Fællesskabets grundlag i EU er en toldunion. Toldunionen er en af grundstenene i EU og dets indre marked med 28 lande. For at det indre marked kan fungere korrekt, har EU-landene vedtaget nogle standardiserede regler, der anvendes på samme måde af toldmyndighederne i de 28 EU-lande.

Hovedreglen indenfor EU-retten er, at denne har forrang.

Toldområdet er reguleret af forordninger, der har samme virkning som love har i medlemslandene, og man kan som offentlig myndighed eller som borger støtte ret på dem. Forordningerne gælder direkte i alle medlemslande i EU og må ikke laves om til dansk lov, som det gør sig gældende ved direktiver.

Vi har dog i tilknytning til EU-toldlovgivningen indført danske love, både toldbestemmelser, men også strafferegler.

Straffereglerne er sanktioner, som er en følge af overtrædelse af toldlovgivning. De er udarbejdet, så de har et passende niveau, har en vis effektivitet og samtidig virker afskrækkende.

De retlige rammer er EU-Toldkodeksen og de dertil hørende gennemførelsesbestemmelser som fastlægger de almindelige regler og procedurer, der gælder for varer der føres ind i eller ud af Unionens toldområde.

EU-toldkodeks, der blev vedtaget i 2013, forenkler toldreglerne og -procedurerne og effektiviserer handlen. Det gør EU's toldprocedurer meget mere enkle og ensartede i hele Unionens toldområde.

Toldprocedurerne er blevet mere strømlinede og fremover vil elektroniske angivelser og procedurer være hovedreglen og papirbaserede angivelser og procedurer undtagelsen.