Fristerne for indgivelse af summarisk indpassageangivelse er i al væsentlighed uændrede, og for en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til afsnittet om Importkontrolsystem ICS. Se afsnit F.A.32.

Transport ad søvejen

Fristen for at indgive en summarisk indpassageangivelse for varer fra Ceuta, Melila og Norge, der er transporteret ad søvejen vil formelt være 24 timer før lastning, hvis der er tale om containergods, og 4 timer før ankomst til første havn i EU, hvis der er tale om bulk eller break bulk last. Se henholdsvis DF art. 105, litra a) og litra b).

Transport ad luftvejen

Fuldstændige oplysninger til den summariske indpassageangivelse skal indgives hurtigst muligt og senest på tidspunktet for flyets afgang ved flyvninger under 4 timer, og senest 4 timer før ankomst i første lufthavn inden for EU for andre flyvninger. Se DF art. 106, stk. 1.

Senest fra 1. oktober 2021 skal postvirksomheder og eksprestransportører mindst indgive minimumsdatasættet til den summariske indpassageangivelse. Oplysningerne skal gives hurtigst muligt og senest inden varerne lastes på det fly, hvorpå de skal føres ind i EUs toldområde. Se DF art. 106, stk. 2 samt art. 1, nr. 25) og nr. 47).

Minimumsdatasæt er specificeret for postforsendelser i kolonne F4c og for ekspresforsendelser i kolonne F3b i bilag B til DF.

Indtil senest den 2. oktober 2023 anses minimumsdatasættet for at udgøre en fuldstændig summarisk indpassageangivelse for varer i postforsendelser med endeligt bestemmelsessted i EU, og for varer i ekspresforsendelser med en egenværdi, der ikke overstiger 22 EUR. Se DF art. 106, stk. 4.

Senest fra 2. oktober 2023 skal andre operatører end postvirksomheder og eksprestransportører mindst indgive minimumsdatasættet til den summariske indpassageangivelse. Oplysningerne skal gives hurtigst muligt og senest inden varerne lastes på det fly, hvorpå de skal føres ind i EUs toldområde. Se DF art. 106, stk. 2a cfr. art. 1, nr. 25) og nr. 47).

I de tilfælde, hvor alene minimumsdatasæt er indgivet, skal det fuldstændige datasæt senest fra 2. oktober 2023 indgives hurtigst muligt og senest på tidspunktet for flyets afgang ved flyvninger under 4 timer, og senest 4 timer før ankomst i første lufthavn inden for EU for andre flyvninger. Se DF art. 106, stk. 3.

Transport med jernbane ad indre vandveje og vejtransport

Bestemmelserne er ikke relevante i dansk sammenhæng, da transport med jernbane, ad indre vandveje eller ad landevej ikke finder sted over en dansk grænse direkte fra et land uden for EU.

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse for transport med jernbane er fra 1. maj 2016 ændret således, at angivelsen skal indgives senest 1 time før varernes ankomst, når transporttiden fra sidste oprangeringsstation udenfor EU til toldstedet for den første indpassage i EU ikke overstiger 2 timer. Se DF art. 107, litra a). I øvrige tilfælde er fristen uændret 2 timer før varernes ankomst. Se DF art. 107, litra b).

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ved transport ad indre vandveje (floder o.lign.) er uændret 2 timer før varernes ankomst til indpassagetoldstedet. Se DF art. 109.

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ved vejtransport er uændret 1 time før ankomst til indpassagetoldstedet i EU. Se DF art. 108.

Kombineret transport

Princippet om, at fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse i forhold til kombineret transport skal ses i forhold til det aktive transportmiddel, er uændret gældende. Se DF art. 110.

Transporteres eksempelvis en lastbil på en færge, anses færgen for at være det aktive transportmiddel, og fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse for de varer, som befinder sig på lastbilen, er de frister som gælder for søtransport.

Force majeure

Fristerne for indgivelse af den summariske indpassageangivelse finder i lighed med de hidtidige regler ikke anvendelse i tilfælde af force majeure. Se DF art. 111.

Internationale aftaler

Af de hidtidige gennemførelsesbestemmelser fremgik udtrykkeligt, at de sædvanlige frister for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ikke fandt anvendelse, hvis 1) der var indgået en aftale med et tredjeland om, at sikkerhedskontrol blev udført i udførselslandet eller hvis 2) der ifølge en aftale med et tredjeland var indgået aftale om udveksling af oplysninger inden for andre frister. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184b, litra a) og b).

Tilsvarende bestemmelser er ikke udtrykkeligt medtaget i EUTK med tilhørende gennemførelsesretsakter.

Det fremgår imidlertid af EUTK, at der dispenseres fra kravet om summarisk indpassageangivelse, hvis det er påkrævet i henhold til internationale aftaler. Se EUTK art. 127, stk. 2, litra b). Ud fra princippet om "det mindre i det mere" må det antages, at retsstillingen på grundlag af denne bestemmelse reelt er uændret i forhold til fravigelse af de sædvanlige frister for indgivelse af summarisk indpassageangivelse som følge af internationale aftaler.