Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:39
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Indberetningsvejledning om gældende retningslinjer for registreringspligt og indberetningspligt til Skattestyrelsen om personers og selskabers , (herunder I/S, K/S og enkeltmandsvirksomhed) aktiekøb og aktiesalg af aktier optaget og ikke optaget til handel på et reguleret marked.

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer der fremgår af årsbrevet vedrørende indkomståret 2016.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavn og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Indførelse af TINTypekode 3 fra 1/1-2017 til brug fra og med årsultimoindberetningen for 2016.
TINtypekode 3 anvendes når det ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger på kunden. 
Ved indberetning med TINtypekode 3, skal landekoden være forskellig fra DK. Fornavn og efternavn skal endvidere være udfyldt. Der indberettes i øvrigt alle de identifikationsoplysninger på kunden, som man er i besiddelse af. TINtypekode 3 medfører at identifikationsoplysningerne ikke er fuldstændige, men indberetningen afvises ikke.

Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen, vil kunderegisteringen stadig være mangelfuld og dermed ikke opfylde kravene til indberetningspligten. Den indberetningspligtige forventes derfor at fortsætte med at søge de manglende oplysninger indhentet. Der bør mindst én gang årligt tages kontakt til kunden med henblik på at indhente de manglende oplysninger.                         

Når ejeren af kontoen/depotet på et senere tidspunkt bliver korrekt identificeret, skal indberetningen efterfølgende ske på normal vis.

Ophævelse af skattekontrollovens §8X.
Skattekontrollovens §8X blev ophævet med virkning fra 1/1-2016. Som følge heraf er der indført en ny hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke længere er nok at oplyse fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, såfremt den pågældende stat udsteder identifikationsnumre. Pligten til at oplyse identifikationsnummer (TIN) er udvidet, så den også omfatter udenlandske selskaber. Det gælder for depoter og konti der er oprettet/aftalt efter den 1/7-2016 eller hvis depoter/konti oprettet før 1/7-2016 ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren.

Som følge af ophævelsen af Skattekontrollovens §8X, skal der ikke længere indberettes oplysninger om:

  • Overdragelse af aktier tilhørende diplomater
  • Overdragelse af aktier på børneopsparingskonti ejet af udlændinge.

Indberetningspligt på samtlige ejere.
Ved oprettelse af depoter efter 1/1-2016, hvor der er mere end to ejere, er der pligt til at oplyse identiteten på samtlige ejere.

Indberetning om aktier der ikke er optaget til handel.
Ved lov nr. 1376 af 16/12-2014 er der fra og med indkomståret 2016 pligt til at indberette om køb og salg af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), når fondshandleren "slår" en nota.

Indberetning vedrørende selskabers køb, salg og beholdninger af aktier.
Ved lov nr. 1376 af 16/12-2014 er der fra indkomståret 2016 indberetningspligt af køb, salg og beholdning af aktier vedrørende selskaber. Indberetningspligten er identisk med indberetningspligten for personer dvs., både aktier der er og ikke er optaget til handel på et reguleret marked er omfattet af indberetningspligten.

Indberetning vedr. medarbejderaktieordning omfattet af ligningslovens § 7P.
Ved lov nr. 430 af 18/5-2016, blev der mulighed for fra 1/7-2016 at etablere medarbejderaktieordninger jf. ligningslovens § 7P, der beskattes efter aktieavancebeskatningsloven.

Den nye mulighed for medarbejderaktieordning indebærer nye indberetningspligter.

Den der tildeler aktier, eller overfor hvem en købe- eller tegningsret gøres gældende vedrørende medarbejderaktier efter ligningslovens § 7P, skal foretage indberetning af eventuel købspris/tegningspris, jf. skattekontrolloven §10 stk. 5.

Det vil fx sige, at en aktie der tildeles uden betaling, skal indberettes med en købspris på kr. 0.

Den indberetningspligtige er den der tildeler aktier eller overfor hvem købe- eller tegningsret gøres gældende, hvilket typisk vil være arbejdsgiverselskabet.

Indberetning skal ske i henhold til denne vejledning. Der er oprettet en ny købs-/salgskode = E (Se datafortegnelse felt 57 i denne vejledning), der skal anvendes ved indberetning af aktier erhvervet som led i en medarbejderaktieordning omfattet af ligningslovens § 7P.

Selskabers indberetningspligt ved køb af egne aktier
Ved lov nr. 1376 af 16. december 2014 blev selskaber, der køber egne aktier uden medvirken af en fondshandler indberetningspligtige vedrørende købet, jf. skattekontrollovens § 7E.

Den indberetningspligtige er selskabet selv, og bestemmelsen er således en udvidelse af kredsen af indberetningspligtige.

Bestemmelsen er bl.a. møntet på selskabers tilbagekøb af tildelte medarbejderaktier, hvor der ikke medvirker en fondshandler. Medvirker en fondshandler, således at købet er omfattet af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 10, stk. 4, skal der ikke foretages indberetning af selskabet efter skattekontrollovens § 7E.

Pligten er gældende for indkomståret 2016, det vil sige for køb af egne aktier foretaget 1/1-2016 og derefter. Indberetningen skal ske som et salg på den person selskabet køber aktierne fra.

Test og produktionsperioder.
Bemærk test og produktionsperioder er ændret, se afsnit "Tidsfrister mv."

ISBN-nummer
978-87-417-0186-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen