Det er med EUTK fastsat, at der i langt de fleste tilfælde skal stilles sikkerhed for:

  • toldskyld, der er opstået (eksisterende toldskyld) 
  • toldskyld, der kan opstå (potentiel toldskyld)

Se EUTK art. 89, stk. 1.

Dette bevirker, at der fremover skal stilles sikkerhed for bl.a. de særlige procedurer samt midlertidig opbevaring.

Hvis toldmyndighederne kræver, at der skal stilles sikkerhed for en potentiel eller eksisterende toldskyld, skal denne dække import- eller eksportafgiftsbeløbet samt andre afgifter, der skal betales i forbindelse med importen eller eksporten af varerne, når sikkerheden:

  • Anvendes til henførsel af varer under proceduren for EU-forsendelse eller
  • Kan anvendes i mere end én medlemsstat (sikkerhedsstillelsen er grænseoverskridende, og den vare, der er dækket af sikkerhedsstillelsen, flyttes mellem flere medlemsstater under én og samme sikkerhedsstillelse.

Hvis en sikkerhed ikke må anvendes uden for den medlemsstat, hvor den er stillet, er denne sikkerhed kun gyldig i den pågældende medlemsstat. Sikkerheden skal mindst dække import- eller eksportafgiftsbeløbet. Se EUTK art. 89, stk. 2.

Hvem skal stille sikkerhed?

Sikkerheden skal stilles af debitor eller den person, som kan blive debitor. Toldmyndighederne kan dog også tillade, at sikkerheden stilles af en anden person end den person af hvem, der kræves sikkerhedsstillelse. Se EUTK art. 89, stk. 3.

Hvad skal sikkerheden dække?

Toldmyndighederne kan kun kræve én sikkerhedsstillelse for de nærmere angivne varer eller for en bestemt angivelse.

Den sikkerhed, som stilles for en angivelse, gælder for det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre afgifter for varer, der er omfattet af eller frigivet i henhold til denne angivelse. Dette gælder uanset om angivelsen er korrekt. Se EUTK art. 89, stk. 4, 2. pkt.

Hvis toldmyndighederne konstaterer, at sikkerhedsstillelsen ikke eller ikke længere helt sikkert eller fuldt ud garanterer rettidig betaling af toldskylden og andre afgifter, kræver toldmyndighederne af en af de personer, som er eller kan blive debitor, at den pågældende efter eget valg enten stiller en supplerende sikkerhed eller erstatter den oprindelige sikkerhed med en ny. Se EUTK art. 97.

Toldmyndighederne fører tilsyn med sikkerheden. Se EUTK art. 89, stk. 6. 

Hvis toldmyndighederne ikke har frigivet sikkerheden, kan sikkerheden også anvendes inden for grænserne af det beløb, som er stillet i sikkerhed, til inddrivelse af import- eller eksportafgiftsbeløbet og andre afgifter der skal betales, som følger af kontrollen af varerne efter frigivelsen. Se EUTK art. 89, stk. 4, 3. pkt.