Indhold

Dette afsnit handler om formålet med toldkontrol, lovgrundlaget og de generelle regler for toldkontrol.

Afsnittet indeholder:

 • Formål
 • Lovgrundlag
 • Generelt
 • Deklaration og erklæring

Formål

Told- og Skatteforvaltningen opkræver told og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, og som indføres i det danske toldområde. Se TDL § 10, stk. 1.

Toldbeløbet fastsættes efter EU's fælles toldtarif, medmindre andet er fastsat i bestemmelser, der er vedtaget af EU eller i øvrigt følger af Danmarks forpligtelser som medlem af EU. Se TDL § 2.

Det er Toldstyrelsen, der opkræver eller tilbagebetaler told og afgifter i forbindelse med ind- og udførsel af varer, der ikke i forvejen er i fri omsætning i EU's toldområde, samt fører kontrol i forbindelse hermed. Se TDL §§ 10 -11a.

Ved betaling af told bringes varer i fri omsætning i EU. Ved betaling af moms og andre afgifter overgår varerne til frit forbrug i Danmark og det øvrige EU-område.

For en række varer er fastsat særlige indførselsbestemmelser af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde. Se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

Som hovedregel skal indførte varer altid angives til fri omsætning og frit forbrug samtidig. Det betyder i praksis, at varerne først er til fri disposition for importøren, når eventuelle indførselsbestemmelser er iagttaget og told og afgifter er betalt.

For at sikre, at der betales told og afgifter af indførte varer, der endnu ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, varetager Toldstyrelsen tilsyn og kontrol med trafikken over grænserne til det danske toldområde.

Opgaverne for Toldstyrelsen i forbindelse med toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer er at føre kontrol med

 • losning og lastning af varer
 • landsætning og ombordtagning af passagerer samt eventuelt medbragt rejsegods
 • landsætning af besætningsmedlemmer samt eventuelt medbragte personlige effekter.
 • varer der medføres af rejsende ind og ud af det danske toldområde.

For at kunne udføre denne kontrol er der i TDL §§ 15-19 fastsat regler om toldmyndighedernes adgang til kontrol samt regulering af trafikken til og fra det danske toldområde.

Lovgrundlag

Reglerne om toldkontrol og toldbehandling af trafikmidler og personer findes i TDL §§ 10-11a, 15-19 og 22-25 TBEK §§ 66-87 samt i EUTK artiklerne 46-49.

Ved kontrollen af vareførslen, personer og trafikmidler varetager Toldstyrelsen samtidig en lang række opgaver for andre myndigheder vedrørende særlige indførselsbestemmelser, som er fastsat ved lov uden for Toldstyrelsens ressortområde. Disse opgaver omfatter bl.a. kontrol med veterinærbestemmelser, sundhedsbestemmelser, våbenlovgivning, bestemmelser om medbringelse af penge og andre kontante midler og særlige bestemmelser om import- eller eksportrestriktioner. Se afsnit F.A.31 Varebestemmelser.

EUTK indeholder regler om kontrol med varer. De enkelte artikler (46-49) indeholder:

 • Risikoforvaltning og toldkontrol - se art. 46
 • Samarbejde mellem myndigheder - se art. 47
 • Kontrol efter frigivelse - se art. 48
 • Rejser med fly og skib inden for Unionen - se art. 49

I artikel 50 er det bestemt, at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter vedrørende artikel 46 og artikel 49. Sådanne retsakter er endnu ikke fastlagt.

Se links til toldlovgivningen i afsnit F.A.1.9

Generelt

Fly, skibe og andre befordringsmidler, som ankommer fra eller afgår til steder uden for EU's toldområde eller som i øvrigt transporterer varer, der ikke er betalt told eller afgifter for, er undergivet Toldstyrelsens tilsyn og kontrol. Se TDL § 16.

I toldbehandlingsbekendtgørelsen har skatteministeren fastsat de nærmere regler for kontrollen og toldbehandlingen af befordringsmidler og personer. I bekendtgørelsen er desuden fastsat bestemmelser om på hvilken måde og under hvilke vilkår, kontrollen skal finde sted.

I forbindelse med en kontrol har Toldstyrelsen ret til overalt i skibe, fly og andre befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for at udføre kontrollen. Se TDL § 16, stk. 1.

Befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for, at kontrollen kan udføres. Det gælder oplysninger om befordringsmidlets besætning, passagerer og ladning. Føreren har også pligt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer. Se TDL § 17, stk. 1.

Der må kun losses eller lastes varer i havne og lufthavne, der er godkendt af Toldstyrelsen. Dette gælder også for landsætning og ombordtagning af passagerer. Toldstyrelsen kan tillade, at landsætning af passagerer kan finde sted andre steder. Se TDL § 19.

For at Toldstyrelsen kan udføre fornøden kontrol, kan Toldstyrelsen over for havne og lufthavne kræve, at der uden udgift for Toldstyrelsen:

 • i fornødent omfang foretages afspærringer, som ikke må passeres uden tilladelse
 • stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der skal losses eller lastes
 • stilles fornødent udstyrede lokaler til rådighed til brug for eftersyn af passagerer og af rejsegods.

Se TDL § 20.

Ankommer eller afgår et befordringsmiddel fra eller til steder uden for EU's toldområde, skal enten føreren af befordringsmidlet eller en særlig bemyndiget person anmelde det til Toldstyrelsen. Skatteministeren kan dog have fastlagt særlige vilkår, hvorefter visse befordringsmidler kan fritages for denne anmeldepligt. Dette kan fx være færger eller fly, der ankommer og afgår efter forud fastlagte fartplaner. Se TDL § 18.

Deklaration og erklæring

Enhver toldbehandling finder sted på baggrund af en deklaration. Rejsende kan afgive deklarationen mundtligt eller ved at anvende en særlig indrejsekanal.

Toldbehandling af skibe og fly finder som hovedregel sted på grundlag af en skriftlig tolddeklaration. For skibes vedkommende hedder den en erklæring og afgives på IMO FAL-formularer. Se afsnit A.C.2.5.2.1 Skibets ankomst, Erklæring på IMO FAL-formularer.

Toldbehandling af skibes og flys ladninger finder desuden sted på grundlag af de oplysninger, som indgives for transportmidlet til manifestsystemet, se afsnit F.A.30 Manifestsystemet.

For lastbiler og andre trafikmidler kan der kræves skriftlig deklaration.