Indhold

Der er regler for bemanding i spillehallernes åbningstider.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel.
  • Fortolkning af hovedregel.
  • Undtagelse.
  • Krav til bemanding i tilstødende lokale.

Hovedregel

Spillehaller skal være bemandede i hele åbningstiden. Bemandingen skal blandt andet sikre, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehaller. Ansatte i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater skal selv være fyldt 18 år.

Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren, bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person (der skal foreligge et ansættelsesforhold). Bemandingen skal ske i spillehallen eller fra et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen. Se SPILL §§ 22-23 og § 40.

Den person, som bemander spillehallen, må ikke have væsentlig anden beskæftigelse, der fratager personen opsynet med spillehallen.

Hvis bemandingen forlader spillehallen eller det tilstødende lokale, skal spillehallen lukkes. Det skal tydeligt fremgå, at spillehallen er lukket, for eksempel med en låst dør, en kæde, skiltning eller lignende.

Spillemyndigheden skal godkende, hvis bemandingen sker fra det tilstødende lokale.

Fortolkning af hovedregel

Bestemmelsen i SPILL § 23, stk. 2 præciserer bemandingskravet og fastslår, at proforma ordninger, hvor fx første spiller »bemander« spillehallen, ikke opfylder lovens krav om bemanding.

Der skal efter SPILL § 23, stk. 3 være bemanding ansat i spillehallen. Bemærkningerne præciserer, at der herudover skal være tale om et lønmodtagerforhold og instruktionsbeføjelser i relation til den ansatte.

Det forudsættes i forarbejderne til spilleloven, at der i en tilladelse bliver stillet vilkår om, at personen, der forestår bemandingen, fysisk befinder sig i umiddelbar nærhed af spillehallen.

Der kan endvidere stilles vilkår om udsyn, overvågning mv. for at sikre, at bestyreren eller den ansatte kan føre kontrol med, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehallen.

Spillemyndigheden forlanger normalt ikke, at der skal føres vagtplan over bemandingen i spillehaller. Dog kan Spillemyndigheden i særlige tilfælde pålægge tilladelsesindehaveren, at der føres en detaljeret vagtplan.

Undtagelse

Efter en konkret vurdering kan Spillemyndigheden undtagelsesvis acceptere, at spillehallen ikke er bemandet i en kortere tidsperiode i åbningstiden. Det kan for eksempel være tilfældet ved akut hospitalsindlæggelse, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe nyt personale. 

Krav til bemanding i tilstødende lokale

Der gælder særlige krav til bemandingen, hvis spillehallen ligger i et tilstødende lokale, der grænser op til anden erhvervsmæssig virksomhed. Disse krav vil blive beskrevet i det følgende.

Bemandingen i det tilstødende lokale skal befinde sig ved spillehallens indgang, og skal kunne overvåge selve indgangen fra det sted, hvor bemandingen hovedsageligt befinder sig. Dette vil typisk være bag disken ved et kasseapparat.

Hvis der er flere personer på arbejde samtidig, skal det sikres, at der altid er mindst én person til stede, som kan overvåge indgangen til spillehallen fra det sted, hvor bemandingen opholder sig. Hvis Spillemyndigheden eller spillerne spørger, skal personen, som varetager bemandingen, altid kunne udpeges. Bemandingen skal dog være over 18 år.

Spillemyndigheden forlanger normalt ikke, at der skal føres vagtplan over bemandingen i spillehaller. Dog kan Spillemyndigheden i særlige tilfælde pålægge tilladelsesindehaveren, at der føres en detaljeret vagtplan.

Andre gøremål i det tilstødende lokale skal være foreneligt med at kunne varetage opgaven med at kontrollere, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehallen. For eksempel kan der som udgangspunkt godt tilberedes mad mv. i det tilstødende lokale. Det vil dog afhænge af en konkret vurdering, om andre aktiviteter går ud over bemandingsopgaven i forhold til spillehallen.