Afsnittet indeholder:

Spiludbyderen skal udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller. 

Politikker skal i denne sammenhæng forstås som spiludbyderens overordnede beslutninger om, hvordan spiludbyderens virksomhed skal indrettes, og hvordan opgaver relateret til forebyggelse af hvidvask skal løses på baggrund af den risikoprofil, som spiludbyderen har opnået i risikovurderingen af virksomheden.

Forretningsgange forstås som spiludbyderens konkrete og operationelle udmøntning af politikkerne. Vurderingerne bliver fx til procedurer og arbejdsbeskrivelser.

Kontroller er spiludbyderens kontrol af, at politikker og forretningsgange overholdes. De enkelte kontroller skal være beskrevet i spiludbyderens politikker og forretningsgange. Der skal endvidere være en uafhængig intern kontrol med, at kontrollerne foretages, og at de er egnede og effektive.

Spiludbyderens politikker og forretningsgange skal udarbejdes på baggrund af risikovurderingen. Der er ingen formkrav udover skriftlighed. Endvidere skal de være tilgængelige og effektive for kasinoet. De skal som minimum omfatte emnerne

  • risikostyring,
  • kundekendskabsprocedurer,
  • undersøgelses-, notering- og opbevaringspligt,
  • underretningspligt
  • screening af medarbejdere og
  • intern kontrol.

Risikostyring er spiludbyderens opmærksomhed på risici samt spiludbyderens håndtering af og reaktion på nye konstaterede risici.

Spiludbyderen skal i forbindelse med ovenstående tage højde for, at virksomhedens egen forretningsmodel kan fordre andre emner, der skal indeholdes i politikkerne og forretningsgangene.

Se hvidvasklovens § 8, stk. 1.