lang tid han boede i Thailand. Han vil tro, at han har boet i Thailand mellem et halvt og et helt år. Han kan godt huske, at han var på ambassaden i 2007, og at han boede i Thailand. Det var nogle venner, der opfordrede ham til at flytte til Tunesien. Den 15. maj 2006 boede han i Tunesien. Han ved ikke, hvor Folkeregistret har denne oplysning fra. Han meddelte SKAT, at han rejste til Tunesien og havde ikke Folkeregisteret i tankerne. Han mente, at det var nok, at han meddelte flytningen til SKAT.

Forespurgt, hvem NL er, forklarede han, at det er en person, der har hjulpet ham med en bil. Bilen stod i NL´s navn. NL bor i ...3. Der var tale om en personbil. NL havde leaset bilen for tiltalte, og hun fik leasingydelserne betalt af ham. Det var tiltalte, der kørte i bilen. Han indgik ikke selv leasingaftalen, idet han ikke havde relationer til Danmark. Han havde ikke nogen adresse i Danmark, så han kunne ikke lease en bil. Der var tale om en personbil mærket Kia. Bilen stod for det meste på havnen, og det var ham, der kørte i bilen.

Forespurgt vedrørende adressen ...4 i ...3 forklarede tiltalte, at han ikke har boet på adressen forud for 2010. Han har heller ikke haft nogen tilknytning til adressen. Der har boet en kammerat på adressen, og det er kammeratens lejlighed. Han fik lov til at leje et værelse. Så vidt han husker, hedder vennen LK. Tiltalte har ikke haft noget med adressen at gøre før 2010.

Vedrørende de personlige forhold forklarede tiltalte, at han i april 2013 blev ramt af en blodprop. Han var indlagt i længere tid, herunder i forbindelse med genoptræning. Han vil tro, at han blev genoptrænet i 6-7 uger. Blodproppen ramte ham i hjernen og ændrede hans mentale tilstand, ligesom hans motorik er nedsat i højre side. Blodproppen har endvidere påvirket hans evne til at huske. Han er begyndt at arbejde igen på nedsat tid som taxachauffør. Han bruger bl.a. en GPS, når han kører for at få overblikket. Han forlod i sin tid Danmark på grund af sygdom og den måde, han blev tacklet på af systemet. Han fik en diskusprolaps i 1984 og var skiftevis sygemeldt og i arbejde, men blev fyret flere gange på grund af sygdom. Han blev herefter opereret og reopereret i 2000.

I 2006 udvandrede han fra Danmark på grund af hans slåskamp med kommunen om tilbagebetaling af hjælp og ydelse af bistandshjælp. I Danmark har han en bror, og hans mor og far ligger på hver deres sygehus. Han har 2 børn, men har ikke haft nogen kontakt til børnene i mange år. Han boede sammen med moderen, men de var ikke gift. Han vil tro, at sønnen er 20 år i dag. Han flyttede, da drengen var 3 år. Det andet barn er formentlig 16 år. De har ikke boet sammen i meget lang tid og der har ikke været nogen kontakt mellem dem. Der var således meget, der havde hobet sig op igennem årene, og derfor besluttede han sig for at rejse til Thailand. Han havde nogle bekendte i Thailand. Han havde tillige nogle venner i Tunesien, der hjalp ham, og da rejsetiden til og fra Danmark var kortere fra Tunesien, besluttede han sig for at flytte til Tunesien. Han kan ikke fremlægge nogen lejekontrakter eller flybilletter vedrørende rejserne mellem Danmark og Tunesien. Han har haft disse dokumenter, men de er blevet væk. Han flyttede til Danmark i 2010.

Han havde en almindelig lejlighed i en by i Tunesien. Der var tale om en turistby, hvor han bl.a. arbejdede som guide. Han holdt dog op med dette arbejde, da han begyndte at arbejde for G1. Han opholdt sig i Tunesien, men har ikke styr på, hvor meget han har opholdt sig der. Han kan ikke dokumentere hans ophold i Tunesien via flybilletter, og han kan i dag ikke huske, hvilket flyselskab han anvendte. Han fløj også ofte fra Tyskland. Når han ikke arbejdede og opholdt sig i Danmark, var han i Tunesien.

Forespurgt har tiltalte aldrig haft til hensigt at snyde i skat.

Vidnet, V.1, SKAT, har forklaret, at han er bekendt med sagen, der vedrører tiltalte. Den første afgørelse om skattepligt truffet i april 2011, er ikke truffet af ham. Hvis man er skattepligtig og har en lønindtægt, har man mulighed for fradrag. Ud fra de oplysninger, som SKAT havde, var der ikke fremkommet nogen anmodning om fradragsmuligheder fra tiltalte, herunder fradrag for ophold udenfor bopælen. Såfremt en borger ønsker et fradrage, skal borgeren godtgøre, at vedkommende opfylder betingelserne for et eventuelt fradrag. Ifølge de oplysninger, som vidnet er i besiddelse af, kørte tiltalte transport for G1. Tiltalte boede i bilen og havde ikke nogen fast bopæl. Det er ikke muligt at få et udokumenterede fradrag. Vidnet har udarbejdet en simuleret opgørelse baseret på den forudsætning, at tiltalte er skattepligtig i Danmark. Vidnet henviste i denne forbindelse til sin redegørelse i brev af 28. oktober 2013 til Politiet, bilag 1-23-4. På baggrund af de foreliggende oplysninger har SKAT ikke fundet, at tiltalte er berettiget til noget fradrag for ophold udenfor bopælen vedrørende sit arbejde for vognmandsfirmaet G1, idet tiltalte i indkomstårene 2008 og 2009 ikke har været tilmeldt nogen fast bopælsadresse hverken i Danmark eller i udlandet, ligesom tiltalte ikke vil være berettiget til fradrag for dobbelt husførelse, og henviste igen til sin redegørelsen i brevet

Såfremt det lægges til grund, at tiltalte var selvstændig erhvervsdrivende og skulle betale B-indkomst, kan det ikke udelukkes, at tiltalte kunne have fået en eller anden form for fradrag, men der mangler dokumentation herfor. Vidnet forklarede, at han i forbindelse med sine beregninger har sat skatteværdien af et fradrag til 32 %, hvilket giver et fradrag i 2008 på ca. 11.000 kr. fra august til december og i 2009 på 25.000 kr. Der er således tale om et samlet beløb på 36.000 kr., der i givet fald skulle fragå i skatteunddragelsen.

Forespurgt forklarede vidnet, at han, da han blev tilknyttet sagen, gennemgik afgørelserne og korrespondancen i sagen.

Forespurgt, om vidnet har forestået beregningen af, hvor mange dage, tiltalte har været i Danmark, oplyste vidnet, at det er en kollega, der har stået for disse beregninger.

Forespurgt, har han kendskab til den sag, som G1 anlagde mod Skatteministeriet, men han er ikke bekendt med, hvorvidt SKAT har fået nogen del af den manglende skat fra G1.

Forespurgt forklarede han, at arbejdsgiveren hæfter for indbetaling af A-skat.

Forespurgt, hvorvidt man i en sådan situation tillige ville føre en straffesag mod arbejdstageren, mener vidnet, at der har været enkelte sager, hvor man også har kørt sagen mod arbejdstageren.

Han vil ikke udelukke, at man kan ændre på bødens størrelse, når arbejdsgiveren tillige er blevet dømt og hæfter for skatten. Bødesatserne ændrer sig dog ikke og tilregnelsen er et bevisspørgsmål.

Forespurgt forklarede vidnet, at han har kigget på alle de køresedler, som tiltalte har afleveret til G1, og han har også taget dem med i retten i dag. Så vidt han husker er der meget få kørsler i Tyskland. Alle kørselssedlerne er medtaget i beregningen i regnearket.

Efter en gennemgang af kørselssedlerne kunne tiltalte bekræfte, at der ikke havde været nogen ture i Tyskland i den omhandlede periode.

Tiltalte forklarede supplerende, at det ikke var hans ide at udarbejde en faktura i stedet for at indlevere en lønseddel til G1. Ideen om at anvende selskabet kom fra MK eller NC. Alle oplysninger og navnet på selskabet kommer fra dem. Han har ikke betalt noget for at gøre brug af selskabet og fik udleveret fakturablanketter fra de to personer.

Forespurgt vedrørende fakturanumrene forklarede tiltalte, at de nok følger datoen. Han ved ikke, hvad de ellers skulle dække over. Han fik udleveret konceptet på et usb-stik og kunne herefter sende fakturaerne videre. De to personer gav ham lov til at bruge deres firma. De to personer gjorde det samme som ham, og han har ikke hørt noget om, at det skulle være ulovligt at gøre det på den måde.

Personlige forhold 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 2, nr. 2, at personer, der uden at have bopæl her i landet, opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende er pligtig at svare indkomstskat i Danmark

I henhold til attestation af bopæls- og skatteforhold flyttede tiltalte officielt til Thailand den 15. juni 2006, ligesom det fremgår af bekræftelse fra Den Danske Ambassade i Bangkok af 9. januar 2007, at tiltalte havde bopæl i ... Provinsen i Thailand. Det fremgår endvidere, at tiltalte den 2. april 2007 mødte på SKAT med dokumentation af skatte og bopælspligt til Thailand og ønskede skattekort som begrænset skattepligtig til brug for dansk arbejdsgiver, hvorefter der blev udstedt skattekort. Indtjeningen i Danmark forventedes at være omkring 50.-60.000 kr. Det fremgår dog tillige af oplysningerne fra Det Centrale Person Register, at tiltalte udrejste af landet den 15. maj 2006 og tog ophold i Tunesien fra den 15. maj 2006 til 15. september 2010.

Tiltalte har forklaret at han ikke kan huske, hvor længe han boede i Thailand, men vil tro, at han boede der mellem et halvt og et helt år, hvorefter han flyttede til Tunesien. Tiltalte er ikke i stand til at fremlægge dokumentation for ophold i Thailand eller Tunesien i form af lejekontrakter, betaling af husleje, indkøb af daglige fornødenheder og lignende foretaget i henholdsvis Thailand og Tunesien, ligesom tiltalte ikke er i stand til at fremlægges bevis for omfanget af rejserne mellem Thailand, Tunesien og Danmark i form af flyvebilletter. Tiltalte er endvidere ikke i stand til at dokumentere hvornår og hvor ofte han er rejst frem og tilbage mellem Danmark og Tunesien eller Thailand. Ifølge tiltaltes forklaring kørte han under ophold i Danmark bil for vognmandsfirmaet G1 og sov i bilen, ligesom han disponerede over en personbil, som var leaset i en venindens navn, men finansieret af tiltalte. Efter oplysning fra vognmandsfirmaet G1 gik firmaet ud fra, at tiltalte havde bopæl i Danmark. Ifølge opgørelse udarbejdet af SKAT, som ikke er bestridt af tiltalte, har tiltalte i perioden august til december 2008 haft 86 arbejdsdage i Danmark med en indtjening på 164.880 kr. og i 2009 haft 187 arbejdsdage med en indtjening på 411.530 kr., uden at der er svaret skat af indkomsten i Danmark eller noget andet land. Under disse omstændigheder og når henses til omfanget af arbejdsdage i Danmark og indtægtens størrelse finder retten det godtgjort, at tiltalte vidste eller burde vide, at den blotte omstændighed, at han havde meddelt adresseændring til Thailand og senere Tunesien, ikke kunne medføre, at han ikke var undergivet dansk skattepligt.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger og tiltaltes egen forklaring, at han udskrev fakturaer fra selskabet G2 Ltd. til vognmandsfirmaet G1, som om han arbejde som selvstændig underentreprenør i forhold til vognmandsfirmaet. Ifølge tiltaltes forklaring kender han ikke noget nærmere til det pågældende selskab, der ifølge de udstedte fakturaer skulle have hjemsted på Gilbraltar, udover at tiltalte fra to ikke nærmere identificerede personer fik oplyst, at det var en sædvanlig benyttet fremgangsmåde, og at tiltalte af de pågældende personer fik adgang til at benytte selskabets fakturablanketter. Tiltalte har endvidere på baggrund af kontoudtog fra F1-bank for 2008 og 2009 forklaret, at fakturabeløbene ikke indgik på selskabets konto, men blev overført direkte til tiltaltes personlig konto i F1-bank.

Uanset at tiltalte ikke måtte have modtaget årsopgørelse for 2008 fremsendt til tiltaltes postadresse i Thailand, findes det godtgjort, at tiltalte undlod at indsende selvangivelse for 2008 og efterfølgende for 2009 vedrørende den lønindkomst, som tiltalte erhvervede i Danmark i de pågældende år. Det må endvidere lægges til grund, at det ikke har været muligt for SKAT at komme i kontakt med tiltalte, da der ikke har været oplyst nogen adresse i udlandet, hvor tiltalte kunne kontaktes.

Retten finder det således godtgjort, at tiltalte har haft forsæt til skatteunddragelse, idet tiltalte bevist har tilrettelagt sin adfærd i forhold til sin arbejdsgiver og i forhold til skattevæsenet i 2008 og 2009 med det formål at undgå beskatning som fuldt skattepligtig, ved ikke at tilmelde sig SKAT eller Folkeregisteret og ved bevidst at have camoufleret sin indtægt for 2008 og 2009 ved at fakturere sin personlige arbejdsindkomst via et udenlandsk selskab, som om han var selvstændig virkende entreprenør hos vognsmandsfirmaet G1. Tiltalte findes således skyldig i tiltalen.

Der er efter det af vidnet V.1 oplyste ikke grundlag for at antage, at tiltalte ville have opfyldt betingelserne for at opnå fradrag i indkomsten, hvorfor retten ikke finder grundlag for at nedsætte bøden på grundlag heraf.

Da tiltalte ikke har bestridt den beløbsmæssige opgørelse af den unddragne skat, fastsættes straffen i medfør af skattekontrollovens § 15 til en bøde på 320.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T skal betale en bøde på 320.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog skal domfældte og Statskassen efter omstændighederne hver udrede halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer, advokat Stemann Knudsen.

.................................................................

Østre Landsrets dom af 8. september 2014, 12. afdeling nr. S-1798-14

Byrettens dom af 16. juni 2014 (SS 11-2588/2014) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået skærpelse.

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke husker, hvornår han tog til Thailand. Han husker, at han var på ambassaden i Thailand for at få det i sagen fremlagte dokument. Han husker også, at han var dernede igen, fordi dokumentet skulle legaliseres. Han husker ikke nærmere om, hvor længe han boede i Thailand, men måske var det op til halvandet år.

Han var ikke bosat i Tunesien i 2006. Han kan ikke sige, hvornår han tog ophold i Tunesien. Han boede der, da han begyndte at arbejde for G1. Han kan ikke sige, hvor mange gange eller i hvor mange dage han i 2008 og 2009 opholdt sig i Tunesien.

Han modtog ikke årsopgørelsen for 2008 eller noget andet fra SKAT, mens han boede i Thailand. Han modtog heller ikke noget i Tunesien. Han betalte ikke skat i Thailand eller i Tunesien.

Der var seng og køleskab i den bil, han fik stillet til rådighed i forbindelse med sit arbejde for G1. Han boede i bilen, som han ikke måtte anvende til privat kørsel. Han husker ikke i hvilken periode, han leasede en bil via NL. Han evnede ikke selv at stå for oprettelsen af et selskab. Derfor anvendte han den fremgangsmåde med udstedelse af fakturaer, han blev foreslået af andre. Han gemte ikke de fakturaer, han udstedte.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han først kom ind i sagen i efteråret 2013. Efter den anonyme anmeldelse den 27. marts 2009 blev der iværksat arbejdsgiverkontrol. Det var først i 2010, at man havde en dialog med G1, der i første omgang havde henvist til den eksterne bogføringsbistand, han anvendte.

Årsopgørelsen for 2008 må være sendt til T på den i selvangivelsen angivne udskrivningsdato, som er den 14. september 2009.

SKAT har efter de foreliggende oplysninger lagt til grund, at tiltalte ikke havde nogen fast bopæl. SKAT har endvidere lagt til grund, at G1 afholdt alle udgifter knyttet til tiltaltes arbejde med kørsel.

Der er bestemte satser for fradrag i relation til afholdte udgifter til kost under rejse. Anvendelsen heraf forudsætter, at arbejdsgiveren ikke betaler herfor. Lønmodtageren skal godtgøre, at han opfylder betingelserne, men ikke at vedkommende har haft udgifter til mad. Skatteværdien er højere, hvis man er selvstændig.

Personlige oplysninger 

Tiltalte har forklaret, at han er blevet raskmeldt efter sin blodprop, men han er fortsat påvirket hukommelsesmæssigt. Han har fortsat job som taxachauffør.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger om omfanget og den tidsmæssige fordeling af tiltaltes arbejde i perioden august til december 2008 og i 2009 sammenholdt med de øvrige foreliggende oplysninger, herunder tiltaltes egen forklaring, lægger landsretten til grund, at tiltalte både i den anførte periode i 2008 og i 2009 var skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk., 1, nr. 2. Han havde herefter pligt til at indsende selvangivelse.

Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes handlemåde, herunder gennem udstedelse af fakturaer fra firmaet G2 Ltd. med adresse på Gibraltar, er landsretten enig med byretten i, at tiltalte har handlet med forsæt til at undgå skatteansættelse. Tiltalte har ved sin adfærd i forhold til sin arbejdsgiver og i forhold til skattevæsenet bevidst handlet med det formål at undgå beskatning. Landsretten tilsidesætter efter omstændighederne, herunder navnlig ved tiltaltes fakturering gennem et selskab, som han ingen tilknytning havde til, tiltaltes forklaring om, at han troede, at han ikke var skattepligtig til Danmark.

Der er ikke grundlag for at ansætte den unddragne skat til et mindre beløb end det, SKAT har opgjort.

Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 15 som fastslået af byretten.

Bødestraffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.