Fristen for ordinær indberetning er 20. januar i året efter det indkomstår, som indberetningen vedrører. Er der rettelser til allerede indsendte oplysninger, skal disse rettelser være modtaget hos Skattestyrelsen senest den 15. februar. Overholdes disse frister, kommer de indberettede oplysninger med på første årsopgørelse.

Indsendes der indberetninger efter den 15. februar (både ordinære og rettelser), skal der ske underretning/meddelelse til de personer, der indberettes om i henhold til skattekontrollovens § 9 A, stk. 4. Dette gælder for personer med bopæl eller hjemsted i Danmark.

Fristen for indberetning af indskud ved ophør af virksomhed efter PBL § 15 A er 1. august i året efter afståelsesåret.

Der er mulighed for, at indberette elektroniske ændringer til CPS helt frem til 31. oktober i det 4. år efter indkomståret. For eksempel kan du indberette ændringer til CPS for indkomståret 2012 helt frem til 31. oktober 2016 vedrørende f.eks. udbetalinger eller overførsler efter PBL § 21 A. 

Er der behov for ændringer efter det 4. år efter indkomståret, skal der rettes henvendelse til eKapital.

Indberetningen skal foretages for præmier eller bidrag indbetalt i 2015 (pengeinstitutter) eller forfaldent for 2015 (forsikringsselskaber).

Såfremt der af uforudset årsag/fejl indbetales for tidligere indkomstår i f.eks. 2015, skal der anmodes om tilladelse til at indberette/efterregulere indbetalingen til tidligere indkomstår. Dette gøres på raadgiver@sktst.dk vedlagt dokumentation/begrundelse for den aktuelle situation. Indberetning må først ske, hvis / når tilladelsen fra Skattestyrelsen er modtaget. 

De tekniske forhold i forbindelse med maskinel indberetning fremgår af vejledningen, "Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik"

 

Særligt for Pensionsstatistik 2015
Pensionsstatistikken kan testes i uge 47-50 i 2015 sammen med den øvrige test.

Herudover er tidsplanen for pensionsstatistikken:

  • Test i marts 2016 frem til den 17. kl. 08.00
  • Indberetning af produktionsdata fra 18. marts 
  • Ordinær indberetningsfrist er 30. april 2016

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter