De deltagende spilleres indskud (buy-in) i en offentlig pokerturnering udgør turneringspuljen. Udover deltagernes indskud (buy-in), må der gerne tilføres sponsorpræmier til turneringspuljen.

Turneringspuljen må som udgangspunkt ikke overstige 20.000 kr. Det vil sige, at der ved et indskud på fx 400 kr. per deltager højst må deltage 50 spillere, og ved et indskud på 200 kr. højst må deltage 100 spillere osv.

Foruden spillernes indskud (buy-in) kan sponsorpræmier tilføres turneringspuljen. For en enkelt turnering, må markedsværdien for sponsorpræmier ikke overstige 5.000 kr. Hvis der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. i markedsværdi. Med en turneringspulje på 20.000 kr., og en sponsorpræmie med en værdi på 5.000 kr., kan turneringspuljen samlet set kunne have en maksimal værdi på 25.000 kr.

Turneringspuljen må kun anvendes til gevinster. Dog er det tilladt at bruge op til en fjerdel af turneringspuljen til de umiddelbare omkostninger ved turneringen. Værdien af sponsorpræmier kan imidlertid ikke indgå i den op til en fjerdedel af turneringspuljen, der må udredes til dækning af de umiddelbare omkostninger til afviklingen af turneringen.

Ved umiddelbare omkostninger forstås de udgifter, som har direkte tilknytning til den enkelte offentlige pokerturnering, som fx udgifter til leje af lokale, regnskabsføring, internethjemmeside og spillekort. Det vil imidlertid også være muligt helt eller delvis at finansiere de umiddelbare omkostninger ved midler, der tilvejebringes fra private personer eller virksomheder.

Mere generelle omkostninger, der ikke er direkte forbundet med arrangementet, som fx udgifter til drift af en forening, vil ikke kunne dækkes af turneringspuljen. Vederlag eller lignende til bevillingshaver vil heller ikke kunne dækkes af turneringspuljen eller af de deltagende spillere i den enkelte turnering i øvrigt.

Den samlede præmie til én enkelt spiller må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Hvorledes præmierne ellers fordeles og beregnes, vil være op til den ansvarlige bevillingshaver. En fordeling kan fx være, at turneringspuljen fordeles mellem de tre bedst placerede spillere med henholdsvis 50 %, 30 % og 20 % af puljen.

Udbetaling af præmier fra turneringspuljen må kun ske ved overførsel mellem konti. Det vil ikke være tilladt at udbetale præmier kontant. Der skal ske udbetaling af præmiebeløbet hurtigst muligt efter turneringens afslutning.

Se POKL § 18 og § 19.

Sponsorpræmier

Det er tilladt at bruge sponsorpræmier i turneringspuljen.

Sponsorpræmier kan enten bestå af en pengepræmie eller en varepræmie. I tilfælde af, at der er tale om en vare, skal varens værdi opgøres til markedsværdien. For en enkelt turnering, må markedsværdien for sponsorpræmier ikke overstige 5.000 kr. Hvis der afvikles mere end én turnering pr. dag, må den eller de sponsorerede præmier tilsammen ikke overstige 5.000 kr. i markedsværdi. Personer med tilknytning til den virksomhed, som sponsorere en præmie, eller den person, som sponsorerer en præmie, må ikke deltage i den turnering, hvor de sponsorerede præmier tilføres.

Foruden spillernes indskud (buy-in), som udgangspunkt højst må resultere i en turneringspulje på 20.000 kr., kan sponsorpræmier tilføres turneringspuljen. Med en turneringspulje på 20.000 kr., og en sponsorpræmie med en værdi på 5.000 kr., kan turneringspuljen samlet set kunne have en maksimal værdi på 25.000 kr.

Bevillingshaver kan tage op til en fjerdedel af turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afvikling af den offentlige hasardspilsturnering. Værdien af sponsorpræmier kan imidlertid ikke indgå i den op til en fjerdedel af turneringspuljen, der må udredes til dækning af de umiddelbare omkostninger til afviklingen af turneringen.

Det vil sige, at bevillingshaver alene kan tage op til 5.000 kr. til dækning af de umiddelbare omkostninger ved en offentlig pokerturnering, hvor der er en turneringspulje på 20.000 kr., uanset at der herudover er tilført turneringspuljen sponsorpræmier på 5.000 kr., og turneringspuljen dermed samlet udgør 25.000 kr.

Se POKL § 18, stk. 4 og § 20.

Ranglisteturneringer

Fra turneringspuljen kan der overføres indtil fem procent, dog maksimalt 500 kr., til en ranglisteturneringsfinale. For at kvalificere sig til en ranglisteturneringsfinale, skal kvalifikationsturneringerne foregå over mindst ti turneringer samt over mindst fire uger. Ranglisteturneringsfinale skal afholdes senest tre måneder efter første kvalifikationsturnering.

De regler der gælder for afvikling af offentlige pokerturneringer, gælder også for ranglisteturneringsfinalerne.

Det er tilladt at tilføre sponsorpræmier til ranglisteturneringspuljen.

Hvis ranglisteturneringspuljen overstiger den øvre grænse for turneringspuljens størrelse på 20.000 kr. (maksimalt 25.000 kr. ved tilførelse af sponsorpræmier), skal der forinden søges om tilladelse hertil.

Se POKL § 19, stk. 4.

Bemærk

Det er ikke tilladt at modtage sponsorater fra virksomheder, der udbyder ulovlige spil i Danmark, hverken som et økonomisk tilskud til de umiddelbare omkostninger, som sponsorpræmier tilført turneringspuljen eller i form af rekvisitter, som fx spillekort eller lignende, der har påtrykt spilleudbyderens logo. Det skal bemærkes, at det i henhold til SPILL § 59, stk. 5, nr. 4, straffes med bøde at reklamere for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter lov om spil.

Se også

Dispensation

I helt særlige tilfælde kan Spillemyndigheden meddele tilladelse til, at turneringspuljen overstiger 20.000 kr. (25.000 kr. ved tilførelse af sponsorpræmier). En sådan tilladelse kan gives til personer, selskaber eller foreninger, der i forvejen har en bevilling, og kan kun gives for det sted, som bevillingen gælder for. Tilladelse vil kun kunne meddeles, hvis der er en helt særlig anledning til det.

Det kan fx være i forbindelse med en byfest, et jubilæum eller en festival på det sted, som bevillingen til at afvikle offentlige pokerturneringer gælder for. En helt særlig anledning vil også kunne være afholdelsen af et danmarksmesterskab, nordisk mesterskab eller lign. Der gælder ingen grænse for, hvor mange penge der i givet fald kan indgå i turneringspuljen.

Ved tilladelse til dispensation, lægges der vægt på, om ansøgeren regelmæssigt har afviklet almindelige turneringer over en længere periode på turneringstedet. Med dette krav tilgodeses de bevillingshavere, som har særlig stor aktivitet og et stort foreningsliv, og ikke de bevillingshavere, som reelt kun ønsker at afholde de store turneringer.

En tilladelse til, at turneringspuljen overstiger 20.000 kr., må højst meddeles fire gange årligt for en enkelt bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform.

Se POKL § 18, stk. 3.

Spillemyndigheden kan i forbindelse med, at der gives en tilladelse, fastsætte nærmere vilkår for udvidelsen af turneringspuljen, herunder at turneringspuljen ikke må overstige et nærmere angivet beløb, eller at betaling for deltagelse skal ske senest dagen før, at turneringen begynder. Spillemyndigheden skal ved fastsættelse af vilkårene bl.a. inddrage hensyn til at imødegå spilleafhængighed og imødegå kriminalitet. Dette vil ofte kunne føre til, at Spillemyndigheden vurderer, at der kun kan tillades en mindre udvidelse af turneringspuljen.

Lovens regler og de vilkår, der generelt gælder for den pågældende bevilling til at afvikle offentligt pokerspil i turneringsform, vil også gælde, hvis der meddeles en tilladelse til udvidelse af turneringspuljen. Det vil således fx stadig være et krav, at der ikke opkræves mere end 400 kr. fra de deltagende spillere for deltagelse i den offentlige pokerturnering.

Regelmæssige turneringer for tilladelse til udvidelse af turneringspuljen

Landsskatterettens kendelse 15-3168980

Et selskab søger om tilladelse til udvidelse af turneringspuljen jf. § 18, stk.3, i lov om offentligt hasardspil i turneringsform.

 

Selskabet har over en periode på omkring et år afholdt tre turneringer på bevillingsstedet. 

Selskabet har derudover arrangeret turneringer på andre bevillingssteder.

 

Det følger af bemærkningerne til lov om offentligt hasardspil i turneringsform, at det ikke er hensigten med § 18, stk. 3, at der skal gives tilladelse til personer, selskaber eller foreninger, som alene ønsker at afvikle én særlig stor turnering.

 

Efter Spillemyndighedens praksis, så kræver en tilladelse til udvidelse af turneringspuljen, jf. POKL § 18, stk. 3, at bevillingsstedet regelmæssigt har afviklet turneringer over en længere periode på samme bevillingssted. Perioden regnes fra sidste tilladelse til udvidelse af turneringspuljen eller til omkring et år.

 

Det er Spillemyndighedens opfattelse, at selskabets turneringer på andre bevillingssteder ikke skal indgå i vurderingen, da bestemmelsen om udvidelse af turneringspuljen, alene knytter sig til et bestemt bevillingssted.

 

Selskabet får derfor afslag på udvidelse af turneringspuljen, da det vurderes, at der ikke har været regelmæssig afvikling af turneringer på bevillingsstedet.

Afgørelsen stadfæster Spillemyndighedens afslag på selskabets anmodning om tilladelse til udvidelse af turneringspuljen.