Indhold

Afsnittet indeholder

 • Krav til ansøger
 • Selskaber og foreninger
 • Andre forhold af betydning

Krav til ansøger

Spillemyndigheden kan give bevilling til afvikling af offentligt pokerspil i turneringsform til personer, hvis personen opfylder følgende betingelser:

 • Er over 18 år.
 • Ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
 • Hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.
 • Ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige (over 50.000 kr.), som hidrører fra tidligere virksomhed vedrørende spil om penge. Gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en bindende aftale med kreditor om afvikling og/eller henstand af gælden.
 • Ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform skal gælde for. Der er dog ikke noget til hinder for, at vedkommende i forbindelse med afviklingen af en konkret offentlig pokerturnering søger om og opnår en såkaldt lejlighedsbevilling efter restaurationslovens § 22.
 • Ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform.
 • Ikke i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil afvikle offentligt hasardspil i turneringsform på fuldt betryggende måde.

Se POKL § 7.

Selskaber og foreninger

Bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform kan ligeledes gives til selskaber eller foreninger, der opfylder ovenstående betingelser (med undtagelse af de første to punkter).

Det er en betingelse for bevillingen, at det pågældende selskabs direktør og bestyrelsesmedlemmer eller den pågældende forenings bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, opfylder de samme betingelser, der stilles til personer med bevilling til at afvikle offentligt hasardspil. I tilfælde, hvor et selskab eller en forening ikke har en bestyrelse eller en direktør, skal den eller de personer, der udøver tilsvarende beføjelser i selskabet eller foreningen, opfylde betingelserne. Det er endvidere en betingelse, at det pågældende selskabs øvrige ansatte eller den pågældende forenings medlemmer og ansatte ikke har en alkoholbevilling, der gælder for det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturneringer skal gælde for.

Indtræder der nye medlemmer i direktion eller bestyrelse i et selskab eller en forening, der har bevilling til at afvikle offentlige pokerturneringer, skal selskabet eller foreningen inden 1 måned herefter anmelde dette til Spillemyndigheden.

Se POKL § 8.

Andre forhold af betydning

Forudsat at ansøger opfylder alle de formelle krav i POKL § 7 og § 8, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive lagt vægt på:

 •  Ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Før en bevilling til afvikling af offentlige pokerturneringer kan udstedes, skal Spillemyndigheden høre politiet i den politikreds, hvor pokerturneringerne påtænkes afholdt. Der kan ikke meddeles bevilling for steder, hvor ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler imod dette. Hvis politiet af ordensmæssige grunde finder, at der ikke bør udstedes bevilling til et nærmere bestemt sted, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive lagt vægt herpå.

 • At der sikres en geografisk spredning af offentlige pokerturneringer. Dette fastlægges ud fra en række faktorer, herunder områdets størrelse, befolkningstætheden og hensynet til på den ene side at imødekomme interessen for at deltage i en offentlig pokerturnering og på den anden side at imødegå spilleafhængighed.
 • Om det sted, hvortil der ansøges om bevilling, vil være egnet til at afholde offentlige pokerturneringer.
 • Det samlede antal bevillinger til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform på landsplan.
 • Ansøgerens evner til og muligheder for at gennemføre pokerturneringen inden for lovens rammer.

Se de almindelige bemærkninger til 2009/1 LSF 28.