Dato for udgivelse
03 Jul 2015 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jul 2015 11:00
SKM-nummer
SKM2015.473.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
15-0451256
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Punktafgifter, Registreringsafgift
Resumé

Skatteministeriet har i en konkret retssag indgået retsforlig. Skatteministeriet har anerkendt, at radiofradraget ved beregningen af registreringsafgiften af importerede brugte køretøjer i perioden 27. april 2008 til 31. december 2011, er blevet nedskrevet med urette.

Dette betyder, at de borgere og virksomheder, der i den nævnte periode har fået afgiftsberigtiget et importeret brugt køretøj, hvor der er foretaget fradrag for radio, kan anmode om genoptagelse.

For at SKAT kan identificere, hvilket køretøj der er tale om, skal den borger eller den virksomhed, der anmoder om genoptagelse, oplyse identifikationsoplysninger, fx stelnummer, registreringsnummer, dato, sted og ekspeditionsnummer (typisk et A nummer f.eks. A 15.001) for afgiftsberigtigelsen eller lignende entydige identifikationsoplysninger.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 4 og § 8

Henvisning

juridiske vejledninger: E.A.8.1.4.2


1. Sammenfatning

Skatteministeriet har i en konkret retssag indgået retsforlig. Skatteministeriet har herved anerkendt, at radiofradraget ved beregningen af registreringsafgiften af importerede brugte køretøjer i perioden 27. april 2008 til 31. december 2011, er blevet nedskrevet med urette.

Dette betyder, at de borgere og virksomheder, der i den nævnte periode har fået afgiftsberigtiget et importeret brugt køretøj, hvor der er foretaget fradrag for radio, kan anmode om genoptagelse.

For at SKAT kan identificere, hvilket køretøj der er tale om, skal den borger eller den virksomhed der anmoder om genoptagelse oplyse identifikationsoplysninger, fx stelnummer, registreringsnummer, dato, sted og ekspeditionsnummer (typisk et A nummer f.eks. A 15.001) for afgiftsberigtigelsen eller lignende entydige identifikationsoplysninger.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Baggrund

SKAT har i perioden fra den 27. april 2008 og frem til og med 31. december 2011 ved beregning af registreringsafgiften af importerede biler nedskrevet værdien af radiofradraget på 1.000 kr. med den for et køretøj opgjorte værditabsprocent. Dette er forkert.

Den fejlagtige beregning er sket ved anvendelse af en "regnemaskine" på SKATs hjemmeside, der blev taget i brug den 27. april 2008. SKAT rettede "regnemaskinen", så radiofradraget fra og med den 1. januar 2012 ikke blev nedskrevet med værditabsprocenten.

Værditabsprocent

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., som affattet ved lov nr. 265/2008, at afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer.

Der tages udgangspunkt i køretøjets værdi som nyt incl. registreringsafgift. Denne værdi sammenholdes med køretøjets værdi som brugt på importtidspunktet.

Herefter udregnes en værditabsprocent som anvendes på samtlige fradrag i/tillæg til den afgiftspligtige værdi henholdsvis fradrag i/tillæg til registreringsafgiften.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., at beløb i

 • § 4, stk. 1 - 3, (afgiftsbeløb af satserne på henholdsvis 105 pct. og 180 pct.)
 • § 4, stk. 5 (tillæg for manglende eller kun én sikkerhedspude)
 • § 4, stk. 6 (minimumsafgift for nye personbiler efter nedsættelser for lavt brændstofforbrug og sikkerhedsfradrag)
 • § 3, stk. 2 (fradrag for selealarm)
 • § 8, stk. 7 (fradrag for diverse sikkerhedsudstyr og partikelfiltre)

nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret (værditabsprocenten), sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Nedskrivningsreglen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., henviser imidlertid ikke til radiofradraget på op til 1.000 kr. som kan foretages ved beregningen af den afgiftspligtige værdi i medfør af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3, 2. pkt.

Derfor er radiofradraget efter lovens ordlyd undtaget fra nedskrivning af værdien efter værditabsreglen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.

3. Genoptagelse

Skatteministeriet har i en konkret retssag indgået et retsforlig og derved anerkendt, at radiofradraget ved beregningen af registreringsafgiften af importerede brugte køretøjer i perioden 27. april 2008 til 31. december 2011, er blevet nedskrevet med urette.

Øvrige berørte bilejere, såvel borgere som virksomheder, i samme situation, som med urette har betalt for meget i registreringsafgift som følge af fejlen, kan anmode om genoptagelse og tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift.

3.1 Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, kan der efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis (retsforliget).

Dette betyder, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor et importeret køretøj er blevet afgiftsberigtiget i perioden

 • den 27. april 2008 til den 31. december 2011,

som er den periode, hvor der var fejl i SKATs beregning af radiofradraget for importerede køretøjer.

Dette gælder såvel sager som er afgiftsberigtiget i henhold til lov 265/2008, som omberegningssager vedrørende køretøjer for hvilke der allerede én gang er sket beregning af afgiften, jf. nærmere nedenfor under pkt. 3.3 "Hvem kan søge om genoptagelse"..

3.2 Reaktionsfrist

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at en borger eller virksomhed er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside på www.skat.dk.

3.3 Hvem kan søge om genoptagelse

Følgende kan anmode om genoptagelse:

 • Borgere og virksomheder, der i perioden 27. april 2008 til 31. december 2011 har fået afgiftsberigtiget et importeret brugt køretøj, hvor der er foretaget fradrag for radio i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften af det importerede køretøj.
 • Borgere og virksomheder, der har fået omberegnet registreringsafgiften i henhold til over-gangsreglen i § 4, stk. 2, i lov nr. 265/2008.

Omberegningen vedrørte køretøjer, der var anmeldt til afgiftsberigtigelse i henhold til de tidligere regler, men efter den 24. april 2007, og hvor ansøgning om omberegning skulle være modtaget hos SKAT senest den 30. april 2008. Det lægges til grund, at der i forbindelse med omberegningen i henhold til overgangsreglen ikke er taget højde for, at radiofradraget ikke skulle have været nedskrevet med værditabsprocenten for køretøjet.

Der kan ikke anmodes om genoptagelse for

 • Importerede køretøjer, hvor der ikke er foretaget fradrag for radio i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften.
 • Importerede køretøjer, der blev afgiftsberigtiget som veterankøretøjer.
 • Importerede køretøjer, der blev afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 10, fordi køretøjet var under 1 år gamle.

3.4 Dokumentation

En borger, der anmoder om genoptagelse, skal oplyse navn, adresse og cpr-nummer.

En virksomhed, der anmoder om genoptagelse skal oplyse navn, adresse og CVR-nummer.

Herudover skal der sammen med anmodningen om genoptagelse indsendes oplysninger, der kan identificere det pågældende køretøj. Oplysningerne kan være een eller flere af følgende oplysninger:

 • Det importerede køretøjs stelnummer,
 • Det importerede køretøjs registreringsnummer
 • Dato sted og ekspeditionsnummer (typisk et A nummer, f.eks. A 15.001) for afgifteberigtigelsen
 • Eller anden lignende entydige identifikationsoplysninger på køretøjet.

3.5 Indsendelse af anmodning og dokumentation

Anmodning om genoptagelse, med oplysninger, der kan identificere den/de pågældende importerede køretøjer, kan indsendes til SKAT

 • enten ved at anvende kontaktformularen på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Som Borger:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Kontakt - vælg Send e-mail
 3. Vælg Køretøjer, registrering og nummerplader og vælg derefter Genoptagelse radiofradrag
 4. Tryk Skriv mail - klik her
 5. Udfyld formularen Tryk Send

Som virksomhed:

 1. Udfylde skemaet Genoptagelse af radiofradrag, som du finder her
 2. Logge på TastSelv Erhverv
 3. Vælg Kontakt - vælg Send besked til SKAT
 4. Vælg Køretøjer, registrering og nummerplader og vælg derefter Genoptagelse radiofradrag
 5. Udfyld formularen. Indsæt telefonnummer og gerne en kontaktperson underBemærkninger
 6. Vedhæft det udfyldte skema og tryk Send

eller ved at indsende en mail til Motorcenter@skat.dk

 • eller ved at indsende en skriftlig anmodning til SKAT på adressen: Skattecenter Aarhus, Lysengalle 1, 8270 Højbjerg

Det vil være fremmende for SKATs sagsbehandling, hvis en virksomhed, der anmoder om genoptagelse for mere end nogle få importerede køretøjer, anvender et regneark, som virksomheden udfylder med en ny beregning af registreringsafgiften for hvert af de importerede køretøjer.

Regnearket kan hentes på www.skat.dk/radiofradrag. Der vil være et regneark til virksomheder uden registrering, og et regneark til registrerede virksomheder.

4. Gyldighed

Indholdet af dette styresignal vil ikke blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, da styresignalet ikke indeholder en ændret lovfortolkning.

Efter udløbet af reaktionsfristen i pkt. 3.2 er styresignalet ophævet.