Indhold

Når en importør skal gøre krav på at få sine varer ind til præferencetold (dvs. nedsat told), skal der fremlægges bevis for varernes oprindelse i form af et oprindelsesbevis, som udstedes i eksportlandet. Dette skal fremlægges overfor toldmyndighederne i importlandet. Der kan være forskel på, hvilket oprindelsesbevis der skal fremlægges, alt efter hvilken handelsaftale der er tale om. Tjek derfor oprindelsesprotokollerne i den relevante handelsaftale for at finde ud af, hvilken oprindelsesdokumentation der skal fremlægges overfor toldmyndighederne.

For at der kan udstedes oprindelsesbevis, kræves det, at varerne har oprindelse i aftalelandet. Dette kan ske ved, at:

 • Varerne er fuldt ud fremstillet eller

 • Varerne skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet (Listeregler/produktspecifikke regler).

Nedenfor gennemgås de forskellige former for oprindelsesdokumentation, der findes i de forskellige handelsaftaler. Oprindelsesdokumentationen skal kunne fremlægges for toldmyndighederne, hvis importørerne ønsker at få deres varer ind til præferencetold (nedsat told).

Der findes følgende typer af bevis for oprindelse, som vil blive gennemgået nedenfor:

 1. Udtalelse om oprindelse og oprindelseserklæring 

 2. Importørens kendskab (importers knowledge)

 3. EUR 1/EUR-MED certifikater

 4. Leverandørerklæringer og INF 4 oplysningscertifikat

 5. AT.R. varecertifikat - Tyrkiet

 6. Fakturaerklæringer og godkendt eksportør

 7. Erstatningscertifikater

 8. Duplikatcertifikater

 9. Efterfølgende udstedelse af oprindelsescertifikater

1. Udtalelse om oprindelse og oprindelseserklæring

En række af de lande og områder, som EU har handelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til frihandelsaftalen. REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registreres for at kunne udstede et oprindelsesbevis (udtalelse om oprindelse eller oprindelseserklæring alt efter hvilken frihandelsaftale, der er tale om). Oprindelsesbeviset skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. Læs mere om REX systemet under afsnittet " Varens oprindelse og præference " på skat.dk samt se afsnit F.A.9.8.

Udtalelse om oprindelse findes bl.a. i GSP-aftalen og i handelsaftalerne med Japan xog Storbritannienx

2. Importørens kendskab (Importers knowledge)

Nogle handelsaftaler kan indeholde mulighed for "Importørens kendskab", som giver importøren mulighed for at kræve præferencetoldbehandling kun baseret på sin egen viden om oprindelsesstatus for importerede produkter. Denne viden er baseret på oplysninger i form af understøttende dokumenter, som er i importørens besiddelse, leveret af eksportøren eller producenten af produktet. Disse oplysninger giver gyldigt bevis for, at produktet er kvalificeret som oprindelsesstatus. Da en importør fremsætter et krav ved hjælp af sin egen viden, anvendes der ingen erklæring om oprindelse, Importøren, der bruger 'importørs kendskab', behøver ikke at blive registreret i REX-databasen.

Importørens kendskab findes fx i handelsaftalerne med Japan xog Storbritannienx

3. EUR 1/EUR-Med certifikater

Det er myndighederne i eksportlandet som udsteder et varecertifikat EUR.1. Dette sker efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller dennes repræsentant, som har fået fuldmagt hertil. Ansøgning om EUR.1-varecertifikater fremsættes ved anvendelse af GF bilag 22-10. Eksportøren eller dennes repræsentant fremlægger sammen med ansøgningen al relevant dokumentation, der kan bevise, at de produkter, der skal eksporteres har præferenceoprindelse og dermed opfylder betingelserne for udstedelse af et varecertifikat EUR.1. Eksportøren forpligter sig til på forlangende af Toldmyndighederne at forelægge al yderligere dokumentation, som disse finder nødvendig med henblik på at fastslå rigtigheden af oprindelsesstatus for de produkter, der er omfattet af præferencebehandlingen, samt til at acceptere enhver kontrol fra de pågældende myndigheders side af regnskaber og af de nærmere omstændigheder ved fremstillingen af de pågældende produkter.

EUR-MED certifikater udstedes af Toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller dennes repræsentant som har fået fuldmagt hertil i forbindelse med anvendelse af PEM-konventionen. Du kan læse mere om PEM-konventionen på kommissionens hjemmeside.

4. Leverandørerklæringer og INF 4 oplysningscertifikat

Ved efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, kan en leverandørerklæring være nødvendig, for at kunne fastlægge en vares oprindelse. En leverandørerklæring indeholder altså oplysninger om varens oprindelse.

Reglerne for udstedelse af leverandørerklæringer findes i GF - artiklerne 61-66.

Leverandøren kan afgive erklæringen på fakturaen for den sending som den vedrører, eller den kan gives på en følgeseddel eller et andet handelsdokument, der beskriver varerne så detaljeret, at de kan identificeres.

En leverandørerklæring kan forelægges når som helst, også efter at varerne er blevet leveret. Se GF art. 61.

Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en eksportør eller en erhvervsdrivende med varesendinger, og man forventer, at disse sendinger har den samme oprindelsesstatus, kan leverandøren nøjes med at forelægge én erklæring, der dækker alle efterfølgende sendinger af de pågældende varer. Dette kaldes for en stående leverandørerklæring.

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/989 af 8. juni 2017 er gyldighedsperioden efter GF art. 62 ændret således:

En stående leverandørerklæring kan udfærdiges for forsendelser, der sendes i en periode, og skal angive tre datoer:

a) Den dato, hvor erklæringen er udfærdiget (udstedelsesdato).

b) Datoen for periodens påbegyndelse (startdato), som ikke må ligge mere end 12 måneder før eller mere end 6 måneder efter udstedelsesdatoen.

c) Datoen for periodens ophør (slutdato), som ikke må ligge mere end 24 måneder efter startdatoen.

Leverandørerklæringer udfærdiges for:

 • Produkter med præferenceoprindelsesstatus udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-15.

 • Stående leverandørerklæringer for produkter med præferenceoprindelsesstatus, udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-16.

 • Produkter, som har undergået bearbejdninger eller forarbejdninger i EU uden at opnå præferenceoprindelsesstatus, udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-17.

 • Stående leverandørerklæringer for produkter uden præferenceoprindelsesstatus anvendes bilag 22-18.

En leverandørerklæring skal være forsynet med leverandørens håndskrevne underskrift. Hvis både leverandørerklæringen og fakturaen udfærdiges elektronisk, kan de autentificeres elektronisk. Ellers kan leverandøren skriftligt tilkendegive overfor eksportøren eller den erhvervsdrivende, at han påtager sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer.  

Se art. 63 i GF.

Toldmyndighederne kan anmode eksportøren eller den erhvervsdrivende om at indhente et INF 4-oplysningscertifikat. Dette certifikat skal indhentes fra leverandøren, som skal bekræfte, at leverandørerklæringen er korrekt og ægte. Dette attesteres af eksportlandets myndigheder på grundlag af en verifikation.

Et INF 4-oplysningscertifikat udstedes efter ansøgning fra leverandøren af toldmyndighederne i den EU-medlemsstat, hvor leverandørerklæringen er blevet udfærdiget. INF 4-oplysningscertifikatet udstedes ved brug af formularen i bilag 22-02. Inden certifikatet udstedes, kan toldmyndighederne kræve dokumentation samt lave kontrol af leverandørens regnskaber, eller enhver anden form for kontrol, som vil være hensigtsmæssig.

Se art. 64 i GF.

Toldmyndighederne skal udstede et INF 4-oplysningscertifikat 90 dage fra modtagelsen af leverandørens ansøgning, med angivelse af, om leverandørerklæringen er korrekt og ægte. En toldmyndighed, der modtager en ansøgning om udstedelse af et INF-4 oplysningscertifikat, skal opbevare ansøgningen i mindst tre år.

Der er et administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i EUs medlemsstater, hvor toldmyndighederne hjælper hinanden med at kontrollere, at oplysningerne i leverandørerklæringerne er korrekte.

Medmindre virkningen af en afgørelse er begrænset til en eller flere medlemsstater, er afgørelser vedrørende anvendelsen af toldlovgivningen gyldig i hele EU's område. Se EUTK art. 26.

5. A.TR. varecertifikat - Tyrkiet

EU og Tyrkiet har indgået en Toldunion som omfatter alle varer, undtagen kul og stålvarer samt landbrugsvarer.

Varer, som er omfattet af Toldunionen, skal ledsages af et A.TR. certifikat. Det er vigtigt at understrege, at et A.TR. certifikat ikke er et oprindelsescertifikat, men er et bevis for, at varerne er i fri omsætning indenfor Toldunionen. Et AT.R certifikat udstedes efter anmodning fra eksportøren enten af toldmyndighederne i EU eller Tyrkiet. Hvis eksportøren har fået en tilladelse som godkendt eksportør, vil han selv kunne udstede et A.TR-certifikat.

Kul og stålvarer samt landbrugsvarer er ikke omfattet af Toldunionen. For at opnå præferencetoldbehandling af disse varer, skal de have oprindelse i Tyrkiet eller EU. Oprindelsen dokumenteres ved EUR.1, EUR-Med certifikater eller fakturaerklæringer. For disse varer må der ikke anvendes et A.TR. certifikat. 

Nedenfor og for at give et overblik over de aftaler, som er indgået med Tyrkiet for de forskellige varer, vil der være en henvisning til oprindelsesprotokollerne for følgende:

Det fulde overblik over de indgåede handelsaftaler med Tyrkiet kan findes på EU Kommissionens hjemmeside på dette Link.

6. Fakturaerklæringer og godkendt eksportør

En fakturaerklæring kan udfærdiges af:

 1. en godkendt eksportør, eller

 2. enhver eksportør angående enhver sending som indeholder produkter med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 6.000 EUR.

Ad. 1

Toldmyndighederne kan give en tilladelse til enhver eksportør, om at blive "godkendt eksportør". Det betyder, at hvis en eksportør hyppigt forsender produkter i henhold til en handelsaftale, kan denne få en tilladelse til at blive "godkendt eksportør" og derved selv udstede fakturaerklæringer, uanset produkternes værdi.

En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, om de pågældende produkter har oprindelse i henhold til den handelsaftale som eksportøren ønsker at benytte. Toldmyndighederne kan knytte alle de betingelser til tilladelsen som "godkendt eksportør", som de finder hensigtsmæssige. Toldmyndighederne giver også den "godkendte eksportør" et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen samt kontrollerer brugen af den udstedte tilladelse.

Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen som "godkendt eksportør" tilbage, hvis denne ikke længere kan opfylde betingelserne eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen. 

Ad. 2

En fakturaerklæring kan udfærdiges af enhver eksportør for sendinger, som ikke har en værdi over 6.000 euro. Når en eksportør udfærdiger en fakturaerklæring, skal han på anmodning fra myndighederne, fremlægge alle de relevante dokumenter, som kan bevise, at varerne har oprindelsesstatus.

Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst vil fremgå af et bilag til de forskellige oprindelsesprotokoller. Dette kan også gøres direkte på fakturaen, følgesedlen eller ethvert andet handelsdokument. Hvis erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver samt være forsynet med eksportørens personlige underskrift.

Der er forskelle handelsaftalerne imellem på, hvilke krav der kan være til fakturaerklæringerne. Der kan være krav til, hvilket sprog fakturaerklæringen skal udfærdiges på f.eks. engelsk eller tysk. Se GF art. 75. 

En fakturaerklæring kan også udfærdiges efterfølgende. Det er dog en betingelse, at fakturaerklæringen skal forelægges i indførelseslandet senest 2 år efter indførslen af de produkter som den vedrører. Se f.eks. oprindelsesprotokollerne til PEM-aftalerne. Se f.eks. PEM aftalen mellem EU og Egypten på dette link.

7. Erstatningscertifikater

I alle oprindelsesprotokollerne er der bestemmelser om udstedelse af erstatningscertifikater eller erstatningsudtalelse. Et erstatningscertifikat eller en erstatningsudtalelse kan benyttes, når en forsendelse fra et aftaleland ligges på oplag i EU, for derefter at blive splittet op i mindre sendinger, hvor nogle af sendingerne kan blive sendt andre steder hen i EU eller til Norge eller Schweiz. Det er en betingelse, at varerne ikke må være gået i fri omsætning i EU, samt at varerne befinder sig under et toldsteds kontrol. Et erstatningscertifikat udstedes af den toldmyndighed, som har haft varerne under kontrol, mens en erstatningsudtalelse kun kan udstedes af en virksomhed, der alt efter den pågældende aftale har bevilling som Godkendt Eksportør eller Registeret Eksportør. Reglerne om udstedelse af erstatningscertifikat eller erstatningsudtalelse fremgår af den enkelte aftale.

I forhold til GSP-ordningen kan en videreforsender, der har bevilling som Registreret Eksportør, udstede en erstatningsudtalelse for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til et andet sted i EU, Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber - se GF art. 101, stk. 1 og 3. 

Aftalerne, der er indgået i form af brevveksling, mellem EU, Norge og Schweiz vedr. GSP-ordningen kan findes her:

- Aftale med Norge, Rådets afgørelse (EU) 2019/116 af 15. oktober 2018
- Aftale med Schweiz,Rådet afgørelse (EU) 2019/131 af 15. oktober 2018

8. Duplikatcertifikater

Hvis der er sket tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et oprindelsescertifikat, kan eksportøren henvende sig til de myndigheder, der har udstedt certifikater, og anmode om, at de udsteder et duplikat certifikat. Det anføres på certifikatet, at det er et duplikateksemplar, og at det gælder fra udstedelsesdatoen for det originale certifikat. 

Nærmere information om de konkrete bestemmelser for udstedelse af duplikatcertifikater skal findes i den relevante handelsaftale.

9. Efterfølgende udstedelse af oprindelsesbevis

Som altovervejende hovedregel skal et oprindelsesbevis udstedes i nær forbindelse med den aktuelle eksport. Det er dog muligt at udstede et oprindelsesbevis efter, at varerne er blevet eksporteret. Dette kaldes for "efterfølgende udstedelse"/"efterfølgende udtalelse". 

xFx gælder følgende for GSP-ordningen: En efterfølgende udtalelse accepteres, hvis den senest to år efter importen forelægges toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor toldangivelsen om overgang til fri omsætning blev indgivet. Eksportøren skal være registreret i REX på det tidspunkt, hvor den efterfølgende udtalelse udfærdiges (hvis værdien overstiger 6.000 euro).

Se GF art. 92, stk. 2x

En lignende bestemmelse findes også i de andre handelsaftaler.