Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hvorfor er der krav om økonomisk forsvarlig drift?
 • Dokumentationskrav
 • Behandling af oplysninger
 • Kravet om modregningsfri konto
 • Spillemyndighedens afgørelse

Hvorfor er der krav om økonomisk forsvarlig drift?

Det centrale element i vurderingen af en ansøgers evne til at drive sin virksomhed økonomisk ansvarligt er evnen til at sikre fortsat drift af sin virksomhed. Det vil sige, at økonomien skal i videst muligt omfang tilrettelægges på en måde, hvor der bliver taget hensyn til de markedsvilkår, som med rimelighed må forventes. Herudover skal ansøgeren være i stand til at udbetale alle potentielle gevinster. Det vil sige, at ansøgeren som et minimum skal have adgang til økonomiske midler i et omfang, som svarer til en maksimal udbetaling af de gevinster, som spillerne stilles i udsigt.

Som en konsekvens af dette stilles der krav om, at ansøgeren eller tilladelsesindehaveren udleverer oplysninger om de økonomiske forhold, som gør sig gældende for driften af virksomheden. Dette skal ske i forbindelse med ansøgning om tilladelse eller i tilladelsesperioden. Niveauet af oplysninger afhænger af omfanget af de spil, som udbydes, og hvor komplekst ansøgeren eller tilladelsesindehaveren har indrettet sig.

Bemærk

Afsnittet gælder ikke for indtægtsbegrænsede og omsætningsbegrænsede tilladelser efter SPILL § 42, stk. 4 og 5.

Dokumentationskrav

En ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål skal vedlægges en række dokumenter, som skal være med til at gøre Spillemyndigheden i stand til at forstå virksomheden og dennes økonomiske forhold. Nedenstående dokumentation skal indsendes i forbindelse med en ansøgning:

Koncern- og ejerforhold:

Koncerndiagram

Koncerndiagrammet skal indeholde navn og CVR-nummer (eller lignende registreringsnummer) på ansøger og dennes ultimative moderselskab. Koncerndiagrammet skal indeholde alle relationer op til de fysiske personer, der endeligt ejer koncernen, dog ikke gældende for datterselskaber af børsnoterede selskaber. Koncernoversigten skal indeholde samtlige selskaber og aktiviteter, der er indeholdt i koncernen helt op til ultimative moderselskab. En relation til et selskab er defineret som værende en ejerandel eller stemmeandel på over 20%.

For nystiftede selskaber vedlægges stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet skal indeholde en af bestyrelsen (eller øverste ledelsesorgan) bekræftet genpart.

Selskabets seneste vedtægter

Selskabets gældende vedtægter skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Associerede selskabers spilaktivitet

Beskrivelse af ansøgers associerede og/eller tilknyttede selskabers nuværende spilleaktiviteter med angivelse af hvilke lande spilaktiviteten udbydes i.

Afslag på spiltilladelse for ansøger og dennes tilknyttede selskaber

Hvis ansøgeren eller dennes datterselskaber og/eller associerede selskaber tidligere har fået afslag i Danmark eller andre lande grundet økonomiske eller finansielle årsager, så skal dette oplyses.

Tilbagekaldelse af tilladelser

Hvis ansøgeren eller dennes associerede og/eller tilknyttede selskaber tidligere har fået tilbagekaldt spilletilladelse i Danmark eller andre lande skal der redegøre for dette.

Diagram over selskabets organisationsstruktur

Organisationsdiagrammet skal indeholde en hierarkisk opbygning af de enkelte afdelinger hos ansøgeren og eventuelle underafdelinger. Diagrammet skal give en forståelse af hvem, der er de ansvarlige for diverse områder i organisationen.

Organisatoriske forhold

Oversigt over ansøgers direktion og ledelse, samt CV’er

Oversigten skal indeholde fulde navne og titler på personer i direktion og øvrige CXO-suite

CV for CXO samt andre relevante ansvarlige medarbejdere

Ansøger skal indlevere CV for de ledende medarbejdere. Som minimum efterspørges CV for følgende stillinger/roller:

 • CEO (Chief Executive Officer = adm. direktør)
 • CFO (Chief Financial Officer = økonomidirektør eller tilsvarende)
 • CTO (Chief Technical Officer = teknisk direktør eller tilsvarende)
 • CCO (Chief Compliance Officer = juridiske direktør eller tilsvarende)

Oversigt over juridiske tvister/igangværende sager.

Oversigten skal indeholde alle sager med en potentiel økonomisk forpligtelse, samt vurdering af sandsynlighed for at ansøger ifalder forpligtelsen, herunder størrelsen af forpligtelsen.

Økonomiske forhold

Engagementsopgørelse fra ansøgers bankforbindelser.

Engagementsopgørelse fra ansøgers hovedbankforbindelser. Engagementsforespørgslen må maksimum være dateret 14 dage før datering af ansøgning.

Underskrevet erklæring fra ledelsen om finansielle oplysninger.

Erklæringen skal være underskrevet af ledelsen med skriftlig bekræftelse på den forventede anvendelse af de fremadrettede finansielle oplysninger, fuldstændigheden af betydelige ledelsesforudsætninger og ledelsens anerkendelse af dens ansvar for de fremadrettede finansielle oplysninger. En skabelon for erklæringen kan rekvireres fra Spillemyndigheden.

Ansøgers budget for de kommende 12 måneder

Budgettet skal for de kommende 12 måneder være opdelt på forventet omsætning pr. spiltype, forventede omkostninger fordelt på hovedgrupper som fx lønninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger, afskrivninger, service charges til tilknyttede virksomheder, renteomkostninger og indkomstskatter.

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætningerne skal indeholde omtale af væsentlige forhold, herunder særligt: Udvikling i omsætning, forventet markedsandel i Danmark, udvikling i omkostninger, investeringer i materielle anlægsaktiver og kapitalberedskabet, herunder størrelsen af etablerede kreditfaciliteter hos pengeinstitutter og eventuelle særlige betingelser herfor.  Det skal tydeligt angives hvorledes budgetforudsætningerne er indarbejdet i resultat-, balance- og likviditetsbudget.

Bemærk: budgettet skal vedrøre alle aktiviteter, og ikke kun de danske aktiviteter. (dog skal der redegøres for den forventede markedsandel for Danmark, selvom aktiviteterne omfatter flere markeder)

Ansøgers reviderede årsregnskaber for de seneste 5 år

Reviderede årsregnskaberne for de seneste 5 år. Hvis det senest reviderede regnskab på ansøgningstidspunktet er mere end 6 måneder gammel vedlægges seneste interne regnskab omfattende resulltatopgørelse og balance. Der er ingen formkrav hertil og kan enten bestå i ledelsesrapportering eller råbalance.

Budget for 1. driftsår. Forecast for år 2 og år 3.

Budget og forecast tallene indsættes i budgettemplate (Som kan hentes på Spillemyndighedens hjemmeside). Udfyld de pre-specificerede overskrifter.

Aldersfordelt Debitorliste

Debitorlisten skal vise eventuelle tilgodehavender fra debitorer, og listen skal være aldersfordelt.

Aldersfordelt Kreditorliste

Kreditorlisten skal være aldersfordelt.

Formel skriftlig kommunikation mellem revisor og bestyrelse for sidste 3 år (protokol eller lignende)

Gennemgang af relevant formel kommunikation mellem revisor og bestyrelse for de seneste 3 år (protokol eller lignende). Gennemgangen skal identificere forhold, der kan have betydning for ansøgers evne til at drive økonomisk forsvarlig spilvirksomhed.

Hoved- og nøgletaloversigt for 5 år.

Tallene skal indsættes i regnskabstemplate (kan hentes på Spillemyndighedens hjemmeside, som indeholder pre-defineret regnskabsinformation).

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen skal bagudrettet indeholde den mængde cash der er kommet ind og den mængde, der er gået ud. Desuden skal den indeholde ledelsens forventninger til fremtidige pengestrømme 12 måneder frem. Pengestrømsopgørelsen kan evt. udarbejdes og vedlægges budgettet.

Forretningsplan

Forretningsplanen skal indeholde alle fremtidige og signifikante strategiske overvejelser, særligt omkring vækst og større investeringer, fx i aktivmasse eller marketing. Såfremt der er elementer i forretningsplanen, der kræver investeringer skal der foreligge en plan for denne finansiering (om den finansieres via egenkapitalen, låneoptag, eller andet).

Hvis relevant kopi af støtteerklæring(er) og/eller andre tilsagn om finansiering

Hvis ansøger har modtaget finansiel støtteerklæring, så skal denne støtteerklæring dokumenteres. Erklæringen skal udtrykke modpartens ubetinget vilje til at yde finansiel støtte til en anden ansøger.

En støtteerklæring vil altid blive efterspurgt af Spillemyndigheden, hvis selskabets likviditetsbehov ikke umiddelbart kan opfyldes ud fra ansøger selskabets finansielle forholdet.

En skabelon for støtte erklæringen kan rekvireres fra Spillemyndigheden.

Interne kontrolforanstaltninger

Ansøgers code of conduct/etiske regelsæt

Code of conduct/internt etisk regelsæt skal indeholde ansøgers retningslinjer og guidelines for medarbejder adfærd.

Risikostyringsmodel/-værktøj

Risikostyringsmodel og eventuelt risikolog (eller tilsvarende risikostyringsværktøj) skal vedlægges, såfremt ansøger benytter et sådant risikoværktøj.

Procedure for bogholderi

Ansøgers procedure for håndtering af bogholderi samt opdatering og håndtering af den modregningsfri konto bedes vedlægges.

Håndtering af løbende tilpasning af odds.

Dokumentationen skal indeholde beskrivelse af procedurer for, hvorledes virksomheden løbende håndterer/tilpasser sine odds, såfremt mange spillere oddser på samme udfald.

Beregning af den størst mulige gevinstudbetalingsmulighed

Dokumentation for den størst mulige gevinstudbetalingsmulighed samt risikoen herfor. Den skal indeholde den matematiske sandsynlighed for, at den størst mulige gevinst udbetales, samt hvor stor en evt. super-jackpot bliver med 2% sandsynlighed

Spilrelaterede forhold

Oversigt over historisk og forventet fordelingen mellem 'peer-to-peer' og 'spil mod huset'.

Der skal foreligge en historisk fordeling af BSI mellem peer-to-peer og spil mod huset. Der skal endvidere foreligge ledelsens vurdering af, om dette split fortsat gør sig gældende de kommende 3 år, eller om der vil ske forskydninger

Oversigt over spil licenser og spiltyper i andre lande, der kan have indflydelse på den danske forretning.

Såfremt ansøger har spillelicenser i andre lande, eller såfremt ansøger er afhængig af et moderselskab med aktivitet i andre lande, ønskes det oplyst, såfremt spilleaktiviteterne i de andre lande har en anden risikoprofil, end det i Danmark ansøgte

 

Behandling af oplysninger

Spillemyndigheden lægger ved vurderingen af, om en spilvirksomhed kan drives på økonomisk forsvarlig vis, bl.a. vægt på, at

 • ansøger har mulighed for at udbetale alle potentielle gevinster,
 • et budget stemmer overens med de mål, der er fastsat i forretningsplanen, og
 • der er afsat tilstrækkelige midler til drift af spillevirksomheden, eller ansøgeren er i stand til at hente finansieringen andetsteds.

Kravet om modregningsfri konto

Regel

En tilladelsesindehaver skal have en modregningsfri konto i et pengeinstitut mv., som holdes adskilt fra tilladelsesindehaverens egne midler, og som kun tilladelsesindehaveren har rådighed over.

Midlerne på kontoen kan kun udbetales til spillerne og kan ikke anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaveren. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens hos tilladelsesindehaveren. Det er muligt for tilladelsesindehaveren, at lade en anden part administrere udbetalingen af midler på tilladelsesindehaverens vegne. Det forudsætter dog at det er tilrettelagt på en måde, hvor midlerne på den modregningsfri konto ikke indgår i den anden juridiske enheds driftsmidler og kun udbetales, når tilladelsesindehaveren instruerer herom.

Midlerne skal til enhver tid svare til det samlede beløb, der står på spillerens spilkonti. Dvs. at det ikke er muligt at holde kontoen overfinansieret og derved undgå daglige opdateringer.

Se BEK nr. 773/2017 § 11.

Beløbets størrelse

En gang i døgnet skal tilladelsesindehaver opdatere beløbet på den modregningsfri konto, så det stemmer overens med spillernes indeståender. Opdatering skal ske alle ugens dage, også weekend- og helligdage.

Ansøgeren skal tilrettelægge sin proces, så det er muligt at dokumentere, at overførslerne sker på daglig basis.

Bemærk

Kravet om en modregningsfri konto gælder ikke ved udbud af landbaserede væddemål.

Spillemyndighedens afgørelse

Hvis Spillemyndigheden finder, at kravene til økonomisk forsvarlig drift ikke er opfyldt, kan det medføre et afslag på ansøgning om tilladelse.

Bemærk

Spillemyndigheden indhenter ved ansøgningen en økonomisk anbefaling fra en ekstern konsulentvirksomhed, til brug for Spillemyndighedens vurdering af, om ansøgeren er egnet til at drive spilvirksomhed på økonomisk forsvarlig vis. Den eksterne konsulentvirksomhed er underlagt tavshedspligt.

Den eksterne konsulentvirksomhed vurderer kun om ansøgeren er egnet til at drive virksomhed med spil på en økonomisk forsvarlig måde, mens det er Spillemyndigheden, der træffer den endelige afgørelse ud fra revisionsfirmaets anbefaling.