Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

xAfsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • GL FA 7 Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • GL FA 9 Fortoldning (F.A.33)
 • GL FA 10 Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • GL FA 25 Udførsel af varer (F.A.35)
 • Formelle Regler (F.A.36)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

F.A.4.8: C-496/16, Deutsche Post. EU-domstolen fastslår, at den personkreds der efter GF art. 24 skal foretages baggrundstjek af, i forhold til regelefterlevelse af told- og skattelovgivningen, skal fortolkes indskrænkende i forhold til ordlyden af bestemmelsen. Det er udelukkende ansøgeren, den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse, og den ansatte, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender som berøres.

F.A.15.6: C-643/17 Suez II omhandlende Forskriftmæssig indførsel af varer og importørens ansvar for, at bevise de pågældende varers toldmæssige status.

F.A.31.2: BEK nr. 134 af 6. februar 2019 erstatter BEK nr. 1614 af 11. december 2015. BEK nr. 406 af 9. april 2019 erstatter BEK nr. 1570 af 12. december 2016. BEK nr. 1409 af 30. november 2018 erstatter BEK nr. 1407 af 29. november 2016.

F.A.31.3: BEK nr. 95 af 28. januar 2019 erstatter BEK nr. 1577 af 14. december 2017.

F.A.31.16: BEK nr. 266 af 21. marts 2019 erstatter BEK nr. 1312 af 20. november 2018.

F.A.31.22: BEK nr. 391 af 30. april 2011 om sikring af kulturværdier i Danmark, er tilføjet.

F.A.31.23: BEK nr. 1316 af 19. november 2018 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., udgifter gammel BEK nr. 194 af 24. februar 2017.

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2019-2 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2019-1.