Dato for udgivelse
24 Feb 2015 14:20
SKM-nummer
SKM2015.155.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-073662
Dokument type
Afgørelse
Emneord
Grundværdi, basisår, omberegning
Resumé

Skatterådet ændrede grundværdien i basisåret, der var ansat forkert og for højt.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven,Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Bekendtgørelse af vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13 og § 33 stk. 18. 

Reference(r)

Vurderingsloven
Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit H.A.5.2.


Der var tale om en ejendom, som blev vurderet første gang pr. 1/10 2005. Der var i den forbindelse ansat en omberegnet grundværdi i 2004-niveau på 1.322.300 kr. på baggrund af en områdepris på 400 kr. pr. kvm.

Landsskatteretten har i en kendelse af 27-9-2012 taget stilling til grundværdiansættelsen i 2004 på den ejendom, den omhandlede ejendom er udstykket fra. Landsskatteretten ansatte 2004-grundværdien for den udstykkende ejendom ud fra en områdepris på 220 kr. pr. kvm.

SKAT og Skatterådet er jf. skatteforvaltningslovens § 14 afskåret fra at tage stilling i en sag, hvor Landsskatteretten har truffet afgørelse.

En nyopstået ejendom har jf. vurderingslovens § 33 stk. 18 samme grundværdiniveau i basisåret som den udstykkende ejendom.

Det er en fejl, som må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omberegnede grundværdi var ansat med for høj områdepris.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen pr. 1/10 2005 og ændrede den omberegnede grundværdi med basisår 2004 til 727.100 kr. der specificeres således:

5 byggeretter á 88.000 kr.    440.000 kr.
3554 kvm. á 110 kr. 390.940 kr.
Nedslag manglende udstykning og stort areal   -103.868 kr.
Omberegnet grundværdi   27.072 kr.
Omberegnet grundværdi afrundet      727.100 kr.

Afgørelsen fik skattemæssig virkning fra og med 21. februar 2008.

 

 

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter