Indhold

Dette afsnit handler om Spillemyndighedens adgang til at gennemføre tilsyn mv. hos indehavere af tilladelse til at udbyde spil efter spilleloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Tilsyn på stedet
 • Hvad gælder om aftalt tilsyn?
 • Hvad gælder om uanmeldt tilsyn?
 • Hvad gælder om eftersyn i lokaler?
 • Hvornår er tilladelsesindehaver og andre forpligtet til at bistå Spillemyndigheden i forbindelse med tilsyn?
 • Hvilken forpligtelse har tilladelsesindehaver til at udlevere/indsende regnskabsmateriale til Spillemyndigheden?

Regel

Spillemyndigheden har til opgave at sikre, at reglerne i spilleloven bliver efterlevet. Spillemyndigheden har derfor mulighed for at foretage tilsyn hos tilladelsesindehaverne.

Spillemyndigheden kan om nødvendigt foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af tilladelsesindehaveren til udbud og arrangering af spil. Dette kræver ikke retskendelse. Spillemyndighedens medarbejdere skal dog forevise legitimation i forbindelse med kontrollen.

Ved tilsynet har Spillemyndigheden mulighed for at efterse:

 • de tekniske faciliteter til brug for spillene,
 • forretningsbøger,
 • øvrigt regnskabsmateriale,
 • korrespondance, og
 • andre dokumenter, der kan have betydning for tilsynet.

Spillemyndigheden har mulighed for at efterse ovenstående, uanset om oplysningerne findes på papir, elektroniske medier eller er nedfældet på anden vis.

Tilsyn på stedet

Spillemyndigheden fører tilsyn på stedet i de tilfælde, hvor aktiviteterne finder sted i Danmark.

Hvad forstås ved tilsyn "på stedet"?

"På stedet" skal forstås som de lokaler som tilladelsesindehaveren benytter til udbud og arrangering af spil. Spillemyndighedens tilsyn på stedet kan kun foretages i de lokaler, som tilladelsesindehaveren har i Danmark.

Hvad gælder om aftalt tilsyn?

Tilsyn hos tilladelsesindehavere bliver som udgangspunkt aftalt, inden tilsynet gennemføres. Kontrollen tilrettelægges i videst muligt omfang på en sådan måde, at den ikke hindrer den erhvervsdrivende i at udføre sit daglige arbejde.

Se også

 • Afsnit A.C.1 for en nærmere gennemgang af reglerne i retssikkerhedsloven om den fremgangsmåde, der skal anvendes ved brug af tilsynsbeføjelserne i særlovgivningen, herunder bl.a. spilleloven.

Hvad gælder om uanmeldt tilsyn?

Uanmeldte tilsynsbesøg foretages kun, hvis det skønnes, at formålet med tilsynet kan forspildes ved en forudgående varsling.

Se også

 • Afsnit A.C.1.3.3 om Spillemyndighedens mulighed for at fravige kravet om varsling efter RSL § 5, stk. 4.

Hvad gælder om eftersyn i lokaler?

Der vil kunne foretages eftersyn i lokaler, som ligger andre steder end der, hvor eksempelvis spillet gennemføres. Dette kan fx være tilfældet for lokaler, der benyttes til administrative formål ved arrangementet, herunder kontorlokaler og beboelseslokaler. Se fx POKL § 23.

Spillemyndighedens adgang til at foretage eftersyn gælder ikke for lokaler, der anvendes til privat boligformål. Hvis privatboligen kun tjener som privatbolig eller fritidsbolig, er den beskyttet af Grundlovens § 72. Derfor kan Spillemyndigheden ikke uden retskendelse tiltvinge sig adgang til den.

Hvis der ikke er en klar adskillelse mellem den erhvervsmæssige del og den private del af ejendommen, har Spillemyndigheden adgang til at foretage eftersyn uden retskendelse af den del af boligen, hvorfra administrationen eller udbud af spil foregår, og hvor regnskabsmaterialet mv. typisk opbevares. Dette gælder også, selv om der er tale om den private del af ejendommen.

Hvornår er tilladelsesindehaver og andre forpligtet til at bistå Spillemyndigheden i forbindelse med tilsyn?

Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal være Spillemyndigheden behjælpelige under tilsynet. Se hertil SPILL § 47, stk. 2.

Dette vil sige, at tilladelsesindehaver og personalet har pligt til at vejlede og hjælpe Spillemyndigheden. Tilladelsesindehaver og personalet har også pligt til at redegøre for forhold, der har relation til udbud af spil. Det gælder blandt andet for, hvordan regnskabsførelsen er tilrettelagt, hvilke bøger der føres, hvilket IT-system, der anvendes, hvilke interne kontrolforanstaltninger der findes, mv.

Hvilken forpligtelse har tilladelsesindehaver til at udlevere/indsende regnskabsmateriale til Spillemyndigheden?

Hvis Spillemyndigheden har bedt om at få udleveret eller tilsendt materiale, der er omfattet af SPILL § 47, stk. 1, skal tilladelsesindehaveren udlevere dette eller sende materialet til Spillemyndigheden. Se hertil SPILL § 47, stk. 3.

Pligten til at udlevere eller indsende materiale gælder for alt materiale, der er omfattet af SPILL § 47, stk. 1. Pligten omfatter også materiale mv., der befinder sig hos tredjemand, fx revisor. Det er uden betydning for udleveringspligten, at tredjemanden eksempelvis har tilbageholdelsesret over materialet. Hvis materialet modtages fra tredjemand, skal det tilbageleveres til denne person efter brug. Udleveringspligten omfatter kun tilladelsesindehaverens materiale mv. Materiale, der er udarbejdet eller fremskaffet af tredjemand, og som ikke har været i tilladelsesindehaverens besiddelse, er ikke omfattet af udleveringspligten.