Forsendelsen sker - afhængigt af varernes toldmæssige status i EU - efter følgende to procedurer:

 • Proceduren for ekstern EU-forsendelse
 • Proceduren for intern EU-forsendelse.

Proceduren for ekstern EU-forsendelse, kaldet T1, omfatter:

 • Varer, der ikke er EU-varer
 • Varer, der efter traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, ikke er genstand for fri omsætning inden for EU
 • Varer, der er EU-varer, men som omfattes af en EU-foranstaltning, der kræver, at de udføres til lande uden for EU - enten til et fælles forsendelsesland eller via et fælles forsendelsesland - og som toldbehandles til udførsel, og hvor brugeren ønsker at anvende forsendelsesordningen for at opnå en let grænsepassage, fx landbrugsvarer mod eksportrestitution.

Eksempel på anvendelse af en T1-forsendelse:

En skibscontainer med varer ankommer til havnen i Hamburg. Varerne er bestemt til en varemodtager i København, der skal betale told, eventuelle punktafgifter og moms. De ikke fortoldede varer kører fra Hamburg til København på en EU-forsendelse. Varerne frembydes for toldmyndighederne i Hamburg, hvor forsendelsen påbegyndes, og siden for toldmyndighederne i København, hvor forsendelsen afsluttes sammen med en fortoldning af varerne.

Se EUTK, art. 226.

Proceduren for intern EU-forsendelse, kaldet T2, omfatter EU-varer bortset fra de ovenfor nævnte, der forsendes:

 • fra et sted i EU til et andet sted i EU gennem et eller flere fælles forsendelseslandes områder eller til et fælles forsendelsesland (kan også anvendes ved forsendelser til Andorra og San Marino)
 • i tilfælde, hvor det i en EU-bestemmelse udtrykkeligt er fastsat, at det er denne procedure, der skal anvendes.

Eksempel på anvendelse af en T2-forsendelse:

En varesending af dansk oprindelse skal fragtes fra Danmark til en varemodtager i Italien. Varesendingen afgår med lastbil og skal igennem Schweiz. For at lette transporten starter man i Danmark en T2-forsendelse. Forsendelsen sikrer i sådan et tilfælde, at varerne kan køre igennem Schweiz uden toldbehandling, og at varerne ikke skal fortoldes i Italien.

Se EUTK, art. 227.

Særlige fiskale områder

Ifølge DF, art. 188, anvendes intern EU-forsendelse, T2F, for forsendelse til eller fra de områder i EU's toldområde, hvor direktivet 2006/112/EF ikke finder anvendelse.

EU-forsendelse

Den ansvarlige for proceduren skal sørge for at:

 • frembyde varerne til toldbehandling på bestemmelsestoldstedet i intakt stand inden for den fastsatte frist, og sådan at varerne kan identificeres af toldmyndighederne
 • overholde bestemmelserne om EU-forsendelse
 • stille sikkerhed for betaling af toldskyld og andre afgifter.

Det betyder, at hvis den ansvarlige for proceduren ikke selv transporterer varerne, skal han sikre, at transportøren frembyder varerne i intakt stand for bestemmelsestoldstedet.

Den transportør eller varemodtager, der accepterer varerne med kendskab til, at de er varer under EU-forsendelse, er forpligtet til at frembyde varerne for bestemmelsestoldstedet på samme måde som den ansvarlige for proceduren og inden for den fastsatte frist. Se EUTK, art. 233, stk. 3.

I henhold til EU-Domstolens fortolkning af begrebet "transportør" vil enhver, der fysisk overtager varerne til transport, og som har accepteret denne transport med kendskab til, at varerne er underlagt forsendelsesproceduren, herunder også en underentreprenør på transporten, være omfattet af forpligtelsen til at frembyde varerne intakt for bestemmelsestoldstedet. Transportøren fritages for forpligtelsen til frembydelse, hvis varerne under transporten overdrages til en anden transportør, der accepterer varerne med kendskab til, at de er underlagt forsendelsesproceduren. Se sag C-547/15.

Så længe forsendelsen er uafsluttet, hæfter den ansvarlige for proceduren for den told, moms og afgifter, der påhviler varerne. Den ansvarlige for proceduren er forpligtet til at stille sikkerhed for varerne over for Toldstyrelsen.

Hvis der opstår en toldskyld for forsendelsen, bliver der, hvis andet ikke kan fastslås, opkrævet told, moms og afgifter hos den ansvarlige for proceduren eller dennes kautionist eller eventuelt andre debitorer, der er solidarisk medhæftende, Se afsnit F.A.20.8 om kontrol med procedurens ophør.

Anvendelse af ordningen for EU-forsendelse

Ordningen for EU-forsendelse skal anvendes for forsendelse af varer som nævnt i situationerne under ekstern eller intern forsendelse, herunder for varer, der transiterer EU. xI forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU, er der indgået aftale om, at Nordirland betragtes som værende en del af EU for så vidt angår varer. Det betyder, at ordningen for EU-forsendelse gælder for varer, der transporteres til og fra Nordirland. Se mere på EU's hjemmeside om aftalen.x

Standardprocedure

Ifølge standardproceduren, skal den ansvarlige for proceduren stille fuld sikkerhed for told og afgifter af enhver forsendelse samt opfylde alle generelle krav under forsendelsesproceduren.

Under standardproceduren sender virksomheden angivelsen elektronisk til afgangstoldstedet, hvor oplysningerne valideres:

 • Angivelsen får tildelt et MRN-nr. (Movement Reference Number).
 • Varerne frembydes på afgangstoldstedet.
 • Efter kontrol af sikkerhedsstillelsen, eventuel fysisk kontrol samt forsegling (plombering) af forsendelsen
 • udskrives ledsagedokumentet, som skal ledsage transporten til bestemmelsesstedet. 

Forenklet procedure

Den forenklede procedure omfatter tilfælde, hvor den ansvarlige for proceduren, efter forudgående bevilling, kan opnå en række lettelser i forhold til standardproceduren. Det kan være bevilling til samlet sikkerhedsstillelse, godkendt afsender, godkendt modtager mv., se fx afsnit F.A.20.7.4.

Den forenklede procedure godkendt afsender foregår på samme måde som ved standardproceduren, bortset fra at varerne ikke skal frembydes på afgangstoldstedet, samt at den godkendte afsender selv udskriver ledsagedokumentet, når forsendelsen er frigivet.

Generelt får virksomheder, der har bevilling til at anvende forenklede procedurer, en hurtigere toldbehandling.

Ordningen anvendes ikke

Forsendelsesordningen skal ikke anvendes for varer, der forsendes under ledsagelse af TIR-carnet, ATA-carnet, eller formular 302.

TIR-transportordningen må ikke anvendes ved forsendelse af varer inden for EU. Dog kan transporter mellem steder i EU finde sted, hvis forsendelsen undervejs passerer en eller flere grænser til ikke-EU-lande. Dette er typisk gældende for transporter til eller fra Grækenland.

Forsendelsesordningen skal ikke anvendes ved forsendelse af varer med post eller ved forsendelse af varer, der udføres eller indføres til midlertidigt brug uden ledsagelse af egentlige tolddokumenter, fx personbiler og lastbiler.

Blanketter

Ved forsendelse af varer efter forsendelsesordningen anvendes følgende standardiserede blanketter.

 • Forsendelsesledsagedokument, se DF, bilag B-02
 • Forsendelses-/sikringsledsagedokument (TSAD), se DF, bilag B-04
 • Varepostliste, se DF, bilag B-03
 • Forsendelses-/sikringsvarepostliste (TSLOI), se DF, bilag B-05
 • Enhedsdokumentet, eksemplar 1, se bilag B-01 i enhedsdokumentet, eksemplar 1, 4 og 5 anvendes ved beredskabsproceduren, se DF, bilag B-01
 • Enhedsdokumentet, supplementsblanket bis, fortsættelsesblad til angivelse til EU-forsendelse eller fælles forsendelse, se afsnit IV i DF, bilag B-01
 • Ladeliste, varespecifikation til enhedsdokument, se del II, kapitel III i GF, bilag 72-04
 • Enhedsdokumentet, eksemplar 4, der beviser varers karakter af EU-varer, kaldet T2L, se DF, bilag B-01
 • Gul klæbeseddel, der angiver, at postforsendelsen indeholder varer, der ikke er EU-varer, se GF, bilag 72-01 og 72-02
 • Grænseovergangsattest TC 10, se kapitel V i del II i GF, bilag 72-04
 • Ankomstbevis TC 11, se GF, bilag 72-03
 • Attest for samlet sikkerhedsstillelse TC 31, se kapitel VI i del II i GF, bilag 72-04
 • Dokument for enkelt sikkerhedsstillelse TC 32, se GF, bilag 32-06
 • Attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse TC 33, se kapitel VII i del II i GF, bilag 72-04
 • Klæbeseddel ved jernbaneforsendelse, se DFO, bilag 10

Kompetente toldsteder

Landene udpeger de kontorer, som er berettiget til at foretage ekspeditioner efter ordningen for EU-forsendelse.

De danske toldsteder fremgår af fortegnelsen over kompetente toldsteder i EU og de fælles forsendelseslande.

Det fremgår af fortegnelsen, hvilke typer toldekspeditioner der foretages ved de enkelte toldsteder, og derudover fremgår bl.a. adresser, åbningstider, telefonnumre samt toldstedskoder af hensyn til NCTS.

Korrigerende dokumenter

Hvis den ansvarlige for proceduren eller andre over for afgangstoldstedet kan godtgøre, at varer er fejlagtigt angivet til forsendelse under den eksterne procedure, udstedes der et korrigerende dokument. xRettelse kan foretages op til frigivelsestidspunktet, men ikke efter.x