Indhold

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Vareområder og tilladelsestyper
 • Ekspedition
 • Uregelmæssigheder
 • Opsplitningsproceduren og oplæggelse på toldoplag
 • Mærkning som økologiske varer
 • Toldstyrelsens opgave

Formål og lovgrundlag

Formål

På EU-plan er der fastlagt en fælles kontrolprocedure for import fra tredjelande af produkter, som skal markedsføres som økologiske produkter, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1235 af 8. december 2008, med senere ændringer.

Kontrolproceduren indebærer blandt andet, at en sending varer, der søges indført som økologiske varer, skal være ledsaget af en original kontrolattest. Kontrolattesten udstedes af de økologiske kontrolorganer i tredjelande i TRACES NT. I en overgangsperiode kan de både udstedes elektronisk og på papirform, men i fremtiden, når alle kontrolorganer har fået et digital segl, vil de kun udstedes i TRACES NT. Landbrugsstyrelse og Fødevarestyrelsen godkender importen i TRACES NT, inden Toldstyrelsen gennemfører sin kontrol og afstempling af attesten i TRACES NT og på papirattesten i forbindelse med frigivelse til fri omsætning og frit forbrug.

Kontrollen dokumenteres i Kommissionens elektroniske system TRACES NT, men indtil videre skal der fortsat fremlægges papirudgave af kontrolattesten til afstempling.

Lovgrundlag

EU regulering

 • Rådets forordning (EF) Nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (med senere ændring)
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (med senere ændringer)
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (med senere ændringer).
 • Europa-Parlamentets og Rådet Forordning (EU) 2018/848 af 30. Maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, og om ophævelse af Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 (med senere ændringer) (finder anvendelse den 1. januar 2022)
 • Europa-Parlamentets og Rådet Forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (træder i kraft 1. januar 2022) (med senere ændringer)
 • xKommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1667 af 10. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter (Covid 19 undtagelser for original papir kontrolattest)x

Nationale bestemmelser

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Vareområder og tilladelsestyper

Kommissionens forordning nr. 1235/2008 om import af økologiske produkter fra tredjelande, anvendes på følgende produkter, når de er forsynet med angivelser/mærker, som henviser til en økologisk produktionsmetode:

 1. levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter
 2. forarbejdede landbrugsprodukter til konsum
 3. foder
 4. vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd
 5. akvakulturprodukter
 6. gær til konsum eller til foder

Det centrale i forordningen er, at Toldstyrelsen skal foretage verifikation af kontrolattester for økologiske varer fra tredjelande. Det betyder, at sendingen først kan frigives af toldmyndighederne til fri omsætning/frit forbrug i EU som økologisk, efter at der er foretaget verifikation og afstempling af en kontrolattest (findes som bilag V vedrørende kontrolattester og som bilag VI vedrørende delkontrolattester i Kommissionens forordning nr. 1235/2008).  Verifikationen sker i EU-databasen TRACES NT.

Ekspedition

Normalproceduren for import af økologiske varer fra tredjeland er, at sendingen skal ledsages af én original papir kontrolattest udstedt af kontrolorganet med stempel og underskrift.

xIdet der er blevet indført et digitalt segl, som nogle kontrolorganer i tredjelande er begyndt at anvende, udstedes der ikke altid en original papirudgave af kontrolattesten. I Danmark har myndighederne endnu ikke indført det digitale segl derfor må importører forelægge en kopi af kontrolattesten (udprintet fra TRACES NT) til toldekspeditionen. Kontrol og afstempling af kontrolattesten skal ske både på papir og i TRACES NT og skal ske umiddelbart i forbindelse med frigivelse til fri omsætning/frit forbrug.x Kontrol og afstempling af kontrolattesten skal ske umiddelbart i forbindelse med frigivelse til fri omsætning/frit forbrug.

x(Muligheden for at acceptere kontrolattester udprintet fra TRACES NT af importøren, skyldes også Coronakrisen (Covid 19).)x

Procedurerne og typen af kontrolattest kan dog variere afhængig af, om indfortoldningen af sendingen skal ske i sin helhed, eller der er tale om en sending der skal lægges på toldoplag og siden fraføres i delsendinger.

Der findes to typer kontrolattester:

 1. en almindelig kontrolattest
 2. en delkontrolattest

Den almindelige kontrolattest skal verificeres af Toldstyrelsen ved afstempling i rubrik 20. Efter verifikation og afstempling udleveres kontrolattesten, til den person, der har fremlagt den.

Delkontrolattesten skal verificeres af Toldstyrelsen ved afstempling på bagsiden, da der ikke findes en speciel rubrik til dette formål. Efter verifikation og afstempling udleveres delkontrolattesten, til den person, der har fremlagt den.

I forbindelse med afstemplingen anføres referencenummer fra toldsystemet samt løbenummeret fra kontrolattestens rubrik 3.

Inden der kan ske afstempling af kontrolattester/delkontrolattester skal det kontrolleres via EU-kommissionens database TRACES NT (se nærmere sidst i dette afsnit 4), at den fremlagte kontrolattest er original. Der kan også fremlægges en udprintet "original" papirversion fra TRACES NT, begge fungerer som kontrolgrundlag og begge typer anses herefter som originalen.

Det skal desuden kontrolleres,

 • at der er fuld overensstemmelse mellem oplysningerne på den fremlagte originale kontrolattest og den tilsvarende version af kontrolattesten i TRACES NT. Der er flere informationer på kontrolattesten i TRACES NT end på den originale papirversion af kontrolattesten. I TRACES NT kan man nederst i skærmbilledet trykke på "vis udskrift af PDF" og derved vises kontrolattesten nøjagtig som den originale papirversion.
 • Særligt rubrik 3, 13-16 og 18 skal kontrolleres op mod kontrolattesten i TRACES NT.
 • at det er en original kontrolattest med stempel og underskrift i rubrik 18. For delkontrolattesten fremgår det af rubrik 13. (For de omtalte udprintede "originaler" skal disse felter også være udfyldt, men kan naturligvis ikke være autentisk stemplet/underskrevet).
 • I TRACES NT "mellem" rubrik 18 og 19, at der er afkrydset, om der er udført dokumentkontrol, ID-kontrol, fysisk kontrol eller laboratorietest. Det er bevis for, at importen er blevet forhåndsanmeldt til Landbrugsstyrelsen/Fødevarestyrelsen og at disse har foreløbigt godkendt den.

Toldstyrelsen udfører som udgangspunkt en dokumentkontrol af kontrolattestens oplysninger holdt op imod de samlede dokumenter, som varepartiet omfattes af.  

Der vil i nogle få tilfælde være foretaget rettelser i kontrolattesten i TRACES NT, eksempelvis i rubrik 12 "første modtager". Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen har mulighed for at ændre nogle få rubrikker i kontrolattesten i TRACES NT, fx første modtager, toldoplæg, eller toldsted. Som relevant myndighed har Toldstyrelsen mulighed for at ændre i bestemte felter, der alle er lysegule i TRACES NT, inden partiet frigives ved at trykke i rubrik 20 (underskriv verifikation som). I forbindelse med frigivelsen skal toldmedarbejderen foretage de samme rettelser i hver af rubrikkerne på den originale kontrolattest, og i rubrik 20 anføre "rettelse i rubrik xx foretaget af undertegnede".

Når alt er kontrolleret og fundet i orden, skal sendingen også frigives elektronisk i TRACES NT. I rubrik 20 klikkes på "kan frigives" og derefter "underskriv verifikation som".

Efter verifikation og afstempling udleveres kontrolattesten til den person, der fremlagde den.

Der kan eventuelt også foretages fysisk kontrol af, om der er overensstemmelse mellem produktet og kontrolattesten.

Opstår der uklarheder eller uregelmæssigheder kan Fødevarestyrelsen kontaktes (FVST Aarhus direkte telefonnummer - mail). Se eventuelt afsnittet nedenfor "Uregelmæssigheder".

Uregelmæssigheder

Hvis Toldstyrelsen finder uregelmæssigheder og ikke kan påtegne kontrolattesten, kontaktes Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. Såfremt Toldstyrelsen får besked fra en af styrelserne, at varen ikke kan frigives som økologisk, afvinges der i "Kan frigives som konventionel" eller "Kan ikke frigives"

Importøren skal i sådanne tilfælde, at den kun kan frigives som konventionelt, sørge for, at alle angivelser som økologiske varer bliver fjernet fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter inden frigivelsen.

Ved uoverensstemmelser og uklarheder kan Toldstyrelsen kontakte Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen og enten holde partiet tilbage, mens sagen undersøges eller overlade frigivelsen i TRACES NT til Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. Som udgangspunkt vil Fødevarestyrelsen/Landbrugsstyrelsen overtage sådanne sager, og undersøge nærmere, om varerne kan frigives som økologiske eller kun som konventionelt. En evt. fjernelse af alle økologiske angivelser vil derfor kunne ske hos første modtager inden partiet bringes i videre omsætning som konventionelt.

Opsplitningsproceduren (delkontrolattest) og oplæggelse på toldoplag

I forbindelse med import af varer, der efter ankomsten til et EU-land skal lægges på toldoplag med henblik på senere opsplitning, skal der fremvises en kontrolattest ved grænsepassagen. Kontrolattesten skal kontrolleres og afstemples på papir og i TRACES NT, før varen tilføres toldoplæg. Det forhold, at der fremvises kontrolattest i forbindelse med oplæggelsen, fritager ikke for, at der skal fremlægges en delkontrolattest ved opsplitning for hver delsending, som opsplitningen resulterer i. Begrundelsen for dette er, at kravet om delkontrolattest øger sikkerheden for, at der er den fornødne identitet imellem de oprindeligt oplagte varer, og den delsending, som opsplittes, fraføres og indfortoldes.

Opsplitning i delpartier

Når der under oplæggelsen på toldoplaget sker en opsplitning af sendingen, skal importøren udfærdige en delkontrolattest for hver delsending, som skal føres fra toldoplægget. TRACES NT fører regnskabet med de fraførte mængder, så der ikke udstedes flere delkontrolattester, end der er grundlag for.

xDelkontrolattesten skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen/Landbrugsstyrelsen. Hvis delkontrolattesten er udstedt af udenlandsk importør i EU, så vil det være den første modtager i Danmark, som vil forhåndsanmelde varen og forelægge delkontrolattesten til frigivelsen på toldstedet.x

Delkontrolattesten skal forelægges toldmyndigheden til verificering, hvis del-partiet i forbindelse med fraførsel fra toldoplag skal indfortoldes til frit forbrug.

Delkontrolattesten påtegnes i rubrik 13 af toldmyndighederne både i TRACES NT og på papir delkontrolattesten.

Delkontrolattestens udseende fremgår af bilag VI i Kommissionens forordning nr. 1235/2008.

xEksport af et delparti

Hvis en delparti skal eksporteres, så skal enten importøren eller Fødevarestyrelsen/Landbrugsstyrelsen ændre på første modtager, modtagerland og toldsted i TRACES NT.

Delkontrolattesten kan således signeres af de relevante myndigheder i modtagerlandet i TRACES NT og evt. på papirudgaven af delkontrolattesten. Dvs. denne delkontrolattest skal ikke forelægges til Toldstyrelsen, da fortoldningen og frigivelsen foregår i et andet EU-land eller EU associeret land (fx Norge).x

Oplæggelse på toldoplag uden opsplitning

Ved oplæggelse på toldoplag eller aktiv forædling afkrydses rubrik 19 på kontrolattesten, og der angives referencenummer for toldangivelse.

Når varen lægges på toldoplæg uden fremtidig opsplitning, skal kontrolattesten først afstemples i rubrik 20 enten i forbindelse med forædling på toldoplægget eller i forbindelse med fraførslen fra toldoplaget. Dvs. for sendinger der ikke er blevet opsplittet, skal der først i forbindelse med forædling eller frigivelsen foretages en afstempling af kontrolattesten i rubrik 20 efter den normale procedure.

Mærkning som økologiske varer

Hvis Toldstyrelsen i forbindelse med den almindelige godskontrol støder på sendinger, hvor der ikke er forelagt en kontrolattest, men som alligevel er forsynet med angivelser der lader forbrugeren formode, at produktet er fremstillet efter økologiske produktionsregler, kontaktes Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen, og Toldstyrelsen holder partiet tilbage mens sagen undersøges.

Følgende ord anvendes for økologiske produkter i de øvrige EU lande:

-på bulgarsk: биологичен -på dansk: økologisk -på engelsk: organic -på estisk: mahe, ökoloogiline -på finsk: luonnonmukainen -på fransk: biologique -på græsk: βιολογικό -på irsk: orgánach -på italiensk: biologico -på lettisk: biologisks, ekologisks -på litauisk: ekologiškas  -på luxembourgsk: biologesch -på maltesisk: organiku -på nederlandsk: biologisch -på polsk: ekologiczne -på portugisisk: biológico -på rumænsk: ecologic -på slovakisk: ekologické, biologické -på slovensk: ekolo?ki -på spansk: ecológico, biológico -på svensk: ekologisk -på tjekkisk: ekologické, biologické -på tysk: ökologisch, biologisch -på ungarsk: ökológiai

(Idet kyrillisk eller andet alfabet ikke kan gengives i Toldstyrelsens system, vil disse bogstaber blive gengivet med "?").

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen skal ved sin kontrol sikre, at

 • de relevante kontrolattester verificeres og afstemples umiddelbart i forbindelse med varens frigivelse til fri omsætning og frit forbrug
 • hvis der konstateres uregelmæssigheder og kontrolattesten ikke kan påtegnes, kontaktes Fødevarestyrelsen
 • hvis varen kun kan frigives som konventionelt, skal importøren fjerner alle angivelser om økologi på varen fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter inden frigivelsen. Dette kan ske hos første modtagers lager under opsyn af Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.
 • Fødevarestyrelsen eller Landbrugsstyrelsen kan kontaktes ved uoverensstemmelser og uklarheder, og at varepartiet holdes tilbage, mens sagen undersøges.