Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Undtagelse
 • Toldstyrelsens opgave

Formål og lovgrundlag

Formålet

I EU er der indført importrestriktioner eller krav om forøget offentlig kontrol eller beskyttelsesforanstaltninger for en række produkter af ikke-animalsk oprindelse (fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse og visse materialer og genstande beregnet til at komme i kontakt med fødevarer). Disse produkter kan udgøre en sundhedsrisiko eller kan indeholde ikke ingredienser mv., der ikke er EU-godkendte. Ved import af disse produkter er der krav om, at sendingerne skal kontrolleres af myndighederne, før de kan overgå til fri omsætning i EU.

Formålet med denne vejledning er at beskrive proceduren for den offentlige kontrol af produkter af ikke-animalsk oprindelse, som er underlagt importrestriktion m.v., på udpegede grænsekontrolsteder eller andre kontrolsteder, og at beskrive ansvarsfordelingen mellem Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen.

Lovgrundlaget

For produkter af ikke-animalsk oprindelse gælder der en række EU forordninger og afgørelser samt nationale bestemmelser.

EU regulering:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen, og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/1793 af 22. oktober 2019 (som ændret ved (EU) 2020/625) om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande
 • Kommissionens forordning (EU) nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenartikler af polyamid og melamin med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 (som ændret ved (EU) 2017/2058 og (EU) 2019/1787) om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima
 • Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 af 23. juni 2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2011/884 af 22. december 2011 (som ændret ved (EU) 2013/287) om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina
 • xKommissionens forordning (EU) nr. 2020/1158 af 5. august 2020 om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobylx

Nationale bestemmelser:

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Fødevarestyrelsen. 

Import

Fødevarer, foder og andre produkter af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af importrestriktioner m.v. og som importeres fra tredjelande, skal umiddelbart efter ankomsten til EU føres til offentlig kontrol på et udpeget grænsekontrolsted. Under visse omstændigheder kan en del af kontrollen foretages på et godkendt kontrolsted inde i landet.

Importøren eller dennes repræsentant skal foretage forhåndsanmeldelsen af ikke-animalske sendinger via IT systemet TRACES NT på det fælles sundhedsimportdokument: CHED-D (Common Health Entry Document / Fælles Import dokument). Sendingerne frigives ligeledes på CHED-D'et.

Undtagelse

Nogle toldpositionsnumre er så omfattende, at det ikke er alle numre, som er underlagt importrestriktioner. Hvis der foran toldpositionsnummeret er anført "ex" betyder det, at ikke alle produkter tilhørende KN koden skal føres til grænsekontrol.

Toldstyrelsen kan, når der i forordningen er angivet et "ex" foran toldpositionsnummeret, frigive en sending varer, hvis importøren kan dokumentere, at sendingen ikke er er omfattet af restriktion m.v. og dermed ikke skal til offentlig kontrol.

Privat indførsel og vareprøver, som importøren oplyser ikke skal anvendes til foder eller fødevarer, er ikke omfattet af reglerne. I tvivlstilfælde skal importøren sandsynliggøre, at sendingen er til privat brug eller skal anvendes som vareprøve.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen sikre ved sin kontrol,

 • At kommercielle sendinger af ikke-animalske produkter underlagt importrestriktioner m.v. bliver ført til offentlig kontrol på et udpeget grænsekontrolsted eller et godkendt kontrolsted og derefter i givet fald frigivet til den toldbestemmelse, som CHED’et tillader
 • At hvis en sending er godkendt til overførsel til et kontrolsted med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, skal Toldstyrelsen gøre transportøren opmærksom på, at sendingen skal føres direkte til det anviste kontrolsted inde i landet, og at sendingen ikke må aflæsses andre steder eller åbnes, før Fødevarestyrelsen ankommer til importkontrolstedet. (Det er et krav, at kontrolstedet er udpeget som toldoplag af Toldstyrelsen).
 • At personer, der indfører ikke-animalske produkter under importrestriktion m.v. som vareprøve, som er undtaget fra kravet om offentlig kontrol på et udpeget grænsekontrolsted, har tilladelse fra Fødevarestyrelsen til indførslen
 • At ikke-animalske produkter under importrestriktion m.v., der indføres til eget brug (privat indførsel) opfylder betingelserne herfor

Toldstyrelsen afslutter ikke toldbehandlingen, før Fødevarestyrelsens importkontrol er afsluttet og der foreligger et attesteret CHED-D. Kontrolpligtige varer må ikke tages i anvendelse, før der er foretaget fuld importkontrol.

Toldstyrelsen ændre således først en sendings statuskode, når Toldstyrelsen modtager orientering om, at den foretagne kontrol er afsluttet.

Toldstyrelsen kan i tvivlstilfælde kontakte Fødevarestyrelsen (International Handel).