Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om registrering af kunder
 • Oprettelse af spilleren som kunde
 • Dokumentation for spillerens identitet

Generelt om registrering af kunder

For at kunne udbyde onlinekasino skal tilladelsesindehaveren have kendskab til sine kunder, dvs. spillerne. Tilladelsesindehaveren skal dermed have konkret indsigt i, at spilleren er den, som han/hun udgiver sig for at være. Der må ikke herske tvivl om, at spilleren er den, som han/hun udgiver sig for at være.

Det betyder at tilladelsesindehaver skal have en procedure for identifikation af spillerne. Omfanget af identifikationsproceduren skal fastlægges ud fra en risikovurdering i det enkelte tilfælde. Risikovurderingen kan dog aldrig medføre, at der ikke foretages nogen form for legitimationshandling.

Nedenfor er beskrevet minimumsreglerne på området. En tilladelsesindehaver vil dog have pligt til at indføre strengere procedurer, hvor der konkret vurderes at være en højere risiko. En tilladelsesindehaver skal i hvert enkelt kundeforhold kunne godtgøre overfor Spillemyndigheden, at undersøgelsernes omfang konkret har været tilstrækkeligt.

For at deltage i spil skal spilleren registreres som kunde hos den pågældende tilladelsesindehaver. Det er kun fysiske personer, der kan blive registreret som spillere i forbindelse med onlinekasino. Dette vil sige, at selskaber, klubber mv. ikke kan oprette eller benytte spilkonti til brug for onlinespil. En tilladelsesindehaver skal gøre registreringen af en spiller betinget af, at spilleren udelukkende handler på egne vegne.

Se BEK nr. 1274/2019 § 2

Oprettelse af spilleren som kunde

Spilleren skal i forbindelse med registreringen oplyse tilladelsesindehaveren om

 • navn
 • adresse
 • CPR-nr.

Tilladelsesindehaver skal kunne dokumentere at alle oplysninger er indhentet.

Hvis spilleren ikke har et CPR-nummer, skal tilladelsesindehaveren anmode spilleren om at indlevere anden lignende identifikationsoplysning.

Som eksempler på spillere uden CPR-numre kan nævnes turister, der opholder sig i Danmark. Ved spillere uden CPR-nummer forstås kun spillere, der ikke har fået tildelt et CPR-nummer. Hvis spilleren ikke selv ønsker at opgive CPR-nummeret eller lignende oplysninger, skal tilladelsesindehaver afvise at oprette spilleren som kunde.

Eksempler på "lignende identifikationsoplysning"

Personregistreringsnummer, der anvendes af de offentlige myndigheder i det pågældende land, eller

oplysninger om fødselsdato, kombineret med fødested.

Specielt vedrørende adresse

Adressen skal være spillerens permanente adresse (bopæl). En postboksadresse opfylder ikke kravet. Hvis spilleren er hjemløs, kan tilladelseshaver acceptere, at kundeforholdet oprettes, selv om adresseoplysningerne ikke findes. I så fald skal tilladelsesindehaver dog gennem spilleren indhente dokumentation fra kommunen, som bekræfter, at spilleren er hjemløs.

Tilladelsesindehaveren skal opbevare alle ovennævnte oplysninger i mindst fem år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Se BEK nr. 1274/2019 § 4.

Hvis tilladelsesindehaver ophører med at eksistere som juridisk enhed, skal den seneste fungerende ledelse sørge for at oplysningerne fortsat opbevares.

Dokumentation for spillerens identitet

Der findes en række procedurer, som tilladelsesindehaver skal sikre i relation til dokumentation for spillerens identitet. Det drejer sig om:

 • Grundlæggende krav
 • Supplerende dokumentation

Grundlæggende krav

Tilladelsesindehaver er forpligtet til at kontrollere de oplysninger, som spilleren har afgivet ved fornøden dokumentation. Ved fornøden dokumentation forstås, at spillerens navn, adresse og CPR-nummer skal verificeres ved en pålidelig og uafhængig kilde, eksempelvis i CPR-registeret.

Se BEK nr. 1274/2019 § 2, stk. 4.

Alle tre oplysninger skal kontrolleres. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at alene CPR-nummer og navn kontrolleres. Oplysningerne skal dog ikke nødvendigvis verificeres ved samme kilde.

For spillere uden CPR-nummer skal navn, adresse og den CPR-nummer-lignende identifikation verificeres. Tilladelsesindehaver skal ved sin kontrol være opmærksom på, at eksempelvis et pas og kørekort ikke indeholder oplysninger om bopælsadresse. Validering af de indtastede information alene via disse dokumenter vil derfor ikke være tilstrækkeligt.

Supplerende dokumentation

Da der er tale om online forhold skal tilladelsesindehaver yderligere indhente supplerende dokumentation for alle kunder, da kundens identitet ellers ikke kan betragtes som kontrolleret ved fornøden dokumentation. Den i BEK nr. 1274/2019 § 7 nævnte digitale signatur kan anvendes som supplerende dokumentation.

Yderligere oplysninger (hvis den digitale signatur ikke anvendes) til sikring af spillerens identitet kan være følgende eksempler:

 • Tilladelsesindehaver kan kræve, at spilleren indsender billedlegitimation. Billedlegitimation skal stamme fra en pålidelig og uafhængig kilde og vil derfor typisk skulle være udstedt af en offentlig myndighed. Billedlegitimationen skal indeholde relevante og aktuelle oplysninger (ingen ungdomsbilleder eller billeder, hvor der er ændret markant udseende).
 • Tilladelsesindehavers krav om, at spillerens første indbetaling sker ved en pengeoverførsel fra spillerens konto i et pengeinstitut, hvor spilleren tidligere har identificeret sig.
 • Telefonisk kontakt til spilleren. Telefonnummeret skal være kontrolleret ved pålideligt opslag.
 • Tilladelsesindehaver sender kontrakt eller lignende til spilleren med anmodning om, at dokumentet returneres i underskrevet stand.

Hvis de af spilleren afgivne oplysninger ikke er korrekte

Tilladelsesindehaver må ikke oprette en spilkonto til en spiller, hvis tilladelsesindehaver opdager, at spilleren har afgivet forkerte oplysninger.

Se BEK nr. 1274/2019 § 6, stk. 2.

Tilladelsesindehaver har dog mulighed for at tilrette enkelte oplysninger, hvis tilladelsesindehaver vurderer, at spilleren utilsigtet har afgivet forkerte oplysninger, eksempelvis hvis spilleren ikke har oplyst, om denne bor til højre eller til venstre i en opgang i et etagebyggeri.

Se også

Se også: