Dato for udgivelse
22 Dec 2014 08:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Aug 2014 08:22
SKM-nummer
SKM2014.873.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, S-2211-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, valuta, uagtsomhed, afvisning, anke, lufthavn
Resumé

T var tiltalt for i forbindelse med udrejse fra lufthavnen, at have medbragt 4.510 euro, 21.200 USD og 1.300 GBP, i alt svarende til 160.027,43 kr. uden at have angivet pengene overfor SKAT. T rejste med 2 mindreårige børn.

T forklarede at hun skulle på ferie, og at hun også havde penge med for nogle venner og bekendte.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed. Der lagdes blandt andet vægt på at der på gerningstidspunktet var opslag 3-4 steder i lufthavnen på vej til sikkerhedskontrollen med oplysning om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb over 10.000 euro. T idømtes en bøde på 21.000 kr.

Byrettens dom blev afsagt den 10. juni 2014 og blev anket ved ankemeddelelse af 10. juli 2014, modtaget den 11. juli 2014.

T forklarede, at hun ikke følte sig tilstrækkeligt vejledt om muligheden for at få en advokat under byretssagen.

Landsretten afviste anken, da den ikke fandt det sandsynliggjort, at overskridelse af ankefristen skyldes grunde, som ikke kan tilregnes T. Der havde været en tolk tilstede i byretten og hun var efter domsafsigelsen blevet gjort bekendt med dommens konklusion og ankereglerne.

Reference(r)

Toldloven § 79
Retsplejeloven § 914, stk. 1, nr. 1

Henvisning

-


Østre Landsrets kendelse af 11. august 2014, 20. afdeling, nr. S-2211-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Morten Bjerregaard Nielsen)

Afsagt af landsretsdommerne

Henrik Gam, B. Tegldal og Andreas Bøgsted-Møller (kst.)

...................................................

Byrettens dom af 10. juni 2014, nr. SS-6996/2014

Anklageskrift er modtaget den 10. marts 2014.

T er tiltalt for

overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3, jf. 23, stk. 4,

ved den 20. november 2013 ca. kl. 05.35 i forbindelse med udrejse til Afrika via Københavns Lufthavn at have medbragt 4.510 euro. 21.200 USD og 1.300 GBP, i alt svarende til 160.027.43 kr., hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene overfor told- og skatteforvaltningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet toldassistent V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at hun havde pengene med. De lå i et tørklæde, der lå i en babytaske. Hun havde ingen penge i sin håndbagage eller på sin person. Hendes børn er 1 og 3 år gamle. Pengene tilhørte hende og børnene. De skulle rejse til Afrika, hvor de skulle holde ferie en måned.  

Foreholdt sin forklaring som gengivet i bilag 4, side 2, andet afsnit, 2 og 3 linje, forklarede tiltalte, at hun ikke har forklaret som gengivet. Hun prøvede at fortælle, at pengene tilhørte hende og børnene.

Tiltalte forklarede om sine arbejds- og indtægtsforhold, at hun havde arbejde fra 2010 til 2011, hvor hun gik på barselsorlov. Hun arbejdede som rengøringsassistent. Hun kom ikke i arbejde efter sin orlov. Hun begyndte på en uddannelse som SOSU-assistent. Hun fik kontanthjælp, børnepenge og andre offentlige ydelser.

Tiltalte forklarede, at hun ikke havde undersøgt, om hun måtte tage pengene med ud af landet. Hun så ikke, om der var skiltet herom. Tiltalte læser engelsk.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

forklarede, at han husker tiltalte, der var blevet udtaget i sikkerhedskontrollen, fordi man havde fundet en del penge hos hende. Da vidnet kom til stede, fik han oplyst, at pengene var blevet fundet i tiltaltes håndbagage. Vidnet konstaterede, at det drejede sig om ca. 160.000 kr. i forskellige udenlandske valutaer. Tiltalte rejste sammen med sine mindreårige børn. Vidnet gennemgik pengene med tiltalte og spurgte hende bl.a. om, hvor mange der var, og hvor hun havde dem fra. Samtalen foregik på et lidt mangelfuldt engelsk, men det er vidnets indtryk, at de forstod hinanden. Tiltalte forklarede, at hun skulle på ferie og også, at hun havde penge med for nogle venner eller bekendte.

Anklageren dokumenterede fra bilag 3, og vidnet bekræftede, at der blev fundet de angivne beløb i udenlandsk valuta.

Vidnet forklarede, at der dengang var opslag 3-4 steder før sikkerhedskontrollen om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb over 10.000 euro.

Tiltalte havde ikke deklareret de penge hun medbragte.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun er i praktik som en del af uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Hun er færdig i september 2014. Hun lever af kontanthjælp, børneydelse og andre offentlige ydelser.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter vidnets forklaring til grund, at der på gerningstidspunktet var opslag 3-4 steder i lufthavnen på vej til sikkerhedskontrollen med oplysning om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb over 10.000 euro. Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, at tiltalte i forbindelse med udrejse til Afrika nævnte tid og sted medbragte 4.510 euro, 21.200 USD og 1.300 GBP i alt svarende til 160.027,43 kr. uden at have angivet pengene overfor told- og skatteforvaltningen. Under de givne omstændigheder findes tiltalte at have handlet groft uagtsomt, og tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 21.000 kr. jf. toldlovens 79, nr. 3, jf. 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte T straffes med en bøde på 21.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

................................................

Østre Landsrets kendelse af 11. august 2014, 20. afdeling, nr. S-2211-14

Den ankede dom er afsagt den 10. juni 2014 af Byretten (SS 3-6996/2014) og er ved ankemeddelelse af 10. juli 2014, modtaget hos Statsadvokaten den 11. juli 2014, anket af domfældte T til frifindelse.

Anklagemyndigheden har principalt påstået anken afvist som for sent fremsat.

T har påstået anken admitteret og har henvist til, at hun ikke følte sig tilstrækkeligt vejledt om muligheden for at få en advokat under byretssagen.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det fremgår af Byrettens retsbog for den 10. juni 2014, at der var en tolk til stede under retsmødet, samt at domfældte efter domsafsigelsen blev gjort bekendt med dommens konklusion og reglerne om anke. Landsretten finder det herefter ikke sandsynliggjort, at overskridelse af ankefristen skyldes grunde, som ikke kan tilregnes domfældte, hvorfor anken afvises i medfør af retsplejelovens § 914, stk. 1, nr. 1, jf. § 910, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 904, stk. 1.

Der er herefter ikke anledning til at beskikke advokat Morten Bjerregaard Nielsen som forsvarer for domfældte.

T h i   b e s t e m m e s

Den af T iværksatte anke afvises.

Domfældte skal betale sagens omkostninger for landsretten.