I forbindelse med hver afholdt pokerturnering skal der udarbejdes et regnskab. Regnskabet skal være udfærdiget senest 2 måneder efter, at en turnering er afsluttet, og den ansvarlige bevillingshaver skal opbevare regnskabet i 5 år, hvorefter der inden for rimelig tid skal ske sletning af oplysningerne. Hertil bemærkes, at opbevaringspligten består i de 5 år, uanset om den ansvarlige bevillingshaver efterfølgende opgiver eller mister sin bevilling til at afvikle offentligt pokerturnering.

Regnskabet skal være udformet således, at alle betalinger til og fra turneringspuljen dokumenteres med angivelse af beløbets størrelse og dato for betalingen. I forbindelse med den enkelte transaktion skal der som minimum være anført den pågældendes navn og kontonummer, så det er muligt at identificere den, som har overført penge, eller den, som pengene er blevet overført til. Hvis der er foretaget kontant betaling, skal der til regnskabet sikres bilag som dokumenterer betalingen. Det skal præciseres, at der kun kan foretages kontant betaling fra turneringspuljen til dækning af umiddelbare omkostninger i forbindelse med afviklingen af en offentlig pokerturnering, som fx til indkøb af jetoner og spillekort.

Regnskabet skal desuden indeholde de deltagende spilleres navne, adresser og fødselsdatoer samt den redegørelse for spilleregler og præmiesummer, der er omtalt i afsnit [J.A.14.3.5].

Regnskab samt tilhørende oplysninger kan opbevares i papirform eller lagres elektronisk på fx en pc eller lignende.

Spillemyndigheden kan til en hver tid forlange, at bevillingshaver indsender regnskab og dokumentation i øvrigt.

Se POKL § 21, § 22 og § 24. 

Specielt om Sponsorpræmier

I tilfælde af, at der indgår sponsorpræmier i turneringspuljen, skal opgørelsen af sponsorpræmiernes markedsværdi fremgå af regnskabet. Regnskabet skal indeholde identitetsoplysninger om sponsoren. Hvis sponsoreren er en fysisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og fødselsdag. Er sponsoren en juridisk person, skal regnskabet indeholde navn, adresse og cvr-nummer.

Se også