Dato for udgivelse
03 Sep 2015 08:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Sep 2015 08:11
SKM-nummer
SKM2015.572.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-1692817
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
CO2-afgift og godtgørelse af CO2-afgift på elektricitet
Resumé

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende godtgørelse af afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven som følge af Byrettens dom i SKM2015.259.BR. Praksisændringen vedrører ventilation af lokaler, hvor der er sket forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal.

SKM2015.259.BR vedrørte spørgsmålet, om en virksomhed var berettiget til tilbagebetaling af elafgift for blæsere/kompressorer, der blev anvendt til ventilation af lokale, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas, og i givet fald, om de i sagen omhandlede blæseres/kompressorers elektricitetsforbrug var medgået til ventilation af et sådanne lokale. Retten fandt, at proceslistens nr. 30 efter sin ordlyd også omfatter blæsere/ kompressorer, der anvendes til ventilation af lokaler, hvor smeltet glas forarbejdes.

Der er adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, for perioden 1. oktober 2007 til 1. januar 2014, hvor CO2-afgiften på elektricitet er afskaffet.

Hjemmel

CO2-afgiftsloven

Reference(r)

CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2, 1. pkt. og nr. 30 i bilaget til CO2-afgiftsloven.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.A.4.6.9.


1.   Sammenfatning

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende godtgørelse af afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven som følge af Byrettens dom offentliggjort som SKM2015.259.BR.

SKM2015.259.BR vedrørte spørgsmålet, om en virksomhed var berettiget til tilbagebetaling af elafgift for blæsere/kompressorer, der blev anvendt til ventilation af lokale, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas (proceslistens nr. 30), og i givet fald, om de i sagen omhandlede blæseres/kompressorers elektricitetsforbrug var medgået til ventilation af sådanne lokaler.

Retten fandt, at proceslistens nr. 30 efter sin ordlyd også omfatter blæsere/ kompressorer, der anvendtes til ventilation af lokaler, hvori der udførtes forarbejdning af smeltet glas.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2.   Hidtidig praksis

SKAT har hidtil kun anset elektricitet til ventilation i lokaler, hvor der foregår tung proces, for berettiget til delvis godtgørelse efter CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2 og pkt. nr. 30 på bilaget til CO2-afgiftsloven.

Forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal er i sig selv ikke tung proces efter bilaget til CO-afgiftsloven.

Se afsnit E.A.4.6.9 i Den juridiske vejledning 2013-2.

3.   Baggrunden for ændring af praksis

Byretten har i SKM2015.259.BR afsagt dom om delvis godtgørelse af afgift efter CO2-afgiftsloven for elektricitet anvendt til brug ved ventilation af lokale med forarbejdning af smeltet glas.

Byretten vurderede flere former for ventilation i forhold til CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2, 1. pkt. og ventilation af lokaler, hvor smeltet glas forarbejdes, jf. nr. 30 på bilaget til CO2-afgiftsloven. Ingen af de omhandlede former for ventilation blev anvendt i et lokale, hvor der direkte skete smeltning af glas eller varmholdelse af smeltet glas, men blev alene anvendt i et lokale, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas.

Byretten fandt, at proceslistens nr. 30 efter sin ordlyd omfattede ventilation af lokaler, hvor der udførtes let proces, dvs. ventilation af lokaler, hvor der ikke skete smeltning af glas eller varmholdelse af glas, men forarbejdning af smeltet glas.

Byretten fandt, at blæsere, som alene anvendtes til luftudskiftning i produktionslokalet, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas, var omfattet af § 9, stk. 2, 1. pkt. og proceslistens nr. 30 vedrørende ventilation af lokaler. Blæserne blev anvendt til at blæse luft ud i produktionslokalet, og var ikke tilknyttet nogen af produktionsmaskinerne.

Elektricitet til trykluft, ventilation og køling af og omkring forarbejdningsmaskiner blev ikke anset for berettiget til godtgørelse efter CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2, 1. pkt. og proceslistens nr. 30. Dvs. luft, som udmundede inde i maskinerne eller var rettet mod maskinerne, blev ikke anset for at være ventilation af lokalerne.

4.   Genoptagelse

SKM2015.259.BR medfører en ændring af  praksis, og der er på den baggrund adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1, for perioden 1. oktober 2007 til 1. januar 2014, hvor CO2-afgiften på elektricitet er afskaffet.

Der kan for den nævnte periode ske genoptagelse af godtgørelse af afgift med henblik på delvis godtgørelse af CO2-afgiften for brug af elektricitet til ventilation af lokaler, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal.

Det er en betingelse for genoptagelse, at

  • forbruget af elektricitet alene er anvendt til ventilation i et lokale, hvor der skete forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal.

    Der kan således ikke opnås godtgørelse for elektricitet, som er anvendt til ventilation af eller omkring maskiner. Der kan heller ikke opnås godtgørelse, selvom der samtidig er sket en ventilation af lokalerne.

  • forbruget af elektricitet vedrører en årlig produktion på mindst 10 t, jf. CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2.

Godtgørelse efter dagældende § 9, stk. 2, 2. pkt. i CO2-afgiftsloven for elektricitet til brug ved ventilation, vedrørte alene ventilation i forbindelse med tung proces, og er derfor ikke omfattet af dette styresignal.

Forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal er ikke tung proces. Ingen andre processer på bilag 1 til CO2-afgiftsloven vedrører ventilation af lokaler, hvor der ikke direkte foregår tung proces, hvorfor dette styresignal alene omfatter ventilation af lokaler, hvor der er foregået forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas.

4.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2 kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

4.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstra-ordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige/godtgørelsesberettigede fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, som resulterede i underkendelse af praksis.

Byrettens dom vedrører perioden 1. oktober 2007 til 31. oktober 2010. Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører perioder fra 1. oktober 2007 til 1. januar 2014 hvor CO2-afgiften på elektricitet blev afskaffet.

4.3 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

4.4 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, enten elektronisk via TastSelv på http://www.skat.dk/ , kontaktformular "Anmodning om genoptagelse af godtgørelse af CO2-afgift ved ventilation" eller fysisk til SKAT, Nykøbingsvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet om godtgørelse.

4.5 Dokumentation

Det er en grundlæggende betingelse for at få afgiftsgodtgørelse, at virksomheden kan dokumentere, at der er betalt afgift af elektricitet til brug ved ventilation af lokaler, hvor der sker forarbejdning af smeltet glas og smeltet metal.

Hvis der er foretaget måling af elektriciteten til ventilation af lokaler, hvor der sker en forarbejdning af smeltet glas og metal, skal målingen lægges til grund for opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift.

Hvis der ikke er foretaget måling af det pågældende elforbrug, skal virksomheden kunne fremlægge anden dokumentation for opgørelsen. Virksomheden skal efter anmodning fra SKAT kunne sandsynliggøre, at afgiftsgodtgørelsen ikke er større, end den ville have været, hvis der var foretaget måling. Godtgørelsesberettiget afgift skal opgøres for hver ventilator.

I dokumentationen kan eventuelt indgå forbruget af elektricitet pr. time til ventilation ganget med antallet af timer, som ventilationen har været i anvendelse.

Som anført ovenfor er der ikke metodekrav til opgørelse af den godtgørelsesberettigede afgift i genoptagelsesperioden.

5. Gyldighed

Styresignalet vil ikke blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, da afgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven er ophævet fra 1. januar 2014.

Efter udløbet af reaktionsfristen i pkt. 4.3 er styresignalet ophævet.