Afsnittet indeholder:

 • Generelt om spilkontoen
 • Krav til indhold af spilkontoen
 • Spillere uden CPR-nummer
 • Midlertidig spilkonto
 • Betalinger til og fra spilkontoen
 • Lukning af spilkontoen
 • Suspension af spilkontoen

Generelt om spilkontoen

Der findes flere krav til indhold af spilkontoen, brug af mobiltelefoner og tablets og spillere uden CPR-nummer. Disse forhold er beskrevet nedenfor.

Krav til indhold af spilkontoen mv.

Når tilladelsesindehaver har indhentet oplysninger om spillerens identitet og bekræftet oplysningerne ved fornøden dokumentation, skal der oprettes en spilkonto til spilleren. En spiller kan have flere spilkonti, men tilladelsesindehaver skal dog sikre identifikation af spilleren, hver gang der oprettes en spilkonto.

En spilkonto skal give spilleren oplysninger om:

 • saldo
 • spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab)
 • ind- og udbetalinger
 • transaktioner i tilknytning hertil.

Oplysningerne skal være tilgængelige for spilleren på spilkontoen i mindst 90 dage. Spilleren skal yderligere have adgang til at få udleveret oplysningerne på anmodning.

Tilladelsesindehaveren må ikke opkræve gebyr fra spilleren på grund af inaktivitet.

Se BEK nr. 1274/2019 § 5.

Anvendelse af digital signatur

Det skal kun være muligt for spilleren at få adgang til spilkontoen med en digital signatur. Den digitale signatur skal som minimum have et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden. Ved hvert log-in skal tilladelsesindehaver kontrollere, at den anvendte digitale signatur svarer til de oplysninger tilladelsesindehaver har om spilleren.

Se BEK nr. 1274/2019 § 7, stk. 1.

Kravet om brug af digital signatur gælder ikke for Grønland. Den anvendte loginløsning, skal dog godkendes af Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1274/2019 § 7, stk. 3, nr. 1.

Spillere uden CPR-nummer

Kravet om digital signatur gælder heller ikke for spillere uden CPR-nummer. Ved sådanne spillere skal der ske betryggende identifikation gennem log-in på anden vis, eksempelvis ved brug af sikre passwords.

Se BEK nr. 1274/2019 § 7, stk. 4.

Definition af begrebet "spilhistorik"

Ved spilhistorik forstås, at spilleren skal have adgang til at kunne se alle indsatser, gevinster og tab foretaget i en spilsession. Oplysningerne skal som minimum være med minutvis angivelse af den pågældende handling.

Midlertidig spilkonto

Indtil spillerens identitet er bekræftet, må tilladelsesindehaver alene oprette en midlertidig spilkonto. Hvis der ikke indenfor en måned er sket korrekt og dokumenteret identificering af spilleren, skal den midlertidige spilkonto lukkes.

Se BEK nr. 1274/2019 § 6.

Tilladelsesindehaver må ikke oprette en midlertidig spilkonto til spillere, der står opført i ROFUS.

Se BEK nr. 1274/2019 § 6, stk. 5.

Se også

En spiller kan maksimalt indbetale et samlet beløb på 10.000 kr. på en midlertidig spilkonto.

Se BEK nr. 1274/2019 § 6, stk. 4.

Tilladelsesindehaver må ikke udbetale beløb fra den midlertidige spilkonto. Dette betyder, at eksempelvis vundne gevinster ikke må udbetales, før den midlertidige spilkonto har fået status af normal spilkonto. Beløbene skal dog krediteres spilkontoen umiddelbart efter, at de er vundet.

Se BEK nr. 1274/2019 § 6, stk. 3 og § 9, stk. 2.

Ved lukning af en midlertidig spilkonto, vil spilleren alene kunne få det resterende indsatte beløb tilbage. Spillerens eventuelle gevinster tilfalder tilladelsesindehaveren. 

Se BEK nr. 1274/2019 § 21, stk. 2.

Betalinger til og fra spilkontoen

Der må kun indbetales på spilkontoen fra udbydere af betalingstjenester, der lever op til kravene i lov om betalingstjenester. Spilleren må ikke få kredit, og kontante indskud er ikke tilladt.

Se BEK nr. 1274/2019 § 8.

Når et beløb er indbetalt af spilleren til spilkontoen, skal beløbet fremgå af kontoen umiddelbart efter, at beløbet er modtaget. Ved bankoverførsler skal beløbet først krediteres kontoen umiddelbar efter modtagelsen.

Tilsvarende skal gevinster vundet af spilleren krediteres spillerens spilkonto umiddelbart efter, at gevinsten er vundet.

Det er ikke tilladt at overføre midler mellem forskellige spillers spilkonti.

Lukning af spilkontoen

Ved lukning af en spilkonto skal tilladelsesindehaver senest fem arbejdsdage efter lukningen udbetale saldoen fra spilkontoen til spilleren.

Se BEK nr. 1274/2019 § 31, stk. 1.

Når spilkontoen lukkes på tilladelsesindehaverens foranledning, skal spilleren skriftligt underrettes om begrundelsen for lukningen og dokumentationen, der medfører lukningen skal vedlægges. En kopi af begrundelsen skal sendes til Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1274/2019 § 31, stk. 3.

Bemærk

Der gælder særlige regler om lukning af en midlertidig spilkonto. Se afsnittet om midlertidige spilkonti ovenfor.

Suspension af spilkontoen

En spilkonto kan suspenderes af tilladelsesindehaveren, hvis spilleren mistænkes for uretmæssigt at have opnået en gevinst eller for at have overtrådt de betingelser i loven, bekendtgørelsen eller vilkår knyttet til spilkontoen. Suspensionen af spilkontoen medføre, at spilleren ikke kan lukke sin konto. 

Inden rimelig tid skal spilleren modtage en afgørelse fra tilladelsesindehaveren om suspension. I suspensionsperioden skal spilleren ikke have mulighed for selv at lukke sin spilkonto. Når der er truffet afgørelse, skal spilleren orienteres, eksempelvis via brev eller e-mail.

Hvis suspensionen medfører tilbageholdelse af gevinster eller lignende, skal afgørelsen være begrundet og dokumenteret. Kopi af afgørelsen skal samtidig sendes til Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1274/2019 § 31, stk. 3.