Dato for udgivelse
14 Apr 2015 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Apr 2015 11:04
SKM-nummer
SKM2015.244.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-2680945
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Motor, Registreringsafgift, Leasing, Leasingperiodens ophør
Resumé

Hovedreglen om, at der skal betales fuld registreringsafgift, hvis et køretøj, som er taget i brug og fortsat benyttes, ikke længere opfylder betingelserne for betaling af forholdsmæssig afgift, er fraveget i registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8. Manglende rettidig aflevering af nummerplader ved leasingperiodens udløb medfører alene, at der betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes.

I styresignalet fastættes fristerne for genoptagelse i de tilfælde, hvor der er opkrævet fuld registreringsafgift, alene som følge af, at nummerpladerne ikke er indleveret rettidigt.

Hjemmel

Registreringsafgiftsloven § 3b, stk. 8.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 3b, stk. 8.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit E.A.8.1.7.2.


1. Sammenfatning

Hovedreglen om, at der skal betales fuld registreringsafgift, hvis et køretøj, som er taget i brug og fortsat benyttes, ikke længere opfylder betingelserne for betaling af forholdsmæssig afgift, er fraveget i registrerings-afgiftslovens § 3b, stk. 8. Manglende rettidig aflevering af nummerplader ved leasingperiodens udløb medfører alene, at der betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes.

I styresignalet fastættes fristerne for genoptagelse i de tilfælde, hvor der er opkrævet fuld registreringsafgift, alene som følge af, at nummerpladerne ikke er indleveret rettidigt.

2. Regelgrundlaget

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 8, at

Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen snarest inddrages ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf skal der efterfølgende betales afgift og rente for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller fjernes. Afgift og rente opkræves pr. påbegyndt måned, som fristen overskrides med, jf. stk. 2 og 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 154 af 12. marts 2003, hvor bestemmelsen blev indført, at ved leasingkontraktens ophør skal køretøjet afmeldes, og nummerpladerne skal indleveres på et motorkontor. Køretøjet skal herefter udføres af landet eller indregistreres på ny, hvorved der beregnes ny afgift og tillæg.

"Hvis køretøjets nummerplader ved leasingkontraktens udløb ikke afleveres rettidigt på motorkontoret, skal nummerpladerne fjernes ved politiets foranstaltning. I tilfælde heraf, skal der efterfølgende betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes. Afgiften udgør 1 procent af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i den periode der forløber fra kontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes. Endvidere betales et omkostningsudligningstillæg på 0,5 pct. per påbegyndt måned".

3. Baggrund og problemstilling

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.8.1.7.2, Leasingkøretøjer, under punktet "Afmelding af køretøjet", at § 3b, stk. 8, primært finder anvendelse i følgende situationer:

  • "Køretøjet returneres ikke rettidigt af leasingtager, og leasingselskabet kan dermed ikke opfylde kravet om rettidig fysisk aflevering af nummerpladerne,
    • Leasingtager afleverer ikke køretøjet til leasingselskabet, og leasingselskabet kan ikke skaffe sig rådighed over køretøj og nummerplader, fx fordi leasingstagers adresse er ukendt".

Af Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit E.A.8.1.7.2 fremgik endvidere, at

"Det er SKATs opfattelse, at bestemmelsen principielt ikke omfatter situationer, hvor leasingselskabet har eller kan skaffe sig fysisk rådighed over køretøjet ved leasingperiodens udløb, men undlader at benytte denne mulighed til en rettidig afmeldelse og aflevering af nummerpladerne".

Dette afsnit er ikke medtaget i de efterfølgende udgaver af Den Juridiske Vejledning.

Der er efter ændringen af Den juridiske vejledning opstået usikkerhed om rækkevidden af registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8. Dette styresignal præciserer anvendelsesområdet for registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8.

4. SKATs opfattelse

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 1, at der skal betales registreringsafgift af køretøjer, der skal registreres i Motorregistret efter lov om registrering af køretøjer, det vil sige i forbindelse med at køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Hvis et køretøj, som er taget i brug og fortsat benyttes, ikke længere opfylder betingelserne for at betale forholdsmæssig afgift, skal der som hovedregel betales fuld registreringsafgift af køretøjet.

Dette vil fx være tilfældet, hvis der er disponeret over et køretøj i strid med § 3b, ved at

  • en eksisterende leasingaftale er blevet forlænget, uden at forlængelsen er godkendt jf. registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 5,
  • en leasingkontrakt i øvrigt er ændret, jf. registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 6,
  • det i forbindelse med tilsyn eller kontrol viser sig, at de oplysninger, der lå til grund for godkendelsen af leasingkontrakten, ikke er i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder.

Hovedreglen om, at der skal betales fuld registreringsafgift, hvis et køretøj, som er taget i brug og fortsat benyttes, ikke længere opfylder betingelserne for betaling af forholdsmæssig afgift, er imidlertid fraveget i registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8.

Det fremgår således af registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8, at manglende rettidig aflevering af nummerplader ved leasingperiodens udløb alene medfører, at der betales afgift og tillæg for den periode, der forløber fra leasingkontraktens udløb til køretøjets nummerplader indleveres eller tvangsmæssigt fjernes. Det kan således ikke opkræves fuld registreringsafgift for køretøjet, alene som følge af, at nummerpladerne ikke er indleveret rettidigt.

5. Genoptagelse

Personer, der er blevet pålagt at betale fuld registreringsafgift af et køretøj, der var leaset på forholdsmæssig afgift, alene som følge af, at køretøjet ikke ved leasingperiodens udløb blev afmeldt og nummerpladerne afleveret rettidigt, kan anmode om genoptagelse af registreringsafgiften.

Afgørelsen kan genoptages med henblik på fornyet bedømmelse af, om der er i den konkrete situation var grundlag for at opkræve fuld registreringsafgift, eller om der alene skulle have været opkrævet forholdsmæssig afgift frem til tidspunktet for afmelding og indlevering af nummerpladerne.

Bemærk at der ikke kan gives genoptagelse, hvis der er betalt fuld registreringsafgift og køretøjet efterfølgende er indregistreret og taget i brug på færdselslovens område, eller er eksporteret, og der er udbetalt eksportgodtgørelse.

5.1. Frister for genoptagelse

Ordinær genoptagelse

Efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, endvidere efter anmodning fra den afgiftspligtige ske ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, når hidtidig praksis er underkendt ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Ekstraordinær genoptagelse kan ske fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Det vil sige, at der kan ske genoptagelse af registreringsafgift, der er pålagt ved afgørelse truffet af SKAT indtil 3 år forud for offentliggørelsen af dette styresignal.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om underkendelsen af hidtidig praksis.

Fristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

SKAT vil af egen drift genoptage afgørelser om registreringsafgiftsbetaling, hvis SKAT umiddelbart er eller bliver bekendt med, at der er afgiftspligtige, der har modtaget en afgørelse, der ikke er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i dette styresignal.

6. Gyldighed

Styresignalet har virkning fra offentliggørelsen og vil blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning 2015-2. Efter offentliggørelsen af Den Juridiske Vejledning 2015-2 bortfalder styresignalet.