Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:39
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning af bidrag til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2015. Vejledningen omhandler både bidrag til privattegnede ordninger og bidrag til arbejdsgiveradministrerede ordninger. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om indberetningspligter nr. 890 af 10 juli 2015 m.v. kapitel 10 - 12. Vedrørende tilsagnsordninger se under: Dataindhold for arbejdsgiveradministrerede ordninger, Felt 10 Præmie og bidrag.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

For 2015 er der ingen ændringer til dataindhold eller individstrukturene til 2250 og 2251 i forhold til 2014.

Se nedenstående vedrørende ændringer til individ 2252 for 2015.

Formuestatistik.
Indberetningen er beskrevet i afsnittet: Dataindhold for pensionsstatistik.
Indberetningsindividet er beskrevet under individstrukturer (individ 2252) i "Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik"

Beskrivelse af variablerne, som skal indberettes, findes i notat fra Danmarks Nationalbanks INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK af 8. oktober 2015.

Uddybende forklaringer til individ 2252 (pensionsstatistik) jf. vejledning fra National Banken.

- Alle indberetninger skal være "ordinære" med rettekode 0.

- Der accepteres kun indberetning af data for gyldige personnumre. Personnummer kan ikke være blank eller nuller.

- Der må ikke indberettes negative beløb. Negative beløb skal ændres til 0, hvis beløbet kræves udfyldt.

- Pensionsalder på alderspensionister, børnepensionister og ægtefællepensionister skal indberettes med 00.

- Valgfri kategoriseringsvariabel 1 og 2 er valgfri. Såfremt de anvendes, skal de være tocifret.

Nedenstående til orientering:

- Overgangsreglen vedrørende indskud på en ophørende- eller ratepensionsordning efter 30 % reglen for erhvervsdrivende er ophørt ved udgangen af 2014. Fra 2015 kan der kun ske indbetalinger på en ordning med løbende udbetaling.  

- Indskud på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A skal indberettes til det/de indkomstår, hvor afståelse af virksomheden har fundet sted, hvis indbetalingen/-erne er foretaget senest 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår. Indberetningen af indskud skal ske senest 1. august. Vær opmærksom på, at indskud bliver indberettet til det rigtige afståelses år.

- OBS - Vi har konstateret, at den typiske fejl i PBL § 21 A overførsler er, at der flyttes fra en arbejdsgiveradministreret ordning frem for en privattegnet ordning først. Såfremt kunden f.eks. har en privattegnet ratepension, SKAL der ske flytning fra den private ordning forud for den arbejdsgiveradministrerede. Se prioriteringsreglen i Den juridiske vejledning - afsnit C.A. 10.2.2.3.3

ISBN-nummer
978-87-417-0289-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen