Fritaget for registreringsafgift er personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil xeller til transport af blod og organerx. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 6.

REGAL § 2, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 1 i lov nr. 1503 af 23 december 2014 om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. (ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).

Ændringen er foretaget for at sikre, at der er lige beskatningsvilkår for alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport.

Ændringerne har virkning fra den 1. januar 2015.

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1 i taxiloven, kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren medregnet, hvor kørslen udføres for at opnå en fortjeneste,

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at erhvervsmæssig persontransport defineres som kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højest 9 personer føreren medregnet, hvor kørslen udføres for at opnå en fortjeneste,

  1. med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, 
  2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, xfxx udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
  3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

  Fritagelsen omfatter fra den 1. januar 2018

 • Kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, i taxiloven
 • Limousine. Limousinekørsel defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i biler, der er specielbyggede limousiner, eller biler, hvis almindelige handelsværdi før skatter og afgifter overstiger 500.000 kr. jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i taxiloven
 • Taxikørsel. Taxikørsel, hvorved forstås kørsel, der ikke omfattet af kørsel for offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov eller limousinekørsel, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i taxiloven.

xVed L 32 A vedtaget den 21. december 2020 blev registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, ændret, således det er muligt, at anvende køretøjer, der er fritaget for afgift efter denne bestemmelse, til transport af blod og organer, uden samtidig transport af blod- eller organdonor. x

Taxiloven blev ændret ved Lov nr. 1538 af 19. december 2017. Den tidligere taxilov indeholdt nedenstående fritagelser. Der findes fortsat gyldige tilladelser for nedenstående køretøjer, hvorfor der fortsat kan være fritagelse for afgift for nedenstående køretøjer.

 • Taxier. Taxier defineres i § 1, stk. 1, i dagældende lov om taxikørsel m.v. LBK nr. 107 af 30. januar 2013, som køretøjer med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring. 
 • Kørestolstaxier. Kørestolstaxier defineres som taxier, som er godkendt til befordring af mindst én person siddende i kørestol.
 • Limousiner. Limousiner defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. § 1, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012. 
 • Sygetransportbiler. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfag behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod -og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. § 1, stk. 3, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012. Ambulancekørsel er ikke omfattet.  
 • Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler). Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel jf. § 1, stk. 4, i dagældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. BEK nr. 405 af 8. maj 2012

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.63.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at hyrevogne, der er fritaget for afgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, kan bruges til at udføre vægteropgaver, uanset at chaufføren er uddannet til vægteropgaver, og turen faktureres som almindelig bestillingstur, idet det efter bestemmelsen er en forudsætning for afgiftsfritagelsen, at hyrevognen udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.