Med undtagelse af proceduren for toldoplag kan der efter ansøgning udstedes bevilling til en særlig procedure med tilbagevirkende kraft. Se EUTK art. 211, stk. 2.

Der kan udstedes bevilling med tilbagevirkende kraft uanset, at de varer, der vil blive omfattet af en sådan bevilling, ikke længere er til disposition på det tidspunkt, hvor ansøgningen antages.

En bevilling, der udstedes med tilbagevirkende kraft, kan tidligst få virkning fra et af følgende tidspunkter:

 • Den dato, hvor ansøgningen er antaget.

 • Under ekstraordinære omstændigheder kan bevillingen udstedes med virkning i op til et år før den dato, hvor ansøgningen blev antaget. For følsomme varer og produkter dog maksimalt tre måneder før antagelsestidspunktet. Se afsnit F.A.25.5 for en definition af følsomme varer.

  Ansøger skal kunne dokumentere, at der foreligger ekstraordinære omstændigheder, der gør det påkrævet at opnå en bevilling med tilbagevirkende kraft.

 • Ved fornyelse af en bevilling til samme slags transaktion og varer kan bevillingen udstedes med tilbagevirkende kraft fra udløbsdatoen for den oprindelige bevilling. Ansøgningen om fornyelse skal dog være indgivet inden for tre år fra udløbsdatoen for den oprindelige bevilling.

  Hvis der har været foretaget en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger, kan en fornyet bevilling dog højst få tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor der er truffet beslutning på EU-plan om de økonomiske forudsætninger.

Se DF art. 172.

xEU-domstolen er i sag C-391/19, Unipack, blevet forelagt præjudiciel spørgsmål om, hvorvidt der forelå ekstraordinære omstændigheder i henhold til artikel 172, stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning 2015/2446, i en sag, hvor en virksomhed ikke havde været opmærksom på, at deres BTO var udløbet  før tid p.g.a. ændring af den kombinerede nomenklatur, og toldmyndighederne havde ikke reageret herpå ved virksomhedens efterfølgende importer.x

xEU-domstolen fastslår, at forhold såsom et førtidigt ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger som følge af en ændring af den kombinerede nomenklatur, toldmyndighedernes manglende reaktion i forhold til importer med urigtig kode eller varernes anvendelse til et formål, som er fritaget for antidumpingtold, ikke kan kvalificeres som ekstraordinære omstændigheder, der kan berettige til udstedelse af bevilling til særligt anvendelsesformål med tilbagevirkende kraft.x

Krav til bevillingsansøger

For at opnå en bevilling med tilbagevirkende kraft skal en bevillingsansøger ud over de almindelige krav til en bevillingsansøger (se afsnit F.A.19.2.2 Krav til bevillingsansøgeren) opfylde samtlige følgende betingelser:

 • Der skal eksistere et bevisligt økonomisk behov

 • Ansøgningen må ikke være forbundet med forsøg på at begå urigtigheder

 • Ansøgerens regnskaber eller tilsvarende optegnelser kan påvise at

  • alle krav til den ansøgte procedure er opfyldt,

  • varerne kan identificeres for den pågældende periode, i det omfang en identificering er relevant, og

  • det er muligt at føre kontrol med proceduren på grundlag af disse regnskaber/optegnelser

 • Ansøgeren må ikke have fået tildelt en bevilling med tilbagevirkende kraft inden for tre år fra den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

Yderligere betingelser

Ud over ovennævnte krav til bevillingsansøgeren skal følgende betingelser være opfyldt for, at toldmyndigheden kan udstede en bevilling med tilbagevirkende kraft:

 • Alle nødvendige formaliteter for at bringe forholdene for de pågældende varer i overensstemmelse med reglerne kan gennemføres, herunder om nødvendigt ugyldiggørelse af de pågældende toldangivelser. Se afsnit F.A.16.1.6.4 om ugyldiggørelse af en toldangivelse.

 • Ansøgningen må ikke medføre et krav om undersøgelse af de økonomiske forudsætninger. Denne betingelse skal der dog ses bort fra, hvis der er tale om en fornyelse af en bevilling til samme slags transaktion og varer.

 • Ansøgningen må ikke vedrøre drift af et toldoplag.